Hvězd

Hledám varianty 'hvězd' [ hvězdy (29) hvězdu (6) hvězdami (2) hvězdách (1) hvězda (4) hvězd (19) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 1:16...dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly...
Genesis 15:5...jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude...
Genesis 22:17...ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne...
Genesis 26:4...tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve...
Genesis 37:9...sen. Hle, klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl:...
Exodus 32:13...při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem...
Numeri 24:17...teď, hledím na něj, i když ne zblízka: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele; rozdrtí spánky...
Deuteronomium 1:10...Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní...
Deuteronomium 4:19...oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíchvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses...
Deuteronomium 10:22... tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po...
Deuteronomium 28:62...vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád...
Soudců 5:20...za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský...
1. Letopisů 27:23... neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale...
Nehemiáš 4:15...třímala kopí od svítání, dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni přespávají se...
Nehemiáš 9:23... krále Bášanu. Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do země, o níž jsi řekl...
Job 9:7...pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po...
Job 22:12...Bůh není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může...
Job 25:5...se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co potom pouhý lidský...
Job 38:7...Kdo položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem zpívaly a všichni Boží synové jásali radostí?...
Žalmy 8:4...Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíchvězdy, kterés tam umístil - co je člověk, ptám se, že na...
Žalmy 136:9...aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíchvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 147:4...a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a...
Žalmy 148:3...Chvalte ho, slunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící! Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho,...
Kazatel 12:2...než ti slunce zhasne tak jako světlo měsícehvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne....
Izaiáš 13:10...zpustošil a vyhladil z hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se...
Izaiáš 14:13...přece v srdci: "Vyšplhám se k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na...
Jeremiáš 31:35... jenž nechává slunce ozařovat den a měsíchvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, jeho...
Ezechiel 32:7...všechny rokliny! zdechneš, nebe zakryjihvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za mraky a měsíc...
Daniel 8:10... Rozmohl se k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal je. Ve svém...
Daniel 12:3... kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy, navěky! Ty Danieli, však ta slova zachovej v...
Joel 2:10...musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho...
Joel 4:15...rozsudku! Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z...
Amos 5:26...izraelský? Nosili jste svého "krále" Sakútahvězdu svého "boha" Saturna - obrazy, jež jste si museli...
Abdiáš 1:4...ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazil, praví Hospodin....
Nahum 3:16...I kdyby tvých kupců bylo sebevíc, ještě víc než hvězd na nebi, jak kobylky se vylíhnou a uletí. Tví dvořané...
Matouš 2:2...král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když se to doslechl...
Matouš 2:7...mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte...
Matouš 2:9...vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hlehvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, se...
Matouš 2:10...zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do...
Matouš 24:29...dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá světlohvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.'...
Marek 13:25...souženíslunce se zatmí a měsíc nevydá světlohvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.'...
Lukáš 21:25...se časy pohanů nenaplní." "Na slunci, měsícihvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi...
Skutky 7:43... dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molochahvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež jste si udělali,...
Skutky 27:20...ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy, se nakonec ztrácela všechna naděje, že se...
1. Korintským 15:41...je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, i samotné hvězdy se jedna od druhé ve slávě liší....
Židům 11:12...muže vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Tito všichni...
Juda 1:13...vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od...
Zjevení 1:16...jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář...
Zjevení 1:20...se bude dít potom. Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v pravici, a těch sedmi zlatých...
Zjevení 2:1...praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých...
Zjevení 2:28...to i přijal od svého Otce - a dám mu jitřní hvězdu. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím."...
Zjevení 3:1...Ten, který sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi...
Zjevení 6:13...žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým...
Zjevení 8:10...Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na...
Zjevení 8:11...padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno  hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk...
Zjevení 8:12...třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla...
Zjevení 9:1... Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl dán klíč od...
Zjevení 12:1...nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit...
Zjevení 12:4...sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu,...

Slova obsahující hvězd: hvězd (19) hvězda (4) hvězdách (1) hvězdami (2) hvězdné (2) hvězdných (1) hvězdopravci (1) hvězdu (6) hvězdy (29) souhvězdí (2) souhvězdím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |