Hosta

Hledám varianty 'hosta' [ hosty (6) hostům (5) hostů (4) hostem (6) hosté (7) hosta (5) host (8) ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 18:10...zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle...
Genesis 23:4... promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit pozemek...
Exodus 12:19... bude vyloučen z izraelské obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech...
Exodus 12:49...neobřezanec ho však jíst nesmí. Pro domácíhohosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni...
Leviticus 17:15...jedl, bude vyobcován. Kdokoli, domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si...
Leviticus 18:26...se žádné z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé...
Leviticus 22:10...věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz...
Leviticus 24:16... Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo domácí. Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli...
Leviticus 24:22... nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin,...
Leviticus 25:6...tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé...
Leviticus 25:23...natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u  hosté a přistěhovalci. U veškeré půdy, již budete vlastnit,...
Leviticus 25:35... takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj...
Numeri 9:14...a pravidel pro Hod beránka. Pro domácíhohosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den,...
Numeri 35:15...města. Těchto šest měst synům Izraelehostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam...
Soudců 19:23...Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu dcera,...
2. Samuel 12:4... Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku...
1. Královská 1:41...otřásala zem. Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk...
1. Královská 1:49...následníka na můj trůn.'" Mezi Adoniášovými hosty zavládlo zděšení. Všichni přítomní se zvedli a...
1. Letopisů 29:15... bylo z tvé ruky! Před tebou jsme jen poutnícihosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou...
Job 19:15...i přátelé nechali, zapomněli na hosté . I služebnice mají za cizince, dívají se na...
Žalmy 39:13... Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutníkhost jsem přece u tebe tak jako všichni moji otcové! Odvrať...
Žalmy 105:23... Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid tam Hospodin velmi...
Matouš 14:9...se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, to splní. Poslal tedy kata, aby Jana...
Matouš 22:3... Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě...
Matouš 22:10...zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl...
Matouš 22:11...hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do...
Marek 6:22...a zatančila, zalíbila se Herodovi i jeho hostům natolik, že král dívce řekl: "Požádej , o co chceš...
Marek 6:26...přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům to nechtěl odmítnout. Hned poslal kata s příkazem...
Lukáš 5:29...ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů....
Lukáš 7:49... řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i...
Lukáš 14:7...se na žádnou odpověď. Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství:...
Lukáš 14:10...pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli...
Lukáš 14:15...spravedlivých." Když to uslyšel jedenhostů, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím...
Lukáš 14:16...člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným...
Jan 2:10...podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno...
Skutky 10:6...do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona koželuha, který dům u moře." Když...
Skutky 10:18...dům. Když dorazili ke dveřím, zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom vidění...
Skutky 10:32...a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona koželuha u moře.' Proto jsem k tobě...
Skutky 16:15...prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě." A tak nás přemluvila. Jednou, když jsme...
1. Timoteus 5:10...známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se...
3. Jan 1:5...v tom, jak se chováš k bratrům a zvláštěhostům. Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |