Hranicích

Hledám varianty 'hranicích' [ hranicím (4) hranicích (4) hranicí (2) hranici (27) hranicemi (1) hranice (77) hranic (7) ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 10:19... Kanaánské rody se později rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke...
Exodus 16:35...níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišlihranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.)...
Exodus 19:12...očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit...
Exodus 23:31...moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště...
Exodus 34:24... před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet,...
Numeri 20:16...nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádešhranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí....
Numeri 20:23...z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hórhranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi:...
Numeri 21:13...vybíhá z emorejského území. (Arnon totiž tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.) Kniha Hospodinových bojů...
Numeri 21:15... svahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta...
Numeri 21:24...jeho zem od Arnonu po Jabok, k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral...
Numeri 22:36...mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti...
Numeri 33:44...z Obotu a utábořili se v Ije-abarimu na moábské hranici. Vyšli z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu...
Numeri 34:2...synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní...
Numeri 34:3...země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce...
Numeri 34:6...Egyptského potoka dosáhne k moři. Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude...
Numeri 34:7...pobřeží bude vaše západní hranice. Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k...
Numeri 34:9... dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice. Svou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k...
Numeri 34:10... To bude vaše severní hranice. Svou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. Odtud sestoupí k...
Numeri 34:12...svahů východně od Galilejského jezera. Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne k Mrtvému moři. To...
Numeri 35:26...se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného města a krevní mstitel ho najde...
Numeri 35:27...města a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije ho, nebude mstitel vinen prolitou krví....
Deuteronomium 3:16...od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a k potoku Jabok, který tvoří hranici Amonců....
Deuteronomium 3:17... který tvoří hranici Amonců. Jejich západní hranici tvoří jordánské údolí Arava, a to od Galilejského...
Deuteronomium 12:20...levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso"...
Deuteronomium 32:8...když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil. Hospodinův lid je jeho...
Jozue 12:2...polovinu Gileádu k potoku Jabok, tvořícímu hranici Amonců; dále pláň Arava k východnímu okraji...
Jozue 13:3...Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k severní hranici u Ekronu (který se přičítá Kananejcům) - pětice...
Jozue 13:4...Kananejců od sidonské Ary po Afek u emorejské hranice. Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od...
Jozue 13:10...krále Sichona, který vládl v Chešbonu, hranicím Amonců. Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezí,...
Jozue 13:23...zabili mečem také věštce Balaáma, syna BeorovaHranici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví...
Jozue 15:1...pro jejich rody, dosahoval na jihu k edomské hranici, k poušti Cin úplně na jihu: Jejich jižní...
Jozue 15:2... k poušti Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá...
Jozue 15:4... stáčí se ke Karce a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, dosáhne ke Středozemnímu...
Jozue 15:5...moři. To je jejich jižní hranice. Východní hranici tvoří Mrtvé moře po ústí Jordánu. Severní...
Jozue 15:7...a vystupuje ke kameni Rubenova syna BohanaHranice pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever,...
Jozue 15:9...konci údolí Refaim. Od vrcholu hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří...
Jozue 15:10...Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír,...
Jozue 15:11...dále klesá k Bet-šemeši a prochází Timnou. Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronu, vede k Šikeronu,...
Jozue 15:12...na Jabneel, než dosáhne k moři. Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou...
Jozue 15:21...pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada...
Jozue 16:5... které pro své rody získali synové EfraimoviHranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru ...
Jozue 16:6...od Atarot-adaru k Hornímu Bet-choronu. Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice...
Jozue 16:8...a vybíhá k Jordánu. Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví...
Jozue 17:7...zbývajícím Manasesovým synům. Manasesova hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží východně od...
Jozue 17:8... zatímco samotný Tapuach na Manasesově hranici patří synům Efraimovým. Hranice potom sestupuje...
Jozue 17:9...na Manasesově hranici patří synům EfraimovýmHranice potom sestupuje potokem Kána. Zde, mezi...
Jozue 17:10...Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje k Ašerovi a...
Jozue 18:5...si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých hranicích...
Jozue 18:12...syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah...
Jozue 18:13...do hor a sahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a...
Jozue 18:14...Dolního Bet-choronu. Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od...
Jozue 18:15...začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud hranice postupuje k vodnímu prameni Neftoach. Hranice potom...
Jozue 18:16...hranice postupuje k vodnímu prameni NeftoachHranice potom klesá k úpatí hory stojící před údolím...
Jozue 18:19...moře u jižního konce Jordánu. To je jižní hranice. Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je...
Jozue 18:20... To je jižní hranice. Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dědictví synů Benjamínových, jak je...
Jozue 19:10...los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rodyHranice jejich dědictví sahá k Saridu. Směrem na západ...
Jozue 19:14... směřuje k Rimonu a stáčí se k Neji. Kolem se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu, dosáhne...
Jozue 19:18...na syny Isacharovy pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot, Šunem, Chafaraim, Šion,...
Jozue 19:22... En-ganim, En-chadu a Bet-pacecHranice se dotýká Tábora a vede podél Šachecimy a...
Jozue 19:25...připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Chelkat, Cheli, Beten, Achšaf, Alamelech,...
Jozue 19:29... Chamonu, Káně a k Velkému Sidonu. Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se...
Jozue 19:33...na syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes...
Jozue 19:34...dále k Lakumu, než dosáhne Jordánu. Na západě se hranice obrací k Aznot-taboru a pokračuje odtud na Chukok;...
Jozue 19:41...los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol, Ir-šemeš,...
Jozue 22:11...Gelilotu na izraelské straně kanaánské hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšeli, celá izraelská obec...
Jozue 22:25...a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do...
Soudců 1:36... byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu...
Soudců 11:18...na moábské území - Arnon totiž tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi...
1. Samuel 6:12...nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi hranici u Bet-šemeše. Obyvatelé Bet-šemeše právě v údolí...
1. Samuel 15:7...celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga, krále Amalekovců, dopadli živého, ale...
2. Samuel 13:23...pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval všechny...
1. Královská 5:1...od řeky Eufrat po filištínskou zem hranici s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a...
2. Královská 3:21...zbroj, staré i mladé. Pak se rozestavěli na hranici. Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu....
2. Královská 10:32...Izrael ořezávat. Chazael na zaútočil po celé hranici východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád,...
2. Královská 14:25...Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravě,...
1. Letopisů 7:29...a jeho vesnice k Aji a jeho vesnicím. Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a...
2. Letopisů 9:26...králům od řeky Eufrat po filištínskou zem hranici s Egyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra...
Job 26:10... Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou. Nebeské pilíře třesou se, děsí...
Job 28:3...země a kámen taví v měď. Vytlačují tmu za nové hranice, pronikají každou krajní mez, po rudě pátrají v...
Žalmy 74:17...ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i zimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň si,...
Žalmy 104:9... stekly však do údolí,na místo tebou určenéHranice dals jim, aby je nepřekročily, aby nikdy...
Žalmy 119:96...tvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak...
Izaiáš 10:13...způsobil a svou moudrostí - vždyť jsem zkušenýHranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem jejich poklady...
Izaiáš 19:19...den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic země bude Hospodinův sloup. Ten bude v Egyptě...
Izaiáš 26:15...národ, oslavil ses, rozšířil jsi všechny naše hranice! Hospodine, hledali ve svém soužení, když jsi je...
Izaiáš 30:33...ohniště, dost hluboké a široké i pro králeHranice narovnána, ohně i dříví dostatek. Jako proud síry...
Jeremiáš 5:22...se přede mnou chvět? Moři jsem pískem vytyčil hranice nepřekročitelným, věčným zákonem. Bouří se moře,...
Jeremiáš 12:12... neboť Hospodinův meč pohltí celou zem od hranic k hranicím; žádný smrtelník nebude mít klid! Zasejí...
Ezechiel 24:9...Běda tomu městu vraždění! sám teď navrším hranici. Více dříví, rozdmýchat plameny! se to maso...
Ezechiel 29:10...kraj od Migdolu po Asuán, po habešskou hranici. Neprojde tudy lidská noha, dokonce ani noha...
Ezechiel 45:7...okraje na východ. Po délce bude od západní hranice po východní sousedit vždy s jedním z kmenových...
Ezechiel 47:13...lékem." Tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi...
Ezechiel 47:15... a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou hranice země: Na severu povede hranice od Středozemního...
Ezechiel 47:17...a Chamátu po Chacer-tikon na pomezí ChavranuHranice tedy půjde od moře k Chacar-enanu, takže bude na...
Ezechiel 47:18...Chamát. To je severní strana. Na východě povede hranice mezi Chavranem a Damaškem a dále podél Jordánu mezi...
Ezechiel 47:19...po Támar. To je východní strana. Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél...
Ezechiel 47:20...moři. To je jižní strana. Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře k místu naproti...
Ezechiel 48:1...Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes Lebo-chamát k...
Ezechiel 48:21...od 25 000 loktů svatého podílu k východní hranici a rovněž na západ od těch 25 000 loktů k západní...
Ezechiel 48:28... na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova území od Támar k vodám Meriby v Kádeši...
Ezechiel 48:30... praví Panovník Hospodin. Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou...
Amos 1:13...v Gileádu rozpárali těhotné, aby rozšiřovali své hranice, zapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její...
Abdiáš 1:7...poklady! Všichni tví spojenci poženou hranicím; ti, s kterými žiješ v pokoji, podvedou a...
Micheáš 5:5...země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich hranicích. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba uprostřed mnohých...
Nahum 3:9...a vodu měly za hradby. Mocný Habeš, Egypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich spojenci. I Thébané však...
Zachariáš 9:2...kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k Týru a Sidonu, jsou tak prohnaní: Týr ...
Skutky 17:26...zemském povrchu. Vyměřil jim určená obdobíhranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |