Hrozný

Hledám varianty 'hrozný' [ hroznými (4) hrozným (4) hrozných (2) hrozný (28) hroznou (12) hroznému (3) hrozném (7) hrozného (4) hrozné (32) hrozná (16) ]. Nalezeny 112 verše.
Genesis 27:34...Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej...
Genesis 28:17...to nevěděl!" V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a...
Exodus 8:10... Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se...
Exodus 9:18...Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho...
Exodus 9:24...Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy. Nastalo hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se klikatily...
Exodus 11:6...dobytek zemře. Po celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude....
Exodus 12:30...dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. ...
Numeri 1:53...svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u Příbytku...
Numeri 17:11...vykonej za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal...
Numeri 18:5...a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral...
Deuteronomium 1:19... našeho Boha, jsme šli celou touto velikouhroznou pouští, kterou jste viděli, směrem k emorejskému...
Deuteronomium 4:34...bojem, mocnou rukou, vztaženou paží a velikýmihroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal...
Deuteronomium 6:22...Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr velikáhrozná znamení a divy. Nás však odtud vyvedl, aby nás...
Deuteronomium 7:21...uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, velikýhrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy...
Deuteronomium 8:15... z domu otroctví! To on provedl velikouhroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím...
Deuteronomium 10:17...váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocnýhrozný Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává právo sirotku a...
Deuteronomium 10:21...tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak velikéhrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do...
Deuteronomium 28:58...knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnémuhroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin...
Deuteronomium 28:59...i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé rányhrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské...
Deuteronomium 29:27...v této knize. Hospodin je v zuřivém hněvuhrozném rozlícení vyrval z jejich země a vyhnal je do jiné...
Deuteronomium 31:17...kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?'...
Deuteronomium 31:21...pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň vypovídat jako...
Deuteronomium 34:12...a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po...
Jozue 10:2...mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako...
Jozue 10:10...před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrael je pronásledoval směrem k...
Soudců 11:33...směrem k Minítu po Abel-keramim. Kvůli  hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele...
Soudců 15:8...vám nepomstím!" A bil je hlava nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešel a usadil se v Etamské jeskyni....
Soudců 20:3...) Synové Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy,...
Soudců 20:12...vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je...
1. Samuel 2:17...Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchu, protože znevažovali Hospodinovy oběti....
1. Samuel 2:23...říkal jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy -...
1. Samuel 4:10...byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších a Boží truhla...
1. Samuel 4:17...Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A...
1. Samuel 6:9...do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás...
1. Samuel 6:19...pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid tou hroznou ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo...
1. Samuel 14:20... vyrazili do bitvy a hle - oni se tamhrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti Hebrejové, kteří...
1. Samuel 17:24...toho muže spatřili, všichni se před nímhrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co...
2. Samuel 12:18...mu řekneme: ‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho služebníci...
2. Samuel 18:7...muži tam izraelské vojsko porazili. V  hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se...
2. Samuel 24:10...vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův...
1. Královská 2:8... když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a ...
1. Královská 20:21... zaútočil na koně i vozy a způsobil Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten...
1. Královská 21:26...ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel. Páchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné modly přesně tak, jako...
2. Královská 10:4...a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva...
1. Letopisů 21:8...vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Hospodin tehdy promluvil k Davidovu...
2. Letopisů 21:19...kvůli nemoci vyhřezla střeva, takže zemřelhrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl...
2. Letopisů 28:5...do rukou izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou porážku. Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný...
Nehemiáš 1:5...těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože velikýhrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo ...
Nehemiáš 4:8..."Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikéhohrozného. Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy...
Nehemiáš 9:32...soucitný. A tak, Bože náš, Bože veliký, mocnýhrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství, nepovažuj za...
Job 2:7...Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a škrábal se střepem...
Job 30:22...útočíš. Vysoko ve větru unášíš, smýkáš mnouhrozné vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu...
Job 35:9...pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo...
Job 40:11...vznešeností, obleč se do slavné nádhery! Svému hroznému hněvu průchod dej, pohleď na všechny pyšné a poniž...
Žalmy 25:11...a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí,...
Žalmy 35:16...ani neznal, rvali na kusy, přestat nechtěliHroznými nadávkami se mi vysmívali, samou zlostí na zuby...
Žalmy 37:35... ničemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřel. Pominul ale...
Žalmy 41:9... přičítají mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel,...
Žalmy 46:9...séla Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje...
Žalmy 68:36...velebnost, jeho moc sahá do oblak! Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj...
Žalmy 71:20...- kdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš, zpět ...
Žalmy 73:18...kluzké cesty jsi je postavil, vydals je napospas hrozné záhubě! V jediném okamžiku budou zahubeni, hrůzy...
Žalmy 76:8...pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli! Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když...
Žalmy 76:12...skládejte a plňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové...
Žalmy 99:3... vyvýšený nad všemi národy. Tvé jméno velikéhrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo...
Žalmy 116:10...Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když svíral hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý...
Kazatel 2:21...tomu, kdo se s tím nepachtil. I to je marnosthrozná věc. K čemu je člověku všechno to pachtění, všechno...
Kazatel 5:12...málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství,...
Kazatel 5:15...přes všechno svoje pachtění. To je právě ta hrozná bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase musí...
Kazatel 6:1... ten sotva pomyslí na krátkost života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce...
Kazatel 10:5... vždyť krotkost napraví i chyby veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl,...
Kazatel 10:13... Hloupost je úvodem k jeho řeči, po následují hrozné nesmysly; blázen povídá dál a dál. Člověk netuší, co...
Izaiáš 17:11... sklizeň ti ale najednou zmizí v den chorobyhrozné bolesti. Běda bouřícím davům lidí jako když bouří...
Izaiáš 27:1...své zabité. V ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným, mocným a mohutným slizkého hada, Leviatana,...
Izaiáš 30:30...hlasem a ukáže, jak jeho paže doléháhrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s průtrží,...
Izaiáš 34:6... Hospodin chystá v Bosře obětní hody, v Edomu hrozné krveprolití. Padnou s nimi i buvoli, býčci spolu se...
Izaiáš 42:25...neposlouchali jeho učení, a tak na vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal je. Obklopily je plameny,...
Jeremiáš 9:18...slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní zemi, naše příbytky...
Jeremiáš 11:16...Hospodin, krásnou a s pěkným ovocem. Za hřmění hrozné bouře ji ale zapálí, její ratolesti zničí oheň!...
Jeremiáš 15:18...nevolí. Proč bolest nikdy nekončí, proč se  hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání -...
Jeremiáš 16:10...ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme se provinili? Copak jsme proti...
Jeremiáš 17:16...jsem o to, být tvým pastýřem, nepřál jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou....
Jeremiáš 21:5...a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak...
Jeremiáš 30:7...rodičky, s popelavými tvářemi? Běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení - bude z...
Jeremiáš 32:37...zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo...
Jeremiáš 44:7...zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti...
Jeremiáš 48:3...po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkázahrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní nářek maličkých...
Jeremiáš 51:54..." Slyšíš? To stoupá nářek z Babylonu, hluk hrozné zkázy ze země Chaldejců. Hospodin ničí Babylon!...
Pláč 1:11... Pohleď, Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo...
Pláč 1:20...mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsou nad mojí hroznou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají...
Ezechiel 6:11...ruce, dupni a vykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem, hladem...
Ezechiel 8:6... "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí, takže ...
Ezechiel 21:19...do dlaní: Ten meč sekne tam a sem a potřetí, meč hrozných jatek, meč vraždění! krouží kolem nich, aby...
Ezechiel 26:15...tvého pádu a sténáním tvých zraněných v tom hrozném vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých...
Ezechiel 28:8...ti znesvětí. Nakonec srazí do jámy, zahyneš hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě říkat: ‚...
Daniel 7:7...a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsiváhrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými...
Daniel 9:4... a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože velikýhrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo ...
Daniel 9:12...nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic...
Ozeáš 6:10... aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem, poskvrňuje se...
Joel 2:11... připraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův den! Kdo jej může snést? A proto ještě...
Joel 3:4...zakryje tma a měsíc krev, než přijde velikýhrozný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno,...
Amos 5:12...víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné sužujete, berete úplatek,...
Zachariáš 14:13...v ústech! V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce...
Malachiáš 3:23...celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten velikýhrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby...
Matouš 7:27...a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad...
Matouš 27:19...s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny." Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si...
Lukáš 6:49...řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům,...
Lukáš 24:37...nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. Oni si alehrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč...
Římanům 7:13...se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně hrozný. Víme, že Zákon je duchovní, ale jsem tělesný,...
Židům 10:27... nezbývá nám žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho...
Židům 10:31..." a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid." Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha! Rozpomeňte se na...
Židům 12:21...dotklo hory, bude ukamenováno." Byla to tak hrozná podívaná, že Mojžíš řekl: " se třesu hrůzou.")...

Slova obsahující hrozný: hrozný (28) hrozných (2) hrozným (4) hroznými (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |