Hledám varianty '' [ ona (66) (438) ni (79) jíte (8) jíš (1) jíst (255) jíme (1) jím (73) (343) ji (739) jezte (20) jezme (3) jez (18) jedlo (4) jedli (56) jedla (6) jedl (42) jedí (12) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:28...stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte...
Genesis 2:8...Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do  postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal...
Genesis 2:15...vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z...
Genesis 2:16..."Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť...
Genesis 2:17...v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu pozná dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj...
Genesis 2:22...Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z...
Genesis 2:23...ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat...
Genesis 3:1...nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polch zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl...
Genesis 3:2...všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu...
Genesis 3:6...Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrýdlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu,...
Genesis 3:11..." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam...
Genesis 3:12...se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had ...
Genesis 3:13...Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to,...
Genesis 3:17..." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženujedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená!...
Genesis 3:18...z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit tr a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře...
Genesis 3:19...a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ...
Genesis 3:20...pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a...
Genesis 4:4...Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku....
Genesis 6:14...cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevni i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa...
Genesis 6:15...a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30...
Genesis 6:16...vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ...
Genesis 6:21... Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak...
Genesis 7:18...země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle  přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na...
Genesis 8:9...celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu...
Genesis 9:4...dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho...
Genesis 9:5...budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k...
Genesis 9:7...množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na  rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům...
Genesis 9:16...tvorstvo. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou...
Genesis 11:2...slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu...
Genesis 12:5...Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do . Abram procházel tou zemí k místu zvanému Šechem, ...
Genesis 12:15...viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před...
Genesis 12:16...byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky  vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky,...
Genesis 12:19...Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!"...
Genesis 13:17... Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje...
Genesis 15:8..."Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici,...
Genesis 16:2...mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otroky - snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset...
Genesis 16:3...zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu....
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 16:6... je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej, co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, od Hagar...
Genesis 16:7...v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuruji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně,...
Genesis 16:9..."Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl  řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku."...
Genesis 16:10...paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl  řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že...
Genesis 16:11...ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl  řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno...
Genesis 16:13...se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!"...
Genesis 17:16... ale bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna. Požehnám ji a budou z národy,...
Genesis 18:8...připravil, a položil to před . Sám pak stálnich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka...
Genesis 19:3... uchýlili se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedli....
Genesis 19:25...Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebeOna města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se...
Genesis 20:2...král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu:...
Genesis 20:4... Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i...
Genesis 20:5...lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s...
Genesis 20:6... Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem...
Genesis 20:7...nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Ny tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za...
Genesis 20:13...putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně...
Genesis 21:14...měch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou...
Genesis 21:15... Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když  voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla...
Genesis 21:19...o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy  Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy,...
Genesis 23:2...v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad  truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé,...
Genesis 23:9...u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji uprostřed...
Genesis 24:14...pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen...
Genesis 24:17... naplnila si džbán a vydala se zpět. Služebk přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu...
Genesis 24:21...a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává...
Genesis 24:33...ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli dlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv...
Genesis 24:41... přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a neda ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:45...dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a čerpala vodu. Když jsem pak...
Genesis 24:46...z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy...
Genesis 24:47...pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna...
Genesis 24:51...k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl...
Genesis 24:54...bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali...
Genesis 24:57...jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku....
Genesis 24:58...tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu...
Genesis 24:65... sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To...
Genesis 24:67...pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se...
Genesis 25:23...děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin  řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z...
Genesis 26:9...to sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli  mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos...
Genesis 26:21...vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a...
Genesis 26:22...vykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám...
Genesis 26:30...v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali...
Genesis 26:33...studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes...
Genesis 27:4...mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka...
Genesis 27:5... Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi:...
Genesis 27:19... co jsi mi přikázal. Vstaň, prosím, posaď sejez z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák...
Genesis 27:20...našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi...
Genesis 27:25...Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak...
Genesis 27:31...z lovu. Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého...
Genesis 27:33...je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal...
Genesis 29:12...Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když  řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn,...
Genesis 29:19...mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob...
Genesis 29:20...let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil....
Genesis 29:21... Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil...
Genesis 29:23...hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři...
Genesis 29:27...než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že...
Genesis 29:29...mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také  Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy...
Genesis 29:30...Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších...
Genesis 30:3..."Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi, rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak...
Genesis 30:4...získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila...
Genesis 30:9...Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa...
Genesis 30:15...těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta  však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi...
Genesis 30:16...mandragoru od svého syna." A tak noci spal. A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého...
Genesis 30:21...jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala  jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na...
Genesis 30:22... Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna,...
Genesis 31:47... vytvořili mohylu a na mohyle pojedli. Lában ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a...
Genesis 34:2... si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže země, Šechem, syn Hivejce Chamora,...
Genesis 34:3...k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého...
Genesis 34:8...s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamornimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři...
Genesis 34:10...u nás, bude celá země před vámi. Bydlete, obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci...
Genesis 34:21...k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chova pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle...
Genesis 35:17...rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli  porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít...
Genesis 35:18..."Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno...
Genesis 37:31...Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou...
Genesis 37:32...a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy:...
Genesis 37:33... Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř!...
Genesis 38:2...muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s ....
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:15...je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla...
Genesis 38:16...měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou a řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je...
Genesis 38:17...Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy."...
Genesis 38:18..."Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce." Dal  to, vyspal se s a ona otěhotněla. Potom vstala a...
Genesis 38:20... Měl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta...
Genesis 38:22...A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná...
Genesis 38:23...tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem  přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři...
Genesis 38:24...je z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!" ji vedli, když vtom poslala...
Genesis 38:25...Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!"  ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Genesis 38:28... Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porod bába ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se...
Genesis 38:29...červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla...
Genesis 39:10...i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si lehl a pobyl s , neposlechl ji. Jednoho dne, když...
Genesis 39:13...v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že  nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo...
Genesis 41:32...dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere...
Genesis 43:32...něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním. (Egypťané totiž nemohou jíst s Hebreji - je to...
Genesis 48:7... zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si...
Genesis 48:17... nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému...
Genesis 49:19...se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstará...
Genesis 50:1...lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří...
Exodus 1:16...bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly,...
Exodus 2:3... pořídila pro něj třtinovou ošatku, vymazala ji dehtem a smolou a vložila dítě do . Ošatku pak vložila...
Exodus 2:5... aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom seNilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím...
Exodus 2:6...ošatku, poslala děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta...
Exodus 2:8...to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla  faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte....
Exodus 2:9...tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera  řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti...
Exodus 4:3...to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada!...
Exodus 4:6..." Vložil si tedy ruku do podpaždí, a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož...
Exodus 4:7...si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla!...
Exodus 4:9...znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z...
Exodus 4:17...budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu...
Exodus 4:25...nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho...
Exodus 5:7...přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte  jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat...
Exodus 5:11...praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést,...
Exodus 6:8...z egyptských robot. Přivedu vás do země, o ž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi...
Exodus 7:9...divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s...
Exodus 7:18...Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsouNilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se ...
Exodus 7:19...napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským...
Exodus 7:20...ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před...
Exodus 7:21...všechna nilská voda v krev. Ryby, které bylyNilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli...
Exodus 8:13...egyptské zemi promění v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lidi i...
Exodus 10:12...faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a...
Exodus 12:7...obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou  obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu...
Exodus 12:8...domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst...
Exodus 12:11...něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce...
Exodus 12:15...pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm d budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte...
Exodus 12:18...je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvho měsíce do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce...
Exodus 12:19...měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm d se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco...
Exodus 12:20...obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst...
Exodus 12:43...Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanove o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok...
Exodus 12:44...ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst...
Exodus 12:45...za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom...
Exodus 12:48...Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec ži u tebe, je u něj obřezán každý mužského pohlaví....
Exodus 13:5... Chetejců, Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o ž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající...
Exodus 13:6...budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm d budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude...
Exodus 13:7...sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm d se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic...
Exodus 13:11...s přísahou zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina....
Exodus 15:20...tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za  a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptá synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a...
Exodus 16:35... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli...
Exodus 17:6...na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima...
Exodus 18:2... Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První...
Exodus 19:18... Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z dým jako z pece...
Exodus 19:23... "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin....
Exodus 21:8...otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že...
Exodus 21:9...podvést tím, že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři....
Exodus 21:11...stravě, oděvu ani na manželském styku. Jestliže  toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez...
Exodus 21:22...budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde, musí...
Exodus 21:28...být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl...
Exodus 21:33...bude ukamenován." "Když někdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryje a spadne do býk nebo osel,...
Exodus 22:15...někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se, musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Jestliže...
Exodus 22:16...zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro...
Exodus 23:11...svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého...
Exodus 23:15...Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm d jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas...
Exodus 24:6...pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také...
Exodus 24:7...a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat...
Exodus 24:11... jasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na před ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a...
Exodus 24:16...sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed...
Exodus 25:11...lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš...
Exodus 25:12...a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám:...
Exodus 25:17...pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva...
Exodus 25:25...jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem  další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté...
Exodus 26:31...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech...
Exodus 26:32...uděláš ji s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem...
Exodus 27:14... východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z...
Exodus 29:12...zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem  potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k...
Exodus 29:16... Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš  oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly....
Exodus 29:20...Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš  lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů,...
Exodus 29:32...a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkává jíst maso z toho berana s chlebem, který je v koši....
Exodus 29:33...toho berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli...
Exodus 29:34... neboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověře nebo z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš ty...
Exodus 30:26...mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho...
Exodus 30:33...zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'"...
Exodus 30:36...směs: osolenou, čistou a svatou. Část rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu...
Exodus 30:38...patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin...
Exodus 31:7...zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkává, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na , veškeré...
Exodus 31:14... Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval,...
Exodus 32:6...zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali obět hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby...
Exodus 32:13...Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal:...
Exodus 33:1...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu...
Exodus 34:15...do smlouvy s obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou ,...
Exodus 34:18...Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm d jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas...
Exodus 36:2...a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili...
Exodus 36:35...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby. K udělali čtyři sloupy z...
Exodus 36:36...kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby. K  udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je...
Exodus 37:2...lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal...
Exodus 37:3...a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám:...
Exodus 37:12...jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem  další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy,...
Exodus 38:14...přední, východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné...
Exodus 40:3... Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i...
Exodus 40:20...Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji přikryl slitovnicí. Když vnesl...
Leviticus 1:6... Potom zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a...
Leviticus 2:1..." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť,  ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni...
Leviticus 2:2...Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst...
Leviticus 2:6...jemné mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým...
Leviticus 2:8...oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k oltáři, odejme z památeční díl a nechá jej...
Leviticus 2:9...předána knězi. Ten ji donese k oltáři, odejme památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou...
Leviticus 2:15...z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak...
Leviticus 3:2...bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak...
Leviticus 3:8... vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví...
Leviticus 3:17...tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanove pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích:...
Leviticus 4:5...pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát ...
Leviticus 4:6...Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou...
Leviticus 4:17...Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také...
Leviticus 4:29...Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere...
Leviticus 4:33...Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběť....
Leviticus 5:8...mu zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a...
Leviticus 5:11...oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to oběť za...
Leviticus 5:12...ni kadidlo, neboť je to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a...
Leviticus 5:22...anebo když najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli takového se člověk dopustí, zhřeší....
Leviticus 6:7..."Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z...
Leviticus 6:9...vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na...
Leviticus 6:11...oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 6:14...plotně. Nasáklou olejem a rozdrobenou na kousky ji pak přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni...
Leviticus 6:16...oběť přinášená knězem celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k...
Leviticus 6:19...i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na...
Leviticus 6:22... Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť...
Leviticus 6:23...ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu...
Leviticus 7:6... Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá...
Leviticus 7:7...svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť odškodně platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal...
Leviticus 7:9...na pánvi nebo na plotně připadne knězi, který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá...
Leviticus 7:12...o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako oběť...
Leviticus 7:15...krví pokojné oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdá se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic...
Leviticus 7:16...základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však...
Leviticus 7:18...dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení...
Leviticus 7:19...by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno....
Leviticus 7:20...smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní...
Leviticus 7:21...nebo jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován...
Leviticus 7:23...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či...
Leviticus 7:24...zvířete se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete...
Leviticus 7:25... ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu,...
Leviticus 7:26...svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev - z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli...
Leviticus 7:27...- z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu."...
Leviticus 8:11... co bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním...
Leviticus 8:23...jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel  lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a...
Leviticus 8:31...řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkává a tam ho snězte s chlebem, který je v koši pověření, jak...
Leviticus 9:9...mu pak jeho synové podali krev, namočil si prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě...
Leviticus 9:12...zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on  pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť...
Leviticus 9:16... Nechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z...
Leviticus 9:17... Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti....
Leviticus 10:12...moučnou oběť, která zbyla z Hospodinových ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž oltáře, neboť je...
Leviticus 10:13...nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatá. Ste ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z...
Leviticus 10:14... Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedá i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s...
Leviticus 10:18...smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovni svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak...
Leviticus 10:19...oběť, a postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích, copak by s tím Hospodin souhlasil?" A...
Leviticus 11:2...synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka...
Leviticus 11:3...všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst...
Leviticus 11:4...každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Leviticus 11:8... ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete....
Leviticus 11:9...nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech vodch živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny...
Leviticus 11:11...budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit....
Leviticus 11:13...šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptácijichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavní: orel,...
Leviticus 11:21...čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co další členěné nožky ke skákání po zemi, jako...
Leviticus 11:33...spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno bude nečisté a nádobu musíte rozbít. Každý pokrm, který...
Leviticus 11:39...nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do...
Leviticus 11:41...hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, ...
Leviticus 11:42...zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, se plazí po...
Leviticus 12:7...je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení....
Leviticus 12:8...zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin...
Leviticus 13:24...jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po vznikne bělavě narudlá nebo...
Leviticus 13:25... vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kněz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je...
Leviticus 13:31...prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okol kůže a nebude na žádné černé ochlupení, odloučí kněz...
Leviticus 13:37...však, že se prašivina zastavila a že na  vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je...
Leviticus 13:54... přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne:...
Leviticus 13:56...však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprá matná, pak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne....
Leviticus 14:16... odlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze...
Leviticus 14:20... Nakonec kněz zabije zápalnou oběť a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad...
Leviticus 14:27...kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který...
Leviticus 14:47... vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a...
Leviticus 15:19...žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krváce oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude...
Leviticus 15:24...seděla, bude nečistý do večera. Jestliže ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude...
Leviticus 15:30...oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě...
Leviticus 16:4...k zápalné oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni plátěné spodky, přepáše se plátěnou šerpou a...
Leviticus 16:6... Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron...
Leviticus 16:10... však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na...
Leviticus 16:15...kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovni za oponu. Naloží s jeho krví tak, jako naložil s krví...
Leviticus 16:17...nečistot. Když vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, ...
Leviticus 17:10...z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří ži u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se...
Leviticus 17:11...lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev,...
Leviticus 17:12...vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řeklNikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije...
Leviticus 17:13...ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří ži u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst,...
Leviticus 17:14...životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem každého tvora je...
Leviticus 17:15...vyobcován. Kdokoli, domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si oděv, omyje...
Leviticus 18:7...se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš obcovat! Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce....
Leviticus 18:9...matky, je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to...
Leviticus 18:10... Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš obcovat. Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou...
Leviticus 18:11...svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvo sestrou, nesmíš s obcovat! Neobcuj se sestrou svého...
Leviticus 18:15...snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys...
Leviticus 18:17... Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a je dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s obcoval, ...
Leviticus 18:20...krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou svého bližho, a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby někdo z tvých...
Leviticus 18:23...Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s ...
Leviticus 18:25...národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země...
Leviticus 19:5...obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji...
Leviticus 19:6... abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co zbude do...
Leviticus 19:7...zbude do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení....
Leviticus 19:8...dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté...
Leviticus 19:23...bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k...
Leviticus 19:25... aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s...
Leviticus 19:29... Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu a...
Leviticus 20:16... Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít -...
Leviticus 20:17... dceru svého otce nebo své matky, a obcoval a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před...
Leviticus 20:18...za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její...
Leviticus 20:22...a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do ž vás uvádím, abyste v bydleli. Neřiďte se pravidly...
Leviticus 20:24...věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dám, abyste ji...
Leviticus 21:22... aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých...
Leviticus 22:4...by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se...
Leviticus 22:6... každý takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile...
Leviticus 22:7... Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se...
Leviticus 22:8...- vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. ...
Leviticus 22:10...Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí...
Leviticus 22:11... Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z...
Leviticus 22:12...Pokud se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská...
Leviticus 22:13...příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce,...
Leviticus 22:16...pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující...
Leviticus 22:21... Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu...
Leviticus 22:29... Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdá, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena...
Leviticus 22:30...zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání...
Leviticus 23:6...Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm d budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít...
Leviticus 23:14...hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete...
Leviticus 23:41... Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm d v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 24:5...čistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na...
Leviticus 24:9...pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi...
Leviticus 25:6... To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i...
Leviticus 25:7... Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let,...
Leviticus 25:12...je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti...
Leviticus 25:19... Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v bydlet v bezpečí. Řeknete...
Leviticus 25:20...v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého...
Leviticus 25:22... budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová...
Leviticus 26:5...a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mláce potrvá do vinobraní a vinobraní do setí. Svůj...
Leviticus 26:10...tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset...
Leviticus 26:26...jedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže přesto všechno nebudete...
Leviticus 26:29...vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy...
Leviticus 26:32...nepřivoním. sám zpustoším zemi tak, že nad  strnou i vaši nepřátelé, když se v přijdou usadit....
Leviticus 26:35...si své soboty. Po celou dobu svého zpustoše bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když...
Leviticus 27:27...zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za...
Numeri 4:6...oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Na ni pak položí přikrývku z odolných usní a navrch...
Numeri 4:25...nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkává, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní, která je na...
Numeri 5:13...odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela...
Numeri 5:15... se skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné...
Numeri 5:16...oběť připomínky, která poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do...
Numeri 5:18... Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí  vlasy a do rukou vloží moučnou oběť připomínky, jež...
Numeri 5:21...tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne  - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou...
Numeri 5:24... Hořkou vodu prokletí ženě vypít, aby se obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou...
Numeri 5:25...se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z je ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a...
Numeri 5:27... Potom ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda...
Numeri 5:30... a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmoc žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina...
Numeri 6:3...zdržovat vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z...
Numeri 6:9...blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den...
Numeri 9:11...za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce.   beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. z...
Numeri 11:5...masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a melouny, na pórek, cibuli a...
Numeri 11:8...a barvou připomínala vonnou pryskyřici. Lid ji vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo...
Numeri 11:9... Když na tábor v noci padala rosa, mana padala. Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do...
Numeri 11:13...všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléha: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je...
Numeri 11:18...lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste...
Numeri 11:19...Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale...
Numeri 11:21... čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro ...
Numeri 12:13...volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do...
Numeri 12:14...uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby  otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je...
Numeri 13:18...hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně?...
Numeri 13:20...Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou stromy, nebo ne? Osmělte se a přineste z země něco...
Numeri 13:23...uřízli tam ratolest s takovým vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová...
Numeri 13:30...Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid sto před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a...
Numeri 14:23... nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří!...
Numeri 14:24...z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebk Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu...
Numeri 14:30... kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o ž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině Káleb, syn...
Numeri 14:31... syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedu a...
Numeri 14:36... které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou...
Numeri 15:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji...
Numeri 15:19... vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek...
Numeri 16:9...u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k...
Numeri 16:17...ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do kadidlo a každý přineste svou kadidelnici...
Numeri 17:11...na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo....
Numeri 18:10...- to připadne tobě a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe...
Numeri 18:11...svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne: Obět příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech...
Numeri 18:13...dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstu a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst...
Numeri 18:31...úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za...
Numeri 19:3...poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v...
Numeri 20:11...a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin...
Numeri 20:19...Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody,...
Numeri 21:17..." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o : Vůdcové kopali studnici, přední z...
Numeri 21:18... studnice! Prozpěvujte o : Vůdcové kopali studnici, přední z lidu ji hloubili žezlem a svými holemi." Z...
Numeri 22:23... Když oslice spatřila Hospodinova anděla stocího v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla...
Numeri 22:25...zeď, takže otřela o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a postavil se...
Numeri 22:33...uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl:...
Numeri 25:2...smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětm hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich...
Numeri 25:15...svého otcovského rodu z pokolení ŠimeonovaOna midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten...
Numeri 27:13...a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele.  ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k...
Numeri 28:17...dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm d jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté...
Numeri 28:31...stálé zápalné oběti a moučné oběti, která náleží; hleďte, jsou bez vady. Rovněž tak úlitby,...
Numeri 30:6...a závazky, které na sebe vzala, platit. Pokud  to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný...
Numeri 30:9... pak budou její sliby i závazky platit. Pokud  to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím...
Numeri 30:12...zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud je muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit,...
Numeri 30:13...však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí....
Numeri 32:40...přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a ten se usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich...
Numeri 33:53...obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu...
Numeri 34:7...pobřeží bude vaše západní hranice. Vaše sever hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte...
Numeri 34:13...Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a...
Numeri 35:33... než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v ž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být...
Numeri 35:34...jinak než krví toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám...
Deuteronomium 1:8... tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o ž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 1:17...ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestran. Vyslechněte malého stejně jako velkého; nikoho se...
Deuteronomium 1:21... Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otců, řekl. Neboj...
Deuteronomium 1:35... rozhněval se a přísahal: "Žádný z těchto lidínikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o...
Deuteronomium 1:36...dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kterou prochodil,...
Deuteronomium 1:39...tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové,...
Deuteronomium 2:19...a blížíš se k Amoncům. Neútoč na a nebojujnimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem...
Deuteronomium 2:24...do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem. Začni ji obsazovat, dej se s ním do boje!...
Deuteronomium 2:27...Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych prot tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od ...
Deuteronomium 2:31...mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon...
Deuteronomium 4:1...tak jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Ny tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím...
Deuteronomium 4:26... svého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za...
Deuteronomium 4:38...větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes...
Deuteronomium 6:10...otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. ti veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné...
Deuteronomium 6:11...nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které jsi nekopal, vinice a olivoví,...
Deuteronomium 6:18...Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin...
Deuteronomium 7:13...lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i oleji, vrhu tvého skotu i mláďatům tvého bravu v zemi, o níž...
Deuteronomium 7:26...to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domůjinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítit a...
Deuteronomium 8:9... do země olivového oleje a medu, do země, v ž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít...
Deuteronomium 8:10...a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 9:5...a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy...
Deuteronomium 10:5...uložil do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou, jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od...
Deuteronomium 10:11...cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o ž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy,...
Deuteronomium 10:14... patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou....
Deuteronomium 11:9... a budete užívat dlouhého života v zemi, o ž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a jejich...
Deuteronomium 11:10...a medem. Země, kterou přicházíš obsadit, totiž ne jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval...
Deuteronomium 11:12... zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 11:15...dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v...
Deuteronomium 11:21...Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o ž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji - tak...
Deuteronomium 11:31...zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh.  ji obsadíte a usadíte se v , pečlivě dodržujte všechna...
Deuteronomium 12:7...ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého...
Deuteronomium 12:15...vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytekjíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v...
Deuteronomium 12:16...nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve...
Deuteronomium 12:17...na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani prvorozené ze...
Deuteronomium 12:18...obětní příspěvky z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si...
Deuteronomium 12:20...levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso",...
Deuteronomium 12:21...Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně,...
Deuteronomium 12:22...je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se gazela či jelen; smí je jíst...
Deuteronomium 12:23...stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem...
Deuteronomium 12:24...je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i...
Deuteronomium 12:25...krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš...
Deuteronomium 14:4...žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza, jelen, gazela, daněk,...
Deuteronomium 14:6... kamzík, antilopa a muflon. Ze zvířat smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst...
Deuteronomium 14:7...každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Deuteronomium 14:8... ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze...
Deuteronomium 14:9... jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodch živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co ...
Deuteronomium 14:10...a šupiny. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny...
Deuteronomium 14:11...to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla,...
Deuteronomium 14:12...jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa, mořského orla, luňáka, sokola...
Deuteronomium 14:19...okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte...
Deuteronomium 14:20...- nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji...
Deuteronomium 14:21...čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve...
Deuteronomium 14:23...jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí...
Deuteronomium 14:26... které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové,...
Deuteronomium 14:29...městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří...
Deuteronomium 15:4...bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v...
Deuteronomium 15:17...mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš...
Deuteronomium 15:23...či jelena, jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. ...
Deuteronomium 16:3...svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb...
Deuteronomium 16:8... vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest d budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek...
Deuteronomium 17:14... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou...
Deuteronomium 17:19...levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny svého...
Deuteronomium 18:8...levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích...
Deuteronomium 20:7...jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a...
Deuteronomium 20:19...některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jistě,...
Deuteronomium 21:4... Tu jalovici stařešinové města odvedou do říčho údolí, na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam ...
Deuteronomium 21:11...mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí...
Deuteronomium 21:12...a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne...
Deuteronomium 21:13... oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude...
Deuteronomium 21:14...tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s zacházet...
Deuteronomium 22:8...nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej...
Deuteronomium 22:13... Když si někdo vezme manželku, ale poté, co bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat a...
Deuteronomium 22:14...poté, co s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu,...
Deuteronomium 22:16..."Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že...
Deuteronomium 22:17...ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.'...
Deuteronomium 22:19...pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a da je otci dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po...
Deuteronomium 22:21... kdyby se u dívky nenašel důkaz panenství,  ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města...
Deuteronomium 22:23...někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a...
Deuteronomium 22:25...potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásil ji a vyspí se s , pak zemře jen ten muž. Dívku...
Deuteronomium 22:27...poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannu,...
Deuteronomium 22:28... Když někdo potká dívku, pannu, která ne zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s , pak, budou-li...
Deuteronomium 22:29...se s , pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho...
Deuteronomium 23:14...místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím...
Deuteronomium 23:25...Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vini svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do...
Deuteronomium 24:1...vztáhnout srp. Může se stát, že se někdo ože s manželkou, ale ta se mu znelíbí, neboť na najde...
Deuteronomium 24:2...list, ho do ruky a pošle ji pryč z domuOna se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten...
Deuteronomium 24:3...z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše rozlukový list, ho do...
Deuteronomium 24:4...z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Je původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak ...
Deuteronomium 25:5... Když budou bratři bydlet pospolu a jedennich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého...
Deuteronomium 25:8...povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvola a promluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci...
Deuteronomium 25:12...Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak  bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží,...
Deuteronomium 26:1...Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodů, jež...
Deuteronomium 26:3... tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o ž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši...
Deuteronomium 26:4...nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinem,...
Deuteronomium 26:12... sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem,...
Deuteronomium 27:7...oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny...
Deuteronomium 27:15...před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 28:11...lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o ž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti...
Deuteronomium 28:30... kdo by zachránil. Zasnoubíš se s ženouji muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm...
Deuteronomium 28:31...Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy se ti...
Deuteronomium 28:57...svém synu i své dceři, po plodovém lůžku, které  vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom...
Deuteronomium 28:68...bylo ráno!" Hospodin vrátí do Egypta! S naříkám půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy...
Deuteronomium 28:69...nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o ž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny...
Deuteronomium 29:7...a bášanský král Og, ale porazili jsme je. Jejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým...
Deuteronomium 29:21...zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokole, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde...
Deuteronomium 29:22... a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solínic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy na neroste -...
Deuteronomium 29:26...vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize. Hospodin je v...
Deuteronomium 30:5...do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš. Způsobí, aby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží ...
Deuteronomium 30:20...Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých...
Deuteronomium 31:7... neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o ž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty...
Deuteronomium 31:19...cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla...
Deuteronomium 31:20...proti synům Izraele. je přivedu do země oplýva mlékem a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich...
Deuteronomium 31:22...tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu:...
Deuteronomium 31:26...Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina,...
Deuteronomium 32:38...skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen ...
Deuteronomium 34:4...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči...
Jozue 1:6... neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o ž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď...
Jozue 2:14...před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli  ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám...
Jozue 2:17...se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži  řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás...
Jozue 3:3...Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi a...
Jozue 3:4... opustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k...
Jozue 5:6...poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojov vyšlých z Egypta do posledního nevymřel, protože...
Jozue 5:11...na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody...
Jozue 5:12...i pražené zrní z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již...
Jozue 6:17...v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s  i všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme...
Jozue 6:18...se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste  nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co...
Jozue 6:22...Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k patří, jak jste odpřisáhli...
Jozue 6:23...A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jeho otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ...
Jozue 6:25...Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou jeho otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue nechal...
Jozue 8:19...napřáhl šavli ve své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v záloze, rychle vstali a...
Jozue 10:22...Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli...
Jozue 10:28... Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil...
Jozue 10:29...Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou....
Jozue 10:30...od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jeho krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil...
Jozue 11:23...zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových...
Jozue 15:18...mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za m přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když...
Jozue 15:19...poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak  dal studánky - Horní i Dolní Gulot. Toto je dědictví...
Jozue 18:4...tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí...
Jozue 18:5...dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu...
Jozue 18:8...cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli t, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a vraťte...
Jozue 19:14... směřuje k Rimonu a stáčí se k Neji. Kolem  se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu, ...
Jozue 21:43...těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o ž přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se a...
Jozue 24:13... bydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy...
Soudců 1:14... a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za m přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když...
Soudců 1:15...poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak  dal studánky - Horní i Dolní Gulot. S Judovými syny...
Soudců 3:22...stehna meč a vrazil mu ho do břicha. Za čepelí vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad zavřel, protože mu...
Soudců 4:5...a Bet-elem v Efraimských horách a Izraelci si přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro Baráka, syna...
Soudců 4:8...k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák  odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se...
Soudců 4:18...Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jeho stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu...
Soudců 4:19...houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít...
Soudců 4:20...ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl  ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu...
Soudců 4:22...země. Tak zemřel. Vtom dorazil Barák pronásledu Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu...
Soudců 5:27...hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám  klesl, svalil se a ležel, k nohám klesl, svalil se,...
Soudců 9:27...a šechemští měšťané mu dali důvěru. Vyšli na vinice, sklízeli hrozny, šlapali je v lisu a slavili...
Soudců 9:48... Vzal sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám?...
Soudců 9:49...tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji nad hlavou, takže všichni...
Soudců 9:52...na střechu věže. Abimelech šel k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji...
Soudců 11:13... že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou...
Soudců 11:34...tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořitJiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází...
Soudců 11:35...jediná. Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl....
Soudců 11:36...a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi...
Soudců 11:38...družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl  a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami...
Soudců 11:39...dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v...
Soudců 13:3...děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a...
Soudců 13:9...jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Je muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala rychle do...
Soudců 13:13..." se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem  řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, ...
Soudců 13:14...zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, nepije víno ani pivo a...
Soudců 13:16...Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť,...
Soudců 14:2...si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde...
Soudců 14:8...se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve...
Soudců 14:9...včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šeljedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst také....
Soudců 14:12...dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte...
Soudců 14:13... dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteč šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to....
Soudců 14:16...nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil." "Neprozradil jsem ji ani svému otci a...
Soudců 14:17..." řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala....
Soudců 15:1...se s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl ...
Soudců 15:2..."Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší...
Soudců 15:6...vinice a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za to,...
Soudců 15:15...z rukou. Našel čerstvou oslí čelist, popadl ji a pobil s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí...
Soudců 16:1...vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel. Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!"...
Soudců 16:5...v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila. Přišli za  filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem...
Soudců 16:7...Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson  řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které...
Soudců 16:8...slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za  tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě...
Soudců 16:9...ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone...
Soudců 16:11... mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl  tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se...
Soudců 16:13...lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl  tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla...
Soudců 16:17... jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy  všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože...
Soudců 16:18...bych slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že  všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce:...
Soudců 17:3...žehnej, můj synu!" zvolala jeho matka. Jakmile  těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To...
Soudců 17:4...svého syna a nechám z něj odlít modlu." Poté, co  to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a...
Soudců 18:10...se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný lid...
Soudců 19:3...Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsíce, je muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a...
Soudců 19:4...otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dnyJedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali...
Soudců 19:6... než půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě...
Soudců 19:21...k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili...
Soudců 19:25...neprovádějte žádnou hanebnost tomu muži!" Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a...
Soudců 19:28...u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral...
Soudců 20:6...Mou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví...
Soudců 20:28... Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, stál před  a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům...
Růt 1:3...bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřelona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy;...
Růt 1:14...se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se stále držela. "Pohleď,...
Růt 1:15... ale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla  Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým...
Růt 1:16...svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút  ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila...
Růt 1:18...Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla t s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, ...
Růt 1:20...městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženyOna však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale...
Růt 1:22... sužuje!" Tak se tedy Noemi vrátila a s  z moábského kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když...
Růt 2:11... že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz  odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého...
Růt 2:14...k tvým služebným." Když pak přišel časdlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej...
Růt 2:15... Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte ....
Růt 2:16... vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro ni. Jen sbírá, neokřikujte ji!" A tak na tom poli...
Růt 2:18... Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co zbylo po jídle,...
Růt 2:19...a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se  tchyně, "kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se ...
Růt 3:1...a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Je tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, ...
Růt 3:6...Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co  tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě...
Růt 3:10...náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl  na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než...
Růt 3:13...bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Spl-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, vykoupí...
Růt 3:15...se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl  také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když ji nastavila...
Růt 3:16... odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak ...
Růt 3:18..."Počkej, dcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla  na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes...
Růt 4:13...Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se a Hospodin dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy...
1. Samuel 1:5...dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoli  Hospodin nedopřál plodnost. Její protivnice ji ale...
1. Samuel 1:6...Hanu, ačkoli Hospodin nedopřál plodnost. Je protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila...
1. Samuel 1:7...rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst....
1. Samuel 1:8...tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Je muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč...
1. Samuel 1:11...zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápe své služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou...
1. Samuel 1:13...úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se  chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si...
1. Samuel 1:14...nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto  Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana...
1. Samuel 1:17...tu z velikého zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi...
1. Samuel 1:19...tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se...
1. Samuel 1:23...a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl  na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin...
1. Samuel 2:14...se vařilo maso, vzal trojzubou vidlici a vrazil ji do mísy nebo do hrnce, do pánve nebo do kotle. Co...
1. Samuel 2:36...kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď ...
1. Samuel 3:11..."Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne...
1. Samuel 4:19...zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že je tchán i manžel jsou mrtví, zhroutila se a porodila,...
1. Samuel 4:20...porodila, neboť ji přemohly bolesti. Ženy, které  pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se,...
1. Samuel 5:1... Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu. Pak...
1. Samuel 5:2...a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu. Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle...
1. Samuel 5:8...truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele...
1. Samuel 5:9...tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve...
1. Samuel 6:2...ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s...
1. Samuel 6:3...odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat zpátky s...
1. Samuel 6:4...jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodně s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých nádorů...
1. Samuel 6:8...domů. Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako...
1. Samuel 6:15... Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s  i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je...
1. Samuel 6:21...tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k sobě."...
1. Samuel 7:1...přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli do Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho syna...
1. Samuel 7:6...se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam:...
1. Samuel 9:13... než se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on obětní hod požehnat....
1. Samuel 9:19...Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti...
1. Samuel 9:23..."Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o ž jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl...
1. Samuel 9:24..." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe,"...
1. Samuel 10:1..." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin právě...
1. Samuel 10:27...bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím...
1. Samuel 11:2...smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás...
1. Samuel 14:32...ovce, dobytek i telata, na místě je poráželijedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší...
1. Samuel 14:33...oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu maso s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke...
1. Samuel 14:34...rozkázal: "Rozejděte se do vojska a řekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je...
1. Samuel 16:16...duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru....
1. Samuel 17:35...medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za m, srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl...
1. Samuel 17:54... David potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když...
1. Samuel 18:17...řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje."...
1. Samuel 18:21... líbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A...
1. Samuel 19:13...útěk a uprchl. Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a...
1. Samuel 25:20...muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla a sžděla do horské rokle, když tu proti přichází David se...
1. Samuel 25:35...by Nábalovi nezůstal jediný pacholek!" Potom od  David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v...
1. Samuel 25:39...proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebku zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky...
1. Samuel 25:40..., že si ji vezme za ženu. Davidovi služebci přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za...
1. Samuel 28:7... ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za a poradím...
1. Samuel 28:8...služebníci. Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi...
1. Samuel 28:10...To chceš nachytat a připravit o život?" Saul  ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin,...
1. Samuel 28:13... podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl  král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési...
1. Samuel 28:23...pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, je...
1. Samuel 28:24...měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla nekvašené chleby. Potom to nabídla Saulovi a jeho...
1. Samuel 30:16...pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedynim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a...
2. Samuel 2:23...ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadm koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz,...
2. Samuel 3:15...za stovku filištínských předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna...
2. Samuel 3:16...od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Je muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim....
2. Samuel 4:7... bodli ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k...
2. Samuel 4:8...hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava,  ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta,...
2. Samuel 4:12...rozkázal svým mládencům, aby je zabili. Usekali jim ruce i nohy a pověsili je u rybníka v Hebronu....
2. Samuel 5:9...jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo  od terasy Milo k paláci. Tak se David stále více...
2. Samuel 6:3... Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz řídili...
2. Samuel 6:4...řídili Abinadabovi synové Uza a Achio, a když ji odváželi z domu Abinadabova na kopci, Achio kráčel před...
2. Samuel 6:6...mlatu, Uza vztáhl ruku k Boží truhle a přidržel ji, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin...
2. Samuel 6:10...vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla zůstala...
2. Samuel 6:16...a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji...
2. Samuel 6:17... Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak...
2. Samuel 6:21...ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl  David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého...
2. Samuel 7:15... Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé království...
2. Samuel 9:7... "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti všechny...
2. Samuel 9:10...tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebky obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého...
2. Samuel 11:4... manželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s ...
2. Samuel 11:11...odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstáva pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými...
2. Samuel 11:13...v Jeruzalémě. Nazítří si ho David zavolaljedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto...
2. Samuel 11:27...její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile  doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si...
2. Samuel 12:3...měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval....
2. Samuel 12:24...David utěšoval svou manželku Batšebu; přišel a miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno...
2. Samuel 12:29...připisováno mně." David tedy vzal všechno zbýva vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na ni a dobyl ji....
2. Samuel 13:1...syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támarji Davidův syn, Amnon, se do zamiloval. Amnon se pro...
2. Samuel 13:2... Byla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab....
2. Samuel 13:9... Potom mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli,...
2. Samuel 13:11...do ložnice. Když mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si...
2. Samuel 13:14...neodepře!" On však nedbal, neslyšel. Přemohl ji a znásilnil. Jakmile se s ale vyspal, začal ji...
2. Samuel 13:15...a znásilnil. Jakmile se s ale vyspal, začal ji nenávidět. Nenávist, kterou k cítil, byla ještě větší...
2. Samuel 13:17...sluhu a přikázal: "Tuhle odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za dveře....
2. Samuel 13:18..."Tuhle odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za dveře. Měla na sobě...
2. Samuel 13:20... "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl  Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, ...
2. Samuel 14:3... Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za...
2. Samuel 14:8..."Vrať se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane...
2. Samuel 14:10...dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to  král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu...
2. Samuel 14:16...vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrá ji ze spárů toho, kdo chce i s mým synem vyhladit z...
2. Samuel 14:18...Bůh, s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi,"...
2. Samuel 14:19... "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana...
2. Samuel 14:27...synové a jedna dcera jménem Támar; vyrostla překrásná žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky,...
2. Samuel 15:24...zamířil do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s m všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy. Postavili...
2. Samuel 17:18... který měl na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena zakryla otvor studny plachtou a navrch...
2. Samuel 19:29...od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych...
2. Samuel 19:36...rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebk vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych ještě hlas...
2. Samuel 20:10... nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zem....
2. Samuel 20:17..." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví...
2. Samuel 20:22... Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od města...
2. Samuel 21:10... dcera Ajova, vzala pytlovinu a prostřela si ji na skále. Od počátku sklizně, dokud se na z...
2. Samuel 23:16...z betlémské studny u brány." A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a navážila vodu...
2. Samuel 23:18...Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se...
2. Samuel 23:20...Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovk mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili...
2. Samuel 23:21...a zabil v lva, tenkrát, když napadl sníhJindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan...
1. Královská 1:3...dívku, nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále,...
1. Královská 1:4... Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král nic neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš....
1. Královská 1:29...přišla ke králi a postavila se před ním, král  přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj...
1. Královská 2:19...šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc, poklonil se a...
1. Královská 2:22...za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl král Šalomoun. "To ...
1. Královská 3:1...vládu pevně do rukou. Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu...
1. Královská 3:18... porodila jsem. Tři dny po mně pak porodilaona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo...
1. Královská 3:26...syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte  to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž...
1. Královská 4:20...takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se. Šalomoun vládl nade všemi...
1. Královská 7:6...síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před  byla předsíň a před sloupy s římsou. Dále postavil...
1. Královská 7:24...dvě řady ozdobných poupat odlitých zároveň. Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k...
1. Královská 8:4... kněží zvedli Truhlu Hospodinovu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením....
1. Královská 9:24...z Města Davidova do paláce, který pro ni vystavěl, začal budovat terasu Milo. Třikrát ročně...
1. Královská 10:3...ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny je otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak...
1. Královská 10:13...dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů...
1. Královská 13:4... kterou na něj ukázal, mu ale odumřela, a  ji nemohl přitáhnout zpět k sobě. Vtom se oltář roztrhl a...
1. Královská 13:16..."Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou t. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju,...
1. Královská 13:22...ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil sesjedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti...
1. Královská 13:25...muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u  stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok,...
1. Královská 13:28...cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak sto u . Lev ji nesežral ani neroztrhal osla. Prorok zvedl...
1. Královská 14:5...u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný. Řekneš  to a to. přijde, bude se vydávat za někoho jiného."...
1. Královská 17:10...bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych se napít." A když otočila, že pro ni půjde,...
1. Královská 17:11... "Chtěl bych se napít." A když otočila, že pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím také kousek...
1. Královská 17:13...a synovi. Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl  Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho...
1. Královská 17:15...zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řeklOna i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu...
1. Královská 17:19...a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde...
1. Královská 17:20...tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To  chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na...
1. Královská 17:23...duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z hor místnosti dolů do domu a předal ho matce. "Podívej se,...
1. Královská 18:6...a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým....
1. Královská 18:19...proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina stolu." Achab obeslal všechny Izraelce a...
1. Královská 18:21..."Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal,...
1. Královská 18:41...a tam je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůrujez a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel...
1. Královská 19:5... Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaňjez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy chlebové placky a...
1. Královská 19:7...se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaňjez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy,...
1. Královská 19:21...ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřeže, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal...
1. Královská 20:11...ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo  ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými...
1. Královská 21:2... Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si z zelinářskou zahradu - vždyť sousedí s...
1. Královská 21:4...se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!" Lehl si...
1. Královská 21:6...jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl  tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu:...
2. Královská 2:8...dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na...
2. Královská 2:14...na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde...
2. Královská 2:20... ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to...
2. Královská 4:2...jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se  Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá...
2. Královská 4:5... Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány plné...
2. Královská 4:7...olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten  řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho,...
2. Královská 4:8..." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna míst zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od doby se pokaždé,...
2. Královská 4:12...Gehazimu řekl: "Zavolej tu Šunemitku." Ten ji zavolal, a když stanula před ním, Elíša mládenci řekl:...
2. Královská 4:13...stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat?...
2. Královská 4:14..."Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a...
2. Královská 4:15...a její muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích,...
2. Královská 4:16...tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša  řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne,...
2. Královská 4:17...a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak  Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních...
2. Královská 4:20... a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne  umřel v náručí. Vynesla ho nahoru a položila na lůžko...
2. Královská 4:23...za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za m dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani...
2. Královská 4:24...mu. Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela...
2. Královská 4:26...Gehazimu: "Podívej, to je ta Šunemitka. Utíkej  naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří...
2. Královská 4:27...a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji, v duši...
2. Královská 4:30...živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstal a šel. Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na tvář, ale...
2. Královská 4:36...přivolal Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!" Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša řekl: "Tady máš svého syna...
2. Královská 4:40...do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem rozlévalidlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V...
2. Královská 4:41...to jíst. "Přineste mouku," řekl Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte všem, se najedí." A v...
2. Královská 6:7...dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji," řekl a on natáhl ruku a vzal si ji. Když...
2. Královská 6:27...libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl  král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu...
2. Královská 6:29...A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den  povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona...
2. Královská 8:6...to je ten syn, kterého Elíša vzkřísil!" Král se  hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom ...
2. Královská 8:15...Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se...
2. Královská 9:3...pokojíku. Tam vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem ...
2. Královská 9:10... a jako s domem Baašy, syna Achiášova. A Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí a nikdo...
2. Královská 9:33...Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji shodili. Krev vystříkla na zeď...
2. Královská 9:34...zeď i na koně, kteří ji udupali. Jehu vešel dovni, pojedl, popil a potom řekl: "Postarejte se o tu...
2. Královská 9:35...ji. Přece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z jen lebku, nohy a ruce....
2. Královská 11:3...v ložnici. Díky tomu nebyl zabit. Ukrýval se v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla...
2. Královská 11:15...a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za  poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji...
2. Královská 11:16...byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského paláce,...
2. Královská 12:10... Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány k...
2. Královská 14:7...údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteel a tak se jmenuje dodnes. Amaciáš tenkrát...
2. Královská 18:25...Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti ...
2. Královská 19:29...cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako zname, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I...
2. Královská 21:7...ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu...
2. Královská 21:16... dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že  naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo...
2. Královská 22:8...Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v četl....
2. Královská 22:10...Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král...
2. Královská 22:13...dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši...
2. Královská 22:14... Achbor, Šafan i Asajáš tedy šli za proroky Chuldou, ženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova,...
2. Královská 23:6...chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten pak vysypal na...
2. Královská 23:9...oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry. Jošiáš...
2. Královská 25:3...ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci...
2. Královská 25:29...oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od...
1. Letopisů 2:21...vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se a ona mu porodila Seguba. Segub zplodil Jaíra, toho,...
1. Letopisů 11:8...jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo  od terasy Milo k obvodové zdi a zbytek města obnovil...
1. Letopisů 11:18...z betlémské studny u brány." A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora a navážila vodu z...
1. Letopisů 11:22...Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovk mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili...
1. Letopisů 11:23...s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
1. Letopisů 12:40...učiní králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich...
1. Letopisů 13:3...přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé shromáždění s tím...
1. Letopisů 13:9... Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti...
1. Letopisů 13:13...Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě...
1. Letopisů 15:1... připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést...
1. Letopisů 15:3...Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které pro ni připravil. Shromáždil syny Áronovy a...
1. Letopisů 15:12...jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu...
1. Letopisů 15:13... náš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží."...
1. Letopisů 15:29...král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na...
1. Letopisů 16:1...pohrdla. Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David...
1. Letopisů 16:30... Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před m se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím...
1. Letopisů 16:37...před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před  pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu...
1. Letopisů 17:13... Svou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě...
1. Letopisů 20:1...Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyráže do boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi...
1. Letopisů 28:8...dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděm Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší:...
1. Letopisů 29:16...náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé...
1. Letopisů 29:22...úlitbami a s hojnými oběťmi za celý IzraelJedli a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho...
2. Letopisů 1:4...přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář, který zhotovil...
2. Letopisů 3:8...chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti...
2. Letopisů 3:14...modro-purpurovo-karmínovou oponu a i na ni dal vyšít cheruby. Před chrám postavil dvojici sloupů....
2. Letopisů 4:3...výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků...
2. Letopisů 5:5...stařešinové, levité zvedli Truhlu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením....
2. Letopisů 8:3...Izraelci. Šalomoun táhl na Chamát-cobu a dobyl ji. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval...
2. Letopisů 8:11...dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě...
2. Letopisů 9:2...ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny je otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak...
2. Letopisů 9:12...) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů...
2. Letopisů 11:20...mu porodila Jeuše, Šemariáše a Zahama. Po  si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše,...
2. Letopisů 20:7...lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji...
2. Letopisů 20:8...svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli:...
2. Letopisů 20:25...pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našlinich takové množství výzbroje, šatů a dalších cenností, že...
2. Letopisů 23:14...a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za  poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji...
2. Letopisů 23:15...byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského paláce,...
2. Letopisů 24:10...Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí přinášeli a...
2. Letopisů 24:11...královský písař se zástupcem nejvyššího kněze zjistili množství stříbra. Když truhlici vyprázdnili, znovu...
2. Letopisů 29:22...oltáři. Poráželi tedy býčky a kněží chytali jejich krev a kropili s oltář. Když poráželi berany,...
2. Letopisů 30:18... Mnozí z Efraima, Manasese, Isachara i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního beránka,...
2. Letopisů 30:22...Hospodinu. Ezechiáš také vyjádřil uzná všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili...
2. Letopisů 32:5...pobořená místa v městské hradbě, postavil na  věže a přidal ještě vnější hradbu. Opravil také terasu...
2. Letopisů 33:7...hněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu...
2. Letopisů 33:14... ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech opevněných městech v Judsku...
2. Letopisů 34:16...knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní...
2. Letopisů 34:18...písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král...
2. Letopisů 34:22...Tokhatova, syna Chasry, strážce rouch. Když o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Letopisů 35:3...izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď  ji nenosíte na svých ramenou, a tak se věnujte službě...
2. Letopisů 35:11...zabíjeli beránky a podávali krev kněžím, kteří kropili oltář, zatímco levité stahovali zvířata....
Ezdráš 2:63...marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz...
Ezdráš 6:21...navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý,...
Ezdráš 9:12... po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich syny a své syny nežeňte s jejich dcerami. Nikdy...
Nehemiáš 3:1...se dal do práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k věži Mea, a...
Nehemiáš 3:13... správce poloviny jeruzalémského okresu. Údol bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji...
Nehemiáš 3:14... syn Rechabův, správce okresu Bet-kerem. Když ji vystavěl, osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu...
Nehemiáš 3:15...ji vystavěl, osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce...
Nehemiáš 3:35...který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavě. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška...
Nehemiáš 5:2...tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za pořizujeme...
Nehemiáš 7:65...marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz...
Nehemiáš 8:5...Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a...
Nehemiáš 8:10...je svátek Hospodina, vašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo...
Nehemiáš 8:12... Dnes je svátek, netrapte se." A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali,...
Nehemiáš 9:6...vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se vším,...
Nehemiáš 9:15...příkazy, nařízení a zákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze...
Nehemiáš 9:23... i zemi Oga, krále Bášanu. Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do země, o níž...
Nehemiáš 9:24...obsadí. Synové pak do země vešli a obsadili ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi porazil. Do...
Nehemiáš 9:25...domy plné cenností, vykopané studny, vinice, olivy i ovocné sady. Jedli do sytosti, tukem se...
Nehemiáš 9:36...v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty - v zemi jsme...
Ester 1:12...její krásu. A že to byla krasavice! Když  ale eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti...
Ester 1:15...že neuposlechla Xerxův královský rozkaz, když za  poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal...
Ester 2:1...si na Vašti, na to, co provedla a jak se proti  zakročilo. Právě ho obsluhovali královští panoši a ti mu...
Ester 2:7...strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti...
Ester 2:9...se mu líbila a získala si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit, obstaral přednostní příděly a zařídil,...
Ester 2:10...do lepší části harému. Ester neprozradila nic o své národnosti a původu, protože Mordechaj...
Ester 2:11...se denně procházel před nádvořím harému, aby zjistil, jak se Ester daří a co se s děje. Dívky...
Ester 2:13...měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla t dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do...
Ester 2:14...konkubín. Ke králi nevcházela, ledaže by si ji král oblíbil a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla...
Ester 2:15... dcera Abichaila, strýce Mordechajova, jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala...
Ester 2:17...ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil královskou korunu a učinil ji královnou...
Ester 2:20...ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak  Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako...
Ester 4:4...stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester přišla je děvčata a eunuchové, aby to oznámili. Královna se...
Ester 4:5...tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který  byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje...
Ester 4:8...zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno poví. ...
Ester 4:13...byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal  tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako...
Ester 5:2...trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak sto v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým...
Ester 5:3...Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl  král. "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít...
Ester 5:12... "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále nikoho,...
Ester 6:1...nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských záznamů. Když z králi předčítali, narazili...
Ester 7:5... aby byl král obtěžován." "Kdo to je?" přerušil ji král Xerxes. "Kde je ten, kdo by se odvážil provést něco...
Ester 8:1...k samému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který...
Ester 8:4...Haman Agagovec zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se postavila před...
Job 1:4...hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro...
Job 1:13...odešel. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra,...
Job 1:18...jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví synové a dcery právě...
Job 1:21...se: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. je...
Job 2:10..."Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V...
Job 3:8... radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo jsou připraveni dráždit...
Job 3:21...a život zatrpklým; těm, kteří na smrt marně čeka, ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají...
Job 5:5... Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i zprostřed tr ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žízniví. Zlo totiž...
Job 6:6...trávy? Bučí snad vůl, když krmení? Copak se  mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto...
Job 8:15...mají naději, na pavučinu se spolehli. Opřít seni znamená pád, kdo se drží, ten nezůstane stát. Jiný...
Job 12:10...V jeho ruce je život každého tvora, je dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat...
Job 17:15...kde potom bude ta naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do...
Job 23:11... vyzkouší. noha se přidržela jeho šlépě, sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z . Nevzdálil...
Job 28:7...prach. Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná šelma, lev nikdy...
Job 28:8...pták, nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po  pyšná šelma, lev nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen...
Job 28:13...A rozumnost kde přebývá? Člověk netuší, kudy; nenajde ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně...
Job 28:14...ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně ne." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato...
Job 28:17...ofirským, vzácným onyxem ani safíry. Zlato ani křišťál s nelze porovnat, nedá se koupit za šperky ze...
Job 28:19...nestojí, cena moudrosti je nad perly. Nevyrovna se ani africké topasy, nejryzejším zlatem se nedá...
Job 28:22...je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde...
Job 28:23...jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě, to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské...
Job 28:27...dešti určil cíl a dráhu mrakům bouřkovým, tehdy ji spatřil a ocenil, prozkoumal ji a potvrdil. A řekl...
Job 31:10...jsem číhal u dveří přítele - pak žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele! Byl by to přece...
Job 31:17... nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí...
Job 31:36...předloží svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastch ramenou, ozdobím se jím jako korunou! Všechny své...
Job 31:39...mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem je plody jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak mi...
Job 38:5...Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil je rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho...
Job 38:13...místo Jitřence, aby uchopila zem za okrajeničemy z hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod...
Job 38:41...pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu vola, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí...
Job 39:17...nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu zdědit...
Job 39:28...si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na  nocuje, skalní útes mu hradem je. Odtud se rozhlíží za...
Žalmy 7:16...těhotný trápením zrodí lež! Ten jámu kopal,  ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou nastražil. Jeho...
Žalmy 14:4...není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj...
Žalmy 22:27...pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteliJíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina...
Žalmy 24:1...Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na , celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad...
Žalmy 24:2...je na , celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!...
Žalmy 31:20... kterou jsi zachoval těm, kdo ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš je...
Žalmy 34:1...před Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodina v každém...
Žalmy 34:15...zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši...
Žalmy 36:3...na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého míně si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k nenávist....
Žalmy 37:29...vymizí. Spravedliví ale obdrží zemi a budou bydlet navždycky. Ústa spravedlivého moudře mluví,...
Žalmy 45:15... svůj šat zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi, za jdou panny, družičky - k tobě...
Žalmy 46:6...svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městěnic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním svítání!...
Žalmy 51:18...zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbe, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný...
Žalmy 53:5...není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid...
Žalmy 57:7...sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do  upadli. séla srdce je, Bože, připraveno, připraveno...
Žalmy 60:6... Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli...
Žalmy 65:10...k západu jásot působíš! Navštěvuješ zemi a napájíš ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný vody,...
Žalmy 65:11... zaléváš brázdy, hroudy rozdrtíš, hojnými lijáky ji obměkčuješ a žehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok...
Žalmy 68:17...Proč závistivě hledíte, hory skalnaté, na horujiž Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na věčně...
Žalmy 68:24... aby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvod, Bože,...
Žalmy 69:37...aby bydleli ve svém dědictví. Potomci jeho služeb tu zemi obdrží a zůstanou v , kdo jeho jméno milují!...
Žalmy 74:14... Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám,...
Žalmy 75:4...sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na se budou třást, sám jejím sloupům pevnost...
Žalmy 78:24... otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský chleba,...
Žalmy 78:29...je nechal padat, na jejich stany kolem dokolaJedli a hojně se nasytili, dal jim to, po čem bažili. Ještě...
Žalmy 80:13...dosáhly. Proč jen jsi rozbořil zídku vinice, aby z každý kolemjdoucí trhat směl? Lesní kanci ji...
Žalmy 80:14... aby z každý kolemjdoucí trhat směl? Les kanci ji rozryli, polní zvířata ji spásají! Bože zástupů...
Žalmy 96:10..."Hospodin kraluje!" Pevně je postaven světnic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte,...
Žalmy 102:27...jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesaOna pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí....
a další...

Slova obsahující : bájí (1) bájím (1) bědují (3) běhají (3) bělají (1) bijí (3) bijícím (1) blýskají (2) bodají (4) bojí (7) bojím (9) bojíme (1) bojíš (3) bojíte (3) bojují (8) budují (1) bují (2) bující (2) burácejí (6) burácejícím (1) burcující (1) bývají (12) cinkají (1) cupitají (1) častují (1) čekají (16) číhají (10) číhající (1) čítající (1) čítajícím (2) dají (28) darují (2) dávají (8) dějí (11) dělají (23) deptají (3) dívají (2) dmýchají (1) dočkají (2) dodají (1) dodávají (1) dodržují (13) dohadují (1) docházejí (1) dojít (3) doléhají (1) domlouvají (2) domnívají (1) doporučující (3) dopouštějí (3) doprovázejících (1) dosazují (1) dostojím (1) dosvědčují (1) doufají (24) doufající (2) doufajícího (1) doutnající (2) doutnajícími (1) dovolávají (1) dovršují (1) dožijí (1) drancují (2) dvojí (14) dvojího (2) dvojím (1) dýchají (1) dýmají (2) dýmající (1) galilejí (1) gibejí (2) hájí (5) hájích (1) hájíme (1) házejí (3) hladovějí (2) hlásají (6) hledají (28) hledající (1) hledajícím (1) hlídají (1) hltají (5) hodují (4) hrají (2) hýkají (1) chátrají (1) chlemtají (1) chodívají (1) chovají (15) chtějí (43) chutnají (1) chvějí (12) chystají (12) chytají (1) jásají (9) jednají (6) její (315) jejího (47) jejíhož (2) jejích (36) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |