Hromů

Hledám varianty 'hromů' [ hromy (4) hromů (5) hromu (1) hromem (3) hrom (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 9:23...napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin...
Exodus 9:28...lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití bylo dost! Propustím vás, se tu...
Exodus 9:29...vyjdu z města a vzepnu ruce k Hospodinuhromy přestanou a krupobití skončí. To abys poznal, že země...
Exodus 9:33...faraona ven z města a vzepjal ruce k HospodinuHromy i krupobití rázem skončily a na zem se přestal valit...
Exodus 9:34...déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobitíhromy přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně...
1. Samuel 7:10...ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi...
Žalmy 29:3...Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami! Hlas...
Izaiáš 29:6... v okamžiku od Hospodina zástupů. On je navštíví hromem a zemětřesením, mohutným burácením, bouří a vichřicí...
Jeremiáš 51:55...útočníků hučí jak množství vod, burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou...
Zjevení 10:3... a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát....
Zjevení 10:4...svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe:...
Zjevení 14:2...z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když...
Zjevení 19:6... jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |