Hrobu

Hledám varianty 'hrobu' [ hroby (14) hrobům (1) hrobů (8) hrobu (71) hrobem (4) hrobech (3) hrobě (19) hrob (21) ]. Nalezeny 132 verše.
Genesis 23:4...dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi...
Genesis 35:20...k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě...
Genesis 37:35...utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci...
Genesis 42:38...něco zlého, přivedete šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad...
Genesis 44:29...něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci...
Genesis 44:31...tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci...
Genesis 47:30...otcům, vynes z Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl:...
Exodus 14:11...Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na...
Numeri 11:34... To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataavaHroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti....
Numeri 19:16...mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela...
Numeri 19:18...se dotkl kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu. Třetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a...
Deuteronomium 34:6...zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto...
Soudců 8:32...Joašův, zemřel v utěšeném stáří a byl pohřbenhrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově...
Soudců 16:31... Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou a Eštaolemhrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V...
Růt 1:17...Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s...
1. Samuel 2:6...však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a...
1. Samuel 10:2...nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš dva...
2. Samuel 2:32...s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili hohrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou...
2. Samuel 3:32...Abnera v Hebronu pochovávali, král nad Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy...
2. Samuel 4:12...pak vzali a pohřbili ji v Hebronu do Abnerova hrobu. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do...
2. Samuel 17:23...o svém domě a oběsil se. Zemřel a byl pochovánhrobě svého otce. David vstupoval do Machanajim, když...
2. Samuel 19:38... aby se vrátil. zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může...
2. Samuel 21:14...Saula a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce Kíše v Céle v benjamínském kraji. Vykonali...
2. Samuel 22:6... svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem...
1. Královská 2:6... ale nenech ho v šedinách pokojně ulehnout do hrobu. Synům Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeň -...
1. Královská 2:9...s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl...
1. Královská 13:22...ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochovánohrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu...
1. Královská 13:30...oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil...
1. Královská 13:31... řekl svým synům: " umřu, pochovejte do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte kosti k jeho...
1. Královská 14:13...z Jeroboámova domu jediný, kdo bude pochovánhrobě, neboť je jediný, na kom Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Královská 9:28...Jeruzaléma a pochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od...
2. Královská 13:21...uviděli nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobu a utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti,...
2. Královská 21:26...v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho...
2. Královská 22:20... připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které...
2. Královská 23:16...Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom...
2. Královská 23:17...předpověděl. Král se zeptal: "Čí je ten hrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob...
2. Letopisů 34:4...kůly, sochy a odlitky rozdrtil a rozházel po hrobech jejich uctívačů a kosti kněží spálil na jejich...
2. Letopisů 34:28... připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které...
Nehemiáš 2:3...mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň."...
Nehemiáš 2:5... pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku...
Job 3:22...než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a...
Job 5:26...Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to...
Job 7:9... Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se nikdy nevrátí, nikdy se...
Job 10:19...nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech...
Job 14:13...nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen schovalhrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil...
Job 17:13...‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu...
Job 17:16... naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?" Bildad Šuchský mu na...
Job 21:13...píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být!...
Job 21:32...mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude země pohřební, vždyť za...
Job 24:19...sucho a horko pohltí rozpuštěný sníh, tak  hrob pohltí ty, kdo hřešili. na zapomene matčin klín,...
Job 40:13...místě. Naráz je pohřbi do země, mají tvářehrobě zastřené! sám pak budu chválit - vždyť ...
Žalmy 5:10...upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Odsuď...
Žalmy 6:6...život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by...
Žalmy 16:10... také tělo v bezpečí odpočívá. Nenechášhrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života...
Žalmy 18:6... svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem...
Žalmy 30:4...a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsihrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy nepadl! Zpívejte...
Žalmy 31:18...volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu klesnou v mlčení! oněmí ty lživé rty - o...
Žalmy 49:12...a hrubián, každý své jmění cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou...
Žalmy 49:15...jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich...
Žalmy 49:16...od jejich slavných obydlí. Můj život ale Bůhhrobu vykoupí, on vytrhne z jeho sevření! séla Proto se...
Žalmy 88:4...úpění! Duši mám plnou trápení, můj život sehrobu nachýlil. patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem...
Žalmy 88:6...Zanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvolyhrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí...
Žalmy 88:12...tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se ukáže tvůj zázrak...
Žalmy 116:3...volám kdykoli. Provazy smrti obklopily, hrůzy hrobu přepadly, úzkost a trápení přemohly! Tehdy jsem...
Přísloví 1:12... někoho nevinného jen tak přepadnem, jako hrob zaživa je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámy....
Přísloví 15:11...kdo nesnese domluvy, ten umírá. Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun...
Přísloví 27:20...lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověkaHrob a záhuba se nikdy nenasytí, právě tak nenasytné jsou...
Přísloví 30:16...se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dosthrob, neplodné lůno, nezavlažená země a nezkrotitelný oheň....
Kazatel 6:3...v životě nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkám, že i potracené dítě je šťastnější než on!...
Kazatel 9:10... tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i...
Píseň 8:6... Láska je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí...
Izaiáš 14:19...každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako...
Izaiáš 38:18... všechny hříchy zahodil jsi pryč. Není to hrob, kdo velebí, ani smrt chválit neumí; ti, kteří...
Izaiáš 53:9...byl. měl být pohřben se zločinci, octl sehrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v...
Jeremiáš 5:16... Samí udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodu i tvůj chléb, pohltí tvé syny i tvé...
Jeremiáš 8:1...sutiny." "V ten čas, praví Hospodin, vyhrabouhrobů kosti judských králů a jejich velmožů, kosti kněží a...
Jeremiáš 20:17... nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem...
Ezechiel 32:22...Bude tam Asýrie a celá její armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti...
Ezechiel 32:23...pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v...
Ezechiel 32:24... Bude tam Elam a celá jeho horda - kolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti...
Ezechiel 32:25...mu lůžko mezi padlými - celá jeho horda  hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem...
Ezechiel 32:26...tam i Mešek, Tubal a celá jeho horda - jejich hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem...
Ezechiel 37:12...Tak praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do...
Ezechiel 37:13...poznáte, že jsem Hospodin - otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás...
Nahum 1:14...bohů vyhladím tesané modly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy...
Matouš 8:28... střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšlihrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo...
Matouš 23:27...a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné...
Matouš 23:29...vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte:...
Matouš 27:52...odshora dolů, země se třásla, skály pukalyhroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti...
Matouš 27:53...svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšlihrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem....
Matouš 27:60...do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil...
Matouš 27:61...hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie. Nazítří, po...
Matouš 27:64...řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do třetího dne, aby snad nepřišli jeho...
Matouš 27:66...umíte." A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými. Když skončila sobota a svítalo na první...
Matouš 28:1...se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe...
Matouš 28:8...a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi...
Marek 5:2... Jakmile vystoupil z lodi, ihned proti němuhrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v...
Marek 5:3...vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlelhrobech a nikdo ho nemohl ani svázat řetězem. Předtím...
Marek 15:46...tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil...
Marek 16:2...prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šlyhrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od...
Marek 16:5...je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým...
Marek 16:8... jak vám řekl." A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se...
Lukáš 11:44...náměstích. Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval...
Lukáš 11:47...ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen...
Lukáš 11:48...otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky...
Lukáš 23:55...ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domů,...
Lukáš 24:1...vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu...
Lukáš 24:2...ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše...
Lukáš 24:9...si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem...
Lukáš 24:12...a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna....
Lukáš 24:22...nás překvapily některé z našich žen. Ráno bylyhrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce...
Lukáš 24:24...jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho...
Jan 5:28...přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsouhrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro,...
Jan 11:31...a tak se k přidali. Mysleli si: "Jde plakathrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a...
Jan 11:38...V hlubokém rozrušení přišel Ježíš hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. "Odvalte ten kámen...
Jan 11:39..." namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť jehrobě čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že když budeš věřit,...
Jan 11:41...odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi...
Jan 12:17...s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazarahrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten...
Jan 19:41...jeho ukřižování byla zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl...
Jan 19:42...židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko. Ráno prvního dne v týdnu šla...
Jan 20:1...dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmyhrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k...
Jan 20:2...měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pánahrobu a nevíme, kam ho dali!" Petr se zvedl a spolu s tím...
Jan 20:3...zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazilihrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra...
Jan 20:4...ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazilhrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna,...
Jan 20:6...nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala...
Jan 20:8...potom vešel i ten druhý učedník, který dorazilhrobu jako první, uviděl a uvěřil. (Ještě totiž nerozuměli...
Jan 20:11...učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venkuhrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě,...
Skutky 2:29...mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška! Jako prorok ale věděl, co mu Bůh...
Skutky 7:16... Potom byli přeneseni do Šechemu a pochovánihrobě, který Abraham koupil za stříbro od synů Šechemova...
Skutky 13:29...něm bylo psáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej ale vzkřísil z...
Římanům 3:13... kdo by konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Hadí...
Zjevení 11:9...a půl dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat a veselit a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |