Ihned

Hledám varianty 'ihned' [ ihned ]. Nalezeny 52 verše.
Exodus 3:6...Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha....
Numeri 12:4... nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte...
Jozue 2:7...kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na...
Jozue 11:7..." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na zaútočili....
Soudců 13:20...anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak ...
2. Samuel 15:14... kteří s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás vyváznout nenechal. Pojďme...
2. Samuel 17:16...Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodemIhned překroč Jordán - jinak je s králem i všemi jeho muži...
1. Královská 18:16...tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty, ten škůdce...
2. Královská 1:11...a přikázal mu: "Boží muži, tak praví králIhned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš,...
2. Královská 3:6...izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy...
2. Královská 8:1... Elíša řekl ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde...
2. Letopisů 35:13...části vařili v hrncích, kotlích a pánvíchihned roznášeli mezi všechen lid. Teprve potom připravili...
Ezdráš 8:34... Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány. Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli...
Žalmy 18:45...jsem ani neznal, slouží mi! Jen co uslyšíihned poslouchají, cizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede...
Přísloví 12:16...moudrý, si poradit. Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky. Pravdomluvný člověk...
Jeremiáš 15:16...tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišlaihned jsem je sněd, tvá slova potěšila, vnesla radost do...
Daniel 3:6... Kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni...
Daniel 3:15...jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás...
Daniel 3:19...a Abednega rozzuřil. S tváří zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se...
Matouš 8:3...to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to...
Matouš 13:5...padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo...
Matouš 14:31...se topit. "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval,...
Matouš 20:34...Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a následovali ho. Když se přiblížili k...
Matouš 25:16...a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřivenihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně...
Matouš 26:49..."Je to ten, kterého políbím. Toho se chopte." Ihned přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv...
Marek 1:10...Jana pokřtít v Jordánu. Když vystupoval z vodyihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj...
Marek 1:12...Syn, kterého jsem si oblíbil." Duch ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a...
Marek 1:18..."Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl...
Marek 1:20...a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítěIhned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s...
Marek 1:28...duchům a poslouchají ho!" A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze...
Marek 1:43...ho hned opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním: "Dej pozor, abys...
Marek 2:8...odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak...
Marek 4:5...padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo...
Marek 4:15...Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyšíihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo...
Marek 4:29...potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozrajeihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K...
Marek 5:2...do gerasenského kraje. Jakmile vystoupil z lodiihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým...
Marek 5:29...jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení...
Marek 5:30... že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a...
Marek 7:35..."Efatha!" což znamená: "Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal...
Marek 8:10...okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustilihned nastoupil s učedníky na loď a přijel do dalmanutského...
Lukáš 8:44...a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned přestalo. "Kdo se dotkl?" ptal se Ježíš. Když se...
Lukáš 8:55..."Děvčátko, vstaň!" Tehdy se do vrátil duchihned vstala. Nechal tedy přinést něco k jídlu. Její...
Lukáš 18:43..." řekl mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen...
Lukáš 24:33...s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch...
Jan 5:9...lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den...
Skutky 3:7...ruku, zvedl ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s...
Skutky 5:10... kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe." Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli,...
Skutky 5:26...v chrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro  ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je...
Skutky 16:10...a pomoz nám!" Jakmile Pavel přijal to viděníihned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčeni,...
Skutky 21:30...Pavla a táhli ho ven z chrámu. Dveře se za ním ihned zavřely. se ho chystali zabít, když k veliteli...
Skutky 21:32...dorazila zpráva, že se celý Jeruzalém bouříIhned vzal vojáky a setníky a seběhl k nim. Jakmile uviděli...
Skutky 23:30...dozvěděl, že se ho chystají úkladně zavražditihned jsem ho odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |