Hromada

Hledám varianty 'hromada' [ hromady (22) hromadu (6) hromadou (1) hromadě (1) hromadách (1) hromada (5) hromad (1) ]. Nalezeno 37 veršù.
Exodus 8:10...i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil...
Exodus 15:8...chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl:...
Deuteronomium 13:17...oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, nikdy není vystavěno. Nic z toho, co...
Jozue 7:26...je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Tehdy se Hospodin...
Jozue 8:28...Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do...
Jozue 8:29...do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Jozue pak vystavěl...
2. Samuel 18:17...v lese do velké jámy a navršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam,...
2. Královská 10:8...královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel...
2. Královská 19:25...to tedy splnil: města dobře opevněná proměníšhromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni,...
2. Letopisů 31:6...zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a...
2. Letopisů 31:7... svému Bohu, a vršili je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili v...
2. Letopisů 31:8...přišel Ezechiáš se svými hodnostáři a viděli ty hromady, dobrořečili Hospodinu i jeho lidu Izraeli....
2. Letopisů 31:9...Hospodinu i jeho lidu Izraeli. Ezechiáš se na ty hromady vyptával kněží a levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z...
Nehemiáš 13:15...v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno,...
Job 22:25...říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvýmhromadou stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší,...
Žalmy 33:7...zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic. Měj v úctě...
Žalmy 78:13... Rozdělil moře, převedl je, vody postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za...
Přísloví 20:15... si pochvaluje. Někdo zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty. Vezmi plášť...
Kazatel 2:8...kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem...
Izaiáš 17:1... Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se...
Izaiáš 23:13...vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejte - vaše útočiště...
Izaiáš 25:2... Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranil -...
Izaiáš 28:8...Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat...
Izaiáš 37:26...to tedy splnil: města dobře opevněná proměníšhromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni,...
Jeremiáš 9:10... utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalémhromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v...
Jeremiáš 26:18...bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho...
Jeremiáš 49:2...Rabě Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael vyžene...
Jeremiáš 50:26...něj zdáli, zotvírejte jeho sýpky, shrňte vše na hromady! Zničte to město jako proklaté, z něj nezůstane...
Jeremiáš 51:37...vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátíhromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a...
Ezechiel 22:21...dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvu a nechám vás...
Micheáš 3:12...Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina! V...
Nahum 2:10...zlato! Ta nepřeberná zásoba! Poklady v celých hromadách! Zkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha je ta tam, třesou...
Nahum 3:3...blýskání! Kopí třpyt! Kolik jen padlých, mrtvol hromady! Všude bezpočtu mrtvých, přes lidé padají! To...
Sofoniáš 2:14... z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to město hýření...
Ageus 2:16...pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišelhromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo...
Zachariáš 9:3...jako monastýr, stříbra nakupil jak prachu hromady a zlata jak bláta v ulicích. Hle! Panovník ho však...
Skutky 28:3... protože pršelo a bylo chladno. Pavel nasbíral hromadu roští. Když přikládal na oheň, zakousla se mu do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |