Izraele

Hledám pøesnì 'izraele'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: izraeli (273) izraelem (103) izraele (1054) izrael (409)
Genesis 32:33...slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního...
Genesis 33:20... Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si...
Genesis 36:31... kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a...
Genesis 49:16...Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce,...
Genesis 50:2... aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá...
Genesis 50:25... Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste ...
Exodus 1:7...všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili...
Exodus 2:23...Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik...
Exodus 2:25...Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána,...
Exodus 3:9... Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je...
Exodus 3:10... pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych...
Exodus 3:11...jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A...
Exodus 3:13..." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co...
Exodus 3:14... který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl:...
Exodus 3:15...ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 4:31...Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a...
Exodus 5:1...faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na...
Exodus 6:5...jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou...
Exodus 6:6...jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot,...
Exodus 6:9... jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině...
Exodus 6:11...k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď,...
Exodus 6:12..." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli - jak by tedy poslechl farao?...
Exodus 6:13...a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, ...
Exodus 6:26...a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli...
Exodus 7:2...Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a...
Exodus 7:4...Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů....
Exodus 7:5...soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem...
Exodus 9:4...i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům Izraele nezajde...
Exodus 9:26... Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal...
Exodus 10:20...ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 10:23...dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si...
Exodus 12:15...dnem jedl něco kvašeného, bude vyobcovánIzraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté...
Exodus 12:21...chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své...
Exodus 12:28...'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 12:35...zabalil do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali...
Exodus 12:37... že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů...
Exodus 12:40...si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy...
Exodus 12:42... jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž. Hospodin...
Exodus 12:50...vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Exodus 12:51...a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. Hospodin k...
Exodus 13:18...oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s...
Exodus 13:19...s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi...
Exodus 14:3...se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!'...
Exodus 14:10...Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité...
Exodus 14:15...Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři...
Exodus 14:16...hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím...
Exodus 14:22...z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou...
Exodus 14:29...do moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly...
Exodus 15:1...Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně...
Exodus 15:19... Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou. Áronova...
Exodus 16:3...obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli...
Exodus 16:6...den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se...
Exodus 16:15... cosi jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je...
Exodus 16:17...pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně...
Exodus 16:31...tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno...
Exodus 16:35... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v...
Exodus 17:7...a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi...
Exodus 18:25... co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci...
Exodus 19:1...tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu,...
Exodus 19:3..."Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak...
Exodus 19:6...' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a...
Exodus 20:22...Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe....
Exodus 24:10...stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění,...
Exodus 24:11...samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin...
Exodus 25:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne...
Exodus 25:22...budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva...
Exodus 27:20...kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke...
Exodus 27:21...To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z...
Exodus 28:9...dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden...
Exodus 28:11... tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny...
Exodus 28:12...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem...
Exodus 28:30...na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu zhotovíš...
Exodus 28:38...bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při všech...
Exodus 29:28...to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny...
Exodus 29:43...tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím...
Exodus 29:45...kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin...
Exodus 30:12..."Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj...
Exodus 30:16... Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům...
Exodus 30:31...je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj...
Exodus 31:13...Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi...
Exodus 31:16...den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako věčnou...
Exodus 31:17...pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi,...
Exodus 32:13...lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, IzákaIzraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě...
Exodus 32:20...prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal,...
Exodus 32:27... Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte...
Exodus 33:5... Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou...
Exodus 33:6... co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej...
Exodus 34:23...pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé...
Exodus 34:32...s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin...
Exodus 34:34... dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali...
Exodus 34:35...Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu...
Exodus 35:30...skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela,...
Exodus 36:3...do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale...
Exodus 39:6...vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako...
Exodus 39:7...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem...
Exodus 39:32...dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Exodus 39:42...jeho synů ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 40:36...se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak...
Exodus 40:38...a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíše...
Leviticus 1:2...k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet...
Leviticus 4:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z...
Leviticus 7:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka...
Leviticus 7:29...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze...
Leviticus 7:34...pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem je...
Leviticus 7:36... Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro...
Leviticus 7:38...na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské...
Leviticus 9:1...pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za...
Leviticus 9:3...oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a...
Leviticus 10:6...nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však...
Leviticus 10:11...a nesvatým a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze...
Leviticus 10:14...jako stanovený příděl z pokojných obětí synů Izraele. Kýtu odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spolu s...
Leviticus 11:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte...
Leviticus 12:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní...
Leviticus 15:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude...
Leviticus 16:16... Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se...
Leviticus 16:19... Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně,...
Leviticus 16:21...kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je vloží na...
Leviticus 16:34...věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak...
Leviticus 17:3...Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v...
Leviticus 17:5...vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli,...
Leviticus 17:8...vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval...
Leviticus 17:10...bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl...
Leviticus 17:12... Vždyť krev, ta vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani...
Leviticus 17:13...žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil...
Leviticus 17:14...krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle...
Leviticus 20:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící...
Leviticus 21:24...k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:2...zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by znesvětili svaté...
Leviticus 22:3...by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní...
Leviticus 22:15...k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby...
Leviticus 22:18..."Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců...
Leviticus 22:32... svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl...
Leviticus 23:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a budete...
Leviticus 23:24...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den...
Leviticus 23:34...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po...
Leviticus 23:43... aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech....
Leviticus 23:44..." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 24:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke...
Leviticus 24:8...Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho...
Leviticus 24:10...Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny...
Leviticus 24:15...celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích....
Leviticus 24:23... váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali...
Leviticus 25:2...k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude země...
Leviticus 25:33...jsou totiž jejich vlastnictvím uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí...
Leviticus 25:55...v létě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci,...
Leviticus 26:46...vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 27:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem...
Leviticus 27:34... jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne...
Numeri 1:49...Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho...
Numeri 1:52... jenž by se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém...
Numeri 1:53...tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž...
Numeri 1:54...držet stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 2:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých...
Numeri 2:32...praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v...
Numeri 2:34...Izraelity nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Numeri 3:8...službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu...
Numeri 3:12...jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity....
Numeri 3:38... Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se...
Numeri 3:40... Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a...
Numeri 3:41...jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin....
Numeri 3:42...příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na...
Numeri 3:45...levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť...
Numeri 3:46... A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti...
Numeri 3:50...vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně)....
Numeri 4:46...vydaného Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a...
Numeri 5:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého malomocného, každého...
Numeri 5:4...tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně...
Numeri 5:6...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu...
Numeri 5:9...smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi....
Numeri 5:12...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu...
Numeri 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní...
Numeri 6:23...Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání...
Numeri 6:27...pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil...
Numeri 7:2...to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení,...
Numeri 7:84...byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12...
Numeri 8:6...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem:...
Numeri 8:10... Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu...
Numeri 8:11...levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité pak vloží...
Numeri 8:14...dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš...
Numeri 8:16...při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech,...
Numeri 8:17...synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem...
Numeri 8:18...sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad...
Numeri 8:19...si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny...
Numeri 8:20...ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 9:2...Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený...
Numeri 9:4...a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého...
Numeri 9:5...slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Numeri 9:7...v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu,...
Numeri 9:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se...
Numeri 9:17...ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam...
Numeri 9:18... Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili....
Numeri 9:19...prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se...
Numeri 9:22... měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však...
Numeri 10:12...se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než...
Numeri 10:28...pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu....
Numeri 10:36..."Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na...
Numeri 11:4...přimíšené k nim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo...
Numeri 11:30...svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina,...
Numeri 13:2...aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom...
Numeri 13:3...rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z...
Numeri 13:24...jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí...
Numeri 13:32...my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali,...
Numeri 14:2...dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim...
Numeri 14:10...chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva....
Numeri 14:27...zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni jim:...
Numeri 14:39... Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak...
Numeri 15:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám,...
Numeri 15:18...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete...
Numeri 15:32...lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých...
Numeri 16:9... Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat...
Numeri 17:3... a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné...
Numeri 17:5...vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z...
Numeri 17:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct...
Numeri 17:20...jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy...
Numeri 17:21...stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné...
Numeri 17:24...pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin...
Numeri 17:27...přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme,...
Numeri 18:5...stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad...
Numeri 18:6...hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu...
Numeri 18:8...obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl...
Numeri 18:11...toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí...
Numeri 18:19... Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením...
Numeri 18:20... jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu...
Numeri 18:22...dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe...
Numeri 18:23...vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které...
Numeri 18:24...jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem...
Numeri 18:26...k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za...
Numeri 18:28...ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze...
Numeri 18:32...na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 19:2...zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na...
Numeri 19:10...nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich: Kdo by se...
Numeri 19:13...příbytek. Takový člověk bude vyobcovánIzraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý,...
Numeri 20:12...jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země,...
Numeri 20:13...To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim prokázal svou...
Numeri 20:19...zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my...
Numeri 20:24...svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu...
Numeri 20:29... Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král,...
Numeri 21:10...na toho bronzového hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli...
Numeri 22:1...nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních...
Numeri 23:10...mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž...
Numeri 24:17...zblízka: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezloIzraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů...
Numeri 25:4...kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý...
Numeri 25:6...u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce...
Numeri 25:8...od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl -...
Numeri 25:11... syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí,...
Numeri 25:13... neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl...
Numeri 26:4...Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové Rubena, Izraelova...
Numeri 26:51... Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:62...jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví....
Numeri 26:63...nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na...
Numeri 26:64...naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti...
Numeri 27:8...otce; dědictví jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna,...
Numeri 27:11...z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal...
Numeri 27:12...Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu,...
Numeri 27:21...rozkaz budou vcházet - on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu...
Numeri 28:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte ...
Numeri 30:1...slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš...
Numeri 31:2...připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte...
Numeri 31:16...Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na...
Numeri 31:30...Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti...
Numeri 31:54...je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi...
Numeri 32:7...boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal?...
Numeri 32:9... k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal...
Numeri 32:17...děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti...
Numeri 32:18... My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem...
Numeri 33:1...jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po...
Numeri 33:3...měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili...
Numeri 33:5...pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu. Vyšli ze...
Numeri 33:38...pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova...
Numeri 33:40...v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně...
Numeri 33:51... promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země,...
Numeri 34:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země,...
Numeri 34:13...hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem!...
Numeri 34:29...To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na moábských...
Numeri 35:2... promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům města k...
Numeri 35:8...pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od...
Numeri 35:10...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země,...
Numeri 35:15...jako útočištná města. Těchto šest měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se...
Numeri 35:34... sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu...
Numeri 36:2...Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu...
Numeri 36:4...dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvá...
Numeri 36:5...kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně....
Numeri 36:7...uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové...
Numeri 36:8...otcovského kmene. Každá dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve...
Numeri 36:13...zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu. ...
Deuteronomium 1:3...měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Poté, co...
Deuteronomium 3:18...v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že...
Deuteronomium 4:44... Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidla a zákony, které...
Deuteronomium 4:45... pravidla a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se to v Zajordání...
Deuteronomium 4:46... sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem i...
Deuteronomium 10:6... a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel...
Deuteronomium 17:12...anebo soudce, pak ten člověk zemře. OdstraňIzraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na ...
Deuteronomium 17:20...moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít...
Deuteronomium 19:13... aby zemřel. Neslituješ se nad ním. OdstraňIzraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře....
Deuteronomium 21:8...nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev...
Deuteronomium 22:22... který s tou ženou spal, i ta žena. OdstraňIzraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu...
Deuteronomium 23:18...u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný...
Deuteronomium 24:7... že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce...
Deuteronomium 25:6...zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizeloIzraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít,...
Deuteronomium 27:1... jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání,...
Deuteronomium 28:69...Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi...
Deuteronomium 29:20...Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v...
Deuteronomium 31:7...Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s...
Deuteronomium 31:19...Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem...
Deuteronomium 31:22..." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu...
Deuteronomium 31:23...Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a ...
Deuteronomium 32:8...syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil. Hospodinův lid je...
Deuteronomium 32:49...kanaánskou zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš...
Deuteronomium 32:51... To proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo...
Deuteronomium 32:52... ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží muž...
Deuteronomium 33:1...Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako...
Deuteronomium 33:5... vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen...
Deuteronomium 34:8...nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní,...
Deuteronomium 34:9... neboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchali a jednali, jak Hospodin přikázal...
Deuteronomium 34:12...hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil...
Jozue 1:2...zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám...
Jozue 3:1...námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než jej...
Jozue 3:7...Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval...
Jozue 3:9... zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha...
Jozue 4:4...povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte...
Jozue 4:7...se rozdělily.' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy...
Jozue 4:8...synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli...
Jozue 4:12...také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové...
Jozue 4:14...aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctě,...
Jozue 4:21...z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců:...
Jozue 5:1...moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim...
Jozue 5:2..."Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny...
Jozue 5:3...si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek. Důvod,...
Jozue 5:6...cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten...
Jozue 5:10...místo dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne...
Jozue 5:12...kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali...
Jozue 6:1..." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel....
Jozue 6:25... ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které Jozue vyslal na...
Jozue 7:1...a pověst o něm se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan, syn...
Jozue 7:6...zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane můj,...
Jozue 7:12... zatajili a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se...
Jozue 7:13...se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci...
Jozue 7:19...Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi...
Jozue 7:20...to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi...
Jozue 7:23...tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s celým...
Jozue 8:10... Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný...
Jozue 8:30... dodnes. Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal...
Jozue 8:31... Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno...
Jozue 8:32...Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci...
Jozue 8:33...zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou...
Jozue 8:35...ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně cizinců pobývajících...
Jozue 9:17...- že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich...
Jozue 9:18...Gibeon, Kefira, Beerot a Kiriat-jearim. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce...
Jozue 9:19..."My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi...
Jozue 9:26...tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevaře...
Jozue 10:4...Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král...
Jozue 10:11...a pobíjel je k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je do...
Jozue 10:12...Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl:...
Jozue 10:20... váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a...
Jozue 10:21...Jozuovi do tábora v Makedě. Nikdo se proti synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte...
Jozue 10:40...jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od...
Jozue 10:42...zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem...
Jozue 11:14...kromě Chacoru - to město Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z...
Jozue 11:19...v Gibeonu nebylo města, které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž...
Jozue 11:22...jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jen v Gaze, v...
Jozue 12:1...válek. Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu...
Jozue 12:6... Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do...
Jozue 12:7...jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v...
Jozue 13:6...Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na...
Jozue 13:13...a vyhnal. Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed...
Jozue 13:14...dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben...
Jozue 13:22...bydlili. Kromě těch, které pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova....
Jozue 13:33...nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která...
Jozue 14:1...jim pověděl. A toto jsou dědictví, která synové Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz...
Jozue 14:5...pastviny pro jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a...
Jozue 14:14...Jefuna, neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město...
Jozue 17:13...byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když synové Izraele později zesílili, podrobili Kananejce nuceným...
Jozue 18:3...se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte...
Jozue 18:10...v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na...
Jozue 19:49...rody - tato města a jejich osady. Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých...
Jozue 19:51...otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání....
Jozue 20:2...tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl...
Jozue 20:9...Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimi; kdokoli někoho...
Jozue 21:3...k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze...
Jozue 21:8...města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše....
Jozue 21:45...těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue...
Jozue 22:9...Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád...
Jozue 22:16...Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina - postavili jste si...
Jozue 22:24...našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás...
Jozue 22:31...Hospodinu jste nespáchali. Uchovali jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn...
Jozue 22:32...a Gádových synů do kanaánské země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo....
Jozue 22:33...země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že...
Jozue 24:2...ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a...
Jozue 24:23...Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme...
Jozue 24:32...pro Izrael vykonal. Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu...
Soudců 1:1...Efraimských horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje...
Soudců 2:4...anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy...
Soudců 2:6... Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid...
Soudců 2:11...Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili...
Soudců 3:5... která skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Soudců 3:7...jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na...
Soudců 3:9...Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je...
Soudců 3:12...Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože...
Soudců 3:15...králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to...
Soudců 3:27...v Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!"...
Soudců 4:1...zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin...
Soudců 4:3...Sisera, který sídlil v Charošet-hagojimu. Synové Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set...
Soudců 4:6...Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů...
Soudců 4:23...pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi...
Soudců 5:3... Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze...
Soudců 5:5...hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů Jaeliných...
Soudců 6:1...své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je...
Soudců 6:7...tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslal k nim...
Soudců 6:8...proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z...
Soudců 8:28...i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových...
Soudců 8:34...a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je...
Soudců 10:1... Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení Isachar....
Soudců 10:6...pak zemřel a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili...
Soudců 10:10... Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě...
Soudců 10:11...svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci,...
Soudců 10:15...jen vás zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s...
Soudců 10:16...a sloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy sešikovali a utábořili...
Soudců 11:21...se v Jahce a napadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou...
Soudců 11:23...k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty...
Soudců 11:27... Soudce Hospodin dnes rozsoudí mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na tato...
Soudců 11:33...porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo...
Soudců 13:1...v efraimském kraji na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak...
Soudců 19:29...dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřil, říkal: "Něco tak neslýchaného...
Soudců 20:3...kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci...
Soudců 20:7...a hanebnost! Hle, vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen...
Soudců 20:13...ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zloIzraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili...
Soudců 20:31...a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padloIzraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali...
Soudců 20:34...od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj....
Soudců 20:35...pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100...
Soudců 21:3...pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z...
Soudců 21:6...kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto....
Soudců 21:17...z Benjamína zachránili, potřebují dědice, abyIzraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát...
Soudců 21:24...vystavěli svá města a bydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a...
Růt 2:12...odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně...
Růt 4:11...jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě!...
1. Samuel 1:17..."Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své...
1. Samuel 2:28...domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému...
1. Samuel 2:29...jste se tím nejlepším z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl...
1. Samuel 2:30...mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod...
1. Samuel 4:10... Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni bojovaliIzrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to...
1. Samuel 5:8...je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město...
1. Samuel 6:5...krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i...
1. Samuel 7:2...mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému...
1. Samuel 7:3...po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem,...
1. Samuel 7:4...Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen...
1. Samuel 7:13...tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova...
1. Samuel 8:4...a překrucovali právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy....
1. Samuel 9:2...jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny...
1. Samuel 9:20... se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?"...
1. Samuel 10:18...potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem...
1. Samuel 11:3..."Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti."...
1. Samuel 11:7...je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde...
1. Samuel 13:2...kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral siIzraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v...
1. Samuel 14:39...dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!"...
1. Samuel 14:41...lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li...
1. Samuel 15:26...slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho...
1. Samuel 15:35...ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš...
1. Samuel 17:53...a také ke Gatu a Ekronu. Když se synové Izraele vrátili z honby za Filištíny, vyplenili jejich...
1. Samuel 20:12...ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou...
1. Samuel 23:10...efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá...
1. Samuel 23:11...Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi." "Ano,...
1. Samuel 24:3...tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách...
1. Samuel 24:15...' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu!...
1. Samuel 25:30... které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že...
1. Samuel 25:32...David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá...
1. Samuel 25:34...do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi...
1. Samuel 26:2..." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybranýchIzraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul...
2. Samuel 1:12... kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu...
2. Samuel 2:9... Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku...
2. Samuel 5:2...tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl:...
2. Samuel 5:3...za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před...
2. Samuel 5:12...poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho...
2. Samuel 6:1...David pak opět shromáždil všechny vybrané mužeIzraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se...
2. Samuel 6:5... Achio kráčel před Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a...
2. Samuel 6:15...oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s...
2. Samuel 6:19... Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním pecnem chleba, jedním...
2. Samuel 6:21... aby postavil za vůdce Hospodinova liduIzraele - před ním jsem se radoval! A klidně se znevážím...
2. Samuel 7:6... kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale...
2. Samuel 7:7...jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských...
2. Samuel 7:8...z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny...
2. Samuel 7:27...před tebou upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům...
2. Samuel 12:7...řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem...
2. Samuel 12:8...svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti...
2. Samuel 16:22...na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s...
2. Samuel 18:16...na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzali, hodili ho v lese do velké jámy a...
2. Samuel 19:9...vojsko před králem vykonalo přehlídku. OstatníIzraele se rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve...
2. Samuel 19:23...mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes mělIzraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem...
2. Samuel 21:2...promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele, ale ze zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim...
2. Samuel 21:17..." s námi do boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v Gobu další válka s Filištíny....
2. Samuel 23:3... jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem...
2. Samuel 24:1...sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim...
2. Samuel 24:4...nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se poblíž Aroeru, v...
2. Samuel 24:25...vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl stařec v pokročilém...
1. Královská 1:20...tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim...
1. Královská 1:30...ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na...
1. Královská 1:48...poklonil a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na...
1. Královská 4:20...zemi pak spravoval jeden místodržící. JudyIzraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak...
1. Královská 6:1... Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž...
1. Královská 6:13...otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun...
1. Královská 8:1...k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby...
1. Královská 8:5...vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval...
1. Královská 8:9...uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když...
1. Královská 8:14...otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který...
1. Královská 8:15...shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a...
1. Královská 8:17...toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému...
1. Královská 8:20...jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám...
1. Královská 8:23...vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný...
1. Královská 8:25...to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku...
1. Královská 8:26... jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému...
1. Královská 8:30...vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu....
1. Královská 8:34... vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich...
1. Královská 8:38...- kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k...
1. Královská 8:52...tvého služebníka i k modlitbě tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty...
1. Královská 8:55...se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli...
1. Královská 8:63...býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil...
1. Královská 9:20... Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřili k synům Izraele, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi...
1. Královská 9:21... kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným...
1. Královská 9:22...nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky,...
1. Královská 11:2... Chetejky - z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimi a oni se nespojují s...
1. Královská 11:9...se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně...
1. Královská 11:25... které představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a...
1. Královská 11:31...si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě...
1. Královská 11:32... městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že opustil a klaněl se sidonské...
1. Královská 11:37... kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po...
1. Královská 12:3...ho zpět. Jeroboám přišel s celým shromážděním Izraele za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na...
1. Královská 12:17...domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám...
1. Královská 12:21...000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a navrátili království Rechoboámovi, synu...
1. Královská 12:24...Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ."...
1. Královská 14:7...Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil vůdcem svému...
1. Královská 14:13...domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On bude z...
1. Královská 14:16... a tak popudili Hospodina. Proto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke...
1. Královská 15:30... které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha Izraele. Ostatní...
1. Královská 16:2...jsem z prachu a učinil vůdcem mého liduIzraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj...
1. Královská 16:13...Baaša i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 16:26...syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 16:33...Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel...
1. Královská 17:1... řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude...
1. Královská 17:14...sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve...
1. Královská 18:17...vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli...
1. Královská 18:36...a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, IzákůvIzraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem...
1. Královská 19:10...horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé...
1. Královská 19:14...horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé...
1. Královská 20:27...k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc...
1. Královská 20:31...mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou,...
1. Královská 21:7...žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici...
1. Královská 21:21...tak, že Achabovy potomky dočista vyhladímIzraele - pána i kmána do posledního pacholka! Naložím s...
1. Královská 21:26...dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své...
1. Královská 22:10..."Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu...
1. Královská 22:30...judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileádIzraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v...
1. Královská 22:31..."Nebojujte s malým ani velkým, jedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si:...
1. Královská 22:54...Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb...
2. Královská 3:9...cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu....
2. Královská 6:32...pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský posel dorazil, řekl...
2. Královská 8:12..." odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ,...
2. Královská 9:6...hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem...
2. Královská 9:8...zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladímIzraele - pána i kmána do posledního pacholka! Naložím s...
2. Královská 10:28... které tam jsou dodnes. Tak Jehu vymýtil BaalaIzraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 10:31...se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 13:5...aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraele z moci Aramu...
2. Královská 14:25... který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravě, jak to...
2. Královská 14:26...z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo...
2. Královská 14:27...protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna...
2. Královská 16:3...jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést...
2. Královská 17:7...v médských městech. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je...
2. Královská 17:9...vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve...
2. Královská 17:19...Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení...
2. Královská 17:20... jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do rukou nájezdníků,...
2. Královská 17:22...Hospodina a svedl je k velikému hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal...
2. Královská 17:24...a usídlil je v samařských městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří a zabydleli se v izraelských...
2. Královská 18:4...zhotovil Mojžíš; do doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu Nechuštan, Bronzovec....
2. Královská 18:5... Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm...
2. Královská 19:15...se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech...
2. Královská 19:20...Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba...
2. Královská 21:2...těch národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec...
2. Královská 21:7... v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se...
2. Královská 21:9...horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky...
2. Královská 21:12...Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí,...
2. Královská 22:15...promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví...
2. Královská 22:18...dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel,...
1. Letopisů 1:43... kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se...
1. Letopisů 2:1...Iram. To byly edomské kmeny. Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, Dan,...
1. Letopisů 4:10...jsem ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by...
1. Letopisů 5:26... země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž...
1. Letopisů 6:34... veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto...
1. Letopisů 6:49...Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům....
1. Letopisů 11:2...prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj...
1. Letopisů 11:3...za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před...
1. Letopisů 12:39...do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno...
1. Letopisů 14:2...poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch...
1. Letopisů 15:12...i své bratry a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil. Hospodin,...
1. Letopisů 15:14...posvětili, aby přenesli Truhlu Hospodina, Boha Izraele. Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak...
1. Letopisů 16:4... díkůvzdáním a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu Izraele. Vedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel,...
1. Letopisů 16:13...provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě Izraele, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba....
1. Letopisů 17:6...jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému izraelskému soudci,...
1. Letopisů 17:24...proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého...
1. Letopisů 22:6...a přikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na...
1. Letopisů 23:2...svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levity. Nechal spočítat levity od...
1. Letopisů 23:25...výše. David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v...
1. Letopisů 24:19...svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. K ostatním Leviho synům patřili: Ze synů...
1. Letopisů 27:1...Božích i královských. Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a...
1. Letopisů 28:1...vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce...
1. Letopisů 28:4...vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu , abych...
1. Letopisů 28:8...zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto...
1. Letopisů 29:10...Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věky! Tvá je,...
1. Letopisů 29:18... Hospodine, Bože našich otců Abrahama, IzákaIzraele, zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu! ...
1. Letopisů 29:25... Hospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou...
2. Letopisů 2:11...dále pokračoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesa i zem a který dal králi...
2. Letopisů 5:2...shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele a kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby...
2. Letopisů 5:6...vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval...
2. Letopisů 5:10...uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když...
2. Letopisů 6:3...otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž...
2. Letopisů 6:4...shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a...
2. Letopisů 6:5...jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž...
2. Letopisů 6:7...toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému...
2. Letopisů 6:10...jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám...
2. Letopisů 6:11...je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel se syny Izraele." Poté se postavil před Hospodinův oltář a před...
2. Letopisů 6:14... vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha...
2. Letopisů 6:16...to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku...
2. Letopisů 6:17...přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému...
2. Letopisů 6:21...vyslyšíš prosby svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu....
2. Letopisů 6:25... vyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a...
2. Letopisů 6:29...- kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by...
2. Letopisů 7:3...chrám naplnila Hospodinova sláva. Všichni synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili...
2. Letopisů 8:8... kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným...
2. Letopisů 8:9...nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale jako vojáky,...
2. Letopisů 10:17...domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám...
2. Letopisů 11:16... pro ty běsy a telata, jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat...
2. Letopisů 13:5... poslouchejte! Copak nevíte, že Hospodin, Bůh Izraele, uzavřel s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu, že...
2. Letopisů 13:12...v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové Izraele! Nebojujte s Hospodinem, Bohem našich otců!...
2. Letopisů 13:16...Judskými porazil Jeroboáma a celý Izrael. Synové Izraele se dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do...
2. Letopisů 13:18...straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězili...
2. Letopisů 15:4...se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim najít. V těchto dnech není bezpečné...
2. Letopisů 15:9...z Efraima, Manasese a Šimeona. MnozíIzraele se totiž přidali k Judovi, když viděli, že Hospodin...
2. Letopisů 15:13...celou duší. Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž...
2. Letopisů 15:17...na kusy a spálil u potoka Kidron. Asa siceIzraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj život...
2. Letopisů 17:4...toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal království...
2. Letopisů 18:9..."Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu...
2. Letopisů 18:29...judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileádIzraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v...
2. Letopisů 20:19...pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na Tekojskou...
2. Letopisů 20:29...doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na hrůza z Boha. Jošafatovo království...
2. Letopisů 24:5...se do judských měst a vybírejte od celého Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho...
2. Letopisů 25:6...stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníkůIzraele. Přišel však za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber...
2. Letopisů 28:3...národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách,...
2. Letopisů 28:8...Azrikama i králova pobočníka Elkánu. Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali...
2. Letopisů 28:27...ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli. Na jeho místě pak kraloval jeho syn...
2. Letopisů 29:7...a nepřinesli zápalnou oběť ve svatyni Boha Izraele. Proto na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a...
2. Letopisů 29:10...jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv....
2. Letopisů 30:1... Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž dopisy také do Efraima i...
2. Letopisů 30:5...obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma...
2. Letopisů 30:6...je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili poslové s tímto dopisem od krále...
2. Letopisů 30:21...pak Ezechiáše vyslyšel a lid uzdravil. Synové Izraele shromáždění v Jeruzalémě pak s velikou radostí...
2. Letopisů 30:25...spolu s kněžími a levity, se všemi příchozímiIzraele i se všemi cizinci, dorazili z izraelské země...
2. Letopisů 31:1... Když to celé skončilo, všichni příchozíIzraele se rozešli. Cestou v judských městech rozbíjeli...
2. Letopisů 31:5...zákonu. Jakmile se ta zpráva rozšířila, synové Izraele začali přinášet množství prvotin z obilí, vína,...
2. Letopisů 31:6...také štědrý desátek ze všech věcí; synové Izraele i Judy, kteří bydleli v judských městech, totiž...
2. Letopisů 32:17...psal dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha Izraele. Říkal o něm: "Jako bohové okolních národů...
2. Letopisů 33:2...národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho...
2. Letopisů 33:9...horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil,...
2. Letopisů 33:16...oběti a vyzval Judu, slouží Hospodinu, Bohu Izraele. Lid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když...
2. Letopisů 33:18... kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve Skutcích izraelských králů....
2. Letopisů 34:21...Asajášovi: "Jděte se za a za zbytek Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov nalezené...
2. Letopisů 34:23...promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví...
2. Letopisů 34:26...dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel...
2. Letopisů 35:17...zápalů na Hospodinově oltáři. Přítomní synové Izraele tenkrát slavili Hod beránka i sedmidenní Slavnost...
2. Letopisů 35:18...se nekonal od dob proroka Samuela. Žádnýizraelských králů neslavil takový Hod beránka, jako slavil...
2. Letopisů 36:13...a zatvrzele se odmítal vrátit k Hospodinu, Bohu Izraele. Také všichni hodnostáři, kněží i lid vršili jednu...
Ezdráš 1:3...v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v Jeruzalémě. Kdokoli z jeho...
Ezdráš 2:59... ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původemIzraele: Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 652...
Ezdráš 2:70...sluhové se usadili ve svých městech a ostatníIzraele zase ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce...
Ezdráš 3:1... S příchodem sedmého měsíce byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale...
Ezdráš 3:2... se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je...
Ezdráš 4:1... že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za představiteli...
Ezdráš 4:3..." Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s...
Ezdráš 5:1...Judsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha Izraele. Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův,...
Ezdráš 6:14...Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn Boha Izraele a na pokyn perských králů Kýra, Dareia a Artaxerxe...
Ezdráš 6:16...adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové Izraele, kněží, levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám...
Ezdráš 6:17...beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských...
Ezdráš 6:21...svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil...
Ezdráš 6:22...podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za vlády perského krále Artaxerxe,...
Ezdráš 7:6...Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin,...
Ezdráš 7:7...s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové...
Ezdráš 7:15...a zlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu Izraele přebývajícímu v Jeruzalémě, doneseš na místo spolu...
Ezdráš 7:28...svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se mnou. Toto je seznam rodových vůdců a...
Ezdráš 8:35...se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů,...
Ezdráš 9:4...oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch navrátilců shromáždili...
Ezdráš 9:15...by nikdo nevyvázl a nepřežil?! Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch...
Ezdráš 10:10...jste se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte...
Nehemiáš 1:6...tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny Izraele! Vyznávám hříchy synů Izraele, jimiž jsme proti...
Nehemiáš 2:10... že přišli lidé, kteří se snaží o dobro synů Izraele. Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam...
Nehemiáš 7:61... ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původemIzraele: Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 642...
Nehemiáš 7:73... někteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého...
Nehemiáš 8:14...přikázal skrze Mojžíše, našli zapsáno, že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků a bydlet v...
Nehemiáš 8:17...stánky a bydlelo v nich. Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali od dob Jozuy, syna Nunova....
Nehemiáš 9:1... Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce se synové Izraele shromáždili k postu, zahaleni pytlovinou a posypáni...
Nehemiáš 10:34... na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva...
Nehemiáš 10:40...do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní...
Nehemiáš 13:2...vejít nikdo z Amonců ani z Moábců, protože synům Izraele nevyšli naproti s chlebem a vodou. Namísto toho si...
Nehemiáš 13:3..." Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučiliIzraele všechny, kdo se mezi přimísili. Ještě předtím se...
Nehemiáš 13:26...jejich dcerami! Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále...
Žalmy 22:24... všechno símě Jákobovo, slavte jej, všechno símě Izraele, ctěte jej! Jistěže nepohrdá trápením ubožáka, s...
Žalmy 59:6... jen pohlédni! Hospodine Bože zástupů, Bože Izraele, procitni, potrestej všechny ty pohany, neměj...
Žalmy 68:9...na Sinaji, před Bohem, ano, před Bohem, Bohem Izraele! Vydatným deštěm, Bože, skrápěl jsi, osvěžoval jsi...
Žalmy 68:36...oblak! Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! ...
Žalmy 69:7... kvůli mně nejsou zahanbeni ti, kteří , Bože Izraele, hledají! Kvůli tobě přece snáším ponížení, to...
Žalmy 78:31...nim! Pobil mezi nimi ty nejvypasenější, výkvět Izraele porazil! Oni však hřešili stůj co stůj a nevěřili...
Žalmy 80:2...na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův. Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž...
Žalmy 98:3...svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš...
Žalmy 103:7...pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal. Hospodin je milostivý a soucitný...
Žalmy 105:38...Z jejich odchodu měli radost v Egyptě, strachIzraele totiž svíral je! Rozestřel oblak, aby jim dal stín,...
Žalmy 130:8...je Hospodin, plný ochoty vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin! Davidova poutní píseň....
Žalmy 148:14...sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších! Haleluja! Haleluja! Zpívejte...
Píseň 3:7...Šedesát hrdinů okolo stojí, hrdinůIzraele největších. Ti všichni mečem vládnou, k boji...
Izaiáš 4:2...a plod země bude chloubou a ozdobou pro tyIzraele, kteří vyváznou. Kdo zůstane na Sionu, kdo bude...
Izaiáš 8:14...strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům...
Izaiáš 10:17...jejich chloubou zapálí plamen nejprudší. Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v...
Izaiáš 10:20...i dítě mohlo spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou...
Izaiáš 14:2...se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele si je v Hospodinově zemi podrobí jako otrokyně a...
Izaiáš 17:9... jako když Hivejci a Emorejci utekli před syny Izraele - všude samá pustina. Zapomněla jsi na Boha své...
Izaiáš 21:10... co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný,...
Izaiáš 21:17...pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele. Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé...
Izaiáš 27:12...řeky Eufrat k Egyptskému potoku a vy, synové Izraele, budete sesbíráni po jednom. V ten den se zatroubí...
Izaiáš 29:23... Svatému Jákobovu svatost přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem bloudící a...
Izaiáš 30:29...s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude burácet svým majestátním hlasem a...
Izaiáš 31:6...jej a vysvobodí, ušetří jej a zachrání. Synové Izraele, vraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně...
Izaiáš 37:16...k Hospodinu modlil: "Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech...
Izaiáš 37:21...Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně asyrského krále...
Izaiáš 41:17...vyprahlým. Hospodin je vyslyším, , Bůh Izraele, je neopustím! Vyvedu řeky na holých návrších, v...
Izaiáš 43:15...úpění! jsem Hospodin, váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král. Toto praví Hospodin, který razí cestu na...
Izaiáš 43:28...hodnostáře svatyně, vydal jsem Jákoba klatběIzraele potupě. Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku, slyš...
Izaiáš 44:6...Izrael. Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: jsem první a jsem poslední...
Izaiáš 45:15...něj! Vskutku, ty jsi Bůh, který skrývá se, Bůh Izraele, Spasitel!" Výrobci model odejdou s ostudou,...
Izaiáš 45:17...s ostudou, všichni společně, s hanbou a potupouIzraele však Hospodin zachrání věčným spasením. Nebudete...
Izaiáš 48:1...to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z Judova semene, vy, kdo...
Izaiáš 48:2...město odvoláváte, vy, kdo se opíráte o Boha Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem...
Izaiáš 49:6...Jákobovy kmeny a přivedl nazpět ty, kdoIzraele přežili. Světlem národů proto činím , aby ...
Izaiáš 49:7...celý svět. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž lidé pohrdají a národy si...
Izaiáš 52:12...na útěk, protože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje;...
Izaiáš 56:10...polní i lesní zvířata, pojďte žrát! Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou...
Izaiáš 63:7...nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k domu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim projevil,...
Izaiáš 66:20...Hospodin. Přivedou je tak, jako když synové Izraele přinášejí svůj dar do Hospodinova domu v čistých...
Jeremiáš 2:26...hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se svými králi a velmoži i s kněžími a proroky....
Jeremiáš 3:18...zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně ze země na severu do země,...
Jeremiáš 3:20...a neodvrátíš se ode . Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi,...
Jeremiáš 3:21..." Na holých vrších je slyšet křik - synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou cestu zkřivili a na...
Jeremiáš 5:11...Hospodinovy. Proradně totiž zradili - jak dům Izraele, tak dům Judy, praví Hospodin." Popírali Hospodina...
Jeremiáš 5:15...oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin....
Jeremiáš 6:9...Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte pozůstatek Izraele, jako když se paběrkuje vinice. Znovu prohrábni...
Jeremiáš 7:3...Hospodinu! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a vás tu...
Jeremiáš 7:12...se, co jsem s ním kvůli zkaženosti svého lidu Izraele udělal! Zatímco jste páchali všechny ty zločiny,...
Jeremiáš 7:21...a nezhasne!" Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso...
Jeremiáš 9:14...jejich otcové. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití...
Jeremiáš 9:25...ty národy jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele neobřezané srdce." "Slyšte slovo, které k vám...
Jeremiáš 10:16...není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje....
Jeremiáš 11:3...Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této...
Jeremiáš 11:10...za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem...
Jeremiáš 11:17...sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když pálili...
Jeremiáš 13:11...beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům Judy, praví Hospodin. Chtěl jsem, aby...
Jeremiáš 13:12..." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou:...
Jeremiáš 14:8...odvrátili, proti tobě jsme hřešili. Ach, naděje Izraele, náš Spasiteli v čase soužení! Proč se k této zemi...
Jeremiáš 16:9...a popil, neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto...
Jeremiáš 16:14...‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl...
Jeremiáš 16:15...' ale: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze země na severu a ze všech zemí, do kterých je...
Jeremiáš 17:13...počátku vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo opouštějí, propadnou...
Jeremiáš 18:6...snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v ruce, jako je hlína...
Jeremiáš 19:3...Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to...
Jeremiáš 19:15...ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, přivádím na toto město a na všechna města v...
Jeremiáš 21:4..."Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek!...
Jeremiáš 23:2...na pastvině! praví Hospodin. Hospodin, Bůh Izraele, proto prohlašuje o pastýřích pasoucích můj lid:...
Jeremiáš 23:7...‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože je živ Hospodin, který...
Jeremiáš 23:8...je živ Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze severní země a ze všech zemí, do kterých je...
Jeremiáš 24:5...slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judští vyhnanci, které jsem odsud poslal do...
Jeremiáš 25:15... za to, co vlastnoručně páchali.'" Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s vínem...
Jeremiáš 25:27..."Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijte, opijte se, pozvracejte se a padněte, že ...
Jeremiáš 27:4...a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocí...
Jeremiáš 27:21... Nuže, toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o cennostech, které ještě zůstaly v Hospodinově...
Jeremiáš 28:2...lidem řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím...
Jeremiáš 28:14...jhem ze železa! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím železné jho,...
Jeremiáš 29:4... Stálo v něm: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval...
Jeremiáš 29:8...i váš prospěch. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou...
Jeremiáš 29:21...do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu Kolajášovu, a o Cidkiášovi, synu...
Jeremiáš 29:25...řekni: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Z vlastního popudu jsi všemu lidu v Jeruzalémě a...
Jeremiáš 30:2...dostal od Hospodina: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Všechna slova, která jsem k tobě promluvil, zapiš...
Jeremiáš 31:1...ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví Hospodin: "Lid,...
Jeremiáš 31:7...zachránil svůj lid, zachránil pozůstatek Izraele!' Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa...
Jeremiáš 31:23...ucházet o muže." Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze zajetí, bude se v judské...
Jeremiáš 31:27... "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad...
Jeremiáš 31:31...Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem...
Jeremiáš 31:33...je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra...
Jeremiáš 31:36...tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem." Tak praví...
Jeremiáš 31:37...země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli, praví Hospodin." "Hle,...
Jeremiáš 32:14...uložil: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny - zapečetěný kupní list i jeho...
Jeremiáš 32:15...' Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i...
Jeremiáš 32:30...Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy od mládí jen páchají, co je zlé v mých...
Jeremiáš 32:32... že je musím vyhnat ze své přítomnosti. Synové Izraele i Judy uráželi vším tím zlem, které páchali -...
Jeremiáš 32:36...krále.' Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle - znovu je shromáždím ze všech zemí, do nichž...
Jeremiáš 33:4... o kterých nevíš. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o judských královských...
Jeremiáš 33:7...jim zakusit hojný pokoj a bezpečí. Osud JudyIzraele změním a vybuduji je tak jako kdysi. Očistím je ode...
Jeremiáš 33:14...Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase...
Jeremiáš 34:2...na všechna jeho města: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele - Jdi a řekni judskému králi Cidkiášovi: Tak praví...
Jeremiáš 34:13...dostal toto slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu...
Jeremiáš 35:13...Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma:...
Jeremiáš 35:17... A proto tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivádím na Judu i na všechny obyvatele...
Jeremiáš 35:18...Jeremiáš řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab...
Jeremiáš 35:19... A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jonadabovi, synu Rechabovu, nikdy nebude chybět...
Jeremiáš 37:7...slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy,...
Jeremiáš 38:17...řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského...
Jeremiáš 39:16...Ebed-melechovi: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne...
Jeremiáš 42:9...největší, a řekl jim: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste poslali, abych mu předložil vaši...
Jeremiáš 42:15...pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se...
Jeremiáš 42:18...na dopustím. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele...
Jeremiáš 43:10... Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, povolám a přivedu svého služebníka,...
Jeremiáš 44:2...Horním Egyptě: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem...
Jeremiáš 44:7... dodnes. Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To...
Jeremiáš 44:11...uložil. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem o vás ve zlém; celý Juda bude...
Jeremiáš 44:25...Židé v Egyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami...
Jeremiáš 45:2...diktoval. "Toto ti, Baruchu, říká Hospodin, Bůh Izraele. Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k bolesti...
Jeremiáš 46:25...rukou severního národa!" Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s...
Jeremiáš 48:1...pobřeží!" Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebó - bude zničeno!...
Jeremiáš 50:4...a v tom čase, praví Hospodin, přijdou synové Izraele spolu se syny Judy; budou přicházet v pláči a budou...
Jeremiáš 50:18... A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, zúčtuji s babylonským králem a jeho zemí,...
Jeremiáš 50:29...Vždyť se k Hospodinu choval drze, ke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnou v ulicích a všichni...
Jeremiáš 50:33...vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou utlačováni spolu se syny Judy. Všichni jejich...
Jeremiáš 51:5...pobití, smrtelně ranění leží v ulicích!" Izraele a Judu však jejich Bůh, Hospodin zástupů, neopustil...
Jeremiáš 51:19...není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje....
Jeremiáš 51:33...jsou zděšeni! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Dcera babylonská je jako mlat v čas, kdy se mlátí...
Ezechiel 3:1... Sněz tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek...
Ezechiel 3:4...med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi přece poslán k lidu...
Ezechiel 3:5...k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, ale k domu Izraele - ne k velikým národům podivné řeči a těžkého...
Ezechiel 3:7... totiž poslal k takovým, poslechli by . Dům Izraele ale nebude chtít poslouchat, protože nechtějí...
Ezechiel 3:17...člověčí," řekl, "ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim ...
Ezechiel 4:3... je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu...
Ezechiel 4:4... Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, poneseš...
Ezechiel 4:5... kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase na...
Ezechiel 4:13... Právě tak," řekl Hospodin, "budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!"...
Ezechiel 5:4...je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém....
Ezechiel 6:11...‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude...
Ezechiel 8:4...budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl vidění na pláni! "Synu...
Ezechiel 8:6... co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí, takže vyhání z svatyně? Uvidíš ale...
Ezechiel 8:10...havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a...
Ezechiel 8:11... Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed nich Jaazaniáš, syn Šafanův. Každý měl...
Ezechiel 8:12...řekl mi. "Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají si...
Ezechiel 9:3...Přišli a stanuli u bronzového oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a...
Ezechiel 9:8... Pane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl:...
Ezechiel 9:9...Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je plná krve...
Ezechiel 10:19...východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi. Byly to tytéž bytosti, které jsem...
Ezechiel 10:20...to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to byli...
Ezechiel 11:13... Pane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 11:15...tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.'...
Ezechiel 11:22...Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova sláva se...
Ezechiel 12:6... abys neviděl svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi bylo...
Ezechiel 12:9...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ptal se dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak...
Ezechiel 12:10...ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení...
Ezechiel 12:24...se dny, kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění i lichotivá věštění,...
Ezechiel 12:27...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky....
Ezechiel 13:9... Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí....
Ezechiel 14:1...Hospodin." Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 14:4...Tak praví Panovník Hospodin - Kdokoli z domu Izraele by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči...
Ezechiel 14:5...hnusné modlářství zaslouží. Tak přistihnu dům Izraele v jejich smýšlení, v tom, jak se mi všichni...
Ezechiel 14:6...svými hnusnými modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin - Obraťte se!...
Ezechiel 14:7...ode všech svých ohavností! Ano, kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se ode...
Ezechiel 14:9...vztáhnu ruku a vyhladím ho ze svého liduIzraele. Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak...
Ezechiel 14:11...jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou se ...
Ezechiel 17:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dej domu Izraele hádanku, pověz mu podobenství a řekni: Tak praví...
Ezechiel 17:23...hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem...
Ezechiel 18:29...- takový nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.'...
Ezechiel 18:30...ve svém jednání? Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník...
Ezechiel 20:1...měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou...
Ezechiel 20:13... že jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se...
Ezechiel 20:27...jsem Hospodin. Proto, synu člověčí, mluv k domu Izraele a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Vaši...
Ezechiel 20:30...se říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Když se poskvrňujete...
Ezechiel 20:39... Tak poznáte, že jsem Hospodin. Nuže, dome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý...
Ezechiel 20:40...obětními dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře...
Ezechiel 20:42... že jsem Hospodin - vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim...
Ezechiel 20:44...vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:30...jste usvědčili, a tak budete mocí zajati. Vládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj den, čas zúčtování...
Ezechiel 22:6...a množstvím hrůz. Pohleď - každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností prolévá krev!...
Ezechiel 22:18...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu Izraele se mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi, cínu,...
Ezechiel 24:21...jim: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Hle, znesvětím svoji...
Ezechiel 28:24...je obklíčí - a poznají, že jsem Hospodin! Dům Izraele nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří jej...
Ezechiel 28:25...praví Panovník Hospodin: shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich...
Ezechiel 29:6...Egypta poznají, že jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se rukou...
Ezechiel 29:16... nevládli nad národy. Egypt nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za...
Ezechiel 29:21... praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně....
Ezechiel 33:7... Synu člověčí, ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim ...
Ezechiel 33:10... ale ty se zachráníš. Synu člověčí, řekni domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás...
Ezechiel 33:11...se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele? Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se...
Ezechiel 33:20...ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání!" Pátého dne desátého...
Ezechiel 34:2..."Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům - Tak praví Panovník...
Ezechiel 34:30...Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid, praví Panovník Hospodin. Vy jste ...
Ezechiel 35:5... Kvůli své dávné nenávisti jsi vydalo syny Izraele napospas meči, když přišel čas jejich neštěstí, čas...
Ezechiel 35:15...Tvou radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím: Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i celý...
Ezechiel 36:10... Rozmnožím vaše obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli města a vystavěli, co leží v...
Ezechiel 36:17...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky...
Ezechiel 36:21...pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli přišli. Proto řekni...
Ezechiel 36:22...mezi národy, kamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to kvůli vám...
Ezechiel 36:37...Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro učiním: Rozmnožím jejich lid jako...
Ezechiel 37:11..." řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději,...
Ezechiel 37:16...napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'. Pak vezmi jiný kus a napiš na něj: ‚Dřevo...
Ezechiel 37:21...Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím je z celého okolí...
Ezechiel 37:28...národy poznají, že jsem Hospodin, Posvětitel Izraele, bude svatyně navěky uprostřed nich." Dostal...
Ezechiel 39:2...a vyvleču z dalekého severu a zavedu na hory Izraele, kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám...
Ezechiel 39:7... že jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby...
Ezechiel 39:12...Gog, Údolí hordy Gogovy. Sedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem. Všichni obyvatelé...
Ezechiel 39:17...vás připravím, k veliké obětní hostině na horách Izraele. Budete žrát maso a chlemtat krev. Budete žrát maso...
Ezechiel 39:22...položím svou ruku. Od toho dne nadále bude dům Izraele vědět, že jsem Hospodin, jejich Bůh. Tehdy...
Ezechiel 39:23... jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli...
Ezechiel 39:25...Teď přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím....
Ezechiel 39:29...nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin." ...
Ezechiel 40:4...sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem...
Ezechiel 43:2...bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho...
Ezechiel 43:7...pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat navěky. Dům Izraele ani jeho králové ...
Ezechiel 43:10...nich přebývat navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy. si...
Ezechiel 44:2...Zůstane zavřená, protože prošel Hospodin, Bůh Izraele. Jedině vládce, a pouze on, v smí sedat, aby...
Ezechiel 44:6...východů ze svatyně. Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Dost bylo vašich...
Ezechiel 44:9... včetně všech cizinců žijících uprostřed synů Izraele. Ovšem levité, kteří se ode vzdálili, když...
Ezechiel 44:12...sloužili u jejich hnusných model a svedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahám, praví Panovník...
Ezechiel 44:15... kteří drželi stráž u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně,...
Ezechiel 45:6...a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu a majetku...
Ezechiel 45:8...s jedním z kmenových podílů. Toto území budeIzraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci nebudou utiskovat...
Ezechiel 45:17... sobotách a vůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará se o oběti za hřích stejně jako o moučné,...
Ezechiel 47:18...a dále podél Jordánu mezi Gileádem a zemí Izraele k Mrtvému moři po Támar. To je východní strana....
Ezechiel 47:22...vás zplodili děti. Ti pro vás budou jako rodilí Izraelci. Spolu s vámi připadne dědictví mezi kmeny Izraele...
Ezechiel 48:11...a nepobloudili tak jako levité, když synové Izraele upadli do bludu. Proto jim jako zvláštní dar z...
Ezechiel 48:29...je země, kterou rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele, a toto jsou jejich podíly, praví Panovník Hospodin...
Daniel 9:7...hanba - nám všem z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás...
Daniel 9:20...modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a prosil jsem Hospodina, svého Boha, o slitování...
Ozeáš 1:5...s izraelským královstvím. Toho dne zlomím luk Izraele v údolí Jizreel." Gomer pak počala znovu a porodila...
Ozeáš 1:6...Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem Izraele nesmiluji; víckrát jim neodpustím. Nad domem...
Ozeáš 2:1...můj lid a nejsem váš Bůh." Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani...
Ozeáš 2:2..."Synové živého Boha." Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země....
Ozeáš 3:1...a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné...
Ozeáš 3:4...ani spát s mužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez...
Ozeáš 3:5...sloupu, bez efodu a bůžků. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého...
Ozeáš 4:1...jeho dobrotě. Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin žalobu na obyvatele země: V této zemi...
Ozeáš 5:1...za své oběti! Kněží, teď slyšte toto, lide Izraele, dávej pozor, královský dome, nakloň ucho! Tento...
Ozeáš 5:5...je totiž v nich, Hospodina neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim; Izrael, Efraim, se v hříchu...
Ozeáš 5:9...zpustošen v ten soudný den. Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté je. Vůdcové Judy jsou jako ti,...
Ozeáš 6:10...vraždili, aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem,...
Ozeáš 7:1...žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hřích a zločiny...
Ozeáš 7:10...mu pokrývají šediny a on to netuší. Ačkoli pýcha Izraele svědčí proti němu, přesto se nevracejí k Hospodinu,...
Ozeáš 8:6... Jak dlouho ještě budou beztrestní? To teleIzraele pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh?...
Ozeáš 10:15...jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král Izraele bude zahuben. Když byl Izrael ještě dítětem,...
Ozeáš 12:1... praví Hospodin. Efraim zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který...
Joel 4:16...Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. A tehdy poznáte, že jsem Hospodin...
Amos 5:1... jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele: Panna izraelská padne a víckrát nevstane. Opuštěna...
Amos 5:3...ji nezvedne. Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane...
Amos 5:4... zůstane jen deset. Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do...
Amos 6:1...Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívat a odtud na...
Amos 6:14...jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to , praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo...
Amos 7:8..."Hle, spouštím olovnici doprostřed svého liduIzraele. Víckrát je neušetřím. Izákovy obětní výšiny...
Amos 7:10...domu!" Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje...
Amos 9:9... Hle, dávám rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes všechny národy, tak jako se přesívá sítem, aby...
Micheáš 1:5...vše kvůli Jákobově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jákobova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co...
Micheáš 1:13...začal hřích Dcery sionské, zde je zdroj vzpoury Izraele. S Morešet-gatem rozluč se, jako když otec dává...
Micheáš 1:14... V domech Achzibu, ach, zebe zklamání králů Izraele! Přivedu na vás dobyvatele, obyvatelé Mareše!...
Micheáš 1:15...na vás dobyvatele, obyvatelé Mareše! UrozeníIzraele půjdou maršem do adulamské jeskyně. Ohol si hlavu...
Micheáš 2:12...posbírám, Jákobe, jistěže shromáždím zbytky Izraele. Umístím je pohromadě jak ovce v ohradě, budou jako...
Micheáš 3:1..."Slyšte, vy přední v Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a...
Micheáš 3:9...to, vy přední v domě Jákobově, vůdcové domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právem a všechno rovné křivíte;...
Micheáš 4:14...šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme...
Micheáš 5:2...bratří se pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele.) On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve...
Sofoniáš 2:9... jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako Sodoma, Amonovi synové jako...
Sofoniáš 3:13...jménu nacházejí své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý...
Sofoniáš 3:15...rozsudek a nepřítele odvrátil. Hospodin, Král Izraele, je vprostřed tebe - neboj se žádné pohromy! V...
Zachariáš 9:1...k Hospodinu hledí všichni lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k Týru a...
Malachiáš 2:16...mládí. Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví...
Matouš 10:6... ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je...
Matouš 15:24..."Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy:...
Matouš 15:31...chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi...
Matouš 19:28...trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro jméno opustil domy nebo bratry...
Matouš 27:9...cenu za Převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil...
Matouš 27:42... ale sám se zachránit nemůže! Jestli je král Izraele, teď sleze z kříže, a uvěříme v něj! Spoléhal...
Marek 15:32...sám se zachránit nemůže! ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, to uvidíme a uvěříme." A...
Lukáš 1:16...matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří...
Lukáš 1:54...věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraele, svého služebníka; pamatoval na milosrdenství - jak...
Lukáš 1:68...svatým a prorokoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám...
Lukáš 2:25...byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo...
Lukáš 2:32...- světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele." Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem...
Lukáš 22:30...sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás...
Jan 1:49...zvolal Natanael, "Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti...
Jan 3:10...to může stát?" zeptal se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen,...
Jan 12:13...přichází v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak je...
Skutky 1:6... se ho zeptali: "Pane, obnovíš teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby,...
Skutky 2:36...nepřátele k nohám položím.' si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše,...
Skutky 4:8...Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž...
Skutky 4:27...a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi...
Skutky 5:21...svolali Veleradu (totiž celé staršovstvo synů Izraele) a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam ale...
Skutky 7:23...let, rozhodl se navštívit své bratry, syny Izraele. Uviděl, jak jeden z nich trpí bezpráví; zastal se...
Skutky 7:37...čtyřicet let na poušti. Tento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem...
Skutky 9:15...- bude přinášet jméno národům, králům i synům Izraele a mu ukážu, kolik musí vytrpět pro jméno...
Skutky 10:36... To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je...
Skutky 13:17...a všichni Boží ctitelé, slyšte: Bůh tohoto liduIzraele, vyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid, když...
Skutky 13:24... před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚...
Skutky 28:20... neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu: "Nedostali jsme o tobě žádný dopis...
a další...

Slova obsahující izraele: izraele (1054) izraelem (103)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |