Hrát

Hledám varianty 'hrát' [ hrát (16) hrály (1) hráli (3) hrál (4) hrajte (7) hrajme (1) hrají (2) hraji (1) hraje (1) hraj (1) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 4:21...Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila také porodila, a to...
1. Samuel 16:16...svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý...
1. Samuel 16:17..."Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů...
1. Samuel 16:18...jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný...
1. Samuel 16:23...přišel ten duch od Boha, David bral citeruhrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten...
1. Samuel 18:6...králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na tamburíny a drnkačky a při tanci prozpěvovaly:...
1. Samuel 18:10... takže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po...
1. Samuel 19:9...na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi....
2. Samuel 6:5...před Hospodinem ze všech sil a zpívalihráli na lyry a citery, na tamburíny, chřestítka a činely....
2. Královská 3:15...mi tedy hudebníka." Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin...
1. Letopisů 13:8...křepčili před Bohem ze všech sil a zpívalihráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a trubky. Když...
1. Letopisů 15:19... strážné. Zpěváci Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové činely, Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot,...
1. Letopisů 16:5... Eliab, Benajáš, Obed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na činely, zatímco kněží...
1. Letopisů 16:9... jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte muhrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým...
Žalmy 21:14... Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívathrát chcem o tvém hrdinství! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 27:6...budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívathrát! Slyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade...
Žalmy 33:3...loutně mu zahrajte. Zazpívejte mu novou píseňhrajte krásně a hlasitě! Hospodinovo slovo je přímé,...
Žalmy 57:8...je, Bože, připraveno, připraveno je zpívathrát. Probuď se konečně, moje slávo, probuď se, loutno a...
Žalmy 57:10...zář! Chválit , Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá k samému nebi,...
Žalmy 68:5...a tančit radostí! Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin je...
Žalmy 104:26...a také leviatan, jehož jsi stvořil, aby si tam hrál! Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase...
Žalmy 105:2... jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte muhrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým...
Žalmy 108:2...je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívathrát. Probuď se konečně, loutno a citero, vzbudím ranní...
Žalmy 108:4...Chválit , Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá výše než k nebi...
Žalmy 147:7... Zpívejte Hospodinu s vděčností, našemu Bohu hrajte na citery! On halí nebe do oblak a zemi deštěm...
Žalmy 149:3...Králem jásejte! Jeho jméno chvalte tančenímhrajte mu na tamburíny a citery! Hospodin chová svůj lid v...
Přísloví 8:31...ním stále oddávám. Na jeho zemi, na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší! Proto, synové,...
Izaiáš 11:8...bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. ...
Izaiáš 23:16...si loutnu, město obcházej, zapomenutá nevěstkoHraj líbezně, zpívej, zpívej, si na tebe vzpomenou! Po...
Izaiáš 30:32...úderu metly, který Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a citery - pouhým máchnutím ruky je v bitvě...
Izaiáš 38:20...Hospodin je připraven k záchraně - zpívejmehrajme na strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v...
Ezechiel 33:32...milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. ...
Zachariáš 8:5...budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát. Tak praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku...
1. Korintským 14:7...nevydají jasné tóny, jak kdo poznat, co se hraje? A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude...
Galatským 2:13... protože se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, se tím jejich pokrytectvím nechal...
Efeským 5:19...a duchovních písních; svým srdcem zpívejtehrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve...
Zjevení 14:2...zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |