Izraelem

Hledám pøesnì 'izraelem'. Nalezeny 102 verše. Další varianty: izraeli (273) izraelem (103) izraele (1054) izrael (409)
Exodus 14:25...táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin...
Exodus 17:8...ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v RefidimuIzraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a...
Exodus 34:27...těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet...
Jozue 7:24...a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro,...
Jozue 8:15... že na něj za městem číhá záloha. Jozue s celým Izraelem předstírali porážku a utíkali směrem k poušti....
Jozue 8:17...a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael....
Jozue 10:1...i s Ajem a jeho králem a že obyvatelé GibeonuIzraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali...
Jozue 10:10...noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku...
Jozue 10:11...a pobíjel je k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je do...
Jozue 10:15...Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale...
Jozue 10:29...naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a...
Jozue 10:31...naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na...
Jozue 10:34...nikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili...
Jozue 10:36...jako to provedl s Lachišem. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj....
Jozue 10:38...vyhladil jako proklaté. Potom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s...
Jozue 10:43... bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Když se to doslechl...
Jozue 11:6... že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš."...
Jozue 24:9...moábský král Balák, syn Ciporův, a bojovalIzraelem: Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu, aby vás...
Soudců 3:30... Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm...
Soudců 9:22...do Beeru a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské...
Soudců 11:4... Po nějaké době, když se Amonci dali do válkyIzraelem, vypravili se gileádští stařešinové pro Jiftacha...
Soudců 11:23...k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty...
Soudců 20:35...pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100...
1. Samuel 7:10...oběť, Filištíni se chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel...
1. Samuel 7:14...od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z...
1. Samuel 9:16...Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů. Shlédl...
1. Samuel 13:1...stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů....
1. Samuel 13:5... Také Filištíni se shromáždili, aby bojovaliIzraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na...
1. Samuel 13:13... tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí....
1. Samuel 14:47... odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními nepřáteli: s Moábci,...
1. Samuel 15:1... abych pomazal za krále nad jeho lidemIzraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví...
1. Samuel 15:17...kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad...
1. Samuel 15:30...prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu,...
1. Samuel 16:1...nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám k...
1. Samuel 17:11... kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a...
1. Samuel 17:46...divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh jeIzraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne...
1. Samuel 28:19...dnes Hospodin naloží takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví...
2. Samuel 3:10...domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se...
2. Samuel 5:3...za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před...
2. Samuel 5:5...třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na...
2. Samuel 5:12...poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho...
2. Samuel 5:17...uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom...
2. Samuel 7:26...Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou...
2. Samuel 8:15... kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu....
2. Samuel 10:18...a pustili se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700...
2. Samuel 11:1...David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David...
2. Samuel 12:7...řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem...
2. Samuel 12:12...tajně, ale to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to...
2. Samuel 21:15...Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi FilištínyIzraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale...
1. Královská 1:34...kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije...
1. Královská 1:35...bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn...
1. Královská 2:11...pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a...
1. Královská 4:1...soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův,...
1. Královská 4:7... velel nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho...
1. Královská 6:1... Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž...
1. Královská 9:5... pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na...
1. Královská 11:42... Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 12:20...proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a...
1. Královská 14:14... Bůh Izraele, nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to...
1. Královská 14:24...všech ohavností těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl...
1. Královská 15:25...roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky a...
1. Královská 15:33...judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a...
1. Královská 16:8...judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva roky. Jeho dvořan...
1. Královská 16:23...zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy...
1. Královská 16:29...Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích...
1. Královská 19:16... Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za...
1. Královská 22:1...za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi AramemIzraelem neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále...
1. Královská 22:52...roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad...
2. Královská 6:8...ruku a vzal si ji. Když aramejský král válčilIzraelem, poradil se se svými služebníky a řekl: "Položím...
2. Královská 9:3...praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak...
2. Královská 9:6...hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem...
2. Královská 9:12...praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho...
2. Královská 10:36...jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka...
2. Královská 14:12...králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů....
1. Letopisů 11:3...za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před...
1. Letopisů 11:4...slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam...
1. Letopisů 11:10...jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o...
1. Letopisů 13:6...truhlu z Kiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby...
1. Letopisů 14:2...poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch...
1. Letopisů 14:8... že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom...
1. Letopisů 18:14... kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu....
1. Letopisů 19:18...se s ním Aramejci do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000...
1. Letopisů 22:10...a mu budu otcem. Trůn jeho království nad Izraelem upevním navěky.' Nuže, synu můj, Hospodin buď s...
1. Letopisů 23:1...a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce...
1. Letopisů 26:29...působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho bratři z rodu Hebronovců - 1 700...
1. Letopisů 28:4...vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu , abych...
1. Letopisů 28:5... aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje...
1. Letopisů 29:27... kraloval celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a...
2. Letopisů 1:13...výšině odebral do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1...
2. Letopisů 7:6...troubili naproti levitům před celým nastoupeným Izraelem. Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před...
2. Letopisů 9:30... Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl...
2. Letopisů 10:3...poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým Izraelem za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na...
2. Letopisů 11:1... 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovaliIzraelem a navrátili království Rechoboámovi. Šemajáš, Boží...
2. Letopisů 20:7...jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého...
2. Letopisů 25:7...za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou izraelské vojsko. Bůh není s Izraelem, není s nikým z...
2. Letopisů 25:22...králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů....
Žalmy 68:35...hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblak! Bože,...
Přísloví 1:1... Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabytí moudrosti a k poučení, jak rozumět...
Amos 3:14...Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V den, kdyIzraelem zúčtuji za jeho vzbouření, zúčtuji také s...
Zachariáš 11:14...Jednota, abych zrušil bratrství mezi JudouIzraelem. Tehdy mi Hospodin řekl: "Převlékni se ještě za...
Zachariáš 12:1...pravé oko oslepne!" Ortel slova Hospodinova nad Izraelem. Hospodin, který prostírá nebesa, zakladatel země...
Malachiáš 1:1...nikdo kupčit! Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše. Miluji vás, praví Hospodin. "Jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |