Izrael

Hledám pøesnì 'izrael'. Nalezeno 385 veršù. Další varianty: izraeli (273) izraelem (103) izraele (1054) izrael (409)
Genesis 32:29...to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi...
Genesis 35:10...však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem...
Genesis 35:21...(a ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A...
Genesis 35:22...a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal...
Genesis 37:3...Zilpy. A Josef na svému otci chodil žalovatIzrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny,...
Genesis 37:13...odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď,...
Genesis 37:14... za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři...
Genesis 43:6...řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu...
Genesis 43:11...bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát....
Genesis 45:28...přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřálIzrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho...
Genesis 46:1...Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do...
Genesis 46:30...mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetíIzrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím...
Genesis 47:27...kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam...
Genesis 47:31...však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhlIzrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké...
Genesis 48:2...řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak...
Genesis 48:8... na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?"...
Genesis 48:11...je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím...
Genesis 48:14...a levou postavil Manasese k Izraelově praviciIzrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu...
Genesis 48:20...dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak...
Exodus 4:22... Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví HospodinIzrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť...
Exodus 5:2...Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!"...
Exodus 11:7...s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádnéhoIzraeli - na člověka ani na dobytek - však ani pes...
Exodus 14:5...proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolali. Farao dal...
Exodus 14:30...po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na...
Exodus 14:31...Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu mořeIzrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na...
Exodus 15:22...i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli...
Exodus 17:11... A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek...
Exodus 18:1...o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co...
Exodus 18:26...nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší...
Exodus 19:2... přišli na poušť Sinaj a tam postavili táborIzrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k...
Numeri 16:34...zmizeli zprostřed shromáždění. Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země...
Numeri 20:14...edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly. Naši...
Numeri 20:21...nim s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít....
Numeri 21:1...král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a některé...
Numeri 21:2...cestou, napadl Izrael a některé z nich zajalIzrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do...
Numeri 21:3... zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich...
Numeri 21:17...Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o...
Numeri 21:21...kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinouIzrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy:...
Numeri 21:23...cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen...
Numeri 21:25...Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v nich,...
Numeri 21:31...jej k Nofachu, oheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadil v zemi Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do...
Numeri 22:2... Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je...
Numeri 23:23...věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co...
Numeri 24:2...k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy...
Numeri 24:18...poražen, poražen bude Seír od svých nepřátelIzrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z Jákoba...
Numeri 25:1...domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními...
Numeri 25:3...a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti...
Deuteronomium 2:12...je a usadili se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.)...
Deuteronomium 5:1...moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které...
Deuteronomium 13:12...Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve tvém středu...
Deuteronomium 21:8...nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev...
Deuteronomium 21:21...ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný...
Deuteronomium 29:1...s nimi uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co...
Deuteronomium 31:11...dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě...
Deuteronomium 33:10... Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly přinášet ti...
Deuteronomium 33:21...spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu...
Deuteronomium 33:28...nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší...
Jozue 3:17...na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel...
Jozue 4:22...otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před...
Jozue 7:8...Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší...
Jozue 7:11...Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tvářiIzrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal...
Jozue 7:16...Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda....
Jozue 7:25...Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamením....
Jozue 8:17...a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael....
Jozue 8:22... (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany,...
Jozue 8:24...zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti...
Jozue 8:27...všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatíIzrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z...
Jozue 8:33...zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou...
Jozue 10:10...noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku...
Jozue 10:14...něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského...
Jozue 10:42...zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem...
Jozue 11:13... Z měst postavených na dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to město Jozue...
Jozue 14:10...od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát...
Jozue 22:22...Bůh bohů Hospodin! On to a to Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu...
Jozue 23:2... Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael s jeho stařešiny, náčelníky, soudci i správci a řekl...
Jozue 24:31...v Efraimských horách severně od hory GaašIzrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po...
Soudců 1:28...totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když Izrael později zesílil, podrobil Kananejce nuceným pracím,...
Soudců 2:7...všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův,...
Soudců 2:10...pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových...
Soudců 2:20...se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu,...
Soudců 2:22... který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě,...
Soudců 3:4... k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat...
Soudců 3:12...Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože...
Soudců 3:13...se s Amonci i Amalekovci, vytáhl a udeřil na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili...
Soudců 3:31...set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali...
Soudců 4:4...syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala pod...
Soudců 6:2...rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v...
Soudců 6:3...se na nepřístupných vrcholcích. Kdykoli Izrael zasel, přitáhli Midiánci a Amalekovci s východními...
Soudců 6:14...a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však...
Soudců 6:15...namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a sám jsem v...
Soudců 6:36...Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno...
Soudců 6:37...všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned...
Soudců 7:2... Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme...
Soudců 8:27...efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se...
Soudců 10:2... Bydlel v Šamiru v Efraimských horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru....
Soudců 10:3... Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří jezdili na...
Soudců 10:9...napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k...
Soudců 11:13...mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku...
Soudců 11:15...vyslal posly se zprávou: "Toto praví JiftachIzrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z...
Soudců 11:16...zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když přišli do...
Soudců 11:17...proto k moábskému králi, ale i on je odmítlIzrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu...
Soudců 11:19...- Arnon totiž tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu...
Soudců 11:20...projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak...
Soudců 11:21...se v Jahce a napadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou...
Soudců 11:26...Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho...
Soudců 12:7...brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben...
Soudců 12:9...svým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě...
Soudců 12:11...zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm bylIzraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset...
Soudců 12:14... kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel...
Soudců 13:5...zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži:...
Soudců 14:4...záminku. Filištíni totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do...
Soudců 15:20... a ten je v Lechi dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se...
Soudců 16:31...a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž...
Soudců 17:6...jednoho ze svých synů, aby mu dělal knězeIzrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V...
Soudců 18:1...bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!"  Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území,...
Soudců 19:1...udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu.  Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách...
Soudců 20:29...Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne...
Soudců 21:25...kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví.  Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za...
1. Samuel 3:20...nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je...
1. Samuel 4:1...svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům....
1. Samuel 4:5...Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, duněla země. Jakmile ten...
1. Samuel 4:10... Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni bojovaliIzrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to...
1. Samuel 4:17...muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel....
1. Samuel 4:18... Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla...
1. Samuel 4:21...Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a...
1. Samuel 4:22...svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili...
1. Samuel 7:5...Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu."...
1. Samuel 7:9...oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel...
1. Samuel 7:10...oběť, Filištíni se chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel...
1. Samuel 7:14...od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z...
1. Samuel 7:15...Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával...
1. Samuel 7:16... Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil...
1. Samuel 7:17... Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. Když...
1. Samuel 10:18...potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem...
1. Samuel 11:2...z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm...
1. Samuel 13:4...se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a...
1. Samuel 13:20...ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice,...
1. Samuel 14:23...a bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži...
1. Samuel 14:48... vítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil Izrael z rukou nájezdníků. Saulovi synové byli Jonatan,...
1. Samuel 17:25...útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by...
1. Samuel 17:26...dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že...
1. Samuel 28:4...utábořili se v Šunemu. Saul tedy shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl...
1. Samuel 29:1...shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene v Jizreelu. Když filištínští...
1. Samuel 31:1...míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi...
2. Samuel 3:12... a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu....
2. Samuel 3:18...Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'"...
2. Samuel 3:19...šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když...
2. Samuel 3:21...teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš kralovat,...
2. Samuel 3:37... co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od...
2. Samuel 4:1...v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele...
2. Samuel 5:2...tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl:...
2. Samuel 7:7...jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských...
2. Samuel 7:23...na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit...
2. Samuel 7:24...z Egypta, z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi...
2. Samuel 10:15...vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili. Hadad-ezer poslal také...
2. Samuel 10:17... Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán a přitáhl k Chelamu. Aramejci se...
2. Samuel 10:19...kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se...
2. Samuel 11:11...nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhlaIzrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb...
2. Samuel 16:21...které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil, posílí to...
2. Samuel 17:10...měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho...
2. Samuel 17:11...udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a...
2. Samuel 17:13...jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu městu nanosí provazy a strhneme je do údolí,...
2. Samuel 17:26... dceru Nachašovu, sestru Joábovy matky Ceruji.) Izrael s Abšalomem v čele se tedy utábořil v gileádském...
2. Samuel 18:17...a navršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom...
2. Samuel 19:12...se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi:...
2. Samuel 20:1...mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k...
2. Samuel 21:2...promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele, ale ze zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim...
2. Samuel 21:21...čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil....
2. Samuel 24:9... Joáb předal králi seznam sečteného liduIzrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských...
2. Samuel 24:15...Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od...
1. Královská 2:15...ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale změnilo a...
1. Královská 5:5...žil v míru. Po celý Šalomounův život žil JudaIzrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu...
1. Královská 6:13...otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun...
1. Královská 8:16...naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene...
1. Královská 8:33...a odplatil mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od...
1. Královská 8:43...tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto...
1. Královská 8:62...jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun...
1. Královská 8:65... Šalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké...
1. Královská 9:7...cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem...
1. Královská 10:9... tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak ...
1. Královská 11:25... které představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a...
1. Královská 11:38...ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo...
1. Královská 12:1...se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se...
1. Královská 12:16...Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi...
1. Královská 12:19...do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile...
1. Královská 12:20...proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a...
1. Královská 14:13...domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On bude z...
1. Královská 14:15...dnes. Co dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z...
1. Královská 14:16... a tak popudili Hospodina. Proto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke...
1. Královská 14:18...na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého...
1. Královská 15:26...svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu...
1. Královská 15:30... které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha Izraele. Ostatní...
1. Královská 15:34...Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo...
1. Královská 16:2...jsem z prachu a učinil vůdcem mého liduIzraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj...
1. Královská 16:13...Baaša i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 16:19...očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí, které...
1. Královská 16:26...syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 18:31...dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu...
1. Královská 20:20...muže, a tak se Aramejci obrátili na útěkIzrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni...
1. Královská 21:22...Achiášova, protože jsi popouzel a svedl jsi Izrael k hříchu.' A ohledně Jezábel Hospodin praví:...
1. Královská 22:17...Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého...
1. Královská 22:53...i cesty Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel...
2. Královská 3:3...v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša...
2. Královská 3:6...ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi:...
2. Královská 10:21... a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný,...
2. Královská 10:29...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu....
2. Královská 10:31...se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 10:32...svedl celý Izrael. Hospodin v době začal Izrael ořezávat. Chazael na zaútočil po celé hranici...
2. Královská 13:2...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, a neodvrátil se od nich. Hospodin proto vzplanul...
2. Královská 13:4... Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže...
2. Královská 13:6...ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin...
2. Královská 13:11...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, ale pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutky -...
2. Královská 13:22...se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad...
2. Královská 14:24...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k...
2. Královská 14:26...z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo...
2. Královská 15:9...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a...
2. Královská 15:18...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu...
2. Královská 15:24...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášův, jeho pobočník, proti němu...
2. Královská 15:28...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský...
2. Královská 17:13...Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí:...
2. Královská 17:18...očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti....
2. Královská 17:21...je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna...
2. Královská 17:23...se od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své...
2. Královská 17:34...Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a přikázal...
2. Královská 18:11...izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v Chalachu a Chaboru na řece...
2. Královská 21:8... dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit...
2. Královská 23:15...vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu...
2. Královská 23:22...se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů....
2. Královská 23:27...prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město,...
1. Letopisů 1:34...zplodil Izáka. Synové Izákovi byli EzauIzrael. Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach...
1. Letopisů 2:7... celkem pět. Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě....
1. Letopisů 10:1... Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi...
1. Letopisů 11:1...království předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá...
1. Letopisů 11:2...prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj...
1. Letopisů 12:33...- muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se  Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených...
1. Letopisů 12:41...rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotuIzrael se tehdy radoval. David se poradil se všemi vůdci,...
1. Letopisů 13:5...lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby...
1. Letopisů 13:8...vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli...
1. Letopisů 15:3...sloužili mu navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli na...
1. Letopisů 15:28... David měl na sobě také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem, za...
1. Letopisů 16:17...ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným...
1. Letopisů 17:5...dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale putoval...
1. Letopisů 17:7... vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny...
1. Letopisů 17:21...na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit...
1. Letopisů 17:22...lidem, který sis vykoupil z Egypta! Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty, Hospodine, jsi...
1. Letopisů 19:16...pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také...
1. Letopisů 19:17... Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán, přitáhl k nim a sešikoval vojsko...
1. Letopisů 19:19... Když Hadad-ezerovi vazalové viděli, že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a poddali se mu....
1. Letopisů 20:7...dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil....
1. Letopisů 21:1...padli rukou Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl...
1. Letopisů 21:2...řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi...
1. Letopisů 21:3...Proč to chce můj pán udělat? Proč být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani...
1. Letopisů 21:4...vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi...
1. Letopisů 21:5...do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470...
1. Letopisů 21:7... Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu...
1. Letopisů 21:14...Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh...
1. Letopisů 22:13...a řády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný a statečný. Neboj se a nestrachuj. Hle,...
1. Letopisů 27:23...ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním...
1. Letopisů 27:24... ale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v...
1. Letopisů 29:21...příslušnými úlitbami a s hojnými oběťmi za celý Izrael. Jedli a pili před Hospodinem s velikou radostí,...
1. Letopisů 29:23...svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. Také všichni hodnostáři a hrdinové...
2. Letopisů 1:2...obdařil ho velkolepou mocí. Šalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek, soudce i všechny vznešené...
2. Letopisů 6:6...jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu...
2. Letopisů 6:24...odplatil mu za jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od...
2. Letopisů 6:33...tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto...
2. Letopisů 7:8...slavil sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno...
2. Letopisů 7:18... jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však...
2. Letopisů 7:20... který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za...
2. Letopisů 9:8...pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje Izrael a navěky ho upevňuje, a tak učinil jejich králem,...
2. Letopisů 10:1...se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se...
2. Letopisů 10:16...Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi...
2. Letopisů 10:19...do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Když...
2. Letopisů 12:1...stal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho následoval. Protože zradili Hospodina, v pátém...
2. Letopisů 13:15...před Abiášem a Judskými porazil Jeroboáma a celý Izrael. Synové Izraele se dali před Judou na útěk, ale Bůh...
2. Letopisů 15:3... se vám najít. Když ho opustíte, opustí vásIzrael byl dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by...
2. Letopisů 18:16...Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého...
2. Letopisů 20:10...otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A...
2. Letopisů 28:23...mně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil...
2. Letopisů 29:24...oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za Izrael; král totiž za celý Izrael nařídil obětovat zápaly i...
2. Letopisů 33:8... dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákon,...
2. Letopisů 35:3... Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě, který...
Ezdráš 7:11...Hospodinových přikázání a jeho ustanovení pro Izrael: Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci...
Ezdráš 8:25...jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael. Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů...
Ezdráš 8:35...se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů,...
Ezdráš 10:2...s cizinkami z okolních národů. Přesto však  Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že...
Ezdráš 10:5...přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že se tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli,...
Ezdráš 10:25... Chrámová stráž: Šalum, Telem, Uri. Ostatní Izrael: Ze synů Parošových: Ramiáš, Jiziáš, Malkiáš,...
Nehemiáš 7:73... někteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého...
Nehemiáš 11:3...každý na svém majetku, ve vlastních městečkáchIzrael, kněží, levité, chrámoví sluhové i synové služebníků...
Nehemiáš 12:47...zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše odevzdával...
Žalmy 14:7...ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid...
Žalmy 25:22... vždyť ty, Hospodine, jsi naděje! Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení! Žalm Davidův. Suď ,...
Žalmy 53:7...a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid...
Žalmy 78:21...Jákobovi vzplanul plamenem, vykypěl hněvem na Izrael. Ačkoli Bohu nevěřili a nedoufali v jeho spasení...
Žalmy 78:59...svými modlami! Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v...
Žalmy 78:71...ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem oddaným,...
Žalmy 81:12... jen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchalIzrael se mi nepoddal. Vydal jsem je tedy jejich...
Žalmy 81:14... Kéž by můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře...
Žalmy 83:5... ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael! Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy proti tobě...
Žalmy 105:10...ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným...
Žalmy 105:23...vedl k moudrosti. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid tam...
Žalmy 114:1...rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja! Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka,...
Žalmy 114:2...cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyníIzrael stal se jeho královstvím. Moře to vidělo, dalo se na...
Žalmy 121:4... Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici...
Žalmy 135:4...jak je nádherné! Hospodin přece Jákoba vyvolilIzrael je jeho zvláštním pokladem! Hospodin je veliký - to...
Žalmy 135:12... Jejich zemi pak dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá...
Žalmy 136:11...- jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži...
Žalmy 136:14...- jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! Faraona s vojskem smetl do...
Žalmy 147:2...Hospodin Jeruzalém buduje, shromažďuje rozehnaný Izrael. Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění...
Izaiáš 1:3...hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pánIzrael ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Ach, národe...
Izaiáš 9:7...Pán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom všechen lid, Efraim i ti, kdo bydlí...
Izaiáš 9:11... Zepředu Aramejci, zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho...
Izaiáš 11:12...Před národy zvedne korouhev, shromáždí rozehnaný Izrael; rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových stran....
Izaiáš 11:16...v Asýrii zanechán, tak jako kdysi vznikla pro Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V ten den řekneš:...
Izaiáš 14:1...se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim spočinout v jejich vlastní zemi. Přidají se...
Izaiáš 19:24...budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude požehnáním...
Izaiáš 19:25...buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon...
Izaiáš 27:6...usmíří! Přicházejí dny, kdy Jákob vpustí kořenyIzrael vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad...
Izaiáš 27:7...rozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako...
Izaiáš 42:24...Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po...
Izaiáš 44:5...si na ruku napíše "Hospodinův" a přijme jméno Izrael. Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele,...
Izaiáš 46:13... neopozdí se spása . obdařím Sion spásouIzrael svou krásou. Klesni a seď v prachu, panno, Dcero...
Izaiáš 48:1...to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z Judova semene, vy, kdo...
Izaiáš 49:5...služebník a přivedl k němu nazpět Jákoba, aby se Izrael k němu shromáždil (takto jsem poctěn před...
Izaiáš 56:8...Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný Izrael: Shromáždím k němu ještě další, k těm, kdo byli...
Izaiáš 63:16...jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal AbrahamIzrael se o nás nestaral, ty, Hospodine, jsi Otec náš, od...
Jeremiáš 2:3... následovala pouští, v tom nehostinném krajiIzrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody;...
Jeremiáš 2:14...nádrže, ze kterých voda vyteče. Copak je Izrael otrok? Copak se narodil jako čeledín? Proč se tedy...
Jeremiáš 3:6...Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta poběhlice Izrael? Tahá se na kdejaký vyšší kopec a pod kdejaký košatý...
Jeremiáš 3:8... zrádkyně Juda. Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal ...
Jeremiáš 3:11...Hospodin." Hospodin mi řekl: "I ta poběhlice Izrael vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyně. Jdi a volej...
Jeremiáš 3:23...pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám...
Jeremiáš 23:6...spravedlnost. Za jeho dnů bude Juda zachráněnIzrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude...
Jeremiáš 23:13...nechutnost: prorokovali při Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl...
Jeremiáš 30:3... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze zajetí a navrátím je do země,...
Jeremiáš 31:10...v krajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako...
Jeremiáš 32:21...jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znameními a zázraky, mocnou rukou,...
Jeremiáš 48:13... Moáb se bude stydět za Kemoše, jako se národ Izrael styděl za Bét-el, tu svojinaději'. Na co říkáte:...
Jeremiáš 49:1...Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědice? Proč tedy Moloch...
Jeremiáš 49:2...jen hromada sutin, její vesnice budou spálenyIzrael vyžene ty, kdo jej vyháněli, praví Hospodin. Kvílej,...
Jeremiáš 50:17... do své země uteče před mečem utlačiteleIzrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji...
Jeremiáš 50:19... jako jsem zúčtoval s králem asyrským! Přivedu Izrael zpět na jeho pastvinu, aby se pásl na Karmelu i v...
Pláč 2:5... Hospodin jednal jako nepřítel, pohltil celý Izrael; pohltil všechny jeho paláce, rozbořil jeho...
Ezechiel 20:5...Panovník Hospodin - V den, kdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal...
Ezechiel 25:14...budou padat mečem. Pomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj lid, který Edomu pocítit můj hněv a...
Ezechiel 27:17...látkami, kmentem, korály a rubíny. JudaIzrael s tebou obchodují; za tvé zboží platí minítským...
Ezechiel 36:12... že jsem Hospodin. Znovu k vám přivedu lidiIzrael, můj vlastní lid, vás obsadí a budete jejich...
Ezechiel 38:14...praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš a přijdeš ze své...
Ezechiel 38:16...zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. V budoucnosti ,...
Ezechiel 44:10... Ovšem levité, kteří se ode vzdálili, když Izrael bloudil, a kteří ode mne zabloudili za svými...
Daniel 9:11...předkládal skrze své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli...
Ozeáš 4:16... zdržte se přísahy: "Jakože žije Hospodin!" Izrael se umíněně vzpírá jako umíněná kráva. Jak ho ...
Ozeáš 5:3...však všechny potrestám, přece Efraima známIzrael se mi neschová! Teď ses, Efraime, ke smilstvu...
Ozeáš 5:5...je totiž v nich, Hospodina neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim; Izrael, Efraim, se v hříchu...
Ozeáš 6:10...vraždili, aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem,...
Ozeáš 8:2...mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože nášIzrael zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude...
Ozeáš 8:3... volají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník....
Ozeáš 8:8...mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáciIzrael bude pohlcen - mezi pohany teď zůstane jako...
Ozeáš 8:14...jejich hříchy potrestá: Půjdou zpátky do EgyptaIzrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda...
Ozeáš 9:7... Přišly dny zúčtování, přišly dny odplatyIzrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž ducha'...
Ozeáš 9:10...viny a ztrestá jejich hřích. Když jsem nalezl Izrael, byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše otce...
Ozeáš 10:1...neposlouchali; budou z nich tuláci mezi pohany.  Izrael býval bujná réva, která své hrozny plodila. Čím víc...
Ozeáš 10:6...tehdy bude zahanben, vlastní plány zklamou Izrael! Zanikne Samaří i jeho král tak jako pěna na vodách...
Ozeáš 11:1...začne den, král Izraele bude zahuben. Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej; tehdy jsem...
Ozeáš 12:13...u polích zoraných! Jákob utekl na pláně AramuIzrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze...
Ozeáš 12:14...dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však...
Joel 4:2...Jošafatského údolí a budu se tam s nimi souditIzrael, můj lid a dědictví, které rozptýlili mezi pohany...
Amos 2:6...jeruzalémské paláce. Toto praví HospodinIzrael hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost!...
Amos 7:11...snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečemIzrael bude vyhnán ze země!'" Potom Amaciáš řekl Amosovi:...
Amos 7:17...rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečistéIzrael musí být jistojistě ze své země vysídlen!" Panovník...
Amos 8:2...odpověděl jsem. Tehdy mi Hospodin řekl: "Můj lid Izrael je zralý pro konec! Víckrát je neušetřím. V ten...
Amos 9:7...je na zemi, jméno Hospodin. Copak nejsteIzraelci, pro stejní jako Habešané? praví Hospodin....
Amos 9:14...oplývat a všechny kopce přímo přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí města, jež museli...
Zachariáš 2:2...se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily JuduIzrael a Jeruzalém," odpověděl mi. Pak mi Hospodin ukázal...
Malachiáš 3:22...ustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný...
Matouš 2:6... vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a...
Lukáš 1:80...a žil na poušti do dne, kdy vystoupil před Izrael. V těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v...
Lukáš 24:21...jsme ale doufali, že to je on, kdo vykoupit Izrael. Navíc je to třetí den, co se to všechno stalo....
Římanům 9:6... Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichniIzraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho...
Římanům 9:31...spravedlnosti, a to spravedlnosti z víryIzrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti...
Římanům 10:19...končinách jejich slova zní." Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo...
Římanům 11:2...Písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili;...
Římanům 11:7...- jinak by milost nebyla milost. Co dodatIzrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli,...
Římanům 11:26...počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno: "Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od...
Galatským 6:16... přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael. s tím nadále nikdo neobtěžuje. Jizvy na...

Slova obsahující izrael: izrael (409) izraelce (13) izraelcem (2) izraelci (78) izraelců (15) izraelcům (13) izraele (1054) izraelem (103) izraeli (273) izraelita (4) izraelité (10) izraelitu (1) izraelitů (11) izraelitům (2) izraelity (9) izraelova (18) izraelově (2) izraelovi (9) izraelovu (4) izraelovy (2) izraelových (4) izraelská (23) izraelské (87) izraelského (63) izraelském (10) izraelskému (30) izraelskou (18) izraelský (106) izraelských (113) izraelským (49) izraelskými (17) izraelští (26) izraelův (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |