Jáma

Hledám varianty 'jáma' [ jámy (53) jámu (10) jámě (8) jamách (1) jáma (6) jam (2) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 37:20...mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak...
Genesis 37:22..."Neprolévejme krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl,...
Genesis 37:24...suknici, co nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k...
Genesis 37:28...ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefajámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti...
Genesis 37:29...odvedli do Egypta. Ruben se potom vrátiljámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty...
Genesis 40:15...jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad,...
Genesis 41:14...si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhlijámy, a když se oholil a převlékl si šaty, přišel k...
Exodus 21:33...a býk bude ukamenován." "Když někdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryje a spadne do býk nebo...
Exodus 21:34...do býk nebo osel, vyrovná se majitel  jámy s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá....
1. Samuel 13:6... v houštinách, v rozsedlinách, vyhloubenináchjamách. Někteří Hebrejové se brodili i přes Jordán do kraje...
2. Samuel 18:17... Abšaloma vzali, hodili ho v lese do velké jámy a navršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael...
2. Samuel 23:20... kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl sníh. Jindy šel...
1. Letopisů 11:22... kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl sníh. Srazil...
Job 17:14... mám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami - kde potom...
Job 33:18...v jeho pýše zabránil, aby jeho duši uchránil od jámy, aby jeho život nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku...
Job 33:22...kosti vystupují ven. Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při...
Job 33:24...se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy neklesne, nalezl jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se...
Job 33:28...jsem zasloužil. Bůh vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh...
Job 33:30...i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe,...
Žalmy 7:16...proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež! Ten jámu kopal, ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou...
Žalmy 9:16...Dcery sionské abych tvou spásu oslavil! Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili...
Žalmy 16:10...odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé...
Žalmy 30:4...mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy nepadl! Zpívejte Hospodinu, jeho věrní, chvalte...
Žalmy 30:10...prolití krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávět o...
Žalmy 35:7...na svoji síť nastražili, bez důvodu pro  jámu kopali. Neštěstí na přijde znenadání, síť,...
Žalmy 40:3...a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny, nohy postavil na pevné...
Žalmy 49:10...nesvede! Nikdo nebude naživu věčně, hrobová jáma nikoho nemine. Jak vidno, i moudrý člověk zemře,...
Žalmy 55:24...do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají - ale v...
Žalmy 57:7...mým krokům připravili, mou duši sklíčiliJámu přede mnou vykopali, sami však do upadli. séla ...
Žalmy 88:5...se k hrobu nachýlil. patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený! Zanechali ...
Žalmy 88:7...víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni! Shodils do jámy nejhlubší, do nejtemnější propasti. Dolehlo na tvé...
Žalmy 94:13...mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy...
Žalmy 119:85...Kdy pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou...
Žalmy 140:11...smeteni! na prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí svůj domov...
Přísloví 1:12...zaživa je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámy. Všemožné cennosti si snadno pořídíme, domy si...
Přísloví 9:18...Netuší hňup, že podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou přísloví Šalomounova:...
Přísloví 22:14...přijdu o život!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá Hospodina, do se propadne. Nerozumnost...
Přísloví 23:27...oči z cesty : Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu...
Přísloví 26:27...skrývá, přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí balvan, toho zavalí....
Přísloví 28:10...Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé...
Přísloví 28:17...zůstane. Člověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován...
Kazatel 10:8...na koních a velmože jít pěšky jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne had....
Izaiáš 14:15...Nejvyšším." Teď však do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidí, neuvěří svým očím, budou...
Izaiáš 14:19... jako pošlapaná zdechlina mezi kameníjámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi...
Izaiáš 24:22...krále dole na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou...
Izaiáš 38:17...se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi jámy nicoty, všechny hříchy zahodil jsi pryč. Není to...
Izaiáš 38:18... ani smrt chválit neumí; ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti. Živý, jen živý může...
Izaiáš 51:1...na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž vykopáni jste. Pohleďte na svého otce Abrahama...
Izaiáš 51:14...- kde je? Zajatec bude brzy propuštěn; v  jámě totiž neumře, chléb mu scházet nebude. jsem...
Jeremiáš 2:6...který nás provázel na poušti zemí pustou a plnou jam, zemí sucha a stínu smrti, zemí, kterou se nechodí, kde...
Jeremiáš 18:20...To se odplácet dobro zlem, že na kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se stavěl před tebe a přimlouval se...
Jeremiáš 18:22... náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby lapili, nohy chtěli chytit do pasti....
Pláč 3:53... jak ptáčka lovili, lovili bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit, zaházeli kamením. Nad...
Pláč 3:55... řekl jsem si: Jsem ztracený! V nejhlubší jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj...
Ezechiel 26:20... přikryjí, tehdy srazím jako mrtvolu do jámy k těm, kdo dávno zesnuli. Nechám bydlet hluboko...
Ezechiel 28:8...tvoji nádheru ti znesvětí. Nakonec srazí do jámy, zahyneš hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě...
Ezechiel 31:14...pod zem mezi smrtelníky, kteří sestupují do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy sestoupil do...
Ezechiel 31:16...jsem ho srazil do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy. Pod zemí tehdy došly útěchy všechny stromy Edenu, ty...
Ezechiel 32:18... Pošli je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným...
Ezechiel 32:23...Ti všichni padli a mečem pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola leží její...
Ezechiel 32:24...živých, teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Ustlali mu lůžko mezi padlými - celá jeho horda ...
Ezechiel 32:25... a tak teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Jsou uloženi mezi padlými. Bude tam i Mešek, Tubal a...
Ezechiel 32:29... I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámy. Budou tam všichni severní vladaři spolu se všemi...
Ezechiel 32:30...padlými a snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. je farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy...
Daniel 6:8...člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Nuže, králi, potvrď ten edikt svým podpisem, aby...
Daniel 6:13...člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To slovo platí," přisvědčil král, "podle...
Daniel 6:17...rozkaz, Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy. Král tehdy Danielovi řekl: "Kéž tvůj Bůh, jemuž...
Daniel 6:18...přinesli kamennou desku a přikryli s ústí  jámy, král ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých...
Daniel 6:20... Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na...
Daniel 6:24...zaradoval a hned přikázal, Daniela vytáhnoujámy. Když ho z jámy vytáhli, nenašli na něm ani...
Daniel 6:25...muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dno,...
Ozeáš 5:2...past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu jáma hloubená. je však všechny potrestám, přece...
Sofoniáš 2:9...synové jako Gomora: hájemství kopřiv a solných jam, věčná pustina! Pozůstatek mého lidu je vyrabuje,...
Zachariáš 9:11...krev smlouvy s tebou propustím tvé věznějámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději!...
Matouš 12:11...měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, nevzal by ji a nevytáhl? O co cennější je člověk než...
Matouš 15:14...slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petr...
Lukáš 6:39..."Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen, bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |