Hospodinu

Hledám pøesnì 'hospodinu'. Nalezeny 793 verše. Další varianty: hospodinu (841) hospodinovi (11) hospodinem (234) hospodine (401) hospodina (695) hospodin (3494)
Genesis 4:3...půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z...
Genesis 4:13...trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a...
Genesis 8:20...z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho...
Genesis 12:7...žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam...
Genesis 12:8...na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram...
Genesis 13:13...lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin...
Genesis 13:18...Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský...
Genesis 15:6..."Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu...
Genesis 24:3...do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi...
Genesis 24:26...k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána...
Genesis 24:48...na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána...
Genesis 24:52...služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a...
Genesis 25:21...Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlilHospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy...
Genesis 38:10...bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda...
Exodus 3:18...egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na...
Exodus 4:10...Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný...
Exodus 5:3...třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo...
Exodus 5:17... nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat...
Exodus 6:12...propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli -...
Exodus 6:30...faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak farao...
Exodus 8:4...nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete seHospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim....
Exodus 8:8..." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volalHospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl....
Exodus 8:22..."To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás...
Exodus 8:23...třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl:...
Exodus 8:24...řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš...
Exodus 8:25...se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlitHospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí...
Exodus 8:26..." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil seHospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil...
Exodus 9:28...právu a se svým lidem v neprávu! Modlete seHospodinu. Božích hromů a krupobití bylo dost! Propustím...
Exodus 9:29..."Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruceHospodinu, hromy přestanou a krupobití skončí. To abys...
Exodus 9:33...odešel od faraona ven z města a vzepjal ruceHospodinu. Hromy i krupobití rázem skončily a na zem se...
Exodus 10:7...budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem...
Exodus 10:8...zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl:...
Exodus 10:11...tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy...
Exodus 10:16...zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť...
Exodus 10:17...mi tentokrát můj hřích. Modlete se za Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A...
Exodus 10:18...A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil seHospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný...
Exodus 10:24... Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte...
Exodus 10:25...k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi -...
Exodus 10:26... Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co...
Exodus 12:27...znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na...
Exodus 12:31...i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot,...
Exodus 12:42...Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc,...
Exodus 13:12...ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří...
Exodus 13:15...nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od...
Exodus 14:10...na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěliHospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v...
Exodus 14:31...na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina...
Exodus 15:1... Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s...
Exodus 15:21...a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do...
Exodus 16:7...že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti...
Exodus 16:8...reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 17:4...a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volalHospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ...
Exodus 19:9...řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu HospodinoviHospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém...
Exodus 19:21...Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se...
Exodus 19:22...by jich padlo. Také kněží, kteří přistupujíHospodinu, se posvětí, aby se na Hospodin neobořil."...
Exodus 19:23...vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu...
Exodus 19:24...horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani...
Exodus 20:10... ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty,...
Exodus 22:10...nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního....
Exodus 23:25...sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě...
Exodus 24:1...ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "VystupHospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských...
Exodus 24:2...izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují...
Exodus 24:5...poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu...
Exodus 28:36...zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban...
Exodus 29:18...pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom...
Exodus 29:24...a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmeš z jejich rukou a necháš to...
Exodus 29:25...zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova...
Exodus 29:26...pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedání i kýtu...
Exodus 29:28...z jejich pokojných obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům...
Exodus 29:41...jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení stálá...
Exodus 30:10... v Den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:12...počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli tomu...
Exodus 30:13... což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do...
Exodus 30:14...půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od...
Exodus 30:15...do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich...
Exodus 30:20...nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby...
Exodus 30:37...stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude...
Exodus 32:29...mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo...
Exodus 32:30...jste veliký hřích. Nyní však vystoupímHospodinu - snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak...
Exodus 32:31...vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátilHospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích;...
Exodus 33:12...Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,'...
Exodus 35:5..."Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, přinese...
Exodus 35:21... každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na...
Exodus 35:22...a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe...
Exodus 35:24...stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáciové...
Exodus 35:29...muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin...
Exodus 39:30...svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být...
Leviticus 1:2...k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze...
Leviticus 1:9...zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí...
Leviticus 1:13... To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z...
Leviticus 1:14...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj...
Leviticus 1:17... To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ...
Leviticus 2:1...příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu...
Leviticus 2:2...na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho...
Leviticus 2:3...jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci,...
Leviticus 2:8... Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k oltáři,...
Leviticus 2:9...na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho...
Leviticus 2:10...jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu,...
Leviticus 2:11...Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako...
Leviticus 2:12...oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je...
Leviticus 2:14... S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti...
Leviticus 2:16...dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu...
Leviticus 3:3... z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem...
Leviticus 3:5...bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu...
Leviticus 3:6...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce...
Leviticus 3:9... Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme...
Leviticus 3:11...nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před...
Leviticus 3:14...ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem...
Leviticus 3:16...oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 4:3... tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka...
Leviticus 4:31...jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 4:35...kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli...
Leviticus 5:6... Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil,  Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť...
Leviticus 5:7...smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky...
Leviticus 5:12...díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná...
Leviticus 5:15...někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění...
Leviticus 5:19...oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 5:25...právoplatnému majiteli. Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke...
Leviticus 6:8...díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane....
Leviticus 6:11...Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení...
Leviticus 6:13...jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako...
Leviticus 6:14...přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm...
Leviticus 6:15...po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť...
Leviticus 7:5...to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění. Každý mužského pohlaví v...
Leviticus 7:11...dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s ...
Leviticus 7:25...jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých...
Leviticus 7:29...k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar....
Leviticus 7:30...dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl...
Leviticus 7:35...přijímat od synů Izraele." Toto je podílHospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům...
Leviticus 7:38...odškodnění, oběti pověření a pokojné obětiHospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy...
Leviticus 8:21...vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl...
Leviticus 8:27...a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše...
Leviticus 8:28...vonící oběť pověření, byla to ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl...
Leviticus 8:29... Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření, jak...
Leviticus 9:21... Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k...
Leviticus 10:15...s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům...
Leviticus 14:12...oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za...
Leviticus 14:24...odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění,...
Leviticus 17:4...venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj...
Leviticus 17:5...dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je...
Leviticus 17:6...jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá...
Leviticus 17:9...ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu....
Leviticus 19:5... váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je...
Leviticus 19:8...jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když...
Leviticus 19:21...Nezemřou, neboť nebyla svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění...
Leviticus 21:21...vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm...
Leviticus 22:3...ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový...
Leviticus 22:18...nebo z přistěhovalců žijících v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako...
Leviticus 22:21... neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako...
Leviticus 22:22...došla zalíbení - nesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého, polámaného, zmrzačeného,...
Leviticus 22:24...dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s rozmáčknutými, roztlučenými,...
Leviticus 22:27...osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím...
Leviticus 22:29...ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste...
Leviticus 23:3... Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá...
Leviticus 23:8...dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude další...
Leviticus 23:12...sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako...
Leviticus 23:13...olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbu....
Leviticus 23:16...tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete...
Leviticus 23:17...oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy...
Leviticus 23:18...býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmi a úlitbami budou ohnivou...
Leviticus 23:20...prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V...
Leviticus 23:25...běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:27...budete se pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je...
Leviticus 23:36...dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít...
Leviticus 23:37...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá...
Leviticus 23:38... každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a...
Leviticus 24:7...na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány před...
Leviticus 24:9...Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské...
Leviticus 27:2...Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude...
Leviticus 27:9...slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté....
Leviticus 27:11...Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí...
Leviticus 27:14...pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší...
Leviticus 27:16...peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena...
Leviticus 27:21...bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze....
Leviticus 27:22...stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti,...
Leviticus 27:23...toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho...
Leviticus 27:26... Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže....
Leviticus 27:28...člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti...
Leviticus 27:29...svatosvatě patří. Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré...
Leviticus 27:30... z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své...
Leviticus 27:32...kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo...
Numeri 5:6...hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinu, takový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích...
Numeri 5:8...by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj...
Numeri 5:25...z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltáři. Vezme z moučné oběti do...
Numeri 6:2...složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i piva; nenapije se...
Numeri 6:6...nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při...
Numeri 6:8...Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou...
Numeri 6:12...svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a...
Numeri 6:14...do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou...
Numeri 6:17...oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho...
Numeri 6:20...vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání...
Numeri 6:21...je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který...
Numeri 8:11...Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu...
Numeri 8:12...jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Potom levity postav před...
Numeri 8:13...a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité...
Numeri 8:21...vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření, aby byli očištěni....
Numeri 9:7...Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl:...
Numeri 9:10...při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku...
Numeri 9:13...ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl...
Numeri 10:9...troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel....
Numeri 11:2...volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlilHospodinu, oheň uhasl. To místo nazvali Tabera, Spáleniště,...
Numeri 11:11...hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem...
Numeri 12:13...s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volalHospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin...
Numeri 14:8... je velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem...
Numeri 14:9...mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto...
Numeri 14:13...a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl...
Numeri 15:3...vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili...
Numeri 15:4...ze skotu nebo z bravu, pak ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť:...
Numeri 15:7...třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou...
Numeri 15:8... jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři...
Numeri 15:10...hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým býkem, s každým...
Numeri 15:13... když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních některý...
Numeri 15:14...žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro...
Numeri 15:19...její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu. Jako obětní příspěvek z humna odevzdávejte...
Numeri 15:21...těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže...
Numeri 15:24...mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle...
Numeri 15:25...za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. Celé...
Numeri 15:30...to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože...
Numeri 16:11...Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?"...
Numeri 16:15...Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla...
Numeri 18:6...vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání....
Numeri 18:12...víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi...
Numeri 18:13...všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve...
Numeri 18:14...ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno,...
Numeri 18:15...lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš...
Numeri 18:17...dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne...
Numeri 18:19...příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a...
Numeri 18:24... které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví...
Numeri 18:26...které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude...
Numeri 18:28...z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete od...
Numeri 18:29... co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl....
Numeri 20:16...otci začali nakládat zle. Volali jsme tedyHospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás...
Numeri 21:2...a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme...
Numeri 21:7...slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás zbaví...
Numeri 23:15...u své zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst...
Numeri 24:1...oltáři býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat...
Numeri 25:4... Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvemHospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a...
Numeri 26:9...proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha...
Numeri 27:3... ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti Hospodinu, k tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích...
Numeri 27:5...našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 27:15... Voda sváru, v Kádeši na poušti Cin. Mojžíš Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého...
Numeri 28:3...jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé...
Numeri 28:6...na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného...
Numeri 28:8...jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez...
Numeri 28:11...vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních...
Numeri 28:13...oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka...
Numeri 28:19...žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a...
Numeri 28:24...den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; je obětován kromě stálé zápalné oběti a její...
Numeri 28:26... budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění;...
Numeri 28:27... Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních...
Numeri 29:2... Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm...
Numeri 29:6...pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté...
Numeri 29:8... Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm...
Numeri 29:13...Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14...
Numeri 29:36... Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho berana a...
Numeri 29:39...oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a...
Numeri 30:3..."Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo...
Numeri 30:4...žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom...
Numeri 31:29...odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber...
Numeri 31:37...do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo...
Numeri 31:38...odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu...
Numeri 31:39...Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu...
Numeri 31:40...Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal...
Numeri 31:41...nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin...
Numeri 31:50...jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky,...
Numeri 31:52...mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili...
Numeri 32:12... syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a...
Numeri 32:13... a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je...
Numeri 32:22...vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete...
Numeri 32:23... Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si...
Deuteronomium 1:32...dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě,...
Deuteronomium 1:36...dám zem, kterou prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl:...
Deuteronomium 1:41..." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme vytáhnout a bojovat, přesně jak nám...
Deuteronomium 4:4...peorského Baala. Vy, kdo jste se přimkliHospodinu, jste však dodnes všichni naživu. Pohleď, učím...
Deuteronomium 4:30...tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíšHospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin,...
Deuteronomium 5:14... ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty,...
Deuteronomium 8:10... Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal....
Deuteronomium 9:7...lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z...
Deuteronomium 9:16... Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy...
Deuteronomium 9:24...jste mu a neposlechli ho. Bouřili jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před...
Deuteronomium 9:26...řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlilHospodinu: "Hospodine, Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj...
Deuteronomium 10:12... že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina,...
Deuteronomium 10:14... která ti dnes udílím pro tvé dobro. HleHospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i...
Deuteronomium 12:4...zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďteHospodinu, svému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte...
Deuteronomium 12:11...budete přebývat v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy...
Deuteronomium 12:31...bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají...
Deuteronomium 13:17...to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, ...
Deuteronomium 15:9...lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli toběHospodinu a ty bys měl hřích. Dávej ochotně, nepouštěj si...
Deuteronomium 15:19...prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu. Prvorozeného býčka nepoužívej k...
Deuteronomium 15:21...nebo s jinou vážnou vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak...
Deuteronomium 16:1...zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci...
Deuteronomium 16:2... váš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento...
Deuteronomium 16:10...sedm týdnů od začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou...
Deuteronomium 16:21... tvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani...
Deuteronomium 17:1...- to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla...
Deuteronomium 17:12...neuposlechnout kněze, stojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk...
Deuteronomium 18:1...dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví mezi svými...
Deuteronomium 18:13... tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž...
Deuteronomium 20:18...kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město...
Deuteronomium 22:5...jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí...
Deuteronomium 23:22...přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit....
Deuteronomium 23:24...to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého...
Deuteronomium 24:15...na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volatHospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem...
Deuteronomium 26:3...v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž...
Deuteronomium 26:7...a drtili těžkou robotou. Volali jsme tedyHospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl...
Deuteronomium 27:5...hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných...
Deuteronomium 27:6...Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem.  Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů,...
Deuteronomium 28:47... nesloužil jsi s radostným a vděčným srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům,...
Deuteronomium 28:58...mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží...
Deuteronomium 29:28...země, kde jsou dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí...
Deuteronomium 30:2... můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpětHospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny...
Deuteronomium 30:10...z blahobytu tvých otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a...
Deuteronomium 31:27...vzpurnost a tvrdošíjnost! Hle, bouříte se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co...
Deuteronomium 32:6... zkažení jsou, zvrácený a zpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácíte, lide nerozumný a nemoudrý? Copak on...
Jozue 2:12...na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i...
Jozue 6:17...Hospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i se vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab...
Jozue 6:19...i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinova pokladu." Zazněly trouby...
Jozue 7:19... "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi...
Jozue 7:20...přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem...
Jozue 8:30... která je tam dodnes. Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům...
Jozue 8:31... oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova...
Jozue 9:18... poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala...
Jozue 9:19...proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout....
Jozue 13:14...nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš...
Jozue 14:8...všechen lid o odvahu, ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země,...
Jozue 14:9...dědictví tobě a tvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživu,...
Jozue 14:14... synu Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval...
Jozue 22:16...Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele?...
Jozue 22:18...na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes bouříte proti...
Jozue 22:19...obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte...
Jozue 22:22...izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to a to i Izrael:...
Jozue 22:25... Boha Izraele, synové Rubenovi a GádoviHospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy...
Jozue 22:27...i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváří....
Jozue 22:29...svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes od Hospodina...
Jozue 22:31...synům odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti Hospodinu jste...
Jozue 23:8...jim ani se jim neklanějte. Přimkněte seHospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali dodnes....
Jozue 24:7...Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volaliHospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal...
Jozue 24:14...olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy,...
Jozue 24:15...Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit - ...
Jozue 24:18...a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeliHospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy,...
Jozue 24:19...Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh;...
Jozue 24:21...prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste...
Jozue 24:23..." pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdceHospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu...
Jozue 24:24...k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl...
Jozue 24:31...horách severně od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů...
Soudců 2:5...nazvali Bokim (to jest Plačící) a obětovali tam Hospodinu. Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové...
Soudců 2:7...do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů...
Soudců 3:9...osm let. Když potom synové Izraele volaliHospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to...
Soudců 3:15...osmnáct let. Když potom synové Izraele volaliHospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to levák Ehud, syn...
Soudců 4:3...v Charošet-hagojimu. Synové Izraele volaliHospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po...
Soudců 5:3...Slyšte to, králové, vladaři, naslouchejte,  Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat...
Soudců 5:23...hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí, za to, že...
Soudců 6:6...Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volatHospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k...
Soudců 6:7...Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volaliHospodinu, poslal k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim...
Soudců 6:24... "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a nazval jej "Hospodin je pokoj". Ten oltář...
Soudců 6:26... Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho...
Soudců 10:10...veliké soužení. Synové Izraele tehdy volaliHospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme...
Soudců 10:15...zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli...
Soudců 10:16...ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále snášet....
Soudců 11:30...Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím...
Soudců 11:31... první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje...
Soudců 11:35...Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona,...
Soudců 11:36..."Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti...
Soudců 13:8...Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlilHospodinu: "Odpusť, Pane můj. nás prosím ten Boží muž,...
Soudců 13:16... rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu...
Soudců 13:19...vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala...
Soudců 15:18...vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volalHospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému...
Soudců 16:28...tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volalHospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě...
Soudců 17:3... prohlásila: "To stříbro slavnostně zasvěcuji Hospodinu za svého syna a nechám z něj odlít modlu." Poté,...
Soudců 20:26... Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se do večera a přinášeli Hospodinu...
Soudců 21:5...izraelských kmenů nepřišel do shromážděníHospodinu?" Zavázali se totiž přísahou, že každý, kdo...
Soudců 21:7...Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom...
Soudců 21:8...se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišelHospodinu do Micpy?" Ukázalo se, že do tábora na...
1. Samuel 1:3...města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli dva...
1. Samuel 1:10...Elí. Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlilaHospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine...
1. Samuel 1:11...a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své...
1. Samuel 1:19...zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se...
1. Samuel 1:21...znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. "...
1. Samuel 1:26...žena, která tu poblíž tebe stála a modlila seHospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi...
1. Samuel 1:28...jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život." A poklonili...
1. Samuel 2:1... Hana se tenkrát modlila těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh...
1. Samuel 2:8...usednout, dává jim místo na čestných sedadlechHospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět....
1. Samuel 2:11... ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové byli ničemové. Nedbali na...
1. Samuel 2:20... Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky místo toho...
1. Samuel 2:25... Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova...
1. Samuel 2:26...Samuel však prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu:...
1. Samuel 3:1... Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné....
1. Samuel 6:14...na dříví a krávy přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s i...
1. Samuel 6:15...oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté...
1. Samuel 6:17...nádory, které Filištíni vrátili jako odškodné Hospodinu: jeden za Ašdod, jeden za Gazu, jeden za Aškelon,...
1. Samuel 7:2...letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele:...
1. Samuel 7:3...Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li seHospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy...
1. Samuel 7:4...odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do...
1. Samuel 7:5...celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlilHospodinu." Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali vodu,...
1. Samuel 7:6...se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam:...
1. Samuel 7:8..."Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volatHospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!"...
1. Samuel 7:9...jehně a přinesl je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu...
1. Samuel 7:17... a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce...
1. Samuel 8:6..." Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se protoHospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu...
1. Samuel 8:21...tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov...
1. Samuel 10:17... mu ale neprozradil. Samuel potom svolal lidHospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin...
1. Samuel 12:8... co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volaliHospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše otce...
1. Samuel 12:10... Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volaliHospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a...
1. Samuel 12:17... Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volatHospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně...
1. Samuel 12:18...jste si vyžádali krále." Samuel tedy volalHospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a déšť....
1. Samuel 12:19...velikou bázeň. "Modli se za své služebníkyHospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen...
1. Samuel 12:23...lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat...
1. Samuel 14:6...ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit, ...
1. Samuel 14:33... Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu. maso s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul....
1. Samuel 14:34...mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte proti Hospodinu pojídáním masa s krví!" Každý z vojska tedy ...
1. Samuel 14:35...a porazil ho tam. Saul tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvé, co Hospodinu postavil oltář....
1. Samuel 15:11..." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volalHospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale:...
1. Samuel 15:15...ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili...
1. Samuel 15:21...skot propadlý klatbě, aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad...
1. Samuel 15:25...můj hřích. Vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu." "Nevrátím se s tebou," odpověděl mu Samuel....
1. Samuel 15:30...Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a...
1. Samuel 15:31...se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga,...
1. Samuel 16:2...namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a řekneš:...
1. Samuel 16:5..."Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také...
1. Samuel 20:12...pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí!...
1. Samuel 24:22...tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo, tu nebudu, a...
1. Samuel 25:29... můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako z...
1. Samuel 28:10...a připravit o život?" Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný trest za to...
1. Samuel 30:6...svým synům a dcerám. David ale našel síluHospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara,...
2. Samuel 8:11...a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních...
2. Samuel 12:13... před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan,...
2. Samuel 14:11...Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli...
2. Samuel 15:7...jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v aramejském Gešuru,...
2. Samuel 15:8...Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli  Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu...
2. Samuel 19:8...se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný z...
2. Samuel 22:1...rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z...
2. Samuel 22:42... Volali o pomoc, nikdo je nezachránil, volaliHospodinu - žádná odpověď. Jako prach na zemi rozdrtil jsem...
2. Samuel 23:16...se ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch...
2. Samuel 24:10... "Spáchal jsem veliký hřích!" volal DavidHospodinu. "Prosím , Hospodine, odpusť vinu svého...
2. Samuel 24:17... Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece jsem zhřešil, to jsem se...
2. Samuel 24:18...k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David tedy...
2. Samuel 24:21...mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu...
2. Samuel 24:24... "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A...
2. Samuel 24:25...za 50 šekelů stříbra. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin...
1. Královská 1:17...mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun...
1. Královská 1:30...soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn...
1. Královská 2:8...vyšel vstříc k Jordánu a jsem mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu....
1. Královská 2:23...syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli...
1. Královská 2:42...ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v den, kdy...
1. Královská 3:10...by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu...
1. Královská 6:2...chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů...
1. Královská 8:44... kamkoli bys je poslal, a modlili by seHospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil, a k chrámu,...
1. Královská 8:54...Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbuHospodinu, vstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na...
1. Královská 8:59...dal našim otcům. A tato slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu,...
1. Královská 8:61...žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a...
1. Královská 9:25...i pokojné oběti na oltáři, který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před Hospodinem. Tak...
1. Královská 11:4...cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun...
1. Královská 11:6...ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co byloHospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako...
1. Královská 15:3...páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Kvůli...
1. Královská 15:14... ale Asovo srdce bylo po celý jeho život oddáno Hospodinu. Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého...
1. Královská 17:20...bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volalHospodinu: "Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u...
1. Královská 17:21...se třikrát za sebou položil na chlapce a volalHospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj, se do toho...
2. Královská 4:33... zavřel se s ním o samotě a začal se modlitHospodinu. Potom vstal a šel k chlapci. Položil se na něj,...
2. Královská 6:18...němu Aramejci začali stahovat, Elíša se modlilHospodinu: "Prosím, oslep ten zástup!" A on je naráz...
2. Královská 17:7...se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci...
2. Královská 17:9...králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od...
2. Královská 17:25...městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjeli....
2. Královská 18:6...před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. LnulHospodinu a neuchyloval se od něj. Dodržoval přikázání,...
2. Královská 19:15...rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdyHospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na...
2. Královská 20:2..." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil seHospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před...
2. Královská 20:11...o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volalHospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově...
2. Královská 23:21...tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy."...
2. Královská 23:25...žádný král jako Jošiáš, který by se obrátilHospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou...
1. Letopisů 2:3...Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha...
1. Letopisů 11:18...se však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto...
1. Letopisů 16:4... Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a chvalozpěvy...
1. Letopisů 16:11...ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky...
1. Letopisů 16:23...nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho...
1. Letopisů 16:28... síla a radost je tam, kde přebývá. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu i moc....
1. Letopisů 16:29...plémě, vzdejte Hospodinu slávu i moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před něj...
1. Letopisů 16:36... tvou chválou se chlubíme!" je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid...
1. Letopisů 16:40... aby na zápalném oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je...
1. Letopisů 18:11...a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem...
1. Letopisů 21:13...David Gádovi. " raději padneme do rukou Hospodinu - je přece velmi milosrdný. Jen nepadnu do...
1. Letopisů 21:18...mou rodinu! Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, ...
1. Letopisů 21:22..." řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi...
1. Letopisů 21:26...600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Vzýval...
1. Letopisů 22:5...a nezkušený, a ten dům, který se vystavět Hospodinu, být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po...
1. Letopisů 22:6...zavolal a přikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synu,...
1. Letopisů 22:11...nad Izraelem upevním navěky.' Nuže, synu můjHospodin buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš dům...
1. Letopisů 22:18...jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech...
1. Letopisů 23:31...a chválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách, novoluních a slavnostech. Takto měli...
1. Letopisů 26:30...břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle Hebronských otcovských...
1. Letopisů 29:5...kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů,...
1. Letopisů 29:9...se z jejich ochoty radoval, neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval...
1. Letopisů 29:10...tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho otce Izraele, požehnaný...
1. Letopisů 29:20...Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" a všechno shromáždění dobrořečilo...
1. Letopisů 29:21...Hospodinem a před králem. Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1 000 býčků, 1 000 beranů a 1...
2. Letopisů 7:3...viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k...
2. Letopisů 8:12... kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na Hospodinově oltáři, který postavil před chrámovou předsíní,...
2. Letopisů 11:16...kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a...
2. Letopisů 13:10...něj kněz těch vašich nebohů. Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás slouží...
2. Letopisů 13:11...levité. Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidla....
2. Letopisů 13:14... že se bojuje vepředu i vzadu, začali volatHospodinu. Kněží troubili na trubky a všichni judští muži...
2. Letopisů 14:10...k bitvě v údolí Cefata u Marešy, Asa volalHospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci...
2. Letopisů 15:4...Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátíHospodinu, Bohu Izraele, on se jim najít. V těchto dnech...
2. Letopisů 15:11...se shromáždili v Jeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000...
2. Letopisů 15:14...muž nebo žena. S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohů. Všechen judský...
2. Letopisů 15:17...výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého...
2. Letopisů 19:4...od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel jeHospodinu, Bohu jejich otců. Po celé zemi ustanovil v...
2. Letopisů 19:9... Přikázal jim: "Tak jednejte - s úctouHospodinu, věrně a s upřímným srdcem. U každého sporu,...
2. Letopisů 19:10...a pravidel, je musíte poučit, nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratry,...
2. Letopisů 20:20..."Slyšte , Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a...
2. Letopisů 20:21... co se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru...
2. Letopisů 20:26...(to je: Dobrořečení), aby tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes nazývá Emek-beracha,...
2. Letopisů 23:18...před těmi oltáři. Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům, aby se podle...
2. Letopisů 26:18...a řekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k...
2. Letopisů 28:13...jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily?...
2. Letopisů 29:27... kdy začala oběť, začalo se zpívat a troubit Hospodinu za doprovodu hudebních nástrojů izraelského krále...
2. Letopisů 29:31...promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské službě Hospodinu. Přistupujte do Hospodinova chrámu s pokojnými a...
2. Letopisů 29:32...beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí...
2. Letopisů 30:1...také do Efraima i Manasese), přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 30:5... po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka. Dlouho jej totiž...
2. Letopisů 30:6...a jeho hodnostářů: "Synové Izraele, vraťte seHospodinu, Bohu Abrahama, Izáka a Izraele! On se pak vrátí...
2. Letopisů 30:8... tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se Hospodinu a pojďte do jeho svatyně, kterou posvětil navěky!...
2. Letopisů 30:9...odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíteHospodinu, vaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů...
2. Letopisů 30:17...velikonoční beránky levité, aby je posvětili Hospodinu. Mnozí z Efraima, Manasese, Isachara i Zabulona...
2. Letopisů 30:21...chlebů. Kněží a levité každý den chválili Hospodina zvučnými nástroji zasvěcenými Hospodinu. Ezechiáš...
2. Letopisů 30:22...levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli...
2. Letopisů 31:6...také desátky ze své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili je na hromady. Tyto hromady...
2. Letopisů 31:8...hodnostáři a viděli ty hromady, dobrořečili Hospodinu i jeho lidu Izraeli. Ezechiáš se na ty hromady...
2. Letopisů 32:16...vysvobodit vás!" Jeho služebníci vedli proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku Ezechiášovi ještě...
2. Letopisů 32:23...všech stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi,...
2. Letopisů 32:24...době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se aleHospodinu a ten k němu promluvil a udělal pro něj zázrak....
2. Letopisů 33:16... vyházel na skládku za městem. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a děkovné oběti...
2. Letopisů 33:17...ovšem nadále obětoval na výšinách, i když pouze Hospodinu, svému Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho...
2. Letopisů 34:33... Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak...
2. Letopisů 35:1... Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu. Velikonočního beránka zabíjeli čtrnáctého dne...
2. Letopisů 35:3...službě v Hospodinově chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu...
2. Letopisů 35:12...rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali Hospodinu, jak je předepsáno v Knize Mojžíšově. Takto...
2. Letopisů 35:16...na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba Hospodinu, a to slavením Hodu beránka a obětováním zápalů...
2. Letopisů 36:13... Byl tvrdošíjný a zatvrzele se odmítal vrátitHospodinu, Bohu Izraele. Také všichni hodnostáři, kněží i...
Ezdráš 1:3...odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v Jeruzalémě....
Ezdráš 3:3...z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné oběti. Slavili...
Ezdráš 3:5...stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech, za každého, kdo dobrovolně...
Ezdráš 3:6...přinášel oběť Hospodinu. Zápalné oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce,...
Ezdráš 3:11...podle pokynů izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky: "Je tak dobrý! Jeho...
Ezdráš 4:1...a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za...
Ezdráš 4:3...s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami, jak nám přikázal perský král...
Ezdráš 8:28...vzácné jako zlato. Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zlato a...
Ezdráš 8:35...za hřích. To vše přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Královským satrapům a zaeufratským hejtmanům...
Ezdráš 9:5...a plášti jsem padl na kolena a vzepjal ruceHospodinu, svému Bohu, se slovy: "Je mi hanba, Bože můj!...
Ezdráš 10:11...a rozmnožili jste vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho...
Nehemiáš 8:6... všechen lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a...
Nehemiáš 9:3...předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali a...
Nehemiáš 9:4...Buni, Šerebiáš, Bani a Kenani a hlasitě volaliHospodinu, svému Bohu. Levité Ješua, Kadmiel, Bani,...
Nehemiáš 9:5...a Petachiáš pak zvolali: "Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš,...
Job 1:9...zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem...
Job 2:4...svůj život člověk vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a...
Job 40:3...Kdo obviňuje Boha, na to odpoví!" Job na to Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat?...
Job 42:1...dívá se, všem pyšným šelmám kraluje!" Job na to Hospodinu řekl: "Uznávám, že jsi všemocný a že nic...
Žalmy 2:2...světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: "Pojďme rozlámat jejich okovy,...
Žalmy 2:11...rozumní, soudcové země, nechte se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s třesením....
Žalmy 3:5... štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke...
Žalmy 4:6... séla Spravedlivé oběti přineste, s důvěrouHospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí...
Žalmy 7:1...ve chvíli! Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení Benjamín. Hospodine,...
Žalmy 9:12... Hospodine, ty, kdo hledají! Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte...
Žalmy 13:6...lásku spoléhám, nad tvou spásou srdce zajásáHospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně...
Žalmy 14:4...Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč byHospodinu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je...
Žalmy 16:2...Davidův. Bože, ochraňuj , na tebe spoléhámHospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!...
Žalmy 18:1... se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval...
Žalmy 18:42... Volali o pomoc, nikdo je nezachránil, volaliHospodinu - žádná odpověď. Jako prach ve větru rozdrtil...
Žalmy 19:10...přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. ÚctaHospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení...
Žalmy 22:28...navěky! Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou...
Žalmy 25:15... kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále oči hledí, on moje nohy z pasti...
Žalmy 27:6...stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovatHospodinu budu zpívat a hrát! Slyš , Hospodine, hlasitě...
Žalmy 29:1...pastýř a nes je navěky! Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc....
Žalmy 29:2...Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse...
Žalmy 30:5... oživil jsi , abych do jámy nepadl! Zpívejte Hospodinu, jeho věrní, chvalte památku jeho svatosti! Jeho...
Žalmy 32:5... své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích....
Žalmy 32:11...v Hospodina však láska obklopí. Radujte seHospodinu, jásejte, spravedliví, vesele prozpěvujte,...
Žalmy 33:1... všichni upřímní! Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv! Oslavujte Hospodina...
Žalmy 33:20... aby je živil v dobách hladových. Naše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít! On je...
Žalmy 34:12...nechybí. Pojďte, synové, poslouchejte , úctěHospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce...
Žalmy 35:9...se zřítí do svého neštěstí! duše však budeHospodinu jásat, radovat se bude z jeho záchrany. Všechny...
Žalmy 37:4... konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní!...
Žalmy 37:5...měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplníHospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní:...
Žalmy 56:11...Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v Hospodinu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se...
Žalmy 64:11... nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se budeHospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou...
Žalmy 73:28...nevěrní. Mně je však nejlépe v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých...
Žalmy 76:12... musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášešHospodinu, svému Bohu, sliby skládejte a plňte, vy všichni...
Žalmy 89:7...svatých tvou věrnost velebí. Rovná se Hospodinu někdo v oblacích? Kdo z Božích synů je jako...
Žalmy 89:19...ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedáHospodinu patří naše pavéza, Svatému izraelskému náš král!...
Žalmy 91:2...přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívatHospodinu řeknu: "Jsi útočiště, můj hrad, můj Bůh, na...
Žalmy 91:9...na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi útočiště," Nejvyššího když zvolíš...
Žalmy 95:1...Hospodin, náš Bůh, je vyhladí! Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho...
Žalmy 96:1..."Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! Zpívejte...
Žalmy 96:2...píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co...
Žalmy 96:7... v jeho svatyni je síla a nádhera. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc!...
Žalmy 96:8...plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc! Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s dary...
Žalmy 96:9...mu, do jeho nádvoří s dary předstupte. Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá...
Žalmy 97:12...vychází, radost je dána upřímným. Radujte seHospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho...
Žalmy 98:1...oslavujte památku jeho svatosti! Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí...
Žalmy 98:4...světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvu, žalmy zahrajte!...
Žalmy 98:5...zem, dejte se do zpěvu, žalmy zahrajte! Zahrajte Hospodinu na citeře, při citeře mu žalmy zpívejte. Na...
Žalmy 99:6... Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil. Z oblakového sloupu...
Žalmy 100:1...svatý náš Bůh, Hospodin!" Děkovný žalm. Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele, přistupte...
Žalmy 100:2...žalm. Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem! Hospodin je...
Žalmy 102:23...naplní, národy a království se shromáždí, aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj...
Žalmy 103:1...rozkvétat! Žalm Davidův. Dobrořeč, duše Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč,...
Žalmy 103:2...nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny...
Žalmy 103:20...královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo...
Žalmy 103:21...vy, kteří jeho slovo plníte poslušně! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří...
Žalmy 103:22...služebníci, kteří jste mu po vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude tam, kam sahá jeho...
Žalmy 104:1...Dobrořeč duše Hospodinu! Dobrořeč duše  Hospodinu! Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj - oděn jsi...
Žalmy 104:33...se, hory dýmají pod jeho dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud...
Žalmy 104:35...by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč, duše Hospodinu! Haleluja! Oslavujte Hospodina, jeho jméno...
Žalmy 105:4...ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky...
Žalmy 107:6...a trpěli žízní, umdlévali slabostí. VolaliHospodinu tehdy v tísni, a on je vysvobodil z jejich...
Žalmy 107:8...nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On...
Žalmy 107:13...útrapami, klesali a nebylo pomoci. VolaliHospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z jejich...
Žalmy 107:15... ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On...
Žalmy 107:19...ošklivili, k branám smrti dospěli. VolaliHospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z jejich...
Žalmy 107:21...a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako...
Žalmy 107:28...se, veškerá zkušenost byla ta tam. VolaliHospodinu tehdy v tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí...
Žalmy 107:31... dovedl je k přístavu, po němž toužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! ...
Žalmy 111:10... Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, úctaHospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou...
Žalmy 115:16...buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinilHospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval!...
Žalmy 116:12...svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!" Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil?...
Žalmy 116:14...spasení, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid. Drahá je v...
Žalmy 116:18... uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid v Hospodinově...
Žalmy 118:19...mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví...
Žalmy 120:1... nezapomínám na tvé příkazy! Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši,...
Žalmy 123:2... jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak myHospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž se nad námi...
Žalmy 132:2...Davida i na všechno, co podstoupil - na to, co Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib:...
Žalmy 132:5...víčkům nedám poklesnout, dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v...
Žalmy 140:7... u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje...
Žalmy 142:2...Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volám, žadoním!...
Žalmy 147:7...ponížené, ničemy ale k zemi shazuje. Zpívejte Hospodinu s vděčností, našemu Bohu hrajte na citery! On...
Žalmy 147:11...sílu koní, ve svalech siláků nemá zalíbeníHospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku...
Žalmy 149:1... jeho nejbližších! Haleluja! Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných chválí jej!...
Přísloví 1:7...a jejich hádankám. Klíčem k poznání je úctaHospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá....
Přísloví 1:29...nenajdou. Protože nenáviděli poznání, úctuHospodinu si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídili...
Přísloví 2:5...budeš, pátrat po jak po pokladech, úctěHospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha dospěješ. Jen...
Přísloví 3:5...lidí i před Bohem. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém...
Přísloví 3:32... jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cestHospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí...
Přísloví 8:13...bydlím, s prozíravostí se dobře znám. ÚctaHospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé...
Přísloví 9:10...a bude znalejší. Klíčem k moudrosti je úctaHospodinu, v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny...
Přísloví 10:27... takový je lajdák pro nadřízené své. ÚctaHospodinu prodlužuje život, roky darebáků však budou...
Přísloví 11:1...darebáků však jen zvrácenost. Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší. Pýchu následuje...
Přísloví 11:20...za špatností ale ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý...
Přísloví 12:22... darebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný...
Přísloví 14:26...život, podvodník ale šíří lež. V úctěHospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí....
Přísloví 14:27...v něm najdou bezpečí. Pramen života je úctaHospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknout. Mohutné vojsko...
Přísloví 15:8... srdce tupců však nikoli. Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení v modlitbě poctivých. Cesta...
Přísloví 15:9... v modlitbě poctivých. Cesta darebáka se Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti miluje. Tvrdý...
Přísloví 15:16...srdce však stále hoduje. Lepší je málo s úctouHospodinu než velké poklady s neklidem. Lepší je talíř...
Přísloví 15:26...pyšných, mezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá. Kdo se...
Přísloví 15:33..., ten rozum nabere. Školou moudrosti je úctaHospodinu; slávu předchází pokora. Člověk si může lámat...
Přísloví 16:3...za čisté, jeho pohnutky však zkoumá HospodinHospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom...
Přísloví 16:5...vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý denHospodinu je každý nadutec ohavností, trestu neujde, buď si...
Přísloví 16:6... Láskou a věrností se usmiřuje vina, úctouHospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí,...
Přísloví 16:7...vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec...
Přísloví 17:15...Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého - obojí se Hospodinu hnusí nastejno. K čemu jsou peníze v rukou tupce?...
Přísloví 19:17... jak žije, zahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní odplatí. Napravuj syna,...
Přísloví 19:23...lépe je být chudák nežli podvodník. ÚctaHospodinu přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může...
Přísloví 20:10...jsem se oprostil? Dvojí metr a dvojí závažíHospodinu se hnusí obojí. I na dětech se podle chování...
Přísloví 20:23...na Hospodina - ten ti pomůže. Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí...
Přísloví 22:4...dál, na to doplatí. Výsledkem pokory a úctyHospodinu je bohatství, sláva a život. Trnitá a zrádná je...
Přísloví 23:17... Závist k hříšníkům v srdci nechovej, v úctěHospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá...
Přísloví 24:18...padne, nejásej v srdci nad jeho klesnutímHospodinu by se nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit...
Izaiáš 3:8...Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí....
Izaiáš 11:2... výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a chápání, Duch...
Izaiáš 11:3...odvahy, Duch poznání a úcty k Hospodinu; úctouHospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých...
Izaiáš 12:5... jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší! Zpívejte Hospodinu, zachoval se vznešeně - se to dozví celý svět!...
Izaiáš 18:7...podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá...
Izaiáš 19:18...pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a jedno z nich se bude nazývat Sluneční...
Izaiáš 19:20...sloup. Ten bude v Egyptě znamením a svědectvímHospodinu zástupů. A budou kvůli svým utiskovatelům...
Izaiáš 19:21...jim zachránce a obhájce, aby je vysvobodilHospodin se poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina...
Izaiáš 19:22... budou Hospodinu skládat sliby a ty dodržíHospodin udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se obrátí...
Izaiáš 23:18...povrchu. Výdělek a zisk Týru však bude zasvěcen Hospodinu. Jeho zisk nebude hromaděn ani ukládán, ale...
Izaiáš 27:13... kdo byli rozptýleni v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby...
Izaiáš 29:19...slepých prohlédnou z černé tmy. Ponížení seHospodinu znovu zaradují, ve Svatém izraelském budou jásat...
Izaiáš 32:6...- jak by se dopustil nějaké podlosti, jak byHospodinu scestně promluvil, jak by hladové o pokrm...
Izaiáš 33:6...dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění - úctaHospodinu je jeho bohatstvím! Hle - Arielci kvílí v ulicích...
Izaiáš 37:15...rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdyHospodinu modlil: "Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž...
Izaiáš 38:2..." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil seHospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před...
Izaiáš 40:27...Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to...
Izaiáš 41:16... rozmetáni budou vichřicí. Ty se však budešHospodinu radovat, Svatý izraelský bude chlouba tvá. Chudí...
Izaiáš 42:10...Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej -...
Izaiáš 42:12...Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostíHospodinu vzdají čest, ho chválí na ostrovech....
Izaiáš 44:5...louce a jako vrby u řeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponese, další si na ruku...
Izaiáš 45:24...a každý jazyk bude při mně přísahat. "JenHospodinu," budou o mně říkat, "je spravedlnost a síla!"...
Izaiáš 45:25... ale všichni Izraelovi potomci dojdouHospodinu slávy a vítězství. Padl Bél, Nabú se hroutí,...
Izaiáš 49:7..., aby spása obsáhla celý svět. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž lidé...
Izaiáš 55:5... a národy, jež neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž ...
Izaiáš 55:7...a hříšný člověk své smýšlení. se vrátíHospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře...
Izaiáš 56:3...tedy neříká žádný cizinec, který se připojilHospodinu: "Hospodin zcela jistě vyloučí ze svého lidu."...
Izaiáš 56:6... jméno, jež nikdy nezmizí. Cizince, kteří seHospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno...
Izaiáš 58:14...nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdyHospodinu rozkoš nalezneš a dovedu na výšiny země,...
Izaiáš 59:13... uznáváme své zločiny: Vzpouru a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řeči o násilí a o útlaku,...
Izaiáš 61:10...uznají, že jsou símě, kterému žehná Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji, duše mého Boha velebí,...
Izaiáš 66:20...všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin...
Jeremiáš 2:3...pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej...
Jeremiáš 3:13...se navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za cizími...
Jeremiáš 3:23...povyk na výšinách i horách je pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce...
Jeremiáš 3:25...uléháme v hanbě a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové...
Jeremiáš 7:2...dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte slovo...
Jeremiáš 13:16...pýchu, vždyť mluvil Hospodin. Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než...
Jeremiáš 16:10...všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme se...
Jeremiáš 20:13...nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On zachraňuje život ubohému z...
Jeremiáš 23:9...jako opilec, jako muž vínem zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům! Země je totiž plná...
Jeremiáš 28:16...lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám pryč z povrchu země. Do roka...
Jeremiáš 29:7...něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Tak...
Jeremiáš 29:32...sváděl vás falešnou nadějí. A proto tak praví Hospodin: Hle, zúčtuji s Šemajášem Nechlamským i s jeho...
Jeremiáš 30:9... nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim...
Jeremiáš 31:6...v pohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, k Hospodinu, našemu Bohu!'" Tak praví Hospodin: "Zpívejte...
Jeremiáš 31:40...Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." ...
Jeremiáš 32:16...Baruchovi, synu Neriášovu, modlil jsem seHospodinu: "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou...
Jeremiáš 33:11...ženicha a nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu...
Jeremiáš 37:3... se vzkazem: "Modli se prosím za násHospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi...
Jeremiáš 40:3... Stalo se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a neposlouchali jste ho. Teď ale pohleď - dnes ...
Jeremiáš 42:2...prosím naši pokornou prosbu. Modli se za násHospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám...
Jeremiáš 42:4...odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlitHospodinu, vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám Hospodin...
Jeremiáš 42:20...jste totiž sami sebe, když jste posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k...
Jeremiáš 44:23... že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti Hospodinu a že jste Hospodina neposlouchali a neřídili jste...
Jeremiáš 48:26...Hospodin. Opijte ho za to, že se vzpínal proti Hospodinu. se Moáb válí ve zvratcích, je konečně i on...
Jeremiáš 48:42... aby nebyl národem, neboť se vzpínal proti Hospodinu. Strach a prach a past na vás, obyvatelé Moábu!...
Jeremiáš 50:5...k Sionu a zamíří k němu. Přijdou a připojí seHospodinu věčnou smlouvou, na kterou nikdy nezapomenou. Můj...
Jeremiáš 50:7...si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé pastvině, proti Hospodinu, naději...
Jeremiáš 50:14...na něj! Nešetřete šípy, vždyť hřešil proti Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho...
Jeremiáš 50:29... proveďte mu vše, co sám prováděl! Vždyť seHospodinu choval drze, ke Svatému Izraele! Proto jeho...
Pláč 2:18... roh tvých nepřátel nechal triumfovat. VolejHospodinu ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! tvé slzy...
Pláč 3:40...potrestán? Zpytujme své cesty, zkoumejme je, k Hospodinu se navraťme! Nejen své dlaně, ale i srdce k Bohu...
Ezechiel 40:46...z Leviho potomků, kteří smějí přistupovatHospodinu, aby mu sloužili." Poté změřil nádvoří: byl to...
Ezechiel 42:13...jsou svaté. Kněží, kteří přistupujíHospodinu, tam jídají svatosvaté věci - moučné oběti, oběti...
Ezechiel 43:24...bez vady a berana bez vady. Položíš je před Hospodinem, kněží je posypou solí a obětují je jako...
Ezechiel 44:29...jim všechno, co bude v Izraeli zasvěceno Hospodinu. To nejlepší ze všech prvotin a každý z vašich...
Ezechiel 45:1...na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20...
Ezechiel 45:4...kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupujíHospodinu, aby mu sloužili. Zde bude místo pro jejich domy...
Ezechiel 45:23...býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně jako oběť za hřích. Jako...
Ezechiel 46:3...o sobotách a novoluních u vchodu brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce Hospodinu jako...
Ezechiel 46:4...klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest beránků a jednoho berana,...
Ezechiel 46:12...se přidá hin oleje. Když bude vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar - to bude oběť zápalná nebo...
Ezechiel 46:13...odchodu zavře. Každý den, ráno co ráno, přineseš Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Ráno...
Ezechiel 46:14...hinu oleje na zalití mouky. Tato moučná oběť Hospodinu je stálé a věčné ustanovení. Ráno co ráno budou...
Ezechiel 48:9...něj bude svatyně. Díl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký....
Ezechiel 48:14... směnit ani na nikoho převést, neboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů...
Daniel 9:4...s postem, v pytlovině a popelu. Modlil jsem seHospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože...
Ozeáš 3:5...bůžků. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních...
Ozeáš 5:7...hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel dalekoHospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti zplodili; teď je...
Ozeáš 6:1... budou hledat horlivě. "Pojďme se vrátitHospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří....
Ozeáš 7:10...Izraele svědčí proti němu, přesto se nevracejíHospodinu, svému Bohu, nehledají ho navzdory tomu všemu....
Ozeáš 8:13...své oběti, obětují maso, aby se najedliHospodinu se to nelíbí! Teď si připomene jejich provinění a...
Ozeáš 9:4... v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou  Hospodinu přinášet úlitby, nepotěší ho svými oběťmi. Jejich...
Ozeáš 14:2...Uzdravím jejich odvrácení Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích....
Ozeáš 14:3...Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte seHospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám...
Joel 1:9...pytlem oděná, když oplakává svého ženicha! Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitba. Kněží...
Joel 1:14...stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! Ach, ten...
Joel 2:13...Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a...
Joel 2:17...ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste:...
Joel 2:23...s révou vydají užitek. Synové Sionu, jásejte, v Hospodinu, svém Bohu, se radujte, neboť vám déšť, jak se...
Jonáš 1:14...bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volaliHospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti...
Jonáš 1:16...zuřit. Mužů se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali Hospodinu a zavázali se mu sliby. ...
Jonáš 2:2...a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlilHospodinu, svému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve své...
Jonáš 2:3...Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve své úzkostiHospodinu, mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys...
Jonáš 4:2...veliká zlost. Rozzlobilo ho to tak, že seHospodinu modlil: "No prosím, Hospodine, neříkal jsem to...
Micheáš 3:4...porcujete jako do hrnce a jako maso do kotle?" K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před...
Micheáš 4:13...z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národy, zasvětíš Hospodinu jejich zisk a Pánu vší země jejich bohatství. Teď...
Micheáš 7:9...vprostřed tmy, mým světlem je Hospodin. Proti Hospodinu hřešil jsem, a proto nesu jeho hněv, dokud se...
Micheáš 7:17...zeměplaz! lezou s chvěním ze svých děrHospodinu, našemu Bohu, s děsem, z tebe mají bázeň! Kdo...
Nahum 1:9...záplavě; své nepřátele do tmy zažene! Co si toHospodinu myslíte? On udělá rázný konec, protivník se...
Nahum 1:11...suché plevy. Z tebe, Ninive, vyšel ten, jenžHospodinu smýšlí zle a spřádá plány zločinné! Tak praví...
Abakuk 3:18...z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, se všakHospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci...
Sofoniáš 1:5...zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu jejich Molochu; ty, kdo se...
Sofoniáš 1:17...úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešili. Krev se z nich vyřine jako hlína a...
Zachariáš 2:15...Hospodin. V onen den se mnohé národy připojíHospodinu a budou mým lidem a budu bydlet mezi vámi."...
Zachariáš 9:1... Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'" Ortel: Slovo Hospodinovo jde proti zemi Chadraku a spočine v Damašku....
Zachariáš 10:12... žezlo Egypta to tam! Učiním je mocnýmiHospodinu a budou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin. Své...
Zachariáš 11:5...svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva Hospodinu, to jsem bohatý!' Jejich vlastní pastýři je...
Zachariáš 12:5...srdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají síluHospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy...
Zachariáš 14:16...budou každoročně putovat, aby se klaněli KráliHospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků. Pokud některý...
Zachariáš 14:17...lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se KráliHospodinu zástupů, nedostane se jim déšť. A když se na tu...
Zachariáš 14:20...onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU. Hrnce v Hospodinově chrámu budou stejně svaté...
Zachariáš 14:21...i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni obětující budou přicházet, brát...
Malachiáš 2:12...miluje, a žení se s dcerou cizího boha.  Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí...
Malachiáš 2:17... Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina svými řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak,...
Malachiáš 3:3... Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti Judy a...
Malachiáš 3:4... Oběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů. Přijdu k vám tedy, abych...
Matouš 4:10... satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému...
Matouš 5:33...řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu splň.' vám však říkám, abyste vůbec...
Lukáš 1:16...Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátíHospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a...
Lukáš 2:23...aby ho postavili před Hospodinem, jak je psánoHospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude...
Lukáš 4:8...všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému...
Skutky 4:26...země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho Pomazanému.' A opravdu, Herodes a...
1. Korintským 1:31... jak je psáno: "Kdo se chlubí, se chlubíHospodinu." Ani jsem vám, bratři, po svém příchodu...
2. Korintským 10:17...v cizím působišti. "Kdo se chlubí, chlub seHospodinu." Důvěryhodný přece není ten, kdo se chválí sám,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |