Hromadíš

Hledám varianty 'hromadíš' [ hromaďte (2) hromadíte (2) hromadit (1) hromadíš (2) hromadíme (1) hromadil (2) hromadí (7) hromaděn (1) hromadě (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
2. Letopisů 17:13...pevnosti a zásobovací města a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko...
Ezdráš 9:7...dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými...
Job 27:17...jak bláta navršil, spravedlivý oblékne si, co on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak pavouk...
Žalmy 39:7...stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane...
Žalmy 41:7... navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí. Všichni nepřátelé si o mně...
Přísloví 28:8...k ostudě. Kdo bohatne lichvou a ceny nadsazujehromadí pro toho, kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací...
Kazatel 2:26... umem a radostí; hříšníku ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom musí zanechat Božímu oblíbenci....
Izaiáš 1:15... zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve - umyjte se a...
Izaiáš 3:14...To vy jste vyplenili moji vinici, doma si hromadíte kořist ubohých! Jak to, že utlačujete můj lid,...
Izaiáš 23:18...však bude zasvěcen Hospodinu. Jeho zisk nebude hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo žijí před...
Jeremiáš 7:21...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso snězte! Tehdy,...
Jeremiáš 17:11...na vejcích, která nepatří, tak je ten, kdo si hromadí nepoctivý zisk. Opustí je totiž v půlce života a na...
Jeremiáš 46:11...balzám, panno, dcero egyptská! Nadarmo si léky hromadíš - žádný nemůže uzdravit. Národy uslyší o tvém...
Amos 3:10...správně jsou neschopní, praví Hospodin. To, co hromadí ve svých palácích, získali násilím a loupeží! Nuže,...
Abakuk 2:6...přísloví a popěvky? Zanotují si: Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří! Jak dlouho bude bohatnout tím, co...
Ageus 2:16...pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišelhromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo...
Matouš 6:20...rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději...
Lukáš 12:21...bude, co sis nachystal?' Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil...
Římanům 2:5...ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |