Hostině

Hledám varianty 'hostině' [ hostiny (4) hostinu (28) hostině (7) hostinám (1) hostina (1) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 19:3...k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedli. Ale než...
Genesis 21:8...se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi...
Genesis 26:30...přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si...
Genesis 29:22...tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k...
Genesis 40:20...narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal...
Numeri 22:40... Tam Balák obětoval skot a brav a pozvalhostině Balaáma i hodnostáře, kteří ho přivedli. Ráno pak...
Soudců 14:10...pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je...
Soudců 14:12..." řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám třicet košil a...
Soudců 14:17...mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že tu hádanku...
1. Samuel 9:12...do města, protože lidé pořádají na návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se...
1. Samuel 9:13...ho, hned jak přijdete do města, než se vydáhostině na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijde,...
1. Samuel 20:24...tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král zasedlhostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi naproti...
2. Samuel 3:20...do Hebronu, David jemu i jeho mužům připravil hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a...
1. Královská 1:41...Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve...
1. Královská 3:15...a pokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se...
2. Královská 6:23...ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli a napili, propustil je. Vrátili...
Ester 1:5...majestátu. Na závěr král vystrojil sedmidenní hostinu na nádvoří královské zámecké zahrady a pozval...
Ester 1:9...zatím v Xerxově královském paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen...
Ester 5:4... mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem pro něj připravila?" odpověděla Ester....
Ester 5:5...splní, co žádá!" Král i Haman pak přišli na hostinu, kterou Ester připravila. Nad pohárem vína se král...
Ester 5:8...mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na...
Ester 5:12..." povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále nikoho, jenom...
Ester 5:14...pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi zalíbila, a tak dal postavit...
Ester 6:14...královi eunuchové a spěšně Hamana odvedli na hostinu, kterou vystrojila Ester. Král i Haman přišli na...
Ester 7:1...kterou vystrojila Ester. Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně...
Job 1:4... každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít...
Žalmy 63:6...jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní slaví ústa ! Když ležím na...
Přísloví 7:14... ho líbá, bez uzardění mu povídá: "Pořádám hostinu z čerstvého masa, dnes jsem obětovala, co jsem...
Jeremiáš 16:7...jizvy ani holit hlavy. Nikdo neuspořádá smuteční hostinu k útěše těch, kdo truchlí nad mrtvým; ti, kdo...
Jeremiáš 41:1...královým nejvyšším hodnostářům. Během společné hostiny v Micpě pak Išmael, syn Netaniášův, náhle vstal a s...
Jeremiáš 51:39...mladí lvi. se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu, opiji je, že se budou hlučně veselit. Pak ale...
Ezechiel 39:17...a pojďte sem! Sejděte se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké obětní hostině...
Ezechiel 39:19... kozlů a býků vypasených v Bášanu. Na obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk, ...
Daniel 5:1...v pýše! Král Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a v jejich společnosti...
Amos 6:7...budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při sobě -...
Matouš 22:4...‚Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit býčky i vykrmená telata, všechno...
Marek 6:21...když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže...
Lukáš 5:29...ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů....
Lukáš 14:13...totiž na oplátku zase pozvat tebe. Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a slepé....
Zjevení 19:17...létající středem nebe: "Pojďte, shromážděte sehostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |