Hrob

Hledám varianty 'hrob' [ hroby (14) hrobům (1) hrobů (8) hrobu (71) hrobem (4) hrobech (3) hrobě (19) hrob (21) ]. Nalezeny 132 verše.
Genesis 23:4...dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi...
Genesis 35:20...k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě...
Genesis 37:35...utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci...
Genesis 42:38...něco zlého, přivedete šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad...
Genesis 44:29...něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci...
Genesis 44:31...tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci...
Genesis 47:30...otcům, vynes z Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl:...
Exodus 14:11...Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na...
Numeri 11:34... To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataavaHroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti....
Numeri 19:16...mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela...
Numeri 19:18...se dotkl kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu. Třetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a...
Deuteronomium 34:6...zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto...
Soudců 8:32...Joašův, zemřel v utěšeném stáří a byl pohřbenhrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově...
Soudců 16:31... Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou a Eštaolemhrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V...
Růt 1:17...Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s...
1. Samuel 2:6...však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a...
1. Samuel 10:2...nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš dva...
2. Samuel 2:32...s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili hohrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou...
2. Samuel 3:32...Abnera v Hebronu pochovávali, král nad Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy...
2. Samuel 4:12...pak vzali a pohřbili ji v Hebronu do Abnerova hrobu. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do...
2. Samuel 17:23...o svém domě a oběsil se. Zemřel a byl pochovánhrobě svého otce. David vstupoval do Machanajim, když...
2. Samuel 19:38... aby se vrátil. zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může...
2. Samuel 21:14...Saula a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce Kíše v Céle v benjamínském kraji. Vykonali...
2. Samuel 22:6... svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem...
1. Královská 2:6... ale nenech ho v šedinách pokojně ulehnout do hrobu. Synům Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeň -...
1. Královská 2:9...s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl...
1. Královská 13:22...ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochovánohrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu...
1. Královská 13:30...oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil...
1. Královská 13:31... řekl svým synům: " umřu, pochovejte do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte kosti k jeho...
1. Královská 14:13...z Jeroboámova domu jediný, kdo bude pochovánhrobě, neboť je jediný, na kom Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Královská 9:28...Jeruzaléma a pochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od...
2. Královská 13:21...uviděli nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobu a utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti,...
2. Královská 21:26...v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho...
2. Královská 22:20... připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které...
2. Královská 23:16...Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom...
2. Královská 23:17...předpověděl. Král se zeptal: "Čí je ten hrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob...
2. Letopisů 34:4...kůly, sochy a odlitky rozdrtil a rozházel po hrobech jejich uctívačů a kosti kněží spálil na jejich...
2. Letopisů 34:28... připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které...
Nehemiáš 2:3...mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň."...
Nehemiáš 2:5... pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku...
Job 3:22...než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a...
Job 5:26...Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to...
Job 7:9... Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se nikdy nevrátí, nikdy se...
Job 10:19...nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech...
Job 14:13...nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen schovalhrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil...
Job 17:13...‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu...
Job 17:16... naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?" Bildad Šuchský mu na...
Job 21:13...píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být!...
Job 21:32...mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude země pohřební, vždyť za...
Job 24:19...sucho a horko pohltí rozpuštěný sníh, tak  hrob pohltí ty, kdo hřešili. na zapomene matčin klín,...
Job 40:13...místě. Naráz je pohřbi do země, mají tvářehrobě zastřené! sám pak budu chválit - vždyť ...
Žalmy 5:10...upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Odsuď...
Žalmy 6:6...život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by...
Žalmy 16:10... také tělo v bezpečí odpočívá. Nenechášhrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života...
Žalmy 18:6... svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem...
Žalmy 30:4...a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsihrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy nepadl! Zpívejte...
Žalmy 31:18...volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu klesnou v mlčení! oněmí ty lživé rty - o...
Žalmy 49:12...a hrubián, každý své jmění cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou...
Žalmy 49:15...jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich...
Žalmy 49:16...od jejich slavných obydlí. Můj život ale Bůhhrobu vykoupí, on vytrhne z jeho sevření! séla Proto se...
Žalmy 88:4...úpění! Duši mám plnou trápení, můj život sehrobu nachýlil. patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem...
Žalmy 88:6...Zanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvolyhrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí...
Žalmy 88:12...tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se ukáže tvůj zázrak...
Žalmy 116:3...volám kdykoli. Provazy smrti obklopily, hrůzy hrobu přepadly, úzkost a trápení přemohly! Tehdy jsem...
Přísloví 1:12... někoho nevinného jen tak přepadnem, jako hrob zaživa je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámy....
Přísloví 15:11...kdo nesnese domluvy, ten umírá. Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun...
Přísloví 27:20...lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověkaHrob a záhuba se nikdy nenasytí, právě tak nenasytné jsou...
Přísloví 30:16...se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dosthrob, neplodné lůno, nezavlažená země a nezkrotitelný oheň....
Kazatel 6:3...v životě nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkám, že i potracené dítě je šťastnější než on!...
Kazatel 9:10... tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i...
Píseň 8:6... Láska je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí...
Izaiáš 14:19...každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako...
Izaiáš 38:18... všechny hříchy zahodil jsi pryč. Není to hrob, kdo velebí, ani smrt chválit neumí; ti, kteří...
Izaiáš 53:9...byl. měl být pohřben se zločinci, octl sehrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v...
Jeremiáš 5:16... Samí udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodu i tvůj chléb, pohltí tvé syny i tvé...
Jeremiáš 8:1...sutiny." "V ten čas, praví Hospodin, vyhrabouhrobů kosti judských králů a jejich velmožů, kosti kněží a...
Jeremiáš 20:17... nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem...
Ezechiel 32:22...Bude tam Asýrie a celá její armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti...
Ezechiel 32:23...pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v...
Ezechiel 32:24... Bude tam Elam a celá jeho horda - kolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti...
Ezechiel 32:25...mu lůžko mezi padlými - celá jeho horda  hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem...
Ezechiel 32:26...tam i Mešek, Tubal a celá jeho horda - jejich hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem...
Ezechiel 37:12...Tak praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do...
Ezechiel 37:13...poznáte, že jsem Hospodin - otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás...
Nahum 1:14...bohů vyhladím tesané modly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy...
Matouš 8:28... střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšlihrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo...
Matouš 23:27...a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné...
Matouš 23:29...vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte:...
Matouš 27:52...odshora dolů, země se třásla, skály pukalyhroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti...
Matouš 27:53...svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšlihrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem....
Matouš 27:60...do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil...
Matouš 27:61...hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie. Nazítří, po...
Matouš 27:64...řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do třetího dne, aby snad nepřišli jeho...
Matouš 27:66...umíte." A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými. Když skončila sobota a svítalo na první...
Matouš 28:1...se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe...
Matouš 28:8...a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi...
Marek 5:2... Jakmile vystoupil z lodi, ihned proti němuhrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v...
Marek 5:3...vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlelhrobech a nikdo ho nemohl ani svázat řetězem. Předtím...
Marek 15:46...tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil...
Marek 16:2...prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šlyhrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od...
Marek 16:5...je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým...
Marek 16:8... jak vám řekl." A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se...
Lukáš 11:44...náměstích. Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval...
Lukáš 11:47...ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen...
Lukáš 11:48...otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky...
Lukáš 23:55...ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domů,...
Lukáš 24:1...vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu...
Lukáš 24:2...ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše...
Lukáš 24:9...si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem...
Lukáš 24:12...a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna....
Lukáš 24:22...nás překvapily některé z našich žen. Ráno bylyhrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce...
Lukáš 24:24...jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho...
Jan 5:28...přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsouhrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro,...
Jan 11:31...a tak se k přidali. Mysleli si: "Jde plakathrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a...
Jan 11:38...V hlubokém rozrušení přišel Ježíš hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. "Odvalte ten kámen...
Jan 11:39..." namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť jehrobě čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že když budeš věřit,...
Jan 11:41...odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi...
Jan 12:17...s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazarahrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten...
Jan 19:41...jeho ukřižování byla zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl...
Jan 19:42...židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko. Ráno prvního dne v týdnu šla...
Jan 20:1...dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmyhrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k...
Jan 20:2...měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pánahrobu a nevíme, kam ho dali!" Petr se zvedl a spolu s tím...
Jan 20:3...zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazilihrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra...
Jan 20:4...ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazilhrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna,...
Jan 20:6...nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala...
Jan 20:8...potom vešel i ten druhý učedník, který dorazilhrobu jako první, uviděl a uvěřil. (Ještě totiž nerozuměli...
Jan 20:11...učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venkuhrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě,...
Skutky 2:29...mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška! Jako prorok ale věděl, co mu Bůh...
Skutky 7:16... Potom byli přeneseni do Šechemu a pochovánihrobě, který Abraham koupil za stříbro od synů Šechemova...
Skutky 13:29...něm bylo psáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej ale vzkřísil z...
Římanům 3:13... kdo by konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Hadí...
Zjevení 11:9...a půl dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat a veselit a...

Slova obsahující hrob: hrob (21) hrobaři (1) hrobce (3) hrobě (19) hrobech (3) hrobek (1) hrobem (4) hrobkách (3) hrobku (3) hrobky (2) hrobová (1) hrobu (71) hrobů (8) hrobům (1) hroby (14) náhrobek (1) náhrobky (3) záhrobí (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |