Hrůzu

Hledám varianty 'hrůzu' [ hrůzy (16) hrůzu (26) hrůzou (19) hrůze (13) hrůzami (5) hrůza (29) hrůz (2) ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 9:2...a množte se, naplňte zem. z vás strachhrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno,...
Genesis 27:33...prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a...
Genesis 28:17...Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic...
Genesis 35:5... který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové...
Genesis 42:28...zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého se...
Genesis 45:3...bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef...
Exodus 1:12...více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat...
Exodus 15:16...děs, všichni obyvatelé Kanaánu se potácíHrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou...
Exodus 23:27... dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé...
Leviticus 26:16...mou smlouvu a vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech....
Numeri 22:3...je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase...
Deuteronomium 2:25...na národy pode vším nebem pouštět strachhrůzu z tebe. o tobě uslyší, budou se před tebou třást a...
Deuteronomium 7:23... tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i...
Deuteronomium 11:25...neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strachhrůzu z vás na celou zem, kamkoli šlápnete, jak vám pověděl...
Deuteronomium 26:8...Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze, uprostřed znamení a zázraků. Přivedl nás sem a...
Deuteronomium 32:25...jed! V ulicích bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad mládencem i děvčetem, nad děťátkem i mužem v...
Soudců 13:6...za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi ani své jméno...
1. Samuel 5:9... ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší...
1. Samuel 5:11...lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na dolehla velmi těžce. Ti, kdo...
1. Samuel 11:7... kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden muž. Nechal je...
1. Samuel 14:15...políčku. Nepřátelské vojsko zachvátila hrůza. Jak v táboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v...
1. Samuel 18:15... Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali,...
1. Samuel 28:5... Když Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal...
2. Letopisů 14:13...kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z Hospodina. Zaútočili na a všechna ta města...
2. Letopisů 17:10...lid. Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval....
2. Letopisů 19:7...vynášíte soud, on je s vámi. vás tedy provází hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitě, neboť Hospodin, náš...
2. Letopisů 20:29...bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na  hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v míru,...
Job 6:4...zabodly, jejich jed se mi vpíjí do ducha, Boží hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když ...
Job 6:21...zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,'...
Job 9:34...hůl ode odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych pak promluvil a neměl bych z něj strach,...
Job 13:21...ruku ode odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit...
Job 18:11... na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohroma, neštěstí...
Job 18:14...z bezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou...
Job 20:25...trčí šíp a jeho špice se žlučí skví. Kdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí...
Job 24:17... Těm všem je temno svítáním, přátelí se totižhrůzou tmy. voda takové rychle odplaví, jsou prokleté...
Job 27:20...je to naposled; když oči otevře, nic mu nezbudeHrůzy ho postihnou jako povodeň, uprostřed noci ho vichr...
Job 30:15... jak záplava se valí troskami. Všechny ty hrůzy se na vrhly, mou důstojnost jako by vichr uchvátil...
Žalmy 31:14...se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvyhrůza ze všech stran! se proti mně spolu domlouvají,...
Žalmy 55:6...mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehlyHrůza a děs svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych...
Žalmy 60:5... se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale...
Žalmy 73:19...záhubě! V jediném okamžiku budou zahubenihrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzení, Pane,zaženeš...
Žalmy 78:33...skončili v marnosti, když jejich léta zkrátil hrůzami. Když je však hubil, pilně ho hledali, vraceli se a...
Žalmy 88:16...tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese valí,...
Žalmy 88:17...prudký hněv se přese valí, zdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád obkličují jako voda, zaplavují ze...
Žalmy 91:5...jeho věrnosti obklopí! Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne létají, morové nákazy, jež tmou...
Žalmy 107:26...pozvedal. Stoupali k nebi, padali do hloubekhrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak vratký opilec...
Žalmy 111:9...smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svatéhrůzu nahání, úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti!...
Žalmy 116:3...němu volám kdykoli. Provazy smrti obklopilyhrůzy hrobu přepadly, úzkost a trápení přemohly!...
Žalmy 119:120...a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! Právem a...
Přísloví 1:26...neřídil. Vašemu neštěstí nyní zasměji sehrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu, jako bouře...
Přísloví 1:27... Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí, soužením a...
Přísloví 20:2...ním vrávorá, nezmoudří. Jako když lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudí. Upustit...
Izaiáš 2:10...Schovej se do skal, člověče, zahrab se do zeměhrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem!...
Izaiáš 2:19...schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemíhrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, ...
Izaiáš 2:21...do skalních slují, do horských rozsedlinhrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, ...
Izaiáš 17:14...chmýří ve vichřici. S večerem přicházejí náhlé hrůzy, než se však rozední, jsou pryč. Takový je úděl...
Izaiáš 19:17...proti nim. Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce o se budou děsit kvůli...
Izaiáš 22:5... Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradeb a křiku mezi...
Izaiáš 28:19... znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i denHrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto poselství....
Izaiáš 31:9...a jejich mladíky čeká robota. Jejich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich velitelé se zděsí před mou korouhví...
Izaiáš 33:18...se do dáli. Pak budeš přemítat nad přežitými hrůzami: "Kde je sepisovatel, kde výběrčí daní, kde ten,...
Izaiáš 51:13...a položil základy země. Denně žiješ v stálé hrůze před hněvem utiskovatele, který se chystá k záhubě....
Izaiáš 65:23... se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin - oni i...
Jeremiáš 2:12...za nesmysly! Zděste se, nebesa, otřásejte se hrůzou nad tím, co se stalo, praví Hospodin. Můj lid totiž...
Jeremiáš 4:9...i velmoži; kněží budou tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem....
Jeremiáš 5:30...je ten národ takový? Co se to v téhle zemi dějeHrůza! Děs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na...
Jeremiáš 6:25...pole! Na cestu nevyrážejte! Nepřítel třímá mečHrůza všude kolem! Můj lide, obleč se pytlem, svíjej se v...
Jeremiáš 8:21... Zranění mého lidu zraňuje i , truchlím, jsem hrůzou přemožen. Copak není balzám v Gileádu? Což tam...
Jeremiáš 15:8... na matky i na mládence; znenadání na uvalím hrůzu a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadne u konce s...
Jeremiáš 20:3... nenazývá Pašchur, ale Magor-misavivHrůza všude kolem. Tak praví Hospodin: Hle, vydávám ...
Jeremiáš 20:4...všude kolem. Tak praví Hospodin: Hle, vydávám  hrůze - tebe i všechny tvé přátele, kteří před tvýma očima...
Jeremiáš 20:10... neovládnu se! Od tolika lidí slyším nařčení: "Hrůza všude kolem, Magor-misaviv! Udejte ho! Pojďme ho...
Jeremiáš 30:5...praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může...
Jeremiáš 32:21... mocnou rukou, vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich...
Jeremiáš 46:5...sraženi, zoufale prchají, bez rozhlíženíHrůza všude kolem! praví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou...
Jeremiáš 49:5... prý: ‚Kdo by napadal?' Hle, přivedu na tebe hrůzu, praví Hospodin, Pán zástupů, hrůzu z celého tvého...
Jeremiáš 49:16...národy, mezi lidmi budeš v opovržení. Klame  hrůza, kterou vzbuzuješ, a pýcha tvého srdce. V rozeklaných...
Jeremiáš 49:23...v hanbě, neboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze utišit. Damašek slábne,...
Jeremiáš 49:29...věci. Jejich velbloudi budou odvedeni pryč, ‚Hrůza všude kolem!' - tak na lidé zakřičí. Rychle! Dejte...
Ezechiel 1:18...nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná...
Ezechiel 1:22...cosi jako třpytivá křišťálová klenba, budící hrůzu. Pod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k sobě...
Ezechiel 4:16... I vodu budou mít odměřenou a pít ji budouhrůze, protože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden...
Ezechiel 7:18... Jejich oděvem bude pytlovina a přikryje je hrůza; každá hlava bude oholena a na všech tvářích hanba....
Ezechiel 7:27... kníže zahalí se zděšením a ruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím...
Ezechiel 12:19...chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu píthrůze, protože jejich země bude oloupena o všechno kvůli...
Ezechiel 22:5...k smíchu, slavné svou nečistotou a množstvím hrůz. Pohleď - každý vládce Izraele ve tvých zdech podle...
Ezechiel 23:33... k okraji. Opiješ se k zoufalství kalichem hrůzy a zděšení, kalichem své sestry Samaří. ho do...
Ezechiel 26:16...odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání...
Ezechiel 26:17...Se všemi, kdo v tobě bydleli, jste šířili hrůzu všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den...
Ezechiel 32:10...národy tebou vyděsím; jejich králům vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří. Strachy o...
Ezechiel 32:23...všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, padli, mečem pobiti. Bude tam Elam a...
Ezechiel 32:24...neobřezaní do podsvětí. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli...
Ezechiel 32:25...ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď snášejí hanbu s těmi, kdo...
Ezechiel 32:26...ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny, kteří...
Ezechiel 32:30...severní vladaři spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzu, již budili svou udatností, sestoupili i oni s hanbou...
Ezechiel 32:32... praví Panovník Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do země živých a farao se všemi svými hordami bude...
Daniel 2:31...vzhledu. Tyčila se před tebou a budila hrůzu. Hlava sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze...
Daniel 5:6...paláce. Když král spatřil tu píšící ruku, zbledl hrůzou. Kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou....
Daniel 7:28... co mi přicházelo na mysl, jsem Daniel zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srdci. Ve třetím...
Daniel 8:17...směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsemhrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: "Rozuměj, lidský synu,...
Daniel 10:7...se mnou, je neviděli, ale padla na taková hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal jsem tedy sám. Jakmile...
Daniel 12:6...hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad...
Marek 14:33...Petra, Jakuba a Jana a vtom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko k smrti. Zůstaňte tu...
Lukáš 21:11... na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. Před tím vším ale vztáhnou...
Židům 12:21...hrozná podívaná, že Mojžíš řekl: " se třesu hrůzou.") Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého...
Zjevení 18:10...nad kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda...
Zjevení 18:15...s těmito věcmi, kteří na zbohatli, se pro hrůzu z jejích muk zastaví v povzdálí a budou plakat,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |