Izraeli

Hledám pøesnì 'izraeli'. Nalezeno 267 veršù. Další varianty: izraeli (273) izraelem (103) izraele (1054) izrael (409)
Genesis 34:7...to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přeceIzraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se...
Genesis 49:7... že je tak krutá! Rozdělím je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit,...
Exodus 18:8...svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách,...
Exodus 18:9...se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro...
Exodus 32:4...sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůhIzraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl,...
Exodus 32:8...se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůhIzraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Leviticus 20:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící...
Leviticus 22:18..."Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců...
Leviticus 23:42...budete bydlet ve stáncích. Všichni narozeníIzraeli budou bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděli,...
Numeri 3:13...v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozenéIzraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem...
Numeri 10:29...se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci...
Numeri 15:13...z nich. Takto s nimi naloží každý narozenýIzraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící...
Numeri 18:14...každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli byIzraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá...
Numeri 18:21...setkávání dal jako dědictví všechny desátkyIzraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu...
Numeri 20:21...nim s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít....
Numeri 21:6...jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidíIzraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy:...
Numeri 21:23...cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen...
Numeri 23:7... Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat...
Numeri 23:21...trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkostiIzraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet...
Numeri 23:23...věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co...
Numeri 24:1...berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle...
Numeri 24:5...krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou...
Numeri 25:3...a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti...
Numeri 26:2...a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich...
Numeri 32:13...vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti,...
Numeri 32:14...více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na...
Numeri 32:22...budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším...
Deuteronomium 1:1...Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti...
Deuteronomium 1:38... Povzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou...
Deuteronomium 4:1...zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedyIzraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat,...
Deuteronomium 5:1...moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které...
Deuteronomium 6:3... která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš jeIzraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v...
Deuteronomium 6:4... jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. SlyšIzraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto...
Deuteronomium 9:1...jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. SlyšIzraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy...
Deuteronomium 10:12...jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedyIzraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys...
Deuteronomium 17:4...to prošetři. Pokud se najisto potvrdí, žeIzraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo...
Deuteronomium 18:1...celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictvíIzraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho...
Deuteronomium 18:6...levita smí odejít z tvého města ( bydlelIzraeli kdekoli) na místo, které vyvolil Hospodin. Smí...
Deuteronomium 20:3...bitvy, přistoupí kněz a promluví k lidu: "SlyšIzraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte...
Deuteronomium 22:21... ji ukamenují k smrti za to, že spáchalaIzraeli hanebnost, když smilnila v domě svého otce. Odstraň...
Deuteronomium 25:7...švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvoIzraeli. Nechce vůči mně splnit svou švagrovskou...
Deuteronomium 25:10...rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak budeIzraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou...
Deuteronomium 26:15...svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou...
Deuteronomium 27:9...s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš...
Deuteronomium 31:1...ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále...
Deuteronomium 31:11...dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě...
Deuteronomium 32:45...A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes...
Deuteronomium 33:29...obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsiIzraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin...
Deuteronomium 34:10...a jednali, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým...
Jozue 7:13...se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci...
Jozue 7:15... neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchalIzraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael...
Jozue 8:14...na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá...
Jozue 9:2...sešli se, aby společně bojovali proti JozuoviIzraeli. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue...
Jozue 10:30...na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým,...
Jozue 10:32... Oblehl jej, zaútočil na něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a ostřím...
Jozue 11:5...společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich....
Jozue 11:8...vodám, kde na zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do rukou, takže je pobíjeli a pronásledovali k...
Jozue 11:20...totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez milosti je...
Jozue 11:23...jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země...
Jozue 13:6...Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na...
Jozue 21:43... Tak tomu bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim...
Jozue 23:1...Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozue,...
Soudců 2:14...Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří je...
Soudců 3:8...baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan...
Soudců 3:10...Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stalIzraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal...
Soudců 5:2... syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové když vedouIzraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž Hospodin!...
Soudců 5:7... stezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláciIzraeli, opuštěni, než jsi, Deboro, povstala, než matka v...
Soudců 5:8...se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíciIzraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z...
Soudců 5:9...tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou ochotní - veleben budiž...
Soudců 6:4...v zemi a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla....
Soudců 8:35...Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet...
Soudců 10:7...a nesloužili mu. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům,...
Soudců 11:20...projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak...
Soudců 11:21...se v Jahce a napadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou...
Soudců 11:25...Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v...
Soudců 11:39... co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vzniklIzraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na...
Soudců 12:8...pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm bylIzraeli soudcem Ibcan z Betléma. Měl třicet synů a třicet...
Soudců 12:11...zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm bylIzraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset...
Soudců 12:13...v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm bylIzraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. Ten měl...
Soudců 20:6...Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a...
Soudců 20:10...Gibejí naložíme takto: Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z...
Soudců 21:3...pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z...
Růt 4:7...pole místo ; nemohu." (Za starodávna bylIzraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení...
Růt 4:14... ode dneška nenechá bez příbuzného. Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o tebe...
1. Samuel 2:22...o všem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu...
1. Samuel 2:32...soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo...
1. Samuel 3:11...Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám seIzraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší,...
1. Samuel 4:2...a Filištíni v Afeku. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je...
1. Samuel 7:7...soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští vládci...
1. Samuel 7:14...od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z...
1. Samuel 8:1...Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudceIzraeli své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel,...
1. Samuel 9:9...nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobáchIzraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za...
1. Samuel 9:21... " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmeneIzraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten...
1. Samuel 11:13...den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme...
1. Samuel 12:1...velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi...
1. Samuel 14:12...zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za...
1. Samuel 14:37...ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul...
1. Samuel 14:40...Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem...
1. Samuel 14:41...lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li...
1. Samuel 14:45...Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je...
1. Samuel 15:2...Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě z...
1. Samuel 17:25...útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by...
1. Samuel 18:16... jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. VšichniIzraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich...
1. Samuel 18:18... a jaký mám původ - co je můj otcovský rodIzraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel...
1. Samuel 19:5...toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses....
1. Samuel 23:17...mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul...
1. Samuel 26:15...odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému neníIzraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš...
1. Samuel 27:1... Pak Saul nechá a přestane hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na...
1. Samuel 27:12...Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem ...
1. Samuel 28:1...Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že...
1. Samuel 30:25...se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnesIzraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil...
2. Samuel 1:19...luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného: AchIzraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak...
2. Samuel 3:38...tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnesIzraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král,...
2. Samuel 5:2...tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl:...
2. Samuel 7:10...jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a...
2. Samuel 13:12...vykřikla. "Nesmíš zneuctít! To se přeceIzraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude...
2. Samuel 13:13...Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bysIzraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv raději s...
2. Samuel 14:25...vrátil domů, ale králi na oči nesměl. V celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy...
2. Samuel 18:6...ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži...
2. Samuel 19:23...mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes mělIzraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem...
2. Samuel 20:19... pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v...
2. Samuel 21:4...stříbro nebo zlato ani nemáme právo někohoIzraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil...
2. Samuel 24:1...sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim...
1. Královská 3:28...první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je...
1. Královská 5:27...stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 a do...
1. Královská 8:36...na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají...
1. Královská 8:41...kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť...
1. Královská 8:56..."Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze...
1. Královská 8:59...zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že...
1. Královská 8:66...prokázal svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i...
1. Královská 12:28...do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůhIzraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil v...
1. Královská 14:10...dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím JeroboámoviIzraeli pána i kmána do posledního pacholka. Jako se od...
1. Královská 15:25...roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky a...
1. Královská 18:18...zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům...
1. Královská 19:18...Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si aleIzraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před...
1. Královská 20:26...Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby...
2. Královská 1:1...otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy...
2. Královská 1:3...krále naproti a řekni jim: ‚Copak není BůhIzraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu?...
2. Královská 1:6...mu: Tak praví Hospodin: Copak není BůhIzraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu?...
2. Královská 1:16...mu: "Tak praví Hospodin: Copak není BůhIzraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal...
2. Královská 5:8...hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi...
2. Královská 5:12...řeky Amana a Parpar lepší než všechna vodaIzraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl...
2. Královská 5:15...jsem poznal, že na celém světě není Bůh jakoIzraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary...
2. Královská 6:12..."Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorokIzraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v...
2. Královská 13:3...se od nich. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského...
2. Královská 13:5...aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraele z moci Aramu...
2. Královská 14:28...- co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek i judský Chamát - o tom se, jak...
1. Letopisů 11:2...prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj...
1. Letopisů 11:10...jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o...
1. Letopisů 16:40... jak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní...
1. Letopisů 17:9...jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a...
1. Letopisů 17:24...proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého...
1. Letopisů 21:1...padli rukou Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl...
1. Letopisů 21:14...Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh...
1. Letopisů 22:9...Šalomoun, Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi...
1. Letopisů 22:12...tobě řekl. Hlavně Hospodin, ti velet Izraeli, obdaří rozumností a prozíravostí, abys dodržoval...
1. Letopisů 29:26...král. David, syn Jišajův, kraloval celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm...
1. Letopisů 29:30... jeho hrdinství i vše, co se přihodilo jemuIzraeli a všem královstvím země. Davidův syn Šalomoun se...
2. Letopisů 2:3...při slavnostech Hospodina, našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženo. Chrám, který chci postavit, být...
2. Letopisů 6:27...na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají...
2. Letopisů 6:32...kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému velikému jménu,...
2. Letopisů 7:10...prokázal Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrám i královský...
2. Letopisů 8:7... Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřiliIzraeli, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi...
2. Letopisů 13:4...pohoří a prohlásil: "Jeroboáme a všechen Izraeli, poslouchejte! Copak nevíte, že Hospodin, Bůh...
2. Letopisů 13:5... poslouchejte! Copak nevíte, že Hospodin, Bůh Izraele, uzavřel s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu, že...
2. Letopisů 17:1...jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a...
2. Letopisů 24:9...daň, kterou Boží služebník Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s...
2. Letopisů 24:16...ho ve Městě Davidově mezi králi, protožeIzraeli vykonal tolik dobrého pro Hospodina a jeho dům. Po...
2. Letopisů 28:13... jsme se přece provinili dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se tedy před veliteli a...
2. Letopisů 30:1... Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž dopisy také do Efraima i...
2. Letopisů 30:5...obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma...
2. Letopisů 31:8...ty hromady, dobrořečili Hospodinu i jeho lidu Izraeli. Ezechiáš se na ty hromady vyptával kněží a levitů...
2. Letopisů 34:33...otců. Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech izraelských území. Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke...
2. Letopisů 35:3... Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě, který...
2. Letopisů 35:25...zpěváci a pěvkyně truchlí nad Jošiášem, jak seIzraeli stalo zvykem. Jsou zahrnuty v Knize žalozpěvů....
Ezdráš 3:11...mu chválu a díky: "Je tak dobrý! Jeho láskaIzraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova...
Ezdráš 7:10...Zákon a aby učil jeho ustanovení a řádyIzraeli. Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil...
Nehemiáš 8:1...Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš...
Nehemiáš 13:18...sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!" Když se tedy v jeruzalémských branách začínalo...
Žalmy 14:7...ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid...
Žalmy 50:7...jediný! séla "Slyš, lide můj, a promluvím, slyšIzraeli, usvědčím: , Bůh, jsem přece Bohem tvým!...
Žalmy 53:7...a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid...
Žalmy 73:1...syna Jišajova. Žalm Asafův. Ano, Bůh je dobrýIzraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! nohy ale skoro...
Žalmy 76:2...žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na...
Žalmy 78:5... jež učinil. Svědectví stvrdil JákoboviIzraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je...
Žalmy 81:5... v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to uložil...
Žalmy 81:9... séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu...
Žalmy 115:9...ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufajíIzraeli, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je...
Žalmy 118:2...- je tak dobrý! Jeho láska trvá navěkyIzraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome...
Žalmy 122:4... aby oslavily jméno Hospodin, jak jeIzraeli svědectvím. Zde přece zasedá soudní dvůr, zde...
Žalmy 124:1...píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen řekniIzraeli: Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé...
Žalmy 125:5... takové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Když Hospodin navracel sionské...
Žalmy 128:6...budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Tolik týrali od dětství - jen...
Žalmy 129:1... Tolik týrali od dětství - jen řekniIzraeli: Tolik týrali od dětství, nikdy ale...
Žalmy 130:7...svítání, než strážní svítání! V HospodinaIzraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný...
Žalmy 131:3...se podobá ve mně duše . V HospodinaIzraeli, skládej naději jak nyní, tak i navěky! Poutní...
Žalmy 136:22...za dědictví - jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás...
Žalmy 147:19... Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a proto nepoznali...
Žalmy 149:2... shromáždění věrných chválí jej! Raduj seIzraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem...
Izaiáš 8:18... Hle - a děti, které mi dal Hospodin, jsmeIzraeli jako divy a znamení od Hospodina zástupů, který...
Izaiáš 9:13...zástupů hledat nechtěli. Proto Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas, palmový kmen i rákos v jednom...
Izaiáš 10:22...se navrátí k Mocnému Bohu. I kdyby tvého liduIzraeli, bylo jako písku v moři, jen pozůstatek se navrátí....
Izaiáš 40:27...ani jediná! Proč tedy říkáš, Jákobe, proč siIzraeli, stěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh...
Izaiáš 41:8...a zpevní modlu hřeby, se nepohne. Ty všakIzraeli, jsi můj služebník, tebe, Jákobe, jsem si vyvolil -...
Izaiáš 43:1... ten, kdo stvořil, Jákobe, ten, kdo Izraeli, zformoval: Neboj se, jsem vykoupil a povolal...
Izaiáš 43:22... Ty jsi ale nevzýval, Jákobe, byl jsem tiIzraeli, na obtíž! Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné,...
Izaiáš 44:1... Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku, slyšIzraeli, vyvolený můj! Toto praví Hospodin, který učinil...
Izaiáš 44:21...prázdnou lež?" Pamatuj na to, Jákobe, pamatujIzraeli, že jsi můj služebník. jsem vytvořil, jsi můj...
Izaiáš 44:23...v nich, neboť Hospodin Jákoba vykoupil a v Izraeli se oslaví! Toto praví Hospodin, který vykoupil,...
Izaiáš 45:4...služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem zavolal jménem tvým - i když neznáš,...
Izaiáš 48:12...slávu se s jiným nedělím! Slyš , Jákobe, tyIzraeli, můj povolaný: jsem - jsem ten první a jsem i...
Izaiáš 49:3...si do toulce. Řekl mi: "Jsi můj služebníkIzraeli, v tobě se oslavím." Odpověděl jsem: "Nadarmo jsem...
Jeremiáš 2:31... pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme...
Jeremiáš 3:12... Jdi a volej tato slova směrem na severIzraeli, ty poběhlice, vrať se, praví Hospodin; nebudu ...
Jeremiáš 4:1... svého Boha, jsme neposlouchali. "Kéž by sesIzraeli, vrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke mně...
Jeremiáš 12:14...se sápou po dědictví, jež jsem dal svému lidu Izraeli - hle, vykořením je z jejich vlasti. A pokud jde o...
Jeremiáš 29:23...král upálil v plamenech!" Páchali totižIzraeli hanebnosti. Cizoložili s ženami svých bližních a...
Jeremiáš 30:4..." Toto jsou slova, která Hospodin promluvilIzraeli a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený...
Jeremiáš 30:10... Neboj se, můj služebníku, Jákobe, a tyIzraeli, neděs se, praví Hospodin. Hle, zachráním z...
Jeremiáš 31:2...unikne meči, nalezne milost na poušti; přicházím Izraeli dát odpočinutí." Odedávna se mi ukazoval Hospodin:...
Jeremiáš 32:20...znamení a zázraky v Egyptě a konáš je dodnesIzraeli i mezi všemi lidmi - tak sis získal jméno, které...
Jeremiáš 36:2...do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvilIzraeli a Judovi a o všech národech ode dne, kdy jsem k...
Jeremiáš 46:27...Hospodin. Neboj se, můj služebníku Jákobe, a tyIzraeli, neděs se. Hle, zachráním z dálné ciziny a tvé...
Jeremiáš 48:27...je konečně i on pro smích! Copak ses nevysmíval Izraeli? Copak byl chycen mezi zloději, že se otřásáš...
Jeremiáš 50:20...dnech a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se hledat...
Pláč 2:3...i s jeho velmoži! V zuřivém rozhněvání uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou...
Ezechiel 12:23...Hospodin - S tímto příslovím skoncuji! hoIzraeli nikdy nepoužijí. Naopak, řekni jim: Blíží se dny,...
Ezechiel 13:4...nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví prorociIzraeli, jsou jako šakali mezi troskami. Nepřistoupili jste...
Ezechiel 14:7...ode všech svých ohavností! Ano, kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se ode...
Ezechiel 18:3...živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy, jak...
Ezechiel 21:17...neboť udeří na můj lid i na všechny, kdo vládnou Izraeli. Ti budou předhozeni meči a s nimi i můj lid. Bij...
Ezechiel 36:8...že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vyizraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete ovoce...
Ezechiel 39:7... že jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby...
Ezechiel 39:11...Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebištěIzraeli, průsmyk ležící na východ od moře. Tak se ten...
Ezechiel 44:28...dědictví: jejich dědictví jsem . Nedáte jimIzraeli žádné vlastnictví; jejich vlastnictví jsem ....
Ezechiel 44:29...odškodnění a připadne jim všechno, co budeIzraeli zasvěceno Hospodinu. To nejlepší ze všech prvotin a...
Ezechiel 45:8...s jedním z kmenových podílů. Toto území budeIzraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci nebudou utiskovat...
Ozeáš 4:15...kněžkami. Špatně dopadne ten tupý lid! JestližeIzraeli, smilníš ty, aspoň Juda nehřeší! Proto nechoďte...
Ozeáš 9:1...oheň - ten jim ty tvrze sežehne! Neraduj seIzraeli, nejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha...
Ozeáš 10:9...nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" HřešíšIzraeli, od gibejských dní, tam jsi se tehdy zastavil....
Ozeáš 11:8...nic. Copak se , Efraime, mohu vzdát? Mohu Izraeli, vydat napospas? Copak s tebou jak s Admou naložím?...
Ozeáš 13:1...mu odplatí! Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešený, provinil se ale ctěním Baala, a tak...
Ozeáš 13:9...je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěřIzraeli, zničil ses! Kdo ti pomůže? Kde je tvůj král, tvůj...
Ozeáš 14:2...rozpářou! Uzdravím jejich odvrácení Vrať seIzraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj...
Ozeáš 14:6...milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako...
Joel 2:27...nedojde potupy! A tehdy poznáte, že jsemIzraeli, že váš Bůh jsem , Hospodin, a žádný jiný není....
Amos 1:1...zemětřesením, za vlády judského krále Uziášeizraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o...
Amos 4:12...mně nevrátili, praví Hospodin. Tak tedy s tebouIzraeli, naložím, a protože tak s tebou naložím, připrav se...
Amos 7:15...od ovcí a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému liduIzraeli.' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš:...
Amos 7:16...slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚NeprorokujIzraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví...
Micheáš 3:8...smělostí, abych Jákobovi jeho vzpouru oznámilIzraeli jeho hřích. Slyšte to, vy přední v domě Jákobově,...
Micheáš 5:1...z tebe mi vzejít ten, jenž bude VládcemIzraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti."...
Micheáš 6:2... žalobu na svůj lid, vznáší obvinění proti Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Čím jsem vyčerpal?...
Nahum 2:3...Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdost, jež Izraeli náleží, ačkoli jej plenitelé plenili a jeho...
Sofoniáš 3:14... je nezděsí." Jásej, Dcero sionská! ProzpěvujIzraeli! Raduj a vesel se celým srdcem, Dcero jeruzalémská!...
Malachiáš 2:11...jsme jedni druhým nevěrní? Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje...
Matouš 8:10...ním: "Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikdeIzraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i...
Matouš 9:33... zástupy užasly a říkaly: "Něco takového jeIzraeli nevídáno!" Farizeové ale říkali: "Vymítá démony...
Marek 12:29...Ježíš mu odpověděl: "Nejdůležitější je: ‚SlyšIzraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto...
Lukáš 2:34... on je určen k pádu i k pozdvižení mnohýchIzraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou...
Lukáš 4:25...a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z...
Lukáš 4:27...do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy byloIzraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn -...
Lukáš 7:9..."Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel aniIzraeli!" Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka...
Jan 1:31...přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak...
Skutky 5:31...na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto...
Skutky 13:23...vyplní všechna přání.' Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného Spasitele - Ježíše, před jehož...
Římanům 10:21... ukázal jsem se těm, kdo o nestáli." O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu...

Slova obsahující izraeli: izraeli (273) izraelita (4) izraelité (10) izraelitu (1) izraelitů (11) izraelitům (2) izraelity (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |