Hrstkou

Hledám varianty 'hrstkou' [ hrstku (9) hrstkou (2) hrstko (1) hrstkách (1) hrstka (11) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 34:30...země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a budu...
Deuteronomium 4:27...pohanů, kam vás Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama...
Deuteronomium 33:6... žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodine, hlas...
2. Královská 19:4...Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále...
1. Letopisů 16:19...vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od...
Ezdráš 9:8... náš Bůh, na okamžik daroval milost, takže hrstka z nás vyvázla a směli jsme zakotvit na jeho svatém...
Ezdráš 9:15...Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých...
Žalmy 39:6...jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je...
Žalmy 105:12...Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od...
Přísloví 13:11...jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne. Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná...
Kazatel 9:14...mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný král, a když je oblehl,...
Izaiáš 1:9... Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom...
Izaiáš 37:4...Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále...
Izaiáš 41:14... sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku Jákobůvhrstko Izraelova! sám ti pomáhám, praví Hospodin, Svatý...
Jeremiáš 8:3...ležet jako hnůj na zemi. A kamkoli zaženu tu hrstku pozůstalých z toho zlého pokolení, tam všude budou...
Jeremiáš 42:2... za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj...
Jeremiáš 44:28...hladem. Do judské země se pak z Egypta vrátí jen hrstka těch, kdo meči uniknou. Všichni, kdo pozůstali z...
Ezechiel 5:3...do větru, neboť je poženu s taseným mečemHrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z...
Ezechiel 12:16...rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemíchHrstku z nich ušetřím před mečem, hladem i morem, aby mezi...
Ezechiel 14:22...lidi i dobytek! Přesto v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a dcery....
Daniel 11:23...uzavře, vystoupá k moci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. Znenadání přitáhne do nejbohatších...
Joel 3:5...Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbilhrstka přeživších, které povolal Hospodin. Hle, v tom čase...
Římanům 9:27..."I kdyby synů Izraele bylo jak písku v moři, jen hrstka z nich se zachrání. Hospodin učiní rázný konec,...
Římanům 11:5...před Baalem." Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne díky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |