Host

Hledám varianty 'host' [ hosty (6) hostům (5) hostů (4) hostem (6) hosté (7) hosta (5) host (8) ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 18:10...zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle...
Genesis 23:4... promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit pozemek...
Exodus 12:19... bude vyloučen z izraelské obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech...
Exodus 12:49...neobřezanec ho však jíst nesmí. Pro domácíhohosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni...
Leviticus 17:15...jedl, bude vyobcován. Kdokoli, domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si...
Leviticus 18:26...se žádné z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé...
Leviticus 22:10...věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz...
Leviticus 24:16... Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo domácí. Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli...
Leviticus 24:22... nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin,...
Leviticus 25:6...tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé...
Leviticus 25:23...natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u  hosté a přistěhovalci. U veškeré půdy, již budete vlastnit,...
Leviticus 25:35... takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj...
Numeri 9:14...a pravidel pro Hod beránka. Pro domácíhohosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den,...
Numeri 35:15...města. Těchto šest měst synům Izraelehostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam...
Soudců 19:23...Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu dcera,...
2. Samuel 12:4... Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku...
1. Královská 1:41...otřásala zem. Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk...
1. Královská 1:49...následníka na můj trůn.'" Mezi Adoniášovými hosty zavládlo zděšení. Všichni přítomní se zvedli a...
1. Letopisů 29:15... bylo z tvé ruky! Před tebou jsme jen poutnícihosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou...
Job 19:15...i přátelé nechali, zapomněli na hosté . I služebnice mají za cizince, dívají se na...
Žalmy 39:13... Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutníkhost jsem přece u tebe tak jako všichni moji otcové! Odvrať...
Žalmy 105:23... Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid tam Hospodin velmi...
Matouš 14:9...se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, to splní. Poslal tedy kata, aby Jana...
Matouš 22:3... Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě...
Matouš 22:10...zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl...
Matouš 22:11...hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do...
Marek 6:22...a zatančila, zalíbila se Herodovi i jeho hostům natolik, že král dívce řekl: "Požádej , o co chceš...
Marek 6:26...přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům to nechtěl odmítnout. Hned poslal kata s příkazem...
Lukáš 5:29...ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů....
Lukáš 7:49... řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i...
Lukáš 14:7...se na žádnou odpověď. Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství:...
Lukáš 14:10...pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli...
Lukáš 14:15...spravedlivých." Když to uslyšel jedenhostů, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím...
Lukáš 14:16...člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným...
Jan 2:10...podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno...
Skutky 10:6...do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona koželuha, který dům u moře." Když...
Skutky 10:18...dům. Když dorazili ke dveřím, zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom vidění...
Skutky 10:32...a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona koželuha u moře.' Proto jsem k tobě...
Skutky 16:15...prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě." A tak nás přemluvila. Jednou, když jsme...
1. Timoteus 5:10...známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se...
3. Jan 1:5...v tom, jak se chováš k bratrům a zvláštěhostům. Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce....

Slova obsahující host: host (8) hosta (5) hosté (7) hostem (6) hostil (1) hostili (1) hostina (1) hostinám (1) hostince (1) hostinci (1) hostině (7) hostinskému (1) hostinu (28) hostiny (4) hostitel (3) hostiteli (1) hostů (4) hostům (5) hosty (6) lhostejné (2) lhostejní (1) lhostejný (5) nehostinném (1) pohostil (1) pohostinnost (2) pohostinnosti (1) pohostinný (2) rozhostí (1) rozhostilo (1) vyhostil (1) vyhostili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |