Hledám pøesnì ''. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: mnou (375) mně (491) mne (115) mi (1386) (1832) (1182)
Genesis 6:17... Uděláš v spodní, druhé a třetí patro. Hle sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny...
Genesis 9:9...Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s...
Genesis 13:9...jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá ze? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu...
Genesis 14:23...ani nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli...
Genesis 15:1...a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době l Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo:...
Genesis 15:7...mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych...
Genesis 15:14...budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak...
Genesis 17:1...devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý...
Genesis 17:4...padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů....
Genesis 19:19...svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. ...
Genesis 21:23..."Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého...
Genesis 21:26..."Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel."...
Genesis 21:30...jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode  dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ,"...
Genesis 22:5...řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se...
Genesis 24:14... abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou...
Genesis 24:44...mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé...
Genesis 24:46...rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona...
Genesis 26:3...se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému...
Genesis 26:24... ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s...
Genesis 27:9...můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce...
Genesis 27:11... aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." kob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je...
Genesis 27:19..."Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci....
Genesis 27:32..." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák...
Genesis 28:13...andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův....
Genesis 28:15...dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu...
Genesis 28:16...Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl." kob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu...
Genesis 31:3... mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin kobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde...
Genesis 31:44...narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy a ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob...
Genesis 32:10...ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." kob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce...
Genesis 33:14...prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo,...
Genesis 34:12...vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen...
Genesis 34:30...ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenilikob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do...
Genesis 35:11...Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe...
Genesis 37:10...vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to l za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět...
Genesis 38:26...věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než  - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A...
Genesis 39:9... co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v do větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe,...
Genesis 39:14...Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s mi zahrával?! Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale jsem...
Genesis 40:16... jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I  jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky...
Genesis 41:11...v domě velitele stráže - a vrchního pekaře i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli...
Genesis 41:16...sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy...
Genesis 41:44...nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě...
Genesis 43:9...naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k...
Genesis 43:14...u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s mi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A ,...
Genesis 44:15...to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako  dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není...
Genesis 45:3... a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj...
Genesis 45:4...oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž,...
Genesis 45:12...oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s mi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě...
Genesis 46:3..."Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do...
Genesis 46:4...do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé...
Genesis 48:21...před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do...
Genesis 50:24...na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud...
Exodus 2:9...matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy...
Exodus 3:6... na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 3:11... z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?"...
Exodus 3:12...k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením,...
Exodus 3:19... abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!'  však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než...
Exodus 4:11...nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a...
Exodus 4:12...slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat."...
Exodus 4:15... Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte...
Exodus 4:21...všechny divy, ke kterým jsem zmocnil však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít....
Exodus 6:2...opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:6...si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím...
Exodus 6:7...vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že  jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských...
Exodus 6:8...vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do ze, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:29...mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co...
Exodus 7:3... aby propustil syny Izraele ze své země však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi...
Exodus 7:5...z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim...
Exodus 7:17... Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že  jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím...
Exodus 8:18...lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že  Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi...
Exodus 9:14... aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš,...
Exodus 9:27...svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích...
Exodus 10:2...provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel...
Exodus 12:12...jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na...
Exodus 14:4...celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že  jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému...
Exodus 14:17...Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do...
Exodus 14:18...i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho...
Exodus 15:2... to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit....
Exodus 15:26...on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe...
Exodus 16:12...a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že  jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly...
Exodus 17:6...hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do...
Exodus 17:9...řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol...
Exodus 18:6...Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma...
Exodus 18:16...ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a...
Exodus 19:9...lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z...
Exodus 20:5...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Exodus 22:22... Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu...
Exodus 29:46...synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že  jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta,...
Exodus 31:13...Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že ...
Exodus 32:18...zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není sot vítězství, to není poražených křik - slyším...
Exodus 33:3... Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Půjdeš do ze oplývající mlékem a medem, avšak s tebou nepůjdu,...
Exodus 34:1...si dvě kamenné desky podobné těm prvním na napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách,...
Leviticus 11:44...se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť...
Leviticus 11:45...se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť  jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl...
Leviticus 14:34...Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské ze, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů...
Leviticus 18:4...zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a...
Leviticus 18:5... zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou...
Leviticus 18:6...obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval...
Leviticus 18:21...Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je...
Leviticus 18:30...ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před mi. Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." ...
Leviticus 19:2..."Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť  Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou...
Leviticus 19:3... neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý jte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte ...
Leviticus 19:4...se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou...
Leviticus 19:10...upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani...
Leviticus 19:12...přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani...
Leviticus 19:14...ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber...
Leviticus 19:16...jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru....
Leviticus 19:18...se ani nechovej zášť proti synům svého liduMiluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin....
Leviticus 19:25...jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte...
Leviticus 19:28...si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys...
Leviticus 19:30...zvrhlostí! Zachovávejte soboty a mou svatyni jte v úctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k...
Leviticus 19:31... Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň,...
Leviticus 19:32...se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. ...
Leviticus 19:34...mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi mi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám...
Leviticus 19:36...při soudu ani při měření, vážení či odměřováníjte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý...
Leviticus 19:37...všechna pravidla a všechny zákony plňte jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:3... musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z...
Leviticus 20:5...který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho...
Leviticus 20:7...lidu. Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte...
Leviticus 20:8... váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému...
Leviticus 20:24... Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající...
Leviticus 20:26...jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás...
Leviticus 21:8...zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohuj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha....
Leviticus 21:12...na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha jsem Hospodin. Ožení se jen s pannou...
Leviticus 21:15...s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!"...
Leviticus 21:23...k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť  jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil...
Leviticus 22:2...a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak...
Leviticus 22:3... takový člověk bude vyvržen z přítomnosti jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl...
Leviticus 22:8...tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby...
Leviticus 22:9...a kvůli němu nezemřeli, když by to znesvětili jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst...
Leviticus 22:16...by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:30...je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. ...
Leviticus 22:31...Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu...
Leviticus 22:32...jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta...
Leviticus 22:33...vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:22...příbytcích. Když budete sklízet obilí své ze, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po...
Leviticus 23:43...z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy...
Leviticus 24:22... Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k...
Leviticus 25:17...bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a zákony...
Leviticus 25:38...peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 25:55...to služebníci, které jsem vyvedl z Egypta jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky....
Leviticus 26:1...si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem...
Leviticus 26:2... váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni jte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat...
Leviticus 26:13... budu vaším Bohem a vy budete mým lidem jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta,...
Leviticus 26:16...všechna přikázání, pak porušíte mou smlouvu vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici,...
Leviticus 26:24...budete se nadále stavět proti mně, postavím se proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát...
Leviticus 26:28...budete se nadále stavět proti mně, postavím se zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy...
Leviticus 26:32...zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši...
Leviticus 26:41...a že se postavili proti mně, takže jsem se postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel,...
Leviticus 26:44... pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak,...
Leviticus 26:45...národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež...
Numeri 3:12...promluvil k Mojžíšovi: "Hle jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci...
Numeri 3:13...Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti...
Numeri 3:41... Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho...
Numeri 3:45...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a...
Numeri 5:3...tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a...
Numeri 6:27...Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a  jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu...
Numeri 10:10...svých oslav, při slavnostech, při začátcích síců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak...
Numeri 11:12... žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid...
Numeri 11:17...ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha...
Numeri 14:35...stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením,...
Numeri 15:41...přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Numeri 18:6...na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity....
Numeri 18:8... zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi...
Numeri 18:20..." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem...
Numeri 22:19... malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak...
Numeri 22:32..."Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to  jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice...
Numeri 23:3...Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co...
Numeri 23:10... jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach kobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí...
Numeri 23:15...Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s...
Numeri 23:20...Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná to nezvrátím. Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na...
Numeri 25:12...syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že  sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro...
Numeri 35:34...zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám  sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy...
Deuteronomium 1:17...by pro vás byla příliš nesnadná, vznesete na  a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno,...
Deuteronomium 5:5...oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám...
Deuteronomium 5:6...ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z...
Deuteronomium 5:9...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Deuteronomium 7:17...v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než  - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si...
Deuteronomium 10:2...ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních...
Deuteronomium 10:10...dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet...
Deuteronomium 12:30...vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemij se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je...
Deuteronomium 18:15...zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem  - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodina,...
Deuteronomium 18:19... která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji  sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým...
Deuteronomium 29:5...pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že  jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl...
Deuteronomium 31:23...silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do ze, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a budu s tebou...
Deuteronomium 32:35...v mých sklepích vybraných? je pomsta zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den...
Deuteronomium 32:39...pomohli, se vám stanou úkrytem! Prohlédněte, jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt...
Jozue 5:14...k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl...
Jozue 8:5...od města moc daleko. Všichni buďte připraveni a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k...
Jozue 13:6... Všechny obyvatele hor, od Libanonu Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele...
Jozue 14:8...nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele...
Jozue 18:6...svých hranicích na severu. těch sedm podílů ze popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás...
Jozue 23:14...země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým...
Jozue 24:8...jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do ze Emorejců, bydlících v Zajordání. Bojovali s vámi, ale...
Jozue 24:15...za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu."...
Soudců 4:7...a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou...
Soudců 5:3...Slyšte to, králové, vladaři, naslouchejte Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat...
Soudců 6:8...Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu...
Soudců 6:10...jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v...
Soudců 6:14..."Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň...
Soudců 6:15... sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v...
Soudců 6:16...a sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale  budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního,"...
Soudců 6:22...anděl ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj,...
Soudců 7:17...toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte  a dělejte, co . dojdu k okraji tábora, udělejte...
Soudců 8:3...lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem...
Soudců 8:23...Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout  ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal:...
Soudců 9:29... Proč bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych tak  velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl...
Soudců 11:27...Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když...
Soudců 11:35...jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!"...
Soudců 12:2...ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás,...
Soudců 17:2...kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro mám . To je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti...
Růt 3:12...příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou...
Růt 3:13... pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím  . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána....
Růt 4:4...ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před mito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to...
Růt 4:6...ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a...
1. Samuel 1:26...Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k...
1. Samuel 2:35... ti bude znamením: oba zemřou v jediný den si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle...
1. Samuel 9:19...ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na...
1. Samuel 9:21...a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A...
1. Samuel 10:18...řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil vás z ruky...
1. Samuel 12:2...jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámi....
1. Samuel 13:12...shromažďují v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni  teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě nenaklonil...
1. Samuel 14:40...celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš,"...
1. Samuel 16:1..."Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si...
1. Samuel 16:3...obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti...
1. Samuel 16:18...někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí...
1. Samuel 17:8...: "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte...
1. Samuel 17:9... Vyberte si někoho, přijde sem ke mně. Jestli  v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli ...
1. Samuel 17:45...divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve...
1. Samuel 18:18...) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem  a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli,...
1. Samuel 19:3...dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s...
1. Samuel 20:5...řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a...
1. Samuel 20:20... kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel poblíž vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč....
1. Samuel 23:23...mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi...
1. Samuel 24:13...ty na číháš, abys připravil o život!   s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu,...
1. Samuel 24:14... Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.'  na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to...
1. Samuel 24:18...a hlasitě se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale ...
1. Samuel 25:19...osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla....
1. Samuel 25:25...- jmenuje se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost, tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi,...
1. Samuel 26:6...a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu,"...
1. Samuel 26:23...každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi dnes vydal do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout...
1. Samuel 30:15...na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš  k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl:...
2. Samuel 1:16...mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova...
2. Samuel 2:6...teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také  vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali. Buďte...
2. Samuel 3:12...vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to ze? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou...
2. Samuel 3:28... Když se o tom doslechl David, prohlásil: " i království jsme před Hospodinem navěky nevinní,...
2. Samuel 3:39... že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži,...
2. Samuel 4:10... který vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese...
2. Samuel 7:2... řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi...
2. Samuel 7:8...Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého...
2. Samuel 7:13...upevním. To on postaví dům mému jménu navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a...
2. Samuel 7:14...jménu a navěky upevním trůn jeho království mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí,...
2. Samuel 7:18... posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl ...
2. Samuel 9:8...říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a...
2. Samuel 10:11...mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc...
2. Samuel 11:11...pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a...
2. Samuel 12:7...Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem ...
2. Samuel 12:12...spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale  to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem...
2. Samuel 12:23...a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se l postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním,...
2. Samuel 12:28...jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych je...
2. Samuel 14:8...ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena...
2. Samuel 15:4...nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem...
2. Samuel 15:20... Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych  l zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to...
2. Samuel 17:15...na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil...
2. Samuel 18:2... synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také  s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale:...
2. Samuel 19:1...Abšalome! Proč jsem jen místo tebe neumřel , Abšalome? Synáčku můj, synáčku můj!" Joábovi bylo...
2. Samuel 19:34...člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale...
2. Samuel 19:39...uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré....
2. Samuel 20:21... pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena...
2. Samuel 24:17... jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece  jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly...
1. Královská 1:5...pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a jízdu a běhalo před ním...
1. Královská 1:21... můj královský pán ulehne ke svým otcům i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě...
1. Královská 2:2...smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a...
1. Královská 2:8... Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a ...
1. Královská 3:7...svého služebníka králem po mém otci Davidovi jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj...
1. Královská 3:17... "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly...
1. Královská 8:13..."‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys...
1. Královská 12:10...těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚ mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám...
1. Královská 12:11...můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na...
1. Královská 12:14...rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na...
1. Královská 13:7...dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi...
1. Královská 13:18...a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I  jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův...
1. Královská 14:10... popouzel. Protožes zahodil za hlavu, hle uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v...
1. Královská 18:12...‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam....
1. Královská 18:18...Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a...
1. Královská 18:22...jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš...
1. Královská 18:23...ho a položí na dříví, ale je nezapalují připravím toho druhého býka a také ho položím na dříví a...
1. Královská 18:24...a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm,...
1. Královská 18:36...Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj...
1. Královská 19:10..."Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové...
1. Královská 19:14...promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové...
1. Královská 20:4..."Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti  i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy:...
1. Královská 20:13...Hle, dnes ti je vydám do rukou, abys poznal, že  jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak...
1. Královská 20:28...to ohromné vojsko do rukou, abyste poznali, že  jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti sobě a sedmého...
1. Královská 21:7...král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se ti tu vinici Nábota Jizreelského obstarám." Potom...
1. Královská 22:8...král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale  ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen...
1. Královská 22:21...Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl:...
1. Královská 22:30...Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v královském...
2. Královská 2:3...Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu....
2. Královská 2:5..."Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu....
2. Královská 5:5... "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy...
2. Královská 5:18...chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o , takže i se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se...
2. Královská 6:27..."Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám pomoci ? Je libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl ...
2. Královská 7:12...ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že...
2. Královská 10:9...promluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil jsem ho....
2. Královská 10:15...Rechabova, který ho přicházel pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Ano, jistěže...
2. Královská 19:23...Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal...
2. Královská 19:25...řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To  jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to...
2. Královská 19:27... než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na  běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně...
2. Královská 19:34... do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To sto budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a...
1. Letopisů 17:1...svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém do, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v...
1. Letopisů 17:7...Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid...
1. Letopisů 17:12...z tvých synů, a jeho království upevním. To on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu...
1. Letopisů 17:13...on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj...
1. Letopisů 17:16... posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl sem?...
1. Letopisů 19:12...mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu tobě....
1. Letopisů 21:17...tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece  jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, ...
1. Letopisů 22:10...pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho království nad...
1. Letopisů 28:6...trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří....
1. Letopisů 29:14...díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale  a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar?...
2. Letopisů 2:3...jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho...
2. Letopisů 2:5...nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem , abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla...
2. Letopisů 6:2..."‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys...
2. Letopisů 10:10...těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám...
2. Letopisů 10:11...můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na...
2. Letopisů 10:14...rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na...
2. Letopisů 12:5...stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemaš a oznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste zanechali...
2. Letopisů 18:7...král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale  ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen...
2. Letopisů 18:20...Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl:...
2. Letopisů 18:29...Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém...
2. Letopisů 32:13...na něm pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl  i moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich...
2. Letopisů 35:21...němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě...
Ezdráš 6:12...hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalé, nechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku,...
Ezdráš 7:21...dům svého Boha, uhraď to z královské pokladny, král Artaxerxes, nařizuji všem pokladníkům za Eufratem:...
Nehemiáš 1:6... kdo milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého...
Nehemiáš 4:17... aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat."  ani bratři a mládenci a strážní, kteří provázeli,...
Nehemiáš 5:10... aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I  se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a...
Nehemiáš 5:15...místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra...
Nehemiáš 6:4...bych ho opustil a sešel k vám?" Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a jsem jim podobně odpovídal. Když...
Nehemiáš 6:9...si, že ochabneme a necháme dílo nedokončené, ale  jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu...
Nehemiáš 6:11... V noci přijdou zavraždit!" "Člověk jako  by měl utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo jako ...
Nehemiáš 12:38...k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným srem. Šel jsem s ním i s polovinou lidu: po hradbě...
Nehemiáš 12:40...průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také  a se mnou polovina hodnostářů a rovněž kněží: Eliakim,...
Nehemiáš 13:21...zboží přenocovat venku před Jeruzalémem jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?"...
Ester 4:11...na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A  jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když byl...
Ester 4:16..."Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci....
Ester 7:4...je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení!...
Job 1:15...a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když...
Job 1:16...i mládence a všichni shořeli. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když...
Job 1:17...je a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když...
Job 1:19... zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj...
Job 5:8...plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou...
Job 7:4...si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne se převaluji sem a tam do rána. Tělo mám červy a...
Job 9:11... jeho zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem ho nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když něco...
Job 9:14...sklonit i pomocníci netvora! Jak bych se tedy  před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho obvinil?...
Job 9:32...i svému plášti budu odporný. On není člověk jako , abych se mu postavil, abychom společně k soudu šli. Kéž...
Job 12:3... vy jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I  však mám rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to...
Job 13:13...jsou hlína splácaná! Mlčte, teď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit...
Job 14:15...čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužil....
Job 15:6...a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne  - odsoudí, usvědčují vlastní rty! Copak ses...
Job 16:4...větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I  bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli....
Job 16:17...od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách přece nemám na rukou násilí, modlitba je bez...
Job 19:26... a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze  kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím...
Job 19:27...ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale - srdce...
Job 21:3...utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji na...
Job 21:6... a zděste se, ruku na ústa si položte! Vždyť, když na to pomyslím, celý se třesu zděšením. Jak to, že...
Job 21:27...jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit....
Job 23:9...na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu ho nespatřím. Zato on zná cesty i zastávky; ukážu...
Job 30:1...družině, jako ten, kdo těší truchlivé. Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou mladší nežli - ti, jejichž...
Job 32:6... Elihu, syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem byl dosud...
Job 32:10...mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, ...
Job 32:11...zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud...
Job 32:14... Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy....
Job 32:17...stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas vyslovím své mínění. Jsem...
Job 33:6...při, postav se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i  jsem přece z hlíny uhněten. Nelekej se tedy a neměj...
Job 33:31...živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv -...
Job 33:33...bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím." A Elihu mluvil...
Job 34:33...se ti to nelíbí podle něj? Ty sám si vyber, ne  za tebe, pověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi...
Job 40:14...pohřbi do země, mají tváře v hrobě zastřené sám pak budu chválit - vždyť zachraňuje vlastní...
Job 42:4...jež jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej promluvím, budu se ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o...
Žalmy 2:6...v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté...
Žalmy 2:7...svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej ...
Žalmy 2:8...můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej  a učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny...
Žalmy 5:8...lháře - vrahy a podvodníky si Hospodin oškliví ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím,...
Žalmy 17:15... než sní, na jejich maličké zbude v hojnosti se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu...
Žalmy 22:7...zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba...
Žalmy 26:11...plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup !...
Žalmy 31:15...mně spolu domlouvají, chtějí zbavit života ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh...
Žalmy 35:3...Vytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni,...
Žalmy 35:13...mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem se odíval,...
Žalmy 38:14... mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřít....
Žalmy 40:18...je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane,...
Žalmy 46:11...kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že  jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem...
Žalmy 50:7..."Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli usvědčím: , Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým...
Žalmy 50:22...napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když  vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti,...
Žalmy 52:10...svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!"  ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na...
Žalmy 55:17...zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla ale k Bohu zavolám, Hospodin bude záchrana. Večer i...
Žalmy 55:24...do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do my nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají - ale v...
Žalmy 59:17...hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od...
Žalmy 69:14..., kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé...
Žalmy 69:30...vymazáni, mezi spravedlivé nejsou počteni sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, ...
Žalmy 70:6..."Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! ...
Žalmy 71:14... jsou přikryti ti, kdo usilují o neštěstí zatím budu doufat bez ustání, chválit budu víc a víc....
Žalmy 71:22...znovu posílíš, vrátíš se, abys utěšil pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívám o tvé...
Žalmy 73:13...mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství ale chovám své srdce v čistotě; ruce si myji v...
Žalmy 75:4...určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Ze a všichni na se budou třást, sám jejím sloupům...
Žalmy 75:10...z něho nalije, vypijí ho do dna, k sedlině se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat...
Žalmy 81:7...proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických....
Žalmy 81:11...žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl ze země...
Žalmy 88:14...temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti ...
Žalmy 91:14...dál, lva i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal jméno a ho vyvýším....
Žalmy 91:15...zachráním, poznal jméno a ho vyvýším. Bude  volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním,...
Žalmy 109:22...ve své lásce - zachraň ! Nuzný ubožák, to jsem , srdce bolí v útrobách. Jako stín navečer ztrácím se,...
Žalmy 119:140...tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, tvůj služebník, je miluji! I když jsem nepatrný, i...
Žalmy 120:7...duše se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! ...
Žalmy 141:8...v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu podsvětí k tobě, Hospodine, Pane, upírám oči, na tebe spoléhám,...
Žalmy 141:10...Ničemové padnou do svých vlastních sítí zatím uniknu! Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když...
Přísloví 1:26...mými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu neštěstí  nyní zasměji se i hrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu...
Přísloví 8:12...nádherná, nic žádoucího se vůbec nerovná, Moudrost, spolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí ...
Přísloví 8:14... zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a jistý úspěch, jsem rozumnost a sílu...
Přísloví 8:17...vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo hledají, jistě...
Kazatel 1:12...nezbude po nich mezi těmi, kdo je nahradí Kazatel jsem byl izraelským králem v Jeruzalémě. Rozhodl...
Kazatel 8:2...rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí ale říkám: Královské rozkazy dodržuj s ohledem na Boží...
Píseň 2:1...krovy náš dům, naše trámy jsou z cypřišů.   jsem ta růže šáronská, jsem lilie v dolinách. Jako lilie...
Píseň 2:16...vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice! Můj mi je můj a jsem jeho, když pase v liliích. Ještě než...
Píseň 6:3... aby své stádo pásl v zahradách a sbíral lilie patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v...
Píseň 7:11... to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech patřím svému milému a jeho touha patří mně! Pojď, milý...
Píseň 8:10...však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima na mně...
Píseň 8:13...touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! Pospěš, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na...
Izaiáš 3:7...těmi troskami." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášť,...
Izaiáš 8:18...Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí. Hle a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy...
Izaiáš 10:14...jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem  celou zemi vysbíral a nikdo ani křídlem nezamával,...
Izaiáš 13:17...domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato...
Izaiáš 15:9...jejich kvílení! Vody Dimonu jsou naplněny krví však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdo z...
Izaiáš 19:4...radit s modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude...
Izaiáš 24:16...z nejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!"  ale říkám: "Zle je mi, zle je mi! Běda mi - zrádci...
Izaiáš 27:3...ten den zpívejte o vinici výtečné víno plodící sám Hospodin střežím ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve...
Izaiáš 37:24...Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal...
Izaiáš 37:26...řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To  jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to...
Izaiáš 37:28... než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na  běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně...
Izaiáš 37:35... do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To sto budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a...
Izaiáš 38:19... Živý, jen živý může velebit tak jako  v dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti....
Izaiáš 40:6...ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A  se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva,...
Izaiáš 41:4...a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení Hospodin, ten první, budu tentýž i na konci! Ostrovy...
Izaiáš 41:10... neodmítl jsem , ale vyvolil." Neboj se jsem s tebou, nestrachuj se - jsem tvůj Bůh. Posilním...
Izaiáš 41:13...nic a ještě míň ti, kteří s tebou válčili. Neboť  Hospodin jsem tvůj Bůh, který bere za ruku a říká:...
Izaiáš 41:14...strach, sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku kobův, hrstko Izraelova! sám ti pomáhám, praví...
Izaiáš 41:17...marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým Hospodin je vyslyším, , Bůh Izraele, je neopustím!...
Izaiáš 41:27... nikdo nic nezjevil, od vás neslyšel nikdo nic první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám...
Izaiáš 42:6...lidem na dává dýchání a ducha po chodícím Hospodin povolal jsem k vítězství a za ruku pevně...
Izaiáš 42:8...z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným...
Izaiáš 43:1...ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořilkobe, ten, kdo , Izraeli, zformoval: Neboj se, jsem...
Izaiáš 43:2... jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne proud....
Izaiáš 43:3... Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen nespálí Hospodin jsem přece tvůj Bůh, , Svatý izraelský, jsem...
Izaiáš 43:5...lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu...
Izaiáš 43:10... jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou...
Izaiáš 43:11...nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude, sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. ...
Izaiáš 43:12... sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne jsem oznámil, zachránil a ohlásil, když jste žádné...
Izaiáš 43:13...Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl den jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí...
Izaiáš 43:15...všechny závory - z jásotu Chaldejců bude úpění jsem Hospodin, váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král....
Izaiáš 43:19...na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano,...
Izaiáš 43:25...hříchy unavil, obtížil jsi svými vinami, sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na...
Izaiáš 44:3... můj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurune vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji...
Izaiáš 44:6... král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů jsem první a jsem poslední, kromě není žádný Bůh....
Izaiáš 44:7...poslední, kromě není žádný Bůh. Kdo je jako ? to ohlásí! mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy...
Izaiáš 44:8... Vy jste svědkové! Je snad nějaký Bůh kro ? Ne, jiná Skála není, o žádné nevím! Výrobci model...
Izaiáš 44:21..."Nedržím v pravici prázdnou lež?" Pamatuj na tokobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník. jsem ...
Izaiáš 44:24... který vykoupil, který v lůnu zformoval jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje...
Izaiáš 44:26...jeho služebník, a předpověď svých poslů naplní říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům:...
Izaiáš 44:27..."Vystavěna budete!" a pozvednu je z trosek říkám hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy." ...
Izaiáš 44:28...hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy."  říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní....
Izaiáš 45:2...mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z...
Izaiáš 45:3...poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že  jsem Hospodin, Bůh izraelský, který volá jménem tvým....
Izaiáš 45:5...tvým - i když neznáš, udělil jsem ti tituly jsem Hospodin a žádný jiný není, kromě není žádný Bůh...
Izaiáš 45:6... aby od východu k západu všichni poznali, že kro není ani jediný; jsem Hospodin a žádný jiný není!...
Izaiáš 45:7...ani jediný; jsem Hospodin a žádný jiný není formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím...
Izaiáš 45:8... spravedlnost prší z oblaků! Otevři se, ze, spása vyraší, spravedlnost vzklíčí spolu s ! ...
Izaiáš 45:12... o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na člověka. ...
Izaiáš 45:13...roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty...
Izaiáš 45:18...nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi, který ji učinil a upevnil, který ji nestvořil, aby...
Izaiáš 45:19...jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě ze; neřekl jsem Jákobovým potomkům: "Hledejte v...
Izaiáš 45:21... kdo to kdysi zvěstoval? Kdo jiný než , Hospodin? Kromě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a...
Izaiáš 45:22...- není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně, jste spaseny, všechny zemské končiny - vždyť ...
Izaiáš 46:4...nosím v náručí: do stáří, do šedin  sám, to vás podpořím; jsem vás učinil a vás...
Izaiáš 46:5...vás nosím, vás podpořím a zachráním. Ke komu  tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S kým...
Izaiáš 46:9...vy zrádci, zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a...
Izaiáš 46:10...jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane....
Izaiáš 46:11..." vůle stane se, udělám vše, co se mi chce."  zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země daleké....
Izaiáš 46:13...přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása obdařím Sion spásou a Izrael svou krásou. Klesni a seď...
Izaiáš 47:8... na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v srdci...
Izaiáš 47:10...své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo  nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena,...
Izaiáš 48:7...jsi o nich neslyšel, abys neřekl: "O tom  přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé...
Izaiáš 48:12...hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš , Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný: jsem - jsem...
Izaiáš 48:15...vůli s Babylonem, jeho ruka padne na Chaldejce, sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu...
Izaiáš 48:16...ho sem a jeho cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě...
Izaiáš 48:17...Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupil jsem Hospodin, tvůj Bůh, který učí úspěchu a vede ...
Izaiáš 49:8... jenž vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu ti v den spasení. ...
Izaiáš 49:15...soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem...
Izaiáš 49:23... tvé dcery ponesou na ramenou; králové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvami. Tváří k zemi se...
Izaiáš 49:25...o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti...
Izaiáš 49:26...vínem opijí. A tehdy všichni lidé poznají, že  Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel...
Izaiáš 50:5... abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět....
Izaiáš 51:12...radost a veselí; zármutek a úpění je opustí jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se bojíš...
Izaiáš 51:15...jámě totiž neumře, chléb mu scházet nebude jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny...
Izaiáš 51:16...do tvých úst, ve stínu své ruky jsem skryl, jenž jsem nebe zasadil a základy země položil, říkám...
Izaiáš 52:6... můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že  jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde." Jak krásné...
Izaiáš 54:11...ztrápená, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle vybuduji tyrkysovými kameny, za základ položím ti...
Izaiáš 54:15...Kdyby snad přesto někdo napadal, nebudu s ním ; kdokoli by chtěl napadnout, padne před tebou. Hle,...
Izaiáš 54:16...by chtěl napadnout, padne před tebou. Hle, to  jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí...
Izaiáš 57:12...tak dlouho mlčel, přestala jsi mít v úctě sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu...
Izaiáš 57:19...Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin je uzdravím. Ničemové však budou jak moře bouřící, jež...
Izaiáš 58:14...přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého...
Izaiáš 60:16...pít, sát budeš z prsů královských a poznáš, že  Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel...
Izaiáš 60:22...bude kmen, nepatrný bude mocným národem jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním. Duch...
Izaiáš 61:8...dvojitý podíl, budete obdařeni věčnou radostí Hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a...
Izaiáš 63:1...svého majestátu kráčí vpřed v ohromné síle své, který spravedlnost vyhlašuji, , mocný k vítězství!...
Izaiáš 63:3...šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke mně...
Izaiáš 65:8..."Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého," tak naložím se svými služebníky: Všechny je nezničím. Z...
Izaiáš 65:17...zapomenuta, ukryta budou před mýma očima. Hle stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se...
Izaiáš 65:18...se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám...
Izaiáš 65:24...- oni i jejich potomci! Ještě než zavolají jim odpovím; ještě než domluví, je vyslyším. Vlk a...
Izaiáš 66:9...začala, hned svoje děti na svět přivedla! Copak , který otevírám lůno, nepůsobím i porod? praví Hospodin....
Izaiáš 66:13...laskáni. Jako když matka své dítě konejší, tak  vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte...
Izaiáš 66:18...havěti, zahynou spolu s ním, praví Hospodin však znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto...
Jeremiáš 1:8...říkej, cokoli ti přikážu. Neboj se jich - vždyť  jsem s tebou, abych vysvobozoval, praví Hospodin."...
Jeremiáš 1:12...mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovem, abych je...
Jeremiáš 1:19...proti tobě bojovat, ale nepřemohou - vždyť  jsem s tebou, abych vysvobozoval, praví Hospodin." ...
Jeremiáš 2:21...stromem košatým se ale válíš jako nevěstka jsem sázel jako výbornou révu z nejušlechtilejších...
Jeremiáš 2:35...všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slova, prý: ‚...
Jeremiáš 3:14...se, můj odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť  jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po...
Jeremiáš 3:22...Boha, nedbali. "Vraťte se, odvrácené děti vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě, jsme...
Jeremiáš 4:12...aby čistil - na to je příliš silný. Přichází ode . To teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako...
Jeremiáš 5:14... Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví...
Jeremiáš 7:3...Bůh Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a  vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči -...
Jeremiáš 7:11...nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže  to dobře vidím, praví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla,...
Jeremiáš 7:13...jste páchali všechny ty zločiny, praví Hospodin jsem k vám mluvil. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale...
Jeremiáš 7:16... Nevysílej za prosby a modlitby. Nenaléhej na , nevyslyším. Copak sám nevidíš, co páchají v...
Jeremiáš 9:23... Kdo se chce chlubit, se chlubí tím, že  zná a že mi rozumí, neboť Hospodin prokazuji...
Jeremiáš 11:4... z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte  a plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a ...
Jeremiáš 11:11...kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města a...
Jeremiáš 11:18..., když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin  poučil a jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co...
Jeremiáš 11:22...zabijeme." Nuže, toto praví Hospodin zástupů: " s nimi zúčtuji. Jejich mládenci padnou mečem, jejich...
Jeremiáš 13:13...vínem?' řekni jim - Tak praví Hospodin: Hle všechny obyvatele této země, krále sedící na Davidově...
Jeremiáš 13:26... protože jsi na zapomněla a uvěřila lži sám ti proto zvednu sukně přes obličej, se ukáže...
Jeremiáš 14:14...'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je neposlal, nic jsem jim...
Jeremiáš 15:19...Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník....
Jeremiáš 15:20...proti tobě bojovat, ale nepřemohou - vždyť  jsem s tebou, abych zachraňoval a vysvobozoval, praví...
Jeremiáš 17:10... je nenapravitelné - kdo mu rozumí? " Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych...
Jeremiáš 17:18... útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo  pronásledují, a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni,...
Jeremiáš 18:8...kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas...
Jeremiáš 18:10...budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou  poslouchat, pak i upustím od dobra, jež jsem jim...
Jeremiáš 20:7...přátelé, kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses a...
Jeremiáš 21:5...na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží...
Jeremiáš 23:2...a rozptylujete ovce a nestaráte se o , hle s vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky...
Jeremiáš 23:24...dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin přece naplňuji nebe i zem! praví Hospodin. Slyšel jsem,...
Jeremiáš 23:30...praví Hospodin. Jako kladivo skálu drtící? Hle jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou ...
Jeremiáš 23:32...Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid svými nehoráznými výmysly. jsem je neposlal a nic jsem jim...
Jeremiáš 24:7...je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby  znali, aby věděli, že jsem Hospodin. Budou mým lidem...
Jeremiáš 26:3...a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych upustil od zla, které jsem na chtěl dopustit za to,...
Jeremiáš 27:5...zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s...
Jeremiáš 27:15...králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži jsem je neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým jménem...
Jeremiáš 29:9...se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak praví Hospodin: ...
Jeremiáš 29:11...vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám...
Jeremiáš 29:12...chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, vás vyslyším....
Jeremiáš 29:23...totiž v Izraeli hanebnosti. Cizoložili s ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která...
Jeremiáš 29:31...všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o Šemašovi Nechlamském: Šemajáš vám prorokoval, ale jsem ho...
Jeremiáš 30:11...odpočine v bezpečí a nikdo ho nevyděsí. Vždyť  jsem s tebou, praví Hospodin, zachráním. Skoncuji...
Jeremiáš 30:15...nad svým zraněním? Tvou bolest nejde vyléčit. To  jsem ti to způsobil, protože máš tolik vin a tvůj hřích...
Jeremiáš 30:17...a všechny, kdo olupují, nechám oloupit. Ano obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví Hospodin,...
Jeremiáš 30:22...praví Hospodin. Vy budete mým lidem budu vaším Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv...
Jeremiáš 32:27...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Hle jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže,...
Jeremiáš 32:38...způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu,...
Jeremiáš 33:3...upevnil - ten, který jméno Hospodin: Volej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých...
Jeremiáš 34:17...je. A proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému...
Jeremiáš 35:14...poslouchají, co jim přikázal jejich otec k vám ale mluvím znovu a znovu, a vy neposloucháte....
Jeremiáš 36:18...Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a ...
Jeremiáš 40:10...babylonskému králi a povede se vám dobře. Hle zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval před...
Jeremiáš 42:11...bázeň. Nebojte se ho, praví Hospodin - vždyť  jsem s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho...
Jeremiáš 46:28...a nikdo ho nevyděsí. Neboj se, můj služebníku kobe, vždyť jsem s tebou, praví Hospodin. Skoncuji se...
Jeremiáš 49:10...v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty, se...
Jeremiáš 49:11... jenž by ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví...
Jeremiáš 49:19...je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou...
Jeremiáš 50:31...budou v ten den zabiti, praví Hospodin. Hle jsem proti tobě, nadutče! praví Hospodin, Pán zástupů....
Jeremiáš 50:44...je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou...
Jeremiáš 51:25... které páchali na Sionu, praví Hospodin. Hle jsem proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemi,...
Pláč 3:1...jež jsem vychovala, můj nepřítel zhubil! Ano, i  jsem pocítil, jak trestá jeho rozzuřený kyj. Odehnal ,...
Ezechiel 1:1...vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého síce se otevřela nebesa a jsem spatřil vidění Boží....
Ezechiel 4:8...a s obnaženou paží prorokuj proti němu tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z...
Ezechiel 5:8...svém okolí! A proto tak praví Panovník Hospodin, ano jsem proti tobě, Jeruzaléme! Před očima národů...
Ezechiel 5:11... protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi, sám jako břitvou...
Ezechiel 5:13... poznají, že jsem ve svém horlení promluvil  Hospodin. Obrátím v trosky a budeš na posměch okolním...
Ezechiel 5:15...vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posškem, varováním a odstrašujícím příkladem pro národy...
Ezechiel 5:17...tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To říkám  Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 6:7...skáceny a vaše výtvory budou smeteny. mezi mi budou padat mrtvoly, poznáte, že jsem Hospodin....
Ezechiel 6:10...budou ošklivit sami sobě a poznají, že  jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem říkal, že na dopustím...
Ezechiel 6:13... Teprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že  jsem Hospodin - se jejich mrtvoly budou válet mezi...
Ezechiel 6:14... Napřáhnu ruku proti nim a obrátím jejich zemi v pustinu pustější než poušť u Ribly, si bydlí...
Ezechiel 7:4...ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že  jsem Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zlo za zlem...
Ezechiel 7:9...ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že  Hospodin jsem ten, kdo vás bije. Hle, ten den - hle, ...
Ezechiel 7:20...obrazy. Udělali z toho své hnusné modly, a  s tím naložím jako s odpadky. Cizincům to vydám za...
Ezechiel 7:27...lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají,...
Ezechiel 8:18... jak mi strkají klacek do chřípí! Proto projevím svůj hněv! Neslituji se, neušetřím je. I když...
Ezechiel 11:5...proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na  padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví...
Ezechiel 11:7...Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve stě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; vás z něj...
Ezechiel 11:8... vás z něj ale vyženu. Báli jste se meče na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin. Vyženu vás z...
Ezechiel 11:10...soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že  jsem Hospodin. vám nebude ve městě jako masíčku v...
Ezechiel 11:12...soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že  jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a...
Ezechiel 11:20...z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mi pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich....
Ezechiel 11:25...v Babylonii. Potom mi to vidění zmizelo jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal. ...
Ezechiel 12:11...domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane jim....
Ezechiel 12:15...a s taseným mečem je poženu. Tak poznají, že  jsem Hospodin - je rozptýlím mezi národy a rozpráším...
Ezechiel 12:16...o všech svých ohavnostech. Tehdy poznají, že  jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:20...kvůli násilí všech jejích obyvatel. Obydlená sta zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy...
Ezechiel 12:25...falešná vidění i lichotivá věštění, neboť  jsem Hospodin. Říkám, co říkám, a to slovo se naplní. ...
Ezechiel 13:7...vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin' -  jsem však nemluvil! Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 13:9...a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že  jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že sváděli můj...
Ezechiel 13:14... Spadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte, že  jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti zdi a...
Ezechiel 13:21... aby nebyli vaší kořistí. Tehdy poznáte, že  jsem Hospodin! Protože svou lží rmoutíte srdce...
Ezechiel 13:22...svou lží rmoutíte srdce spravedlivých, ačkoli  je netrápím, a protože povzbuzujete ničemy, aby se...
Ezechiel 13:23...svůj lid z vašeho sevření a poznáte, že  jsem Hospodin." Přišli za mnou někteří ze stařešinů...
Ezechiel 14:4...špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem Hospodin mu odpovím, jak za své hnusné modlářství...
Ezechiel 14:7...z přistěhovalců v Izraeli žijících by se ode  oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a stavěl...
Ezechiel 14:8...a vyvrhnu jej ze svého lidu. Tak poznáte, že  jsem Hospodin. Pokud by se prorok zesměšnil tím, že by...
Ezechiel 14:9... že jsem Hospodin. Pokud by se prorok zesšnil tím, že by promluvil, zesměšnil jsem ho Hospodin....
Ezechiel 14:11...ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode  pryč a nebudou se poskvrňovat všemi svými hříchy....
Ezechiel 15:7...ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy poznáte, že  jsem Hospodin - se proti nim postavím tváří. Tu zemi...
Ezechiel 16:37... a protožes jim obětovala krev svých dětí, hle shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, ...
Ezechiel 16:43...uklidním a nechám zuření. Protože sis ani nevzpomněla na dny svého mládí a pobuřovala jsi tím vším, hle...
Ezechiel 16:62... Uzavřu s tebou svoji smlouvu a poznáš, že  jsem Hospodin. Tehdy se rozpomeneš a zastydíš a samou...
Ezechiel 17:21...soudit za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší voci z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou,...
Ezechiel 17:22...jsem promluvil. Tak praví Panovník Hospodin vezmu snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest...
Ezechiel 17:24... Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že  jsem Hospodin: snižuji strom vysoký a nízký zvyšuji,...
Ezechiel 18:25...svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome izraelský že jsem ve svém jednání vrtkavý? Nejste to spíše vy, kdo...
Ezechiel 18:29...říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.'  že jsem ve svém jednání vrtkavý, dome izraelský? Nejste...
Ezechiel 20:5...vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu kobova domu a dal jsem se jim poznat v Egyptě. Přísahal...
Ezechiel 20:7...kterým upíráte oči, a neposkvrňujte se egyptskými modlami! jsem Hospodin, váš Bůh. Oni se ale proti mně...
Ezechiel 20:12...jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že jsem Hospodin, jejich...
Ezechiel 20:19...jejich zákony a neposkvrňujte se jejich modlami jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými pravidly,...
Ezechiel 20:20...nich. Svěťte soboty, jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Bůh. I...
Ezechiel 20:26...nedají. Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali všechny své prvorozené...
Ezechiel 20:38...do svazku smlouvy. Vzbouřence a zrádce mezi mi vytřídím; vyvedu je ze země, ve které pobývali, na...
Ezechiel 20:42...svatost před očima národů. Tehdy poznáte, že  jsem Hospodin - vás přivedu na půdu Izraele, do země,...
Ezechiel 20:44... se budete sami sobě ošklivit. Tehdy poznáte, že  jsem Hospodin - s vámi kvůli svému jménu naložím ne...
Ezechiel 21:4...uvidí, že jsem ten neuhasitelný oheň zažehl  Hospodin." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, Hospodine, Pane...
Ezechiel 21:10...jihu na sever. Tehdy všichni lidé poznají, že  Hospodin jsem tasil z pochvy meč a nevrátí se zpět....
Ezechiel 21:22...zprava, sekej zleva, kamkoli se podíváš sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší!...
Ezechiel 21:37...potravou pro plameny, tvá krev bude crčet po zemi, nezůstane po tobě ani památky! To říkám Hospodin." ...
Ezechiel 22:14...prolitou uprostřed tebe! Zdalipak zůstaneš tak s a silné ve dnech, kdy s tebou zúčtuji? To říkám ...
Ezechiel 22:16...národů budeš v opovržení a tehdy poznáš, že  jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:22...stříbro uvnitř pece, tak se roztavíte v Jeruzalé. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj...
Ezechiel 23:22...Proto, Oholíbo, tak praví Panovník Hospodin proti tobě popudím ty tvé milence, kteří se ti...
Ezechiel 23:49...za své hříšné modlářství. Tehdy poznáte, že  jsem Panovník Hospodin." Desátého dne desátého měsíce...
Ezechiel 24:9...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu stu vraždění! sám teď navrším hranici. Více dříví,...
Ezechiel 24:14... dokud se neutiší můj hněv proti tobě. To říkám  Hospodin. to přichází, to učiním. Nenechám to být,...
Ezechiel 24:22... padnou za oběť meči, budete dělat to, co : žádný závoj přes obličej, žádný smuteční chléb, hlavy...
Ezechiel 24:24...on, budete dělat i vy. to přijde, poznáte, že  jsem Panovník Hospodin. Poslouchej, synu člověčí. V den,...
Ezechiel 24:27... Tak se jim staneš znamením, aby poznali, že  jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 25:5...Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že  jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Protože jsi...
Ezechiel 25:7... Vymýtím mezi národy a vyhladím mezi zemi. vyhubím, poznáš, že jsem Hospodin." "Tak...
Ezechiel 25:11... v Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že  jsem Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se...
Ezechiel 25:17... jim dám pocítit svoji pomstu, poznají, že  jsem Hospodin." Jedenáctého měsíce dvanáctého roku,...
Ezechiel 26:3...' proto tak praví Panovník Hospodin: Týre jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na...
Ezechiel 26:6...budou vyvražděny mečem. Tehdy poznají, že  jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Hle -...
Ezechiel 26:14...suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To říkám  Hospodin, praví Panovník Hospodin. Tak praví Panovník...
Ezechiel 28:2...Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří.' Přitom...
Ezechiel 28:9...smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůh' tváří v tvář svým katům? Budeš jen člověk,...
Ezechiel 28:22...a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Sidone jsem proti tobě a na tobě se oslavím! Poznají, že ...
Ezechiel 28:23... v něm dostojím své svatosti. Raním to sto morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat...
Ezechiel 28:24...Dům Izraele nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří jej bodají jako trní a píchají jako...
Ezechiel 28:26...žít v bezpečí, vykonám své rozsudky nad všemi zlomyslnými sousedy v jejich okolí. A tehdy poznají, že...
Ezechiel 29:3...Egyptu. Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin jsem proti tobě, faraone, králi egyptský, obludný...
Ezechiel 29:4...si: ‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.'  ti však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské ryby...
Ezechiel 29:6...nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že  jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou...
Ezechiel 29:9... z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že  jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho...
Ezechiel 29:16... ale připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin." Prvního...
Ezechiel 29:21...dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal...
Ezechiel 30:8...nejzbořenější ze všech měst. Tehdy poznají, že  jsem Hospodin, v Egyptě zapálím oheň a jeho spojenci...
Ezechiel 30:12...padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. Tu zemi i všechno v zpustoším rukou cizáků...
Ezechiel 30:13...Hospodin: Vymýtím hnusné modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V Egyptě nikdy nepovstane vládce a ...
Ezechiel 30:19... Vykonám v Egyptě své rozsudky a poznají, že  jsem Hospodin." Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého...
Ezechiel 30:25...faraonovy paže budou svěšeny. Tak poznají, že  jsem Hospodin, vložím svůj meč babylonskému králi do...
Ezechiel 30:26...národy a rozpráším je po zemích, poznají, že  jsem Hospodin." Prvního dne třetího měsíce jedenáctého...
Ezechiel 32:15...Hospodin. Egypt zcela zpustoším a zbavím tu zemi všeho v , pobiji všechny, kdo v bydleli, tehdy...
Ezechiel 33:29...ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, že  jsem Hospodin. Synu člověčí! Tví krajané si o tobě...
Ezechiel 34:11...nebudou! Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle sám půjdu hledat své ovce a najdu je. Jako pastýř...
Ezechiel 34:15...v izraelských horách. Své ovce budu pást  sám a nechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 34:20...Nuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi....
Ezechiel 34:24... On bude jejich pastýřem a bude se o starat Hospodin budu jejich Bohem a můj služebník David bude...
Ezechiel 34:27...jako průtrže! Stromy v sadu vydají ovoce, ze vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy...
Ezechiel 34:30... snášet posměch pohanů. Tehdy poznají, že  Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele,...
Ezechiel 34:31...Vy jste ovce - lidské ovce na pastvině - a  jsem váš Bůh, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 35:3... Řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Hle jsem proti tobě, pohoří Seír! Vztáhnu na tebe ruku a...
Ezechiel 35:4...ruku a obrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá sta nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy...
Ezechiel 35:9... Způsobím, že z tebe zbude věčná pustina; tvá sta zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 35:12...nimi poznat, budu soudit. Tehdy poznáš, že  Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky proti izraelským...
Ezechiel 35:13...nich pustina, můžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova...
Ezechiel 35:15... i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že  jsem Hospodin." "Synu člověčí, prorokuj o izraelských...
Ezechiel 36:9...mému lidu, Izraeli, jenž se brzy vrátí. Vždyť  jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás...
Ezechiel 36:11...k vám ještě štědřejší než kdysi. Tak poznáte, že  jsem Hospodin. Znovu k vám přivedu lidi; Izrael, můj...
Ezechiel 36:23...znesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi znesvětili. Tehdy národy poznají, že jsem Hospodin -...
Ezechiel 36:28...zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a budu...
Ezechiel 36:36...poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že  Hospodin jsem vystavěl zbořeniny a znovu osázel pustiny....
Ezechiel 36:38...jako stád posvěcených ovcí, jako ovcí v Jeruzalé o svátcích - tak se ta rozbořená města zaplní lidmi jako...
Ezechiel 37:5...Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a...
Ezechiel 37:6...do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že  jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo...
Ezechiel 37:12...a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a...
Ezechiel 37:13...přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že  jsem Hospodin - otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás...
Ezechiel 37:14... abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Jak jsem řekl, tak...
Ezechiel 37:19...řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle vezmu dřevo Josefovo (které je v ruce Efraimově) a jeho...
Ezechiel 37:21...a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím je z...
Ezechiel 37:23...na dvě království. se nebudou poskvrňovat svými hnusnými modlami, svými nechutnými obrazy a všemi...
Ezechiel 37:27...navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy národy...
Ezechiel 37:28...a oni budou můj lid. Tehdy národy poznají, že  jsem Hospodin, Posvětitel Izraele, bude svatyně...
Ezechiel 38:3...němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu!...
Ezechiel 38:23...před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že  jsem Hospodin." "Synu člověčí, prorokuj proti Gogovi a...
Ezechiel 39:1...a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu!...
Ezechiel 39:6...žijí v bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že  jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své...
Ezechiel 39:7... aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že  Hospodin jsem Svatý v Izraeli. Hle - to přichází, ...
Ezechiel 39:22... Od toho dne nadále bude dům Izraele vědět, že  jsem Hospodin, jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům...
Ezechiel 39:28...před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že  jsem Hospodin, jejich Bůh - ačkoli jsem je vystěhoval...
Ezechiel 43:27...oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti ve vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin." Poté...
Ezechiel 44:28...toto bude jejich dědictví: jejich dědictví jsem . Nedáte jim v Izraeli žádné vlastnictví; jejich...
Daniel 2:24...vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami babylonských mudrců. Přišel za ním a řekl mu:...
Daniel 3:25...muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže  vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázané! Procházejí se...
Daniel 4:1...trvá navěky, jeho vláda nad všemi pokoleními!  , Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém...
Daniel 4:15...nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teď, Baltazare,...
Daniel 4:31...vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty, Nabukadnezar, jsem po době nakonec pozvedl oči k...
Daniel 4:34...se mi ještě nesmírnější moci než předtím, Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji...
Daniel 7:2...lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem,...
Daniel 7:15... jeho království se nezhroutí! To, co jsem  Daniel v mysli viděl, velmi rozrušilo. Přistoupil...
Daniel 7:28...a poslouchat." Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem Daniel zbledl hrůzou. To...
Daniel 8:1... Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem  Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom...
Daniel 8:15...odpověděl mu. "Pak bude svatyně znovu obnovena."  Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit,...
Daniel 8:27...v tajnosti, neboť se týká vzdálené budoucnosti."  Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem...
Daniel 9:2...království - nuže v prvním roce jeho vlády jsem  Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k...
Daniel 9:23...teď proto, abych ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a jsem ti ji...
Daniel 10:2...poselství je pravdivé a týká se velikého boje Daniel jsem v době držel třítýdenní smutek. Nejedl...
Daniel 10:7...bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži,...
Daniel 10:12...dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozu a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prosby...
Daniel 10:17...s tebou, pane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník? Všechna síla opustila a nemohu se...
Daniel 12:5...procházet sem a tam a poznání se rozroste."  Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na...
Daniel 12:8...útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí."  jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se...
Ozeáš 1:9...porodila syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a nejsem váš Bůh." ...
Ozeáš 2:4... Milovaná". Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím manželem! očistí...
Ozeáš 2:10...nechtěla, že jsem obilí, víno i olej dával , že jsem dával hojnost stříbra i zlata, které...
Ozeáš 3:3...ječmene. Potom jsem řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s...
Ozeáš 4:6...bez špetky poznání. Protožes odmítl poznání, i  odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi,...
Ozeáš 5:2...past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu ma hloubená. je však všechny potrestám, přece...
Ozeáš 5:3...jáma hloubená. je však všechny potrestám přece Efraima znám a Izrael se mi neschová! Teď ses,...
Ozeáš 5:14...moci uzdravit, nemůže vyléčit vaše zranění totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím...
Ozeáš 7:13...je, když uslyším, jak se slétají. Utekli ode  - běda jim! Záhuba na , že zradili! jsem je...
Ozeáš 7:15...se kvůli vínu a obilí, ode se však odvracejí jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale...
Ozeáš 8:10...kupoval si milence! Prodávali se mezi pohany je teď ale shromáždím, aby brzy cítit začali břemeno...
Ozeáš 8:14...potrestá: Půjdou zpátky do Egypta! Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil...
Ozeáš 11:3...baalům přinášeli oběti, modly uctívali kadidly jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni...
Ozeáš 11:11...z Egypta jako rozechvělí ptáčci, z asyrské ze jako holoubci a je k nim domů navrátím, praví...
Ozeáš 12:10... že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!"  jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; pošlu ...
Ozeáš 12:11...do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a...
Ozeáš 13:4...mlatu vichrem unášená pleva, jako dým z komína jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; Boha...
Ozeáš 14:9...získají si slávu, jako víno z Libanonu. Co je mi, Efraime, do model? vyslýchám, pečuji o tebe. Jsem...
Joel 2:27... navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že  jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem , Hospodin, a žádný...
Joel 4:7...Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali,...
Joel 4:17...syny Izraele bude pevností. A tehdy poznáte, že  jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře...
Amos 2:9...chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách jsem před nimi Emorejce porazil, byli jako cedry...
Amos 2:10...jsem je shora od koruny dolů po kořeny jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl...
Amos 2:13... prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!" Hle vás k zemi přitlačím jako těžký vůz plný obilí. Běžec...
Amos 4:11...přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako když jsem...
Amos 5:12... co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen  vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích....
Amos 6:14...ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to , praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ...
Jonáš 2:10...marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil...
Micheáš 2:3...je o dědictví. A proto tak praví Hospodin: "Hle na tu tlupu chystám pohromu - teď se nevykroutíte!...
Micheáš 3:8...studem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví."  jsem však naplněn mocí, Duchem Hospodinovým,...
Micheáš 7:7...- člověk nepřátele ve vlastní rodině ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha - on zachrání,...
Nahum 2:14...měl plný úlovků, v doupěti samou kořist. "Hle jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy...
Nahum 3:5...svá a s pokoleními skrze svá kouzla. "Hle jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti...
Abakuk 1:5...se rozhlédněte po národech, užasněte a divte se konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby...
Abakuk 3:18...zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu,...
Sofoniáš 2:15...hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to sto hýření - hovělo si v bezpečí a namlouvalo si: ",...
Ageus 1:8...se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví...
Ageus 1:13...posel, pak lidu vyřídil Hospodinovo poselství: " jsem s vámi, praví Hospodin." Hospodin tenkrát roznítil...
Ageus 2:4... synu Jocadakův! Vzchop se, všechen lide této ze, praví Hospodin, a dejte se do práce. Vždyť jsem s...
Ageus 2:7... otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a tento chrám...
Zachariáš 1:3...lidu: Tak praví Hospodin zástupů - Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a se vrátím k vám, praví...
Zachariáš 2:9...lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a...
Zachariáš 2:15...národy připojí k Hospodinu a budou mým lidem budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš, že k tobě...
Zachariáš 3:9...před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této...
Zachariáš 8:8...slunce. Přivedu je zpět a budou bydlet v Jeruzalé; budou mým lidem a budu jejich Bohem věrně a...
Zachariáš 8:21...národy a obyvatelé mnoha měst. Z jednoho sta půjdou k druhému se slovy: ‚Pojďme prosit Hospodina o...
Zachariáš 9:13...Dnes oznamuji: Všechno ti dvakrát nahradím napnu Judu jako luk, Efraima vložím na tětivu a tvými...
Zachariáš 10:6...nebyl zapudil. Jsem přece jejich Bůh, Hospodin je vyslyším. Efraimci budou jak mocní bojovníci, jako po...
Zachariáš 11:6...Jejich vlastní pastýři je nešetří. Proto ani  nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin....
Zachariáš 13:9...je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat jméno je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš...
Malachiáš 1:4...Hospodin zástupů však praví: Jen si stavějí budu bořit! Bude se jim říkat "Země zkaženosti" a "Lid,...
Malachiáš 1:14... ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť  jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a jméno je...
Malachiáš 3:6...nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů Hospodin se neměním - proto jste, synové Jákobovi,...
Malachiáš 3:7...pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. "Jak se...
Malachiáš 3:17...zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a  k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který...
Matouš 2:8...slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít...
Matouš 3:11...dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně...
Matouš 3:14...se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty...
Matouš 5:22...' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra,...
Matouš 5:28...jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.'  vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na...
Matouš 5:32...svou manželku, musí dát rozlukový list.'  vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku...
Matouš 5:34...křivě přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu splň.'  vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi,...
Matouš 5:39...jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.'  vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když...
Matouš 5:44...bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.'  vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty...
Matouš 8:3..." On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned...
Matouš 8:7...raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane,...
Matouš 10:32...nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Kdokoli  vyzná před lidmi, toho i vyznám před svým Otcem v...
Matouš 10:33...i vyznám před svým Otcem v nebesích. Kdo by  ale před lidmi zapřel, toho i zapřu před svým Otcem v...
Matouš 11:28...a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a vám dám...
Matouš 12:27...sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud  vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové?...
Matouš 14:27...strachy: "To je přízrak!" "Vzchopte se, to jsem !" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane,...
Matouš 16:18...tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A  ti říkám, že jsi Petr a na skále postavím svou církev...
Matouš 17:12...Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali...
Matouš 18:20...se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem  uprostřed nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl:...
Matouš 18:21...přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?"...
Matouš 18:33...jsem ti celý dluh, protože jsi prosil. Nel ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se slitoval...
Matouš 20:13...On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si...
Matouš 20:14...nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto...
Matouš 21:24...právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás také na něco zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když...
Matouš 21:27...za proroka." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani  vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim...
Matouš 22:32...mrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On není...
Matouš 24:5...nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný hluk a...
Matouš 25:27...kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypall jsi tedy dát peníze směnárníkům a bych si po...
Matouš 26:22...se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem , Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse,"...
Matouš 26:25..." Jeho zrádce Jidáš na to řekl: "Jsem to snad , Rabbi?" "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když...
Matouš 26:33...kdyby od tebe všichni odpadli," prohlásil Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti,...
Matouš 26:36...místo zvané Getsemane, řekl jim: "Posaďte se tu se zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petra a oba...
Matouš 28:20...zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle jsem s vámi po všechny dny do skonání světa." ...
Marek 1:7...kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden ani...
Marek 1:8...ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem...
Marek 1:41... Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a...
Marek 6:50...ale na hned promluvil: "Vzchopte se, to jsem ! Nebojte se." Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil....
Marek 9:24...opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!"...
Marek 9:25... okřikl nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu ti přikazuji: vyjdi z něj a do něj nevcházej!" A tak...
Marek 11:29...vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův...
Marek 11:33...proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani  vám tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš...
Marek 12:26...Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z keře: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On přece...
Marek 13:6...nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný hluk a...
Marek 14:19...Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti," řekl jim, "ten, který se...
Marek 14:29..." "I kdyby všichni odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě...
Lukáš 1:3...od počátku očitými svědky a služebníky Slova. I  jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat,...
Lukáš 1:19...je v pokročilém věku." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem...
Lukáš 2:48...synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď, tvůj otec jsme zoufale hledali!" "Proč jste hledali?"...
Lukáš 3:16...Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než ....
Lukáš 5:13..." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" a malomocenství ho hned opustilo....
Lukáš 11:19...přece, že vymítám démony Belzebubem. A pokud  vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové?...
Lukáš 15:17...‚Kolik nádeníků u mého otce jídla nazbyt, a  tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče,...
Lukáš 18:13...vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento...
Lukáš 20:3...děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás také na něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křest...
Lukáš 20:8...mu řekli: "Nevíme, odkud." "Ani  vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim...
Lukáš 21:8... "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi. ...
Lukáš 21:15... že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a...
Lukáš 22:27... nebo ten, kdo slouží? Zdali ne ten, který sedí jsem ale mezi vámi jako ten, který slouží. Vy jste ti,...
Lukáš 22:29...jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a  vám odkazuji království, jako je můj Otec odkázal mně. V...
Lukáš 22:57..."Tenhle byl také s ním." On to ale zapřel: " ho neznám, ženo!" Po chvilce si ho všiml jiný a řekl:...
Lukáš 24:39...Podívejte se na ruce a nohy - jsem to ! Dotkněte se a přesvědčte se: duch přece nemá maso a...
Lukáš 24:49...jste toho svědkové. Hle na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Zůstaňte ale ve městě...
Jan 1:15...je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než ." Z jeho...
Jan 1:20..."Kdo jsi?" Neodmítl jim přímou odpověď. " nejsem Mesiáš," prohlásil. "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho...
Jan 1:26... když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal...
Jan 1:30...hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než...
Jan 1:31... který je přede mnou, neboť byl dříve než jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby...
Jan 1:33...sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm jsem ho neznal, ale Ten, který poslal křtít vodou, mi...
Jan 1:34...na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.'  jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn."...
Jan 3:28...přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: nejsem Mesiáš, ale jsem...
Jan 3:30... Tato radost se tedy naplnila. On musí růst se menšit." Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je...
Jan 4:14...Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám , nebude žíznit nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm...
Jan 4:26... " přijde, vysvětlí nám všechno." "To jsem ," řekl Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli...
Jan 4:38...to rčení, žejeden rozsívá a jiný žne'.  jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali....
Jan 5:17..."Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji." A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom...
Jan 5:34...jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám...
Jan 5:43...poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte . Kdyby...
Jan 5:45...od samotného Boha, nehledáte. Nemyslete si, že  vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je...
Jan 6:20...k lodi. Vyděsili se, ale on jim řekl: "To jsem , nebojte se!" Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se...
Jan 6:35...chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy...
Jan 6:40...den. Neboť toto je vůle mého Otce, který  poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl...
Jan 6:41...den." Židé pak na něj reptali, že řekl: " jsem ten chléb, který sestoupil z nebe." Říkali: "Není...
Jan 6:44...spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který ...
Jan 6:48... amen, říkám vám: Kdo věří, věčný život jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a...
Jan 6:51...z nebe, aby ten, kdo z něj , nezemřel jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by...
Jan 6:54...Kdo tělo a pije mou krev, věčný život ho vzkřísím v poslední den. tělo je opravdu pokrm a...
Jan 6:56... Kdo tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako poslal živý Otec a žiji skrze...
Jan 6:57...a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako  poslal živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo ...
Jan 7:8... že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil." To jim řekl...
Jan 7:29... poslal, je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale  ho znám, neboť jsem od něj a on poslal." Chtěli ho za...
Jan 8:11... neodsoudil?" "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani  neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš...
Jan 8:12...a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo následuje, nebude chodit v...
Jan 8:15...odkud přicházím ani kam jdu. Vy soudíte tělesně nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je...
Jan 8:21...ještě nepřišla. Ježíš k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete hledat, dokud nezemřete ve svém...
Jan 8:23...vy nemůžete'?" Odpověděl jim: "Vy jste zdola jsem shora. Vy jste z tohoto světa, nejsem z tohoto...
Jan 8:24...zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve svých hříších." "A kdo jsi?" zeptali...
Jan 8:26... "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který  poslal, je ovšem pravdomluvný a říkám světu, co jsem...
Jan 8:38... zabít, protože slovo u vás nemá místo mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte...
Jan 8:45...vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože  říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás usvědčí z...
Jan 8:50... "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji...
Jan 8:55... kterého vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný...
Jan 8:58..."Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham jsem." Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš...
Jan 9:4...rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky musím dělat skutky Toho, který poslal, dokud je den....
Jan 9:9... že je mu jen podobný. On ale říkal: "Jsem to !" "Jak se ti otevřely oči?" ptali se ho...
Jan 10:7...tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou,...
Jan 10:9... jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude...
Jan 10:10...Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil jsem přišel, aby měly život - život v plnosti. jsem...
Jan 10:11...jsem přišel, aby měly život - život v plnosti jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj...
Jan 10:14... protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ovce znají ,...
Jan 10:15...pastýř. Znám své ovce a ovce znají , jako  zná Otec a znám Otce; a pokládám svůj život za ovce....
Jan 10:27...nejste z mých ovcí. ovce slyší můj hlas je znám a následují . jim dávám věčný život a...
Jan 10:28...ovce slyší můj hlas a je znám a následují jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z ruky je...
Jan 10:30...a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce a Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho...
Jan 10:38...mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je...
Jan 11:25...vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl Ježíš. "Kdo věří ve ,...
Jan 11:27...navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který ...
Jan 11:42...a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi vyslyšel vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu,...
Jan 12:26...světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, následuje; tam, kde jsem , bude i...
Jan 12:32... nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A , budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě."...
Jan 12:46...vidí , vidí Toho, který poslal, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří...
Jan 12:47...ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale...
Jan 13:14...a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy...
Jan 13:15...vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se  zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám: Služebník není...
Jan 13:18... když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech vím, které jsem vyvolil; se ale naplní Písmo: ‚Ten,...
Jan 13:19...se to stane, abyste, se to stane, uvěřili, že  jsem. Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla,...
Jan 13:34...tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázáníMilujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem ...
Jan 14:3...vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem . Víte, kam jdu, a cestu znáte...
Jan 14:6..." přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo...
Jan 14:10... Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že  jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám,...
Jan 14:11...který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně, jen kvůli těm...
Jan 14:12...věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám . A bude dělat ještě...
Jan 14:14... to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když  budete o něco prosit v mém jménu, to udělám."...
Jan 14:16... milujete, zachovávejte přikázání pak požádám Otce a vám jiného Utěšitele, aby s vámi...
Jan 14:19...sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět  neuvidí, ale vy uvidíte. Protože žiji, budete žít...
Jan 14:20... žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že  jsem ve svém Otci a vy ve mně a ve vás. Kdo přijal ...
Jan 14:21...vás. Kdo přijal přikázání a zachovává je, ten  miluje. A kdo miluje, bude milován mým Otcem a ho...
Jan 14:27...řekl. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a...
Jan 14:28...se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste  říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste ...
Jan 15:1... jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud." " jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou...
Jan 15:4...díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od...
Jan 15:5...ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a ...
Jan 15:9...můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vás. Zůstaňte v lásce....
Jan 15:10...přikázání, zůstanete v lásce, tak jako jsem  zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce....
Jan 15:12...radost aby byla dokonalá. Toto je přikázáníMilujte jedni druhé, jako jsem miloval vás. Nikdo nemá...
Jan 15:16...předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce jsem si vybral vás, ne vy . Ustanovil jsem vás, abyste...
Jan 16:33...mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte...
Jan 17:11...je tvé a co je tvé, je . sláva je v nich nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k...
Jan 17:14...začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani  nepatřím světu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale...
Jan 17:16...je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani  nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda...
Jan 17:18...tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět , tak jsem poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ...
Jan 17:21...slovo. jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a v tobě; jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil,...
Jan 17:23...jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět...
Jan 17:24...jako jsi miloval . Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli slávu,...
Jan 17:25...světa. Spravedlivý Otče, svět nezná, ale  znám. Tihle poznali, že jsi poslal, a jsem jim...
Jan 17:26... znám. Tihle poznali, že jsi poslal, a  jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska,...
Jan 18:5..."Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem ," řekl jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile...
Jan 18:6...jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ," ucouvli a padli k zemi....
Jan 18:8...opakovali. " jsem vám řekl, že to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní...
Jan 20:21...že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako  poslal Otec, i posílám vás." Po těch slovech na ...
Skutky 3:22... vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem  - toho poslouchejte. Každý, kdo by toho Proroka...
Skutky 7:32...se lépe podíval, zazněl k němu Hospodinův hlas: ‚ jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Skutky 7:37...vám z vašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti....
Skutky 9:5...Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do...
Skutky 9:16... jméno národům, králům i synům Izraele mu ukážu, kolik musí vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy...
Skutky 10:20...muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal sám." Petr tedy sešel dolů k...
Skutky 10:21...sám." Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: " jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí?" Odpověděli:...
Skutky 10:26...se. Petr ho ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť jsem jen člověk!" V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když...
Skutky 11:17... když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl , abych bránil Bohu?" Po těch slovech se upokojili a...
Skutky 13:25...křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle, on přichází po...
Skutky 13:33...je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn jsem ode dneška Otcem tvým!' A že ho vzkřísil z mrtvých,...
Skutky 13:41...‚Pohleďte, pohrdavci, podivte se a zhyňte konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby...
Skutky 18:6...z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu jsem od čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům."...
Skutky 18:10...řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč jsem s tebou a nikdo se ani nedotkne, aby ti ublížil....
Skutky 18:15...a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze...
Skutky 20:24...městě potvrzuje, že čekají pouta a soužení však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než...
Skutky 22:8...jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' Moji...
Skutky 22:28..."Ano," odpověděl Pavel. Velitel mu řekl: " jsem získal občanství za spoustu peněz!" " jsem se tak...
Skutky 23:6...saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři jsem farizeus, farizeův syn. Stojím před soudem kvůli...
Skutky 26:15...Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on řekl: ‚ jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Zvedni se však a...
Skutky 26:29...to Pavel. "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo  dnes slyší, stal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem...
Římanům 1:12... abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás ...
Římanům 6:6...i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré  bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci,...
Římanům 7:10... ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil jsem zemřel. Přikázání, které mělo být k životu, je mi...
Římanům 7:14...hrozný. Víme, že Zákon je duchovní, ale  jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co...
Římanům 7:17...s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy  , ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně...
Římanům 7:20... Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to  , ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že...
Římanům 11:1...Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení...
Římanům 11:3...pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen , a i mně usilují o život!" Jak mu tehdy Bůh odpověděl?...
Římanům 11:19... Možná řekneš: "Ty větve byly vylomeny, abych  byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty...
Římanům 12:19...vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: "...
Římanům 16:4... spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří pro  nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen ,...
Římanům 16:7...apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než . Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu...
Římanům 16:22...Lukios, Jáson a Sozipater. Pozdravuji vás v Pánu , Tercius, který jsem tento dopis psal. [24] Pozdravuje...
1. Korintským 1:12...sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: " jsem Pavlův," jiný: " jsem Apollův," další: " jsem...
1. Korintským 2:1..."Kdo se chlubí, se chlubí v Hospodinu." Ani  jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží...
1. Korintským 3:1...mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu! Jenže  jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními,...
1. Korintským 3:4...mezi sebou máte závist a svár? Když jeden říká: " jsem Pavlův" a druhý " zas Apollův", nechováte se jen...
1. Korintským 3:6...něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh....
1. Korintským 4:15...jako své milované děti. I kdybyste v Kristu li tisíce pěstounů, neznamená to, že máte mnoho otců. Byl...
1. Korintským 7:7...ale svolení. Přál bych si, aby všichni byli jako , každý ale od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a...
1. Korintským 7:8...říkám, že je pro lepší zůstat, jako jsem . Pokud se však nemohou ovládnout, vstoupí do...
a další...

Slova obsahující : adajáš (5) adajáše (2) adajášova (1) adajášovým (1) anajáš (2) asajáš (5) asajáše (1) asajášovi (2) atajáš (1) azarjáh (1) benajáš (28) benajáše (9) benajášova (2) benajášovi (1) benajášův (2) berajáš (1) delajáš (4) delajáše (1) delajášovi (2) hodevjášových (1) hošajáš (1) hošajášova (1) hošajášův (1) charhajášův (1) chašabnejáš (1) chašabnejášův (1) chazajáše (1) chobajáše (2) (1182) jábala (1) jábec (3) jábecu (1) jábeš (11) jábeše (6) jábešova (1) jábešským (2) jábešův (2) jádro (1) jáfet (4) jáfeta (5) jáfetovi (2) jákeho (1) jákob (125) jákoba (58) jákobe (16) jákobem (7) jákobova (13) jákobově (7) jákobovi (82) jákobovo (2) jákobovou (1) jákobovu (12) jákobovy (8) jákobových (5) jákobovým (3) jákobův (40) jáma (6) jámě (8) jámu (10) jámy (53) járed (3) járeda (3) járedovi (1) jásá (2) jásají (9) jásal (1) jásali (1) jásaly (1) jásám (1) jásání (2) jásáním (5) jásat (14) jásáte (1) jásej (9) jásejme (3) jásejte (16) jáson (3) jásona (1) jásonovu (1) jásot (9) jásotem (10) jásotu (2) jedajáš (6) jedajáše (1) jedajášova (1) jedajášovi (3) ješajáš (4) ješajáše (2) ješajášova (1) ješochajáš (1) jirmejáh (1) jišmajáš (2) kelajáš (1) kolajášova (1) kolajášovu (1) kušajášova (1) liják (8) lijákem (1) lijáku (4) lijáky (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |