Hyneme

Hledám varianty 'hyneme' [ hynou (7) hyneme (4) hyne (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 17:27...Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umírámeHyneme, všichni hyneme! Kdokoli se jen přiblíží k...
1. Samuel 2:9... Kroky svých věrných opatruje, darebáci však hynou v tmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí,...
Žalmy 49:11... Jak vidno, i moudrý člověk zemře, stejně tak hyne tupec a hrubián, každý své jmění cizím zanechá! Jejich...
Žalmy 90:7... večer skosena usychá! Pro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš...
Žalmy 104:29...hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrývášhynou, když dech jim odjímáš - navracejí se znovu v prach....
Přísloví 11:7...lačnost lapí proradné. Když zemře ničemahynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho sílu se...
Přísloví 11:10...se spravedlivým daří, ve městě je radost, když hynou darebáci, koná se oslava. Požehnáním poctivých se...
Jeremiáš 44:18...a přinášet úlitby, máme všeho nedostatekhyneme mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme...
Ozeáš 4:3...obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami. si však nikdo...
Ozeáš 4:6...také proroci; hubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez špetky poznání. Protožes odmítl poznání, i ...
1. Korintským 8:11...maso obětované modlám? Kvůli tvému "poznání" tak hyne tvůj slabší sourozenec, za kterého zemřel Kristus!...
2. Korintským 2:15...těmi, kdo jsou zachraňováni, i mezi těmi, kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme...
2. Korintským 4:3...pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby...

Slova obsahující hyneme: hyneme (4) nezahyneme (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |