Hrozbě

Hledám varianty 'hrozbě' [ hrozby (6) hrozbu (4) hrozbou (6) hrozbě (2) hrozbami (2) hrozba (1) ]. Nalezen 21 verš.
1. Královská 5:18...ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu...
Job 33:16...v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu...
Žalmy 55:4...v nářku a sténání, před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností chtějí zavalit, chovají...
Žalmy 64:2...Davidův. Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel ochraňuj. Před úklady zlých prosím...
Žalmy 104:7...ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly se, před tvým burácením prchaly....
Přísloví 1:33...však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím slova, synu, moje...
Přísloví 13:1...otcovo poučení, drzoun však neslyší ani na hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši...
Přísloví 22:3...Stvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to...
Přísloví 27:12...mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to...
Kazatel 12:5... Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká...
Píseň 3:8...vládnou, k boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě noční každý opásán mečem svým. Král Šalomoun si...
Izaiáš 51:20...lapená, pod tíhou hněvu Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá,...
Izaiáš 66:15...jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněv, své hrozby v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněm, svým...
Jeremiáš 11:8...a zlým srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě, kterou jsem přikázal plnit,...
Jeremiáš 25:13...zpustnout navěky. Uvalím na tu zem všechny své hrozby, které jsem o vyřkl, všechno, co je zapsáno v...
Jeremiáš 40:3...toto místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili proti...
Jeremiáš 42:18... pokud půjdete do Egypta. Stanete se kletbouhrozbou, nadávkou a ostudou a toto místo nikdy...
Jeremiáš 44:12...zemřou mečem nebo hladem. Stanou se kletbouhrozbou, nadávkou a ostudou. Zúčtuji s těmi, kdo se usadili...
Daniel 9:12... neboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi...
Ozeáš 13:14...je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí? Soucit bude mým očím...
Římanům 13:5...zla. Proto se musíme podřizovat - nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |