Hubili

Hledám varianty 'hubili' [ hubit (5) hubíš (2) hubily (1) hubili (5) hubila (1) hubil (7) hubí (3) huben (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
2. Samuel 2:26... Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy ...
2. Samuel 20:20..."To ne, to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor...
2. Samuel 24:16...70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím pojala lítost...
2. Královská 24:2...a amonské nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky...
1. Letopisů 21:15...padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala...
Job 9:22...žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného spolu s bídákem! Když zhoubná rána náhle...
Žalmy 78:34... když jejich léta zkrátil hrůzami. Když je však hubil, pilně ho hledali, vraceli se a Boha sháněli. Na Boha...
Žalmy 78:45...much poslal, aby je žraly, a také žáby, aby je hubily. Jejich úrodu housenkám vydal, plod jejich práce...
Izaiáš 10:7...záměry nosí na srdci - myslí jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou ...
Izaiáš 21:2...mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění konec...
Izaiáš 33:1...na pastvu! Běda tobě, zhoubce, který jsi nebyl huben! Běda tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen! ...
Izaiáš 49:19...přeplněny obyvateli a daleko budou ti, kdo  hubili. Ještě ti řeknou - sama to uslyšíš - synové ve tvé...
Jeremiáš 2:30...váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno pokolení, pohleďte, co...
Jeremiáš 15:3... aby vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby žralihubili. Kvůli tomu, co judský král Menašem, syn Ezechiášův,...
Jeremiáš 23:1...a vládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří hubí a rozhánějí ovce na pastvině! praví Hospodin....
Jeremiáš 49:38... Ustanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmože, praví Hospodin. V posledních dnech...
Jeremiáš 51:25... Hle, jsem proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemi, praví Hospodin. Rozmáchnu se proti tobě,...
Ezechiel 13:18... aby lapaly duše do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši zachránit? Zneuctíváte...
Ezechiel 14:15... Kdybych na tu zemi přivedl dravou zvěř, aby ji hubila, by z byla jen pustina, kterou by kvůli zvěři...
Ezechiel 25:15...s chutí zlomyslně mstili a s odvěkou nenávistí hubili, proto tak praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku...
Daniel 8:24...zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky jeho chytrosti se...
Ozeáš 4:5...jako za noci a s tebou se potácejí také prorocihubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez špetky poznání....
Abdiáš 1:14...v den jeho pohromy! Nestav se na rozcestí, abys hubil ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den...
Skutky 9:21...a říkali: "Vždyť to je ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v...
Římanům 14:15... pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus! se o tom, co...

Slova obsahující hubili: hubili (5) vyhubili (8) zahubili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |