Hrdina

Hledám varianty 'hrdina' [ hrdiny (11) hrdinům (2) hrdinů (23) hrdinu (4) hrdinovi (1) hrdinové (23) hrdinou (1) hrdino (4) hrdina (12) ]. Nalezeno 79 veršù.
Genesis 6:4...dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se...
Jozue 1:14...muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin...
Jozue 6:2...jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou...
Jozue 10:7...a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem...
Soudců 5:30... jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky - kořist pro Siseru, kořist barevných...
Soudců 6:12...mu ukázal a řekl mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je...
Soudců 11:1...všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky a jeho...
1. Samuel 17:51...usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a judští muži...
2. Samuel 1:19...ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové! se to v Gatu nikdo nedozví, to neohlašují v...
2. Samuel 1:21... se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejem! Bez...
2. Samuel 1:25...šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden...
2. Samuel 1:27...úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se David ptal...
2. Samuel 17:10...odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se k...
2. Samuel 23:8...ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel Trojice. Uměl...
2. Samuel 23:9...jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten byl s...
2. Samuel 23:16...betlémské studny u brány." A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a navážila vodu z...
2. Samuel 23:17...se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn...
1. Letopisů 1:10... Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské,...
1. Letopisů 11:10...zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem...
1. Letopisů 11:11...pevnou oporou. Toto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonský, velitel Trojice. Oháněl se...
1. Letopisů 11:12...jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda Achochijského. Ten byl s...
1. Letopisů 11:19...se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl...
1. Letopisů 11:26...David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli: Asael, bratr Joábův; Elchanan, syn Doda...
1. Letopisů 12:1...před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patříhrdinům, kteří mu pomáhali v boji. Byli vyzbrojeni luky a...
1. Letopisů 12:4... Beracha, Jehu Anetotský, Jišmajáš Gibeonskýhrdina z oné Třicítky a její velitel, Jirmeáš, Jachaziel,...
1. Letopisů 12:9...k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a...
1. Letopisů 12:22...proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co den...
1. Letopisů 12:26...pavézou a kopím. Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji. Z Leviho 4 600...
1. Letopisů 12:31...službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene...
1. Letopisů 27:6...čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho...
1. Letopisů 28:1...a stád krále i jeho synů spolu s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David...
1. Letopisů 29:24...Izrael ho poslouchal. Také všichni hodnostářihrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali...
2. Letopisů 26:12... Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinové. Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500...
Nehemiáš 3:16...Davidovu hřbitovu u vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité: Rechum, syn Baniho; vedle...
Nehemiáš 11:14...Imerova. S ním bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem byl Zabdiel, syn Gedolimův. Z...
Žalmy 19:6...nebesích a ono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazit. Vychází na jednom konci...
Žalmy 33:16... co dělají. Krále nezachrání veliké vojskohrdinu nevyprostí velká udatnost. Kůň zklame, když půjde o...
Žalmy 45:4...tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! Připevnihrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své, v slávě...
Žalmy 52:3..."David vešel do Achimelechova domu." Chlubíš sehrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu...
Žalmy 52:9...uvidí, nakonec se ti zasmějí: "Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství...
Žalmy 89:20...kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem pomoc udělil, vybraného z lidu jsem vyvýšil....
Žalmy 103:20...Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo...
Žalmy 112:2...Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbilHrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení...
Žalmy 127:4... plod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada. Blaze člověku,...
Píseň 3:7... Hle, jeho lože, lože Šalomounovo! Šedesát hrdinů okolo stojí, hrdinů z Izraele největších. Ti všichni...
Izaiáš 3:2...všechny zásoby potravy i všechny zásoby vodyhrdinu i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce,...
Izaiáš 3:25...- cejch! Tví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a kvílet, na...
Izaiáš 5:22...za moudré, kdo si připadají rozumně! Běda hrdinům v pití vína, zdatným v nalévání nápojů, kteří za...
Izaiáš 13:3...posvěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny, své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněv. Slyš...
Izaiáš 22:17...místo odpočinku sis vykutal ve skále. Jen se, ty hrdino, podívej, jak Hospodin pevně popadne, jak prudce...
Izaiáš 42:13...ostrovech. Hospodin vyrazí jako bojovník, jako hrdina se rozhorlí, válečný pokřik mocně zakřičí, na své...
Jeremiáš 5:16...neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodu i...
Jeremiáš 9:22..." se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým bohatstvím. Kdo se...
Jeremiáš 46:5...pancíře! Co to vidím? V děsu ustupují, jejich hrdinové sraženi, zoufale prchají, bez rozhlížení. Hrůza...
Jeremiáš 46:12...uslyší o tvém zahanbení, tvůj nářek zemi naplníHrdinové klopýtnou jedni přes druhé, padnou všichni...
Jeremiáš 48:14... tu svojinaději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho...
Jeremiáš 48:41...zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních...
Jeremiáš 49:22...se, nad Bosrou křídla rozestře! Srdce edomských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních...
Jeremiáš 50:36...i mudrce! Meč na žvanily, zešílí! Meč na hrdiny, se vyděsí! Meč na jejich koně a jejich vozy i na...
Jeremiáš 51:30...zemi v trosky, kde nikdo nebydlí. Babylonští hrdinové dobojovali, zůstali ve svých opevněních. Síly je...
Jeremiáš 51:56...hrom! Ano, zhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou zajati a jejich luky zlámány. Ano, Hospodin...
Jeremiáš 51:57...velmože i mudrce, jejich hejtmany, správcehrdiny. Pak usnou navěky a se nevzbudí, praví Král, jenž...
Pláč 1:15... před nimiž obstát nemohu. Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko proti mně...
Ezechiel 32:12...na tebe! Nechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinů - nejukrutnějších ze všech pohanů, kteří rozdrtí...
Ezechiel 32:21...Egypt odvádějí i se všemi jeho hordami. Mocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví zprostřed...
Ezechiel 32:27...hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s...
Ezechiel 39:18...žrát maso a chlemtat krev. Budete žrát maso hrdinů a chlemtat krev světových vládců - samých beranů,...
Ezechiel 39:20...k opití. U mého stolu se nasytíte koni i jezdcihrdiny i všemi válečníky, praví Panovník Hospodin. Předvedu...
Ozeáš 10:13...spoléhal na vlastní cestu a na množství svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost...
Joel 2:7...zděšením. Řítí se vpřed jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradby; směru se drží každý z nich, ze...
Joel 4:9...to mezi národy: Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze svých pluhů...
Joel 4:11...se z okolí! Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny! Jen se národy probudí a přitáhnou do...
Amos 2:14...nebude mít kam utéct, silákovi síla nezbudehrdina nezachrání se. Neobstojí ani lukostřelec, rychlonohý...
Amos 2:16... jezdec na koni nezachrání se. Nejstatečnější hrdina v ten den bude nahý utíkat, praví Hospodin. Slyšte,...
Abdiáš 1:9...Edomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne!...
Nahum 2:4...a jeho ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovníci v šatu z šarlatu. Vozy se blýskají ocelí...
Sofoniáš 1:14...a rychle blíží se! Slyš! To je Hospodinův denhrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den zuření, den...
Sofoniáš 3:17...ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebehrdina, jenž zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit,...
Zachariáš 9:13... Sione, se proti Řekům oženu - budeš mi mečem hrdinů! Hospodin se zjeví nad nimi a jako blesk vyrazí jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |