Hradby

Hledám varianty 'hradby' [ hradeb (9) hradby (66) hradbu (17) hradbou (6) hradbě (7) hradbami (8) hradbám (4) hradbách (14) hradba (10) ]. Nalezeno 135 veršù.
Leviticus 25:31...milosti. Domy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu; bude pro ...
Deuteronomium 3:5...Bášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a závorami. Navíc jsme dobyli veliké...
Deuteronomium 20:19...ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že...
Deuteronomium 28:52...po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění, na něž jsi spoléhal. Sevře ve všech...
Jozue 2:15...je tedy oknem po provaze; její dům byl totižhradeb zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor,"...
Jozue 6:5... všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam, kde...
Jozue 6:20...lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný pokřikhradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde...
1. Samuel 25:16...neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi strávili, když...
1. Samuel 31:10...uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili na hradbu Bet-šanu. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli,...
1. Samuel 31:12... Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské hradby, vrátili se do Jábeše a tam je spálili. Potom vzali...
2. Samuel 11:20...zašli tak blízko k městu - to nevíte, že sehradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova?...
2. Samuel 11:21...nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodilahradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke...
2. Samuel 11:24...jsme je zatlačili zpět k bráně. Vtom začalihradeb střílet lučištníci a několik královských služebníků...
2. Samuel 20:15...val. Když celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala:...
2. Samuel 20:21...žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid....
2. Samuel 22:30... S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je,...
1. Královská 3:1... než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrámhradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v době obětoval na...
1. Královská 9:15...chrám, svůj palác, terasu Milo, jeruzalémské hradby, města Chacor, Megido a Gezer (egyptský vládce farao...
1. Královská 11:27...Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel mezeruhradbách města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný...
1. Královská 20:30...tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale uprchl a schoval se v nejzazším...
2. Královská 3:25... všechny ovocné stromy pokáceli. Jedině kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak to město...
2. Královská 3:27...po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhli a...
2. Královská 6:26...stříbra. Jednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz, pane můj,...
2. Královská 6:30...slova ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že na holém těle pytlovinu. "...
2. Královská 14:13... k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato...
2. Královská 18:26... vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak...
2. Královská 18:27...a za tebou? Poslal právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako...
2. Královská 25:4...hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli brankou...
2. Královská 25:10...kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve...
2. Letopisů 8:5...také Horní a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbami, branami a závorami; dále Baalat a všechna...
2. Letopisů 14:6...ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemi, branami a závorami. Země zůstala nám,...
2. Letopisů 25:23... k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato...
2. Letopisů 26:6...úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a vystavěl v okolí Ašdodu i...
2. Letopisů 26:9...věže nad Nárožní a Údolní branou a také v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho...
2. Letopisů 27:3...bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také města v Judském pohoří a v...
2. Letopisů 32:5...opravil všechna pobořená místa v městské hradbě, postavil na věže a přidal ještě vnější hradbu....
2. Letopisů 32:18...křičeli v hebrejštině na jeruzalémský lid na hradbách, aby je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt...
2. Letopisů 33:14... že jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél...
2. Letopisů 36:19...do Babylonu. Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili a všechny...
Ezdráš 4:12...a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a opravili základy. Oznamujeme králi, že pokud to...
Ezdráš 4:13...králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, přestanou odvádět dávky, daně i poplatky,...
Ezdráš 4:16...králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své území za Eufratem. Král...
Nehemiáš 1:3... jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupěHradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny." Jakmile...
Nehemiáš 2:8...dříví na brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj...
Nehemiáš 2:13... Přitom jsem prohlížel pobořené jeruzalémské hradby a brány poničené ohněm. Došel jsem ke Studniční...
Nehemiáš 2:15...tedy vzhůru do noci podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou a...
Nehemiáš 2:17...spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby, skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl,...
Nehemiáš 3:8...Chananiáš. Opevňovali Jeruzalém k Široké hradbě. Vedle nich opravoval Refajáš, syn Churův, správce...
Nehemiáš 3:13... zámky a závory; opravili také na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš,...
Nehemiáš 3:15... osadil vrata, zámky a závory. Opravil také hradbu u rybníka Šelach poblíž Královské zahrady ke...
Nehemiáš 3:19...další část od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním Baruch, syn Zabajův, horlivě opravoval další...
Nehemiáš 3:20...Zabajův, horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním...
Nehemiáš 3:24...Chenadadův, od Azariášova domu k baště v rohu hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval naproti rohové baště a...
Nehemiáš 3:33...kupci. Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co...
Nehemiáš 3:38...brojili proti stavitelům. A tak jsme stavěli hradby. byly z poloviny zaceleny a lid pracoval celým...
Nehemiáš 4:1...Araby, Amonci a Ašdoďany doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno...
Nehemiáš 4:4...říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby nezvládneme postavit." Naši nepřátelé si říkali:...
Nehemiáš 4:7... odevšad jdou na vás." Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich...
Nehemiáš 4:9...je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých...
Nehemiáš 4:11...a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební náklad a...
Nehemiáš 4:13...z lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od sebe daleko. Kdekoli uslyšíte troubení rohu,...
Nehemiáš 5:16...takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky, naopak, všichni muži...
Nehemiáš 6:1...naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v nich nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou...
Nehemiáš 6:6... že s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich králem....
Nehemiáš 6:15...a na další proroky, kteří chtěli zastrašitHradby byly dokončeny během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého...
Nehemiáš 7:1...pak psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni...
Nehemiáš 12:27...a učeného kněze Ezdráše. Když se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech míst, kde...
Nehemiáš 12:30...levité se očistili a očistili také lid, brányhradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil...
Nehemiáš 12:31...brány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih...
Nehemiáš 12:37... stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na východ k Vodní bráně....
Nehemiáš 12:38...směrem. Šel jsem s ním i s polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a k Široké hradbě, podél...
Nehemiáš 13:21... jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás...
Job 1:10...kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda...
Žalmy 18:30... S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je,...
Žalmy 48:14...jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak....
Žalmy 89:41... jeho korunu jsi na zem zahodil. Všechny jeho hradby jsi prolomil, jeho opevnění jsi rozbořil. Všichni...
Přísloví 25:28...může být neslavné. Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako...
Píseň 8:9...sestrou uděláme, námluvy započnou? Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však...
Píseň 8:10...však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou!  hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima na mně spočine,...
Izaiáš 2:15... pro všechny hrdé bašty, pro všechny pevné hradby, pro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé koráby...
Izaiáš 22:5...vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradeb a křiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži...
Izaiáš 22:10...domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého...
Izaiáš 22:11...jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi...
Izaiáš 26:1...město - on sám je jeho spásou, jeho valemhradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se...
Izaiáš 36:11... vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak...
Izaiáš 36:12...a za tebou? Poslal právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako...
Izaiáš 54:12...cimbuří, tvé brány budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny. Všechny tvé děti budou...
Izaiáš 60:18...o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ...
Jeremiáš 1:15...proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města. Odsoudím je za všechno...
Jeremiáš 1:18...opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím...
Jeremiáš 15:20...jsem proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou - vždyť...
Jeremiáš 21:4...ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku před hradbami bojujete proti babylonskému králi a proti...
Jeremiáš 39:2...roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba prolomena. Poté, co pronikli do města, zasedli...
Jeremiáš 39:8...palác i ostatní domy Babyloňané vypálilihradby Jeruzaléma zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan...
Jeremiáš 49:3...Raby, bědujte, oblečte pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte! Moloch odejde do vyhnanství a s...
Jeremiáš 49:27... praví Hospodin zástupů. Zapálím na damašských hradbách oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce!" Toto praví...
Jeremiáš 50:15...ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padlyHradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova pomsta. Pomstěte...
Jeremiáš 51:12...jeho chrám! Namiřte korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte hlídky, stavte stráž! Buďte připraveni v...
Jeremiáš 51:58...Hospodin zástupů." Tak praví Hospodin zástupů: "Hradba Babylonu, jakkoli široká, bude do základů zbořena!...
Jeremiáš 52:7...hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli. Dostali se...
Jeremiáš 52:14...kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo celého Jeruzaléma. Velitel gardistů...
Pláč 2:7...si svou svatyni. Vydal do rukou nepřátel městské hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako...
Pláč 2:8...slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí, že zničí hradby Dcery sionské. Natáhl šňůru, začal měřit, odvrátit...
Pláč 2:18...triumfovat. Volej k Hospodinu ze srdce - achhradby Dcery sionské! tvé slzy proudí potokem, je...
Ezechiel 13:5... Nepřistoupili jste k trhlinám a neopravili hradbu izraelského domu, tak aby obstál v boji, přijde...
Ezechiel 22:30... Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede do trhliny za tu zem, abych...
Ezechiel 26:4...žene své vlny, přiženu na tebe mnohé národyHradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj...
Ezechiel 26:9...násep a zvedne proti tobě štít. Udeří na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří svými zbraněmi. Pokryje...
Ezechiel 26:10... prach zvířený množstvím jeho koní a tvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů, ...
Ezechiel 26:12... Vyplení tvé bohatství, ukořistí tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé kamení, dříví...
Ezechiel 38:11...a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš...
Ezechiel 38:20...na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti...
Joel 2:7...se vpřed jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradby; směru se drží každý z nich, ze své dráhy se...
Joel 2:9...jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Před...
Amos 1:7...všechen lid a prodávali je Edomským, sešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce. Odstraním toho,...
Amos 1:10...a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli, sešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce. Toto praví...
Amos 1:14...těhotné, aby rozšiřovali své hranice, zapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy...
Amos 4:3...na udicích! Jednu za druhou vás odvedou skrz hradbu zbořenou a k Harmonu vás poženou, praví Hospodin....
Amos 7:7...Hospodin. Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co vidíš, Amosi?"...
Nahum 2:6... ti se však cestou potácí, a když přispěchají na hradby, kolem nich je obléhací štít. Říční stavidla se...
Nahum 3:8...vodami? Řeka jim byla opevněním a vodu měly za hradby. Mocný Habeš, Egypt bez hranic, Put i Libye mezi...
Sofoniáš 1:16... den troubení na roh beraní proti městůmhradbami a s vysokými baštami. "Tehdy sevřu lidi úzkostí,...
Zachariáš 2:8...žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem...
Zachariáš 2:9...bez hradeb. sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.'" "Pojďte,...
Zachariáš 9:4...v ulicích. Hle! Panovník ho však vyžene, jeho hradby strhne do moře a město zmizí v plamenech! Spatří to...
Skutky 9:25...učedníci v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se...
2. Korintským 10:4...nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se...
2. Korintským 11:33...Aretou dal hlídat město, aby zajal. Oknemhradbě ale spustili dolů v koši, a tak jsem mu utekl. ...
Efeským 2:14...náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil...
Zjevení 21:12...jasnému jako křišťál. Měl mohutnou a vysokou hradbu s dvanácti branami, na těch branách dvanáct andělů a...
Zjevení 21:14... tři brány z jihu a tři brány ze západu. Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti...
Zjevení 21:15...měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. (Město je rozloženo do čtverce: jeho délka je...
Zjevení 21:17...byly stejné - 12 000 honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho...
Zjevení 21:18...loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato...
Zjevení 21:19...zlato podobné čistému sklu. Základy městské hradby byly ozdobeny všemi drahokamy: první základ byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |