Izraelské

Hledám varianty 'izraelské' [ izraelští (26) izraelskými (17) izraelským (49) izraelských (113) izraelský (106) izraelskou (18) izraelskému (30) izraelském (10) izraelského (63) izraelské (87) izraelská (23) ]. Nalezeno 535 veršù.
Genesis 49:28...svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když...
Exodus 1:9... který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si...
Exodus 1:11...nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a...
Exodus 3:16...připomínán po všechna pokolení. Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin,...
Exodus 3:18...mlékem a medem.' Uposlechnou a tehdy půjdešizraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu:...
Exodus 4:29...Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co...
Exodus 5:14...- stejný denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáci, ustanovení faraonovými biřici, byli biti...
Exodus 5:15...stanovené množství cihel jako dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi: "Proč...
Exodus 5:19...dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž...
Exodus 9:4...i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům Izraele nezajde...
Exodus 9:6...učinil. Všechna egyptská stáda pošla, aleizraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal...
Exodus 9:7...kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však zůstal...
Exodus 12:3...pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec...
Exodus 12:6...měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou ...
Exodus 12:19... Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude vyloučenizraelské obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst...
Exodus 12:47...v něm jedinou kost. Tak to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit...
Exodus 14:19...jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový...
Exodus 14:20... postavil se za a vstoupil mezi egyptskýizraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým...
Exodus 16:1...měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem....
Exodus 16:2...ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové...
Exodus 16:9...Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel...
Exodus 16:10...neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvilizraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku...
Exodus 17:1...je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z...
Exodus 17:5...řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některéizraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi...
Exodus 17:6... aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval Massa...
Exodus 18:12...obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a hodovali s Mojžíšovým tchánem před...
Exodus 24:1...k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu...
Exodus 24:4...oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Izraelské mládence pak poslal, aby...
Exodus 24:5...sloupů podle dvanácti izraelských kmenůIzraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné oběti...
Exodus 24:9...slov." Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili...
Exodus 28:21...jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobíš točené řetízky na...
Exodus 35:1...s Hospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal...
Exodus 35:4...oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi...
Exodus 35:20...synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli - každý...
Exodus 39:14...jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobili točené řetízky na...
Leviticus 4:13...kam se sype popel. Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění neuvědomí) a...
Leviticus 16:5...roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a...
Leviticus 16:17...obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před...
Leviticus 19:2...dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť Hospodin, váš Bůh,...
Leviticus 24:10...Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny...
Leviticus 24:11...popral se v táboře s jedním Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak...
Leviticus 25:46... Je smíte trvale vlastnit jako otroky, ale své izraelské bratry nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě...
Numeri 1:2...k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů;...
Numeri 1:16... vůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované...
Numeri 1:44...počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského...
Numeri 8:9...levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina,...
Numeri 10:4...jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Když zatroubíte s přefukováním, dají se...
Numeri 11:16...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi miizraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako...
Numeri 13:26... Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem...
Numeri 14:5...Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli...
Numeri 14:7...- roztrhli svá roucha a promluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je...
Numeri 15:25...kozla k oběti za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno....
Numeri 15:26...a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci...
Numeri 16:2...Peletova, a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to...
Numeri 16:9...Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu, sloužit u...
Numeri 16:25...Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abiramoviizraelští stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od stanů...
Numeri 17:6...Hospodin mluvil skrze Mojžíše. Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi:...
Numeri 19:9...jej na čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť...
Numeri 20:1...toho dotkne, bude nečistý do večera." Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid...
Numeri 20:22...svým územím, a tak jej Izrael musel obejít. Celá izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na...
Numeri 25:5...hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se...
Numeri 25:6...synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Midiánku. Když to spatřil...
Numeri 25:14... a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se...
Numeri 26:2...a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich...
Numeri 27:20... Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala. se postaví před kněze...
Numeri 30:2...Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k náčelníkům izraelských pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž...
Numeri 31:4...a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu. Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak...
Numeri 31:5...vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak byloizraelských tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení,...
Numeri 31:12...přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských pláních při Jordánu...
Numeri 31:42...přikázal. Druhá polovina, patřící zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od ...
Numeri 32:4... Nebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji...
Numeri 32:28...Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi...
Numeri 36:1...synů, aby promluvili před Mojžíšem a před izraelskými rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu...
Numeri 36:3...jeho dcerám. Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví...
Numeri 36:7...uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové...
Numeri 36:8...otcovského kmene. Každá dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve...
Numeri 36:9...dědictví přecházet z kmene na kmen. Každýizraelských kmenů bude spjat se svým dědictvím."...
Deuteronomium 22:19...muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají...
Deuteronomium 29:9...náčelníci, vaši stařešinové a správcové, všichni izraelští muži, vaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem...
Deuteronomium 31:9... kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským stařešinům. Mojžíš jim přikázal: "Každého...
Deuteronomium 31:30... potká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od...
Jozue 3:12...vší země přechází Jordán před vámi. Proto siizraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po...
Jozue 4:5...si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. se vás...
Jozue 4:8...zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli...
Jozue 6:18...z toho, co propadlo klatbě, přivolali byste na izraelský tábor stejnou klatbu a přivedli jej do neštěstí....
Jozue 6:23...její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem. To město pak vypálili i se vším, co...
Jozue 9:6...k Jozuovi do gilgalského tábora, řekli jemuizraelským mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřete s...
Jozue 9:7...z daleké země; uzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když...
Jozue 9:14...a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly." Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na...
Jozue 10:24... Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy...
Jozue 11:16...Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň Aravaizraelské hory i jejich podhůří, vše od hory Chalak, jež se...
Jozue 11:21...z Hebronu, Debiru, Anabu i ze všech judskýchizraelských hor. Jozue je vyhladil jako proklaté i s jejich...
Jozue 12:7...Chalak, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví podle jejich podílů v...
Jozue 17:4...kněze Eleazara, před Jozuu, syna Nunova, a před izraelské vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že...
Jozue 18:1... že mají železné vozy a že jsou silní?" Celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, kde postavili Stan...
Jozue 18:2... Země byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly svého dědictví. Jozue...
Jozue 21:1... k Jozuovi, synu Nunovu, a k rodovým vůdcům izraelských pokolení v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim:...
Jozue 21:41...losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s...
Jozue 22:11...postavili oltář u jordánského Gelilotu na izraelské straně kanaánské hranice!" Jakmile to Izraelci...
Jozue 22:12...hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšeli, celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, aby proti nim vytáhli...
Jozue 22:14... po jednom z každého otcovského domu ze všech izraelských pokolení. Každý byl mezi izraelskými tisíci...
Jozue 22:18...proti Hospodinu, a on se zítra rozhněvá na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do...
Jozue 22:20...porušením klatby, Boží hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden, nezahynul kvůli...
Jozue 22:21...kmene Manasesova na to odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh...
Jozue 22:30...kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli, co říkali synové Rubenovi,...
Jozue 24:1...rychle vymřete." Tehdy Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu. Svolal izraelské stařešiny,...
Soudců 3:2...žádný z bojů o Kanaán. (Udělal to proto, aby izraelská pokolení, která neměla zkušenost s bojem, naučil...
Soudců 5:11...o Hospodinových vítězstvích, o vítězstvích izraelských sedláků. Tehdy opět lid Hospodinův k branám...
Soudců 7:15...i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: "Vzhůru! Hospodin vydal...
Soudců 7:23... ke břehu u Abel-mecholy naproti TabatuIzraelští muži z Neftalíma, Ašera a z celého Manasese byli...
Soudců 11:40...muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat...
Soudců 18:1...němž by se usídlil, protože mu do doby mezi izraelskými kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl. Synové...
Soudců 18:19...kněze pro jednoho muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?" Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky...
Soudců 20:2...lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že se...
Soudců 20:6...Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a...
Soudců 20:10...Gibejí naložíme takto: Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z...
Soudců 20:12...jako jeden muž shromáždili proti tomu městuIzraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže...
Soudců 20:13...a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých...
Soudců 20:22...a pobili toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo, sešikovali se znovu k bitvě na...
Soudců 20:33...ustoupil a znovu se sešikoval v Baal-tamaruIzraelská záloha zatím vyrazila ze svého stanoviště západně...
Soudců 21:3...pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z...
Soudců 21:5...pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do shromáždění k Hospodinu?"...
Soudců 21:8...svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdoizraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do Micpy?" Ukázalo...
Soudců 21:15...bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustilizraelských kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co...
1. Samuel 2:28...domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému...
1. Samuel 4:2...je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužůizraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští...
1. Samuel 4:3...z izraelských řad. Když se lid vrátil do táboraizraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin...
1. Samuel 5:7...Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i...
1. Samuel 5:8...je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město...
1. Samuel 5:10... dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem...
1. Samuel 5:11...všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří,...
1. Samuel 6:3..." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji...
1. Samuel 7:6...proti Hospodinu." Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se...
1. Samuel 7:11...propadli zmatku a byli před Izraelem poraženiIzraelští muži vyrazili z Micpy, pustili se za Filištíny a...
1. Samuel 10:20..." Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po...
1. Samuel 13:19...k poušti, ke srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž...
1. Samuel 14:24...Izrael. Boj se pak přesunul do Bet-avenuIzraelští muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal...
1. Samuel 15:17...kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad...
1. Samuel 15:28...mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než...
1. Samuel 15:29...je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty. Věčný izraelský to rozhodně neodvolá a nebude toho litovat. Není...
1. Samuel 17:2...v Efes-danimu mezi Sochem a Azekou. Také Saulizraelští muži se shromáždili. Utábořili se v údolí Ela a...
1. Samuel 17:8... Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli?...
1. Samuel 17:10...vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na...
1. Samuel 17:19...přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s Filištíny." David...
1. Samuel 17:45...jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes Hospodin sevře...
1. Samuel 17:52...viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěkIzraelští a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali...
1. Samuel 18:6...Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a...
1. Samuel 24:21... Teď vím, že se jistě staneš králemizraelské království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi...
1. Samuel 26:20...neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po...
1. Samuel 28:19...ty i tví synové se mnou, neboť Hospodin vydá izraelské vojsko do rukou Filištínů." Vtom se Saul, jak byl...
1. Samuel 29:3...to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou ...
1. Samuel 31:1...muži chodíval. Na Izrael zaútočili FilištíniIzraelští muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na...
1. Samuel 31:7...Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul,...
2. Samuel 1:3...se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsemizraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se...
2. Samuel 1:24... rychlejší než orli, silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným šarlatem a...
2. Samuel 3:17...zpátky," a tak se vrátil. Mezitím Abner oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším...
2. Samuel 5:1...ji v Hebronu do Abnerova hrobu. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle...
2. Samuel 6:20...Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král vyznamenal! Předváděl se dnes před děvečkami...
2. Samuel 7:7...Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael:...
2. Samuel 7:11...zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout...
2. Samuel 10:9...boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepšíizraelských bojovníků a seřadil je proti Aramejcům. Zbytek...
2. Samuel 15:2... Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je...
2. Samuel 15:10...a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem:...
2. Samuel 16:3...čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého děda.'" "...
2. Samuel 16:15...místo, kde si odpočinuli. Abšalom zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také Achitofel...
2. Samuel 16:18...mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému...
2. Samuel 17:4...lid může zůstat v pokoji." Abšalomovi i všem izraelským stařešinům se ten návrh líbil. Abšalom ale...
2. Samuel 17:14...nezůstane ani kamínek!" Nato Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského je...
2. Samuel 17:15...a Abiatarovi: "Achitofel radil Abšalomoviizraelským stařešinům tak a tak, kdežto jsem radil tak a...
2. Samuel 17:24...vstupoval do Machanajim, když Abšalom se všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto...
2. Samuel 18:7...došlo v Efraimském lese a Davidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo...
2. Samuel 19:10... každý odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z...
2. Samuel 19:41... S králem šlo celé judské vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní...
2. Samuel 20:14...Šebu, syna Bichriho. Ten prošel všemi izraelskými kmeny po Abel-bet-maaku. Všichni Bichrijci...
2. Samuel 20:23...ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojska. Benajáš, syn Jojadův, velel gardě...
2. Samuel 21:5...muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského území, chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je...
2. Samuel 23:1... jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze Hospodinův duch, jeho slovo ve...
2. Samuel 23:3... jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem...
2. Samuel 24:2...veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci...
1. Královská 1:3...náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech izraelských končinách hledali nejkrásnější dívku, ...
1. Královská 2:4...srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš...
1. Královská 2:5...mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským vojevůdcům - Abnerovi, synu Nerovu, a Amasovi,...
1. Královská 2:32...je mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce Abnera, syna Nerova, ani o vraždě...
1. Královská 8:1...stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy...
1. Královská 8:2...smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o...
1. Královská 8:3...etanim, což je sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, kněží zvedli Truhlu Hospodinovu a...
1. Královská 8:16...svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v...
1. Královská 8:20...jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám...
1. Královská 8:22...před Hospodinův oltář. Před očima celého izraelského shromáždění vztáhl ruce k nebi a řekl:...
1. Královská 8:25...Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen...
1. Královská 9:5...navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Pokud...
1. Královská 10:9... tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak ...
1. Královská 11:16...v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny Edomce...
1. Královská 14:19...jak válčil a kraloval - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom...
1. Královská 14:21... ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka...
1. Královská 15:9...něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Asa....
1. Královská 15:16... stříbro, zlato a různé předměty. Mezi Asouizraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský...
1. Královská 15:17...izraelským králem Baašou trvala neustálá válkaIzraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu,...
1. Královská 15:19...ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvuizraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad...
1. Královská 15:20..." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan,...
1. Královská 15:27...ho u filištínského Gibetonu. Když Nádab s celým izraelským vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho zabil a začal...
1. Královská 15:31...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Mezi Asou a izraelským králem Baašou...
1. Královská 15:32... píše v Kronice izraelských králů. Mezi Asouizraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího...
1. Královská 16:5...byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili...
1. Královská 16:14...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy...
1. Královská 16:16...krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce Omriho. Omri pak s celým...
1. Královská 16:17...králem svého vojevůdce Omriho. Omri pak s celým izraelským vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu. Když...
1. Královská 16:20...zosnoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva...
1. Královská 16:21...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůIzraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina...
1. Královská 16:27...- o tom všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 16:33...Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel Betelský v jeho době...
1. Královská 18:19...baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových...
1. Královská 20:2... oblehl Samaří a dobýval je. Vyslal do městaizraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví...
1. Královská 20:4...mně. Také tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi....
1. Královská 20:7...a zabavili a odnesli, cokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim:...
1. Královská 20:11... aby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj...
1. Královská 20:13...a tak nastoupili proti městu. Mezitím přišelizraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak...
1. Královská 20:15...a bylo jich 232. Po nich nechal nastoupit celé izraelské vojsko a bylo jich 7 000. Vytáhli v poledne....
1. Královská 20:19...od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se...
1. Královská 20:21...král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdouIzraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na koně i vozy a...
1. Královská 20:22...i vozy a způsobil Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu:...
1. Královská 20:28...koziček; Aramejci zaplavili celý kraj. Vtomizraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví...
1. Královská 20:31... hlavy si ovážeme provazem a vzdáme se izraelskému králi. Snad ponechá naživu." A tak opásáni...
1. Královská 20:32...a s hlavami ovázanými provazem přišliizraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad...
1. Královská 20:40...pak zabýval tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl...
1. Královská 20:41...rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očíizraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl:...
1. Královská 20:43...za něj svým životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a...
1. Královská 21:18...slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou...
1. Královská 22:2...Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský...
1. Královská 22:3...izraelského krále navštívit judský král JošafatIzraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že...
1. Královská 22:5...lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na...
1. Královská 22:6..."Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal...
1. Královská 22:8...jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho...
1. Královská 22:9..." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl JošafatIzraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal:...
1. Královská 22:18...v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého,...
1. Královská 22:26...nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k...
1. Královská 22:29...Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na...
1. Královská 22:30...judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileádIzraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v...
1. Královská 22:32...uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale...
1. Královská 22:33...Jošafat vykřikl, vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně...
1. Královská 22:34... Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal...
1. Královská 22:39...vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo...
1. Královská 22:41...Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v...
1. Královská 22:45...pálil kadidlo na výšinách. Jošafat uzavřel mírizraelským králem. Ostatní Jošafatovy skutky - jak byl...
2. Královská 1:18... které vykonal, se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve...
2. Královská 2:12...uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát ho neviděl. Elíša vzal své roucho...
2. Královská 3:1... Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův, a kraloval v...
2. Královská 3:4...od nich. Moábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na...
2. Královská 3:5... Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto ihned vytáhl...
2. Královská 3:10...vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířataIzraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále...
2. Královská 3:11...něj zeptali Hospodina?" Jeden ze služebníků izraelského krále se ozval: "Je tu Elíša, syn Šafatův,...
2. Královská 3:12..." odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spoluizraelským a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému...
2. Královská 3:13...s izraelským a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za...
2. Královská 3:24... Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došliizraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je, se...
2. Královská 5:2...malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku,...
2. Královská 5:4...šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívkaizraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl...
2. Královská 5:5...odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal s...
2. Královská 5:6...tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatůIzraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti...
2. Královská 5:7...Námanovi. Zbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a...
2. Královská 5:8...hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi...
2. Královská 6:9...svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem;...
2. Královská 6:10...tímto místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl,...
2. Královská 6:11...křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší izraelskému králi?" Jeden z jeho služebníků se ozval:...
2. Královská 6:12... králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici." Král tedy...
2. Královská 6:21... že jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se...
2. Královská 6:23...ke svému pánu a od doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Později ale aramejský král...
2. Královská 6:26...trusu" za pět šekelů stříbra. Jednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj...
2. Královská 7:6... hluk velikého vojska a řekli si: "PodívejteIzraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské...
2. Královská 8:16...Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za vlády...
2. Královská 8:18...v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě Achabově,...
2. Královská 8:25...pak kraloval jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou...
2. Královská 8:26...rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka izraelského krále Omriho. Také on se řídil způsoby domu...
2. Královská 9:14...spiknutí proti Joramovi. (Joram zatím v čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským...
2. Královská 9:21...rozkázal na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůzizraelský král Joram vyrazil. Také judský král Achaziáš...
2. Královská 10:30...domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale...
2. Královská 10:34...- o tom všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl...
2. Královská 13:1...roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským králem stal Joachaz, syn Jehuův. Kraloval v...
2. Královská 13:8...byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl...
2. Královská 13:10... Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn Joachazův. Kraloval...
2. Královská 13:12...Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na...
2. Královská 13:13...Jeroboám. Jehoaš byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský...
2. Královská 13:14...izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocnělizraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad ním a volal:...
2. Královská 13:18..." Když je vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi o zemIzraelský král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj...
2. Královská 13:25...Joachazovi. Jehoaš ho třikrát porazil a dobyl ta izraelská města zpět. Druhého roku izraelského krále...
2. Královská 14:1...a dobyl ta izraelská města zpět. Druhého roku izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, začal kralovat...
2. Královská 14:8...a tak se jmenuje dodnes. Amaciáš tenkrát vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna Jehuova:...
2. Královská 14:9... synu Joachaze, syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi...
2. Královská 14:11...s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechlIzraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským...
2. Královská 14:13...poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domůIzraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna...
2. Královská 14:15...Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl...
2. Královská 14:16...ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho...
2. Královská 14:17... Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, ještě patnáct...
2. Královská 14:23...judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem Jeroboám, syn Jehoašův. Kraloval v Samaří...
2. Královská 14:28...Chamát - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl...
2. Královská 14:29...Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho...
2. Královská 15:1...jeho syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat...
2. Královská 15:8... Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Zachariáš, syn Jeroboámův. Kraloval...
2. Královská 15:11...skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice izraelských králů. Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na...
2. Královská 15:12...králů. Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se...
2. Královská 15:15... které zosnoval - jsou sepsány v Kronice izraelských králů. Menachem tenkrát vytáhl z Tirsy, přepadl...
2. Královská 15:17... Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal Menachem, syn Gadiho. Kraloval v...
2. Královská 15:21...vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Menachem ulehl ke svým otcům, na...
2. Královská 15:23... Padesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekachiáš, syn Menachemův. Kraloval...
2. Královská 15:26...- co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále...
2. Královská 15:27... Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v...
2. Královská 15:29...syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král...
2. Královská 15:31...- co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha,...
2. Královská 15:32...píše v Kronice izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad...
2. Královská 16:3...jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést...
2. Královská 16:5...košatým stromem. Aramejský král Recin tehdyizraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, vytáhl do...
2. Královská 16:7...Přijď prosím vysvobodit z rukou aramejskéhoizraelského krále, kteří napadli." Achaz tehdy pobral...
2. Královská 17:1... Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří...
2. Královská 17:2...je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král...
2. Královská 17:8... které před nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti...
2. Královská 17:24...Izraele. Tak ovládli Samaří a zabydleli seizraelských městech. Když tam začali žít, nesloužili...
2. Královská 18:1...tak jako předtím jejich otcové. Třetího roku izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou...
2. Královská 18:9...roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král...
2. Královská 18:10...roce Ezechiášovy vlády, což byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do...
2. Královská 21:3...Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a...
2. Královská 23:13...jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro sidonskou ohavnost Aštartu, pro...
2. Královská 23:19...i všechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských městech a...
2. Královská 23:22... kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše...
2. Královská 24:13... Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun v Hospodinově chrámu, Nabukadnezar...
1. Letopisů 5:17...seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma. Synové Rubenovi, Gádovi a...
1. Letopisů 9:1...do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli...
1. Letopisů 10:1...synové Acelovi. Na Izrael zaútočili FilištíniIzraelští muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na...
1. Letopisů 10:7... Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul,...
1. Letopisů 13:2...vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to...
1. Letopisů 15:25...a Jechiáš byli stráže u Truhly. Potom Davidizraelští stařešinové a velitelé tisíců radostně vykročili,...
1. Letopisů 16:36... se chlubíme!" je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid odpověděl:...
1. Letopisů 17:6...synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč...
1. Letopisů 17:10...zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele...
1. Letopisů 19:10...zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepšíizraelských bojovníků, aby nastoupili proti Aramejcům....
1. Letopisů 21:12...a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který ...
1. Letopisů 22:1...bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince...
1. Letopisů 22:2..." Potom David nechal shromáždit cizince žijícíizraelské zemi a vybral z nich lamače a kameníky pro...
1. Letopisů 22:17... Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku...
1. Letopisů 26:30...Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se...
1. Letopisů 27:16...oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za...
1. Letopisů 27:22... za Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenů. Dvacetileté a mladší David do sčítání...
1. Letopisů 29:6...Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisíců a stovek jakož i vůdcové...
1. Letopisů 29:25...vznešeností, jakou před ním neměl žádný izraelský král. David, syn Jišajův, kraloval celému Izraeli...
2. Letopisů 1:2...tisíců a stovek, soudce i všechny vznešené vůdce izraelských otcovských rodů. Celé to shromáždění se s...
2. Letopisů 2:16...dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechalizraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak...
2. Letopisů 5:2...stařešiny Izraele a kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy...
2. Letopisů 5:3...smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež...
2. Letopisů 5:4...připadají na sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, levité zvedli Truhlu a vynesli ji i...
2. Letopisů 6:5...jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž...
2. Letopisů 6:10...jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám...
2. Letopisů 6:12...před Hospodinův oltář a před očima celého izraelského shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun si totiž...
2. Letopisů 6:13...prostranství. Postavil se na , před celým izraelským shromážděním poklekl na kolena, vztáhl ruce k...
2. Letopisů 6:16...Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen...
2. Letopisů 8:11... Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla...
2. Letopisů 11:16... pro ty běsy a telata, jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat...
2. Letopisů 12:6... i tedy zanechávám vás v rukou Šišakových." Izraelští vůdcové i král se tehdy pokořili a řekli:...
2. Letopisů 12:13... ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno....
2. Letopisů 13:17...je Abiáš se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové...
2. Letopisů 16:1...roce Asova kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy...
2. Letopisů 16:3... posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvuizraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad...
2. Letopisů 16:4..." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli Ijon, Dan,...
2. Letopisů 16:11...počátku do konce zapsány v Knize judskýchizraelských králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa...
2. Letopisů 18:3... "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata. "Udělám to,...
2. Letopisů 18:4...jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale izraelského krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo...
2. Letopisů 18:5..."Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal...
2. Letopisů 18:7...jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho...
2. Letopisů 18:8..." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl JošafatIzraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal:...
2. Letopisů 18:17...v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého,...
2. Letopisů 18:19...pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u...
2. Letopisů 18:25...pokojíku!" odpověděl mu Michajáš." Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k...
2. Letopisů 18:28...Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na...
2. Letopisů 18:29...judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileádIzraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v...
2. Letopisů 18:30..."Nebojujte s malým ani s velkým, jedině s králem izraelským!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli...
2. Letopisů 18:31...vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho napadli. Když...
2. Letopisů 18:32...od něj odlákal. Vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně...
2. Letopisů 18:33... Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal...
2. Letopisů 18:34...Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém...
2. Letopisů 19:8...Jošafat ustanovil některé levity, kněze a vůdce izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a tak...
2. Letopisů 20:34...Jehua, syna Chananiho, která jsou součástí Knihy izraelských králů. Judský král Jošafat se v pozdějších...
2. Letopisů 20:35...král Jošafat se v pozdějších letech spolčilizraelským králem Achaziášem, což byl velmi špatný čin....
2. Letopisů 21:2... Michael a Šefatiáš. Ti všichni byli synové izraelského krále Jošafata. Jejich otec je bohatě obdaroval...
2. Letopisů 21:4... povraždil mečem všechny své bratry i některéizraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti...
2. Letopisů 21:6...v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v domě Achabově, neboť se...
2. Letopisů 21:13...judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke...
2. Letopisů 22:5... Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spoluizraelským králem, Achabovým synem Joramem, do války o...
2. Letopisů 23:2...všech judských měst shromáždili levity a vůdce izraelských otcovských rodů a vrátili se do Jeruzaléma....
2. Letopisů 24:6...Hospodinovým služebníkem Mojžíšem, totiž daň izraelského shromáždění pro Stan svědectví?" (Stoupenci ...
2. Letopisů 25:7...za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou izraelské vojsko. Bůh není s Izraelem, není s nikým z...
2. Letopisů 25:9..."A co těch sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti...
2. Letopisů 25:17..." Judský král Amaciáš se pak poradil a vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna Jehuova:...
2. Letopisů 25:18... synu Joachaze, syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš mu ale vzkázal: "Jeden bodlák v...
2. Letopisů 25:21...do jejich rukou, protože uctívali edomské bohyIzraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským...
2. Letopisů 25:23...poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domůIzraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna...
2. Letopisů 25:25...Samaří. Judský král Amaciáš, syn Joašův, přežil izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, o patnáct let....
2. Letopisů 25:26...počátku do konce sepsány v Knize judskýchizraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat...
2. Letopisů 27:7...všechny jeho války a cesty jsou sepsány v Knize izraelských a judských králů. Stal se králem v pětadvaceti...
2. Letopisů 28:2...jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám...
2. Letopisů 28:5...a odvedli je do Damašku. Právě tak padl do rukou izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou porážku....
2. Letopisů 28:19...usadili se tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému králi Achazovi, protože sváděl Judu na scestí a...
2. Letopisů 28:26...počátku do konce sepsány v Knize judskýchizraelských králů. Když Achaz spočinul u svých předků,...
2. Letopisů 29:27...Hospodinu za doprovodu hudebních nástrojů izraelského krále Davida. Celé shromáždění se klanělo,...
2. Letopisů 30:25...z Izraele i se všemi cizinci, doraziliizraelské země anebo bydleli v Judsku. V Jeruzalémě...
2. Letopisů 30:26...zavládla nesmírná radost, neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město nic...
2. Letopisů 32:32...syna Amosova, které je součástí Knihy judskýchizraelských králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předků,...
2. Letopisů 33:18... Boha Izraele, to vše je uvedeno ve Skutcích izraelských králů. Jeho modlitba, která pohnula Hospodina,...
2. Letopisů 34:7...a sochy a rozsekal kadidlové oltáříky po celé izraelské zemi. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém...
2. Letopisů 34:33...otců. Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech izraelských území. Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke...
2. Letopisů 35:3..."Složte Truhlu svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď ji nenosíte na...
2. Letopisů 35:4...do oddílů po otcovských rodech, jak to předepsal izraelský král David a jeho syn Šalomoun. Postavte se ve...
2. Letopisů 35:18...se nekonal od dob proroka Samuela. Žádnýizraelských králů neslavil takový Hod beránka, jako slavil...
2. Letopisů 35:27...je od počátku do konce popsáno v Knize izraelských a judských králů. Lid země pak vzal Jošiášova...
2. Letopisů 36:8...a čím se provinil, to vše je sepsáno v Knize izraelských a judských králů. Na jeho místě pak kraloval...
Ezdráš 2:2... Bigvaje, Rechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Ezdráš 3:10... s činely, aby chválili Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu...
Ezdráš 4:3..." Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s...
Ezdráš 5:11...kdysi před lety a který stavěl a dokončil veliký izraelský král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha...
Ezdráš 6:17...Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě postavili...
Ezdráš 7:13... Tímto nařizuji, že každý, kdo v říši patříizraelskému lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít...
Ezdráš 8:29...předním kněžím, levitům a představitelům izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu."...
Ezdráš 9:1...mnou přišli někteří z představených se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních...
Nehemiáš 7:7... Bigvaje, Nechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Nehemiáš 9:2...pytlovinou a posypáni hlínou. Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců....
Nehemiáš 13:26...jejich dcerami! Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále...
Žalmy 22:4...najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a...
Žalmy 41:14... stavíš navěky. je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky! Amen! Amen! Pro předního...
Žalmy 71:22...tvé věrnosti, na citeře ti žalmy zahraji, Svatý izraelský! Radostně ti budou zpívat rty i moje duše,...
Žalmy 72:18...jej prohlásí! je požehnán Hospodin Bůh, Bůh izraelský, ten, který jediný divy působí! Jeho slavné jméno...
Žalmy 78:41...bolestí! Znovu a znovu Boha pokoušeli, Svatého izraelského rmoutili! Na jeho sílu nepamatovali, na den,...
Žalmy 78:55...tváří, losem jim rozdělil jejich dědictvíizraelské kmeny doma usídlil. Oni však Boha dráždili a...
Žalmy 89:19...pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi promluvil, tehdy...
Žalmy 106:48... se chlubíme! je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky! všechen lid odpoví: Amen!...
Kazatel 1:12...mezi těmi, kdo je nahradí. Kazatel jsem byl izraelským králem v Jeruzalémě. Rozhodl jsem se vynaložit...
Izaiáš 1:4... synové zkažení - Hospodina opustili, Svatého izraelského zavrhli, odvrátili se jako cizí! Proč máte být...
Izaiáš 1:24... toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým...
Izaiáš 5:7... na ni neprší. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid. Očekával právo...
Izaiáš 5:19...je prohlédli! Jen přijde s tím, Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těm,...
Izaiáš 5:24...Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého izraelského pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem na svůj...
Izaiáš 7:1... syna Uziášova, vytáhl aramejský král Recinizraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, do boje...
Izaiáš 10:20...budou opravdově spoléhat na Hospodina, Svatého izraelského. Pozůstatek se navrátí, pozůstatek Jákoba se...
Izaiáš 12:6...Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonem, jak jej...
Izaiáš 17:6...jich urodí na větvích - tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k...
Izaiáš 17:7...den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude vzhlížet k oltářům, k...
Izaiáš 29:19...se v Hospodinu znovu zaradují, ve Svatém izraelském budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun ...
Izaiáš 30:11...Sejděte z cesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý...
Izaiáš 30:12...nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli a věřili raději...
Izaiáš 30:15...ze studny. Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu...
Izaiáš 31:1...tolik je, a jezdců že je bezpočet, k Svatému izraelskému ale nehledí, Hospodina hledat nechtějí. I on je...
Izaiáš 41:14... sám ti pomáhám, praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupil. Hle, učiním cepem k mlácení...
Izaiáš 41:16... Ty se však budeš v Hospodinu radovat, Svatý izraelský bude chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu...
Izaiáš 41:20...pochopí, že to svou rukou učinil Hospodin, Svatý izraelský že to vytvořil. Předneste svou při, praví...
Izaiáš 43:3... Hospodin jsem přece tvůj Bůh, , Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako...
Izaiáš 43:14...zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím...
Izaiáš 45:3...bohatství, abys poznal, že jsem Hospodin, Bůh izraelský, který volá jménem tvým. Kvůli svému...
Izaiáš 48:17...spolu s Duchem svým. Toto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupil: jsem Hospodin, tvůj Bůh,...
Izaiáš 49:7...pokloní kvůli Hospodinu, který je věrný, Svatému izraelskému, jenž vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas...
Izaiáš 54:5...Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno ; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá....
Izaiáš 55:5...kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k...
Izaiáš 60:14... nazývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého izraelského. Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže...
Jeremiáš 10:1...slovo, které k vám promlouvá Hospodin, dome izraelský. Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte...
Jeremiáš 18:13...mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská provádí tu nejhroznější věc! Mizí snad z pole...
Jeremiáš 31:4... Znovu zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele se roztančíš....
Jeremiáš 31:21... přemýšlej o cestě, kterou jdeš. Vrať seizraelská panno, vrať se zpátky do svých měst! Jak dlouho...
Jeremiáš 41:9...jímka, kterou nechal zřídit král Asa za válkyizraelským králem Baašou. Išmael, syn Netaniášův, ji...
Jeremiáš 51:49... praví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským padlým, tak jako kvůli Babylonu padali mrtví po...
Ezechiel 6:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti izraelským horám a prorokuj proti nim. Řekni: Izraelské...
Ezechiel 6:3...izraelským horám a prorokuj proti nim. ŘekniIzraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto...
Ezechiel 7:2..."Synu člověčí, toto praví Panovník Hospodinizraelské zemi: Konec! Konec je se čtyřmi kouty země! s...
Ezechiel 11:5...řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkáte, dome izraelský; ale vím i to, co vás v duchu napadá....
Ezechiel 11:10...své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. ...
Ezechiel 11:11...městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin....
Ezechiel 11:17...zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. tam přijdou, odstraní odtud všechny...
Ezechiel 12:19...Panovník Hospodin o obyvatelích Jeruzalémaizraelské zemi: Svůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji...
Ezechiel 12:22...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, co to máteizraelské zemi za přísloví? Prý: ‚Dny utíkají, všechna...
Ezechiel 13:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří se věnují prorokování. Řekni těm...
Ezechiel 13:5...jste k trhlinám a neopravili hradbu izraelského domu, tak aby obstál v boji, přijde...
Ezechiel 13:9...lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 13:16...řeknu vám: Zeď je pryč i s těmi svými omítači, s izraelskými proroky, kteří prorokovali Jeruzalému a mívali...
Ezechiel 18:2...jsem slovo Hospodinovo: "Co je to s vámi, žeizraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké...
Ezechiel 18:6...Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního...
Ezechiel 18:15...jinak: Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního...
Ezechiel 18:25...je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome izraelský: že jsem ve svém jednání vrtkavý? Nejste to...
Ezechiel 18:29...' že jsem ve svém jednání vrtkavý, dome izraelský? Nejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém...
Ezechiel 18:31...srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví...
Ezechiel 19:1... Obraťte se a žijte!" "Zpívej žalozpěv nad izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi...
Ezechiel 19:9...uvrhli do vězení, aby neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami. Tvá matka jak réva na tvé vinici...
Ezechiel 20:3...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni izraelským stařešinům toto: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 20:31... to mám snad odpovídat na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vás...
Ezechiel 20:38...vyvedu je ze země, ve které pobývali, na izraelskou půdu ale nevkročí. Tak poznáte, že jsem...
Ezechiel 21:7... Kaž proti jeho svatyni a prorokuj proti izraelské zemi. Řekni izraelské zemi: Tak praví Hospodin....
Ezechiel 21:8...svatyni a prorokuj proti izraelské zemi. Řekni izraelské zemi: Tak praví Hospodin. Hle - jsem proti tobě!...
Ezechiel 25:3...nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad izraelskou zemí, když byla zpustošena, a nad domem Judy,...
Ezechiel 25:6...dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí, proto teď na tebe vztáhnu ruku a dám za...
Ezechiel 33:24...Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé rozvalinizraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemi....
Ezechiel 33:28...pustinu a její pyšná moc tehdy skončíIzraelské hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde....
Ezechiel 34:13...a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech osad v jejich...
Ezechiel 34:14... Budu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro bude pastva, tam budou odpočívat na...
Ezechiel 35:12... Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustina, můžeme je klidně...
Ezechiel 36:1...že jsem Hospodin." "Synu člověčí, prorokujizraelských horách. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo...
Ezechiel 36:4...vás lidé pomlouvají a očerňují vás, protoizraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto...
Ezechiel 36:6... aby ukořistili její pastviny. Proto prorokujizraelské zemi a řekni horám a výšinám, stržím a roklinám:...
Ezechiel 36:8...že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vyizraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete ovoce...
Ezechiel 36:32...buďte zahanbeni a styďte se za své způsoby, dome izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás...
Ezechiel 37:12...hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - ...
Ezechiel 37:19...(které je v ruce Efraimově) a jeho druhůizraelských kmenů a přiložím je ke dřevu Judovu. Spojím je...
Ezechiel 37:22...a přivedu je zpátky do vlasti. V zemi, na izraelských horách, je učiním jediným národem a všem jim...
Ezechiel 38:8...a jejíž lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské hory, jež byly tak dlouho posety troskami. Poté,...
Ezechiel 38:17...mluvil v dávných dnech skrze své služebníkyizraelské proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že ...
Ezechiel 38:18...Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení...
Ezechiel 38:19...svého zuření prohlašuji: V ten den budeizraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na...
Ezechiel 39:4...levice a šípy ti nechám vypadnout z pravice. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy,...
Ezechiel 39:9...To je ten den, o kterém jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i...
Ezechiel 40:2...a přivedl tam. V Božím vidění přivedl do izraelské země a postavil na velmi vysokou horu. Na ...
Ezechiel 44:22...zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodemizraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit můj lid o...
Ezechiel 45:9...Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost izraelští vládci! Zřekněte se útlaku a násilí, řiďte se...
Ezechiel 45:15...pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se použije na moučné,...
Ezechiel 47:13... kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji...
Ezechiel 47:21...To je západní strana. Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe...
Ezechiel 48:19... Budou je obdělávat městští pracovníci ze všech izraelských kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy bude...
Ezechiel 48:31...loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova, brána Judova a brána...
Daniel 1:3...dvořanu Ašpenazovi, mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty - zdravé...
Ozeáš 1:1...Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova. Zde začíná...
Ozeáš 1:4...Jehuův dům za jizreelské vraždění a skoncujiizraelským královstvím. Toho dne zlomím luk Izraele v údolí...
Ozeáš 10:8...na vodách. Zničena budou avenská návrší - ten izraelský hřích - a na jejich oltářích vzroste trní a...
Amos 1:1...zemětřesením, za vlády judského krále Uziášeizraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o...
Amos 5:2...nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele: Panna izraelská padne a víckrát nevstane. Opuštěna bude v zemi...
Amos 5:25...oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu svého...
Amos 7:9... Izákovy obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní budou sutiny, s mečem povstanu proti...
Amos 7:10...domu!" Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje...
Abdiáš 1:20...a Samaří, Benjamín pak získá Gileád. Vojsko izraelských vyhnanců obsadí Kanaán po Sareptu a...
Zachariáš 8:13...byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete požehnáním, vás zachráním....
Malachiáš 1:5...oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veliký i mimo izraelské území!" Syn v úctě svého otce a služebník...
Matouš 2:20...a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již...
Matouš 2:21...tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce...
Matouš 10:23...utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka. Není učedník nad...
Skutky 4:10...nemocného člověka. Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí...
Skutky 7:42...oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha...

Slova obsahující izraelské: izraelské (87) izraelského (63) izraelském (10) izraelskému (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |