Hroznu

Hledám varianty 'hroznu' [ hrozny (30) hroznům (1) hroznů (6) hroznu (3) hroznem (1) hrozen (2) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 40:10...vyrazily pupeny, potom květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty...
Genesis 40:11... Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem...
Genesis 49:11...oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad...
Numeri 6:3...kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávyhroznů a nebude hrozny ani jíst, čerstvé nebo sušené....
Numeri 13:20...země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin ...
Numeri 13:23...Eškol, uřízli tam ratolest s takovým vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také...
Numeri 13:24...muži. Vzali také granátová jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká...
Deuteronomium 23:25... Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do...
Deuteronomium 24:21... sirotku a vdově. Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečeš. Připadnou...
Deuteronomium 32:14... pšeničnou moukou nejvybranější; i víno rudých hroznů směl jsi pít! Ješurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl...
Deuteronomium 32:32...z révy sodomské, původem z vinic Gomory. Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody plné hořkosti. Jejich...
Soudců 9:27...mu dali důvěru. Vyšli na vinice, sklízeli hrozny, šlapali je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do...
1. Samuel 25:18...ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíků a naložila to na osly. Potom...
2. Samuel 16:1...osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?"...
Nehemiáš 13:15...na osly a převážejí do Jeruzaléma vínohrozny, fíky a všemožné náklady. Ještě téhož sobotního dne,...
Job 15:33...se nebudou zelenat. Bude jak réva, jež ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež setřásá svůj květ. Spolek...
Píseň 7:8...rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovým. Dovol mi prosím na palmu šplhat, její...
Píseň 7:9... její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní, tvé polibky jsou...
Izaiáš 5:2..., vykopal v i vinný lis. Očekával, že hrozny urodí, její plody ale zplaněly. Nyní, občané...
Izaiáš 5:4...co jsem pro ni učinil? Když jsem očekával, že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy...
Izaiáš 18:5...sklizní, než vyraší pupeny, než na místě květů hrozny uzrají, ořeže ratolesti vinařskými noži, odstraní...
Izaiáš 65:8...jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako kdyžhroznu najdou zdravé víno a řeknou: "Nenič ho, zbylo v něm...
Jeremiáš 6:9...prohrábni její ratolesti, jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli?...
Jeremiáš 8:13... Nadobro je sklidím, praví Hospodin; nezbude ani hrozen na vinici, na stromech ani fík, jen zvadlé listí....
Jeremiáš 31:29...těch dnech nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní...
Jeremiáš 31:30...zemře za vlastní viny; každému, kdo trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 48:32...Mrtvému moři, po Jaezer; teď ale na tvé zralé hrozny, na tvé vinobraní vpadl ničitel! Zmizelo veselí a...
Jeremiáš 49:9...v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v...
Ezechiel 18:2...zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví Panovník...
Ozeáš 9:10...jejich hřích. Když jsem nalezl Izrael, byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na...
Ozeáš 10:1...mezi pohany. Izrael býval bujná réva, která své hrozny plodila. Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl...
Joel 4:13...v okolí. Uchopte srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis je plný, káď přetéká; jejich hanebnost je...
Amos 9:13... kdy žence dožene oráč a toho, kdo šlape hrozny, rozsévač. Hory budou tehdy vínem oplývat a všechny...
Abdiáš 1:5...vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé...
Micheáš 7:1...jak ten, kdo paběrkuje po sklizni - nezůstal ani hrozen k ochutnání, ani jeden vytoužený zralý fík! Zbožní...
Abakuk 3:17...na nás útočí. I kdyby nerozkvetl fíkovníkhrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy...
Matouš 7:16... Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom...
Lukáš 6:44...trní se nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce...
1. Korintským 9:7...vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu jen...
Zjevení 14:18...měl ostrý srp: "Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |