Hromad

Hledám varianty 'hromad' [ hromady (22) hromadu (6) hromadou (1) hromadě (1) hromadách (1) hromada (5) hromad (1) ]. Nalezeno 37 veršù.
Exodus 8:10...i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil...
Exodus 15:8...chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl:...
Deuteronomium 13:17...oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, nikdy není vystavěno. Nic z toho, co...
Jozue 7:26...je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Tehdy se Hospodin...
Jozue 8:28...Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do...
Jozue 8:29...do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Jozue pak vystavěl...
2. Samuel 18:17...v lese do velké jámy a navršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam,...
2. Královská 10:8...královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel...
2. Královská 19:25...to tedy splnil: města dobře opevněná proměníšhromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni,...
2. Letopisů 31:6...zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a...
2. Letopisů 31:7... svému Bohu, a vršili je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili v...
2. Letopisů 31:8...přišel Ezechiáš se svými hodnostáři a viděli ty hromady, dobrořečili Hospodinu i jeho lidu Izraeli....
2. Letopisů 31:9...Hospodinu i jeho lidu Izraeli. Ezechiáš se na ty hromady vyptával kněží a levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z...
Nehemiáš 13:15...v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno,...
Job 22:25...říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvýmhromadou stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší,...
Žalmy 33:7...zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic. Měj v úctě...
Žalmy 78:13... Rozdělil moře, převedl je, vody postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za...
Přísloví 20:15... si pochvaluje. Někdo zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty. Vezmi plášť...
Kazatel 2:8...kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem...
Izaiáš 17:1... Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se...
Izaiáš 23:13...vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejte - vaše útočiště...
Izaiáš 25:2... Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranil -...
Izaiáš 28:8...Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat...
Izaiáš 37:26...to tedy splnil: města dobře opevněná proměníšhromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni,...
Jeremiáš 9:10... utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalémhromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v...
Jeremiáš 26:18...bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho...
Jeremiáš 49:2...Rabě Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael vyžene...
Jeremiáš 50:26...něj zdáli, zotvírejte jeho sýpky, shrňte vše na hromady! Zničte to město jako proklaté, z něj nezůstane...
Jeremiáš 51:37...vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátíhromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a...
Ezechiel 22:21...dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvu a nechám vás...
Micheáš 3:12...Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina! V...
Nahum 2:10...zlato! Ta nepřeberná zásoba! Poklady v celých hromadách! Zkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha je ta tam, třesou...
Nahum 3:3...blýskání! Kopí třpyt! Kolik jen padlých, mrtvol hromady! Všude bezpočtu mrtvých, přes lidé padají! To...
Sofoniáš 2:14... z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to město hýření...
Ageus 2:16...pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišelhromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo...
Zachariáš 9:3...jako monastýr, stříbra nakupil jak prachu hromady a zlata jak bláta v ulicích. Hle! Panovník ho však...
Skutky 28:3... protože pršelo a bylo chladno. Pavel nasbíral hromadu roští. Když přikládal na oheň, zakousla se mu do...

Slova obsahující hromad: dohromady (5) hromad (1) hromada (5) hromadách (1) hromadě (1) hromaděn (1) hromadění (1) hromadí (7) hromadil (2) hromadíme (1) hromadíš (2) hromadit (1) hromadíte (2) hromadou (1) hromadu (6) hromady (22) nahromadí (1) nahromadili (1) nahromadily (1) pohromadě (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |