Hovoří

Hledám varianty 'hovoří' [ hovořit (2) hovořila (3) hovořil (8) hovoří (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
1. Samuel 14:19...tehdy byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále...
1. Královská 1:22...můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě hovořila s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde...
1. Královská 5:13...tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pětHovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po yzop...
1. Královská 10:2...zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovihovořila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny...
2. Letopisů 9:1...zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovihovořila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny...
Job 34:35... slyší a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není špetka soudnosti! Jen je Job...
Žalmy 119:46...žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidlaHovořit budu o tvých svědectvích, nebudu zahanben ani před...
Žalmy 145:6... zatímco přemýšlím o tvých zázracích.  hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti...
Žalmy 145:11... vyprávějí, o tvých mocných činech  hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o slávě a...
Ezechiel 24:27...setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim staneš...
Daniel 1:19...je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi,...
Micheáš 6:12...boháči jsou násilníci a vaši občané mluví ležhovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem ranil trápením,...
Skutky 9:29...tak s nimi zůstal v JeruzaléměHovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali...
Skutky 18:4... Bydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Když pak z...
Skutky 18:19...Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogyhovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas...
Skutky 19:8...šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvilhovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím království. Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |