Houfů

Hledám varianty 'houfů' [ houfy (2) houfů (1) houfem (3) houf (7) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 6:26...řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi,...
Exodus 7:4...neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země...
Exodus 12:51...dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. Hospodin k Mojžíšovi znovu...
Soudců 9:37..."Podívej, z Tabur-erecu sestupuje vojsko a další houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl:...
1. Samuel 19:20...posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují,...
1. Královská 20:27...jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k...
2. Královská 9:17...na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to řekl: "Vyber...
1. Letopisů 12:21... Jozabad, Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfů. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to...
Jeremiáš 5:7... Jen co jsem je nasytil, odešli cizoložithoufem se valí do domu nevěstky. Hřebci jedni vykrmení a...
Lukáš 22:47...pokušení." Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čele s Jidášem, jedním z Dvanácti. Přistoupil k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |