Jásali

Hledám varianty 'jásali' [ jásejte (16) jásejme (3) jásej (9) jásáte (1) jásat (14) jásám (1) jásaly (1) jásali (1) jásal (1) jásají (9) jásá (2) ]. Nalezeno 58 veršù.
Deuteronomium 32:43...i zajatých, hlavami nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev...
1. Letopisů 16:31...zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřesejásejte, nebesa, země raduje se, národům řekněte:...
Job 3:22... ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověku...
Job 31:29...Copak těšilo neštěstí nepřítele, copak jsem jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal...
Job 38:7...hvězdy sborem zpívaly a všichni Boží synové jásali radostí? Kdo že to dveřmi moře uzavřel, když se...
Žalmy 5:12...v tebe však budou šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, ...
Žalmy 9:3...tvých zázracích! Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat! Moji nepřátelé...
Žalmy 14:7...svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! Žalm Davidův. Kdo,...
Žalmy 28:7...se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, srdce jásá, svou písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin...
Žalmy 30:2... tys pozdvihl, nenechal jsi nepřátele jásat nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a...
Žalmy 31:8...marných nicotností, mou nadějí je HospodinJásat a radovat se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na ...
Žalmy 32:11...však láska obklopí. Radujte se v Hospodinujásejte, spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní! ...
Žalmy 35:9...do svého neštěstí! duše však bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho záchrany. Všechny kosti...
Žalmy 48:12...spravedlnosti - hora Sion se veselí! Jen  jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem...
Žalmy 53:7...konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 64:11...v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraněJásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné! ...
Žalmy 68:4...taje před ohněm, ničemové zhynou před BohemJásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a...
Žalmy 68:5...připravte - Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém...
Žalmy 89:13...- stvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se...
Žalmy 95:1...vyhladí! Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostíjásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s...
Žalmy 96:11... nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivěJásejte, nebesa, země raduje se, moře burácí se vším,...
Žalmy 98:4...světa viděly spásu, již náš Bůh připravilJásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvu, žalmy...
Žalmy 98:6...trubky a rohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte! Moře burácí se vším, co je v něm, stejně tak...
Žalmy 100:1...je svatý náš Bůh, Hospodin!" Děkovný žalmJásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele,...
Žalmy 126:2...sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim...
Žalmy 132:9... jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní  jásají! Pro Davida, služebníka svého, neodmítej svého...
Žalmy 132:16... jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého...
Žalmy 149:2... ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem jásejte! Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu na...
Žalmy 149:5... spásou korunuje ubohé! věrní v této slávě jásají, si prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna hrdla...
Přísloví 28:12...moudrý, rozumný chudák ho však odhalí. Když jásají spravedliví, je to veliká sláva, když mají darebáci...
Izaiáš 12:6...zachoval se vznešeně - se to dozví celý světJásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý izraelský...
Izaiáš 25:9...zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufalijásejme a radujme se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na...
Izaiáš 29:19...znovu zaradují, ve Svatém izraelském budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun nebude, každý,...
Izaiáš 42:11...i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely  jásají, z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu ...
Izaiáš 44:23... Navrať se ke mně zpět - vždyť jsem vykoupilJásejte, nebesa, Hospodin to učinil; radostně křičte,...
Izaiáš 49:13... od západu další a jiní z asuánské krajinyJásejte, nebesa, země, raduj se, vy hory, zvučně zpívejte!...
Izaiáš 54:1...kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.  Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič...
Izaiáš 61:7...mít dvojitý podíl, místo své potupy budete jásat nad svým dědictvím. V jejich zemi získáte dvojitý...
Izaiáš 66:10...se veselte, všichni, kdo ji milujetejásejte! Radujte se, radujte spolu s , všichni, kdo jste...
Jeremiáš 31:7...praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad Jákobemjásejte nad předním mezi národy, hlasitě oslavujte a...
Jeremiáš 50:11...se nasytí, praví Hospodin. Jen se radujte, jen jásejte, vy, kdo drancujete dědictví. Jen poskakujte...
Pláč 1:21... Všichni nepřátelé slyší o mém neštěstíjásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž přivedeš ten...
Joel 2:21..." Ano, on vykonal věci veliké, neboj se, zemějásej a raduj se! Hospodin vykonal věci veliké, se...
Joel 2:23...a fíkovník s révou vydají užitek. Synové Sionujásejte, v Hospodinu, svém Bohu, se radujte, neboť vám ...
Amos 6:13...v jed a ovoce spravedlnosti v pelyněk - vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotným a říkáte: "Nedobyli...
Abakuk 1:15...čeřenem, chytají do sítí. Proto se radujíjásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti....
Sofoniáš 3:14...a odpočívat v bezpečí a nikdo je nezděsí." Jásej, Dcero sionská! Prozpěvuj, Izraeli! Raduj a vesel se...
Zachariáš 2:14..." Tehdy poznáte, že poslal Hospodin zástupů. "Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle - přicházím, abych...
Zachariáš 9:9...tyran - teď z nich nespustím svůj zrakJásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero...
Zachariáš 10:7...děti, budou se veselit, před Hospodinem budou jásat radostí. Hvízdnu na , a tak je shromáždím, protože...
Matouš 5:12...zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte sejásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto...
Lukáš 1:47...to řekla: " duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení své...
Lukáš 6:23...zlé kvůli Synu člověka. V ten den se radujtejásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká! Stejně...
Jan 16:22...úzkost, ale se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. V ten den se...
Římanům 15:10... tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy, tak jako jeho lid!" A ještě jinde:...
Galatským 4:27...psáno: "Raduj se, neplodná, ty, jež nerodíšjásej a křič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je totiž...
1. Petr 4:13...utrpení, vždyť se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze...
Zjevení 19:7...Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme sejásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |