Hospodinem

Hledám pøesnì 'hospodinem'. Nalezeny 224 verše. Další varianty: hospodinu (841) hospodinovi (11) hospodinem (234) hospodine (401) hospodina (695) hospodin (3494)
Genesis 3:8...a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku....
Genesis 10:9...se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod,...
Genesis 14:22...si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze...
Genesis 18:22...k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak smeteš s...
Genesis 19:13... neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je...
Genesis 19:27...Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu...
Genesis 27:7...mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a...
Exodus 9:30... že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť...
Exodus 23:17... kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev oběti s čímkoli...
Exodus 27:21... o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna...
Exodus 28:12...Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku. Vyrobíš...
Exodus 28:29...Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a...
Exodus 28:30...urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit...
Exodus 28:38...ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou suknici, zhotovíš...
Exodus 29:11...synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš...
Exodus 29:23... Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový...
Exodus 29:25...zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova...
Exodus 29:42...po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu...
Exodus 30:8...soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na...
Exodus 30:16...ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin...
Exodus 34:23...u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a...
Exodus 34:24...přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím...
Exodus 34:28...do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš bylHospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba...
Exodus 34:29... Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoruHospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité...
Exodus 34:35...zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvitHospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec,...
Exodus 40:23... pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin...
Exodus 40:25...do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve...
Leviticus 1:3...do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude...
Leviticus 1:5...smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako...
Leviticus 1:11...koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi,...
Leviticus 4:4...bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na...
Leviticus 4:6... Namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy...
Leviticus 4:7...k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z...
Leviticus 4:15...jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před...
Leviticus 4:17... namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy...
Leviticus 4:18...krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev...
Leviticus 4:24...vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť...
Leviticus 5:26...ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno,...
Leviticus 6:18...místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kněz,...
Leviticus 8:26...kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden chlebový...
Leviticus 9:2...k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti...
Leviticus 9:4...berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se...
Leviticus 10:1...oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy...
Leviticus 10:2...oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem....
Leviticus 10:17...dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti...
Leviticus 10:19...odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a ...
Leviticus 12:7...k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude...
Leviticus 14:16...tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v dlani, kněz potře...
Leviticus 14:18...hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za...
Leviticus 14:27...dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který v dlani, pak potře...
Leviticus 14:29...kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností...
Leviticus 14:31...spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je...
Leviticus 15:15...a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž,...
Leviticus 15:30...hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího...
Leviticus 16:12...žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně drcené kadidlo z...
Leviticus 16:13...vonných látek a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býka a...
Leviticus 16:30...bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro...
Leviticus 19:22... Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl...
Leviticus 23:11...ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den...
Leviticus 23:28...neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil,...
Leviticus 23:40...vrb a po sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete...
Leviticus 24:3...Svědectví, o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné...
Leviticus 24:4...ustanovení pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata....
Leviticus 24:6... Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci. Na...
Leviticus 24:8... Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele....
Numeri 3:4...službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali...
Numeri 11:1... k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to Hospodin...
Numeri 11:18...se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se...
Numeri 14:37... zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem,...
Numeri 15:15...věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec rovni. Pro vás i...
Numeri 15:25...za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. Celé...
Numeri 15:28...za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za něj obřad smíření, a bude mu...
Numeri 16:7... Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je...
Numeri 16:16..."Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou...
Numeri 16:30...stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je...
Numeri 17:5...z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa....
Numeri 17:22...i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do...
Numeri 18:19...příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a...
Numeri 20:3...jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo...
Numeri 20:9...podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před...
Numeri 20:13... Voda sváru, kde se synové Izraele svářiliHospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatost. Mojžíš z...
Numeri 26:61...a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo...
Numeri 31:50...jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky,...
Numeri 31:54...setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské...
Numeri 32:20..."Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před...
Numeri 32:21...k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své...
Numeri 32:22...vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete...
Numeri 32:27...v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal...
Numeri 32:29...přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví...
Numeri 32:32...tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem do země Kanaán a získáme dědičné vlastnictví v...
Deuteronomium 1:45... Když jste se pak vrátili, naříkali jste před Hospodinem, ale Hospodin vás nevyslyšel, nepopřál vám...
Deuteronomium 4:10...své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 5:5...ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo,...
Deuteronomium 6:25...dnes. Naše spravedlnost je v tom, abychom před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna tato přikázání, jak...
Deuteronomium 9:18...je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí...
Deuteronomium 10:8...do Jotbaty, krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy...
Deuteronomium 12:7...skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých...
Deuteronomium 12:12... které jste přislíbili Hospodinu. Tam se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se...
Deuteronomium 12:18...z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 14:23...ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za...
Deuteronomium 14:26... pivo nebo cokoli budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou....
Deuteronomium 15:20... Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí....
Deuteronomium 16:11...ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se...
Deuteronomium 16:16... kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při...
Deuteronomium 18:7... kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité,...
Deuteronomium 23:19...coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva...
Deuteronomium 24:13... V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj nádeníka, chudého a...
Deuteronomium 25:16...tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl...
Deuteronomium 26:5...ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný...
Deuteronomium 26:13... aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co...
Deuteronomium 27:7...oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna...
Deuteronomium 27:15... kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval do...
Deuteronomium 29:9...vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši...
Deuteronomium 29:14...nejen s vámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi...
Deuteronomium 31:11...se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy...
Jozue 4:13...tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne...
Jozue 6:8...to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních rohů vykročilo, začalo...
Jozue 6:26... Tehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za...
Jozue 7:23...Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s celým Izraelem pak vzal Achana, syna...
Jozue 10:12...Izraele pobili mečem. Tenkrát mluvil JozueHospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal...
Jozue 18:6...sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají...
Jozue 18:8...ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži tedy vyrazili, prošli tu zem a zapsali na...
Jozue 18:10...do tábora v Šílu. Jozue pak za v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům Izraele území podle...
Jozue 19:51...přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo...
Jozue 22:25... Boha Izraele, synové Rubenovi a GádoviHospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy...
Jozue 22:27...i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváří....
Soudců 5:5...třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před...
Soudců 11:11... Všechny své podmínky pak zopakoval před Hospodinem v Micpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému králi...
Soudců 20:23...dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít...
Soudců 20:26... Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se do večera a přinášeli Hospodinu...
1. Samuel 1:12...se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana totiž...
1. Samuel 1:15...víno ani pivo; jen jsem si vylévala duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu....
1. Samuel 2:17...to násilím!" Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchu, protože znevažovali Hospodinovy...
1. Samuel 2:18...znevažovali Hospodinovy oběti. Tehdy před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený plátěným efodem....
1. Samuel 6:20...Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?"...
1. Samuel 7:6...se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam:...
1. Samuel 10:19...se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal předstupovat všechny...
1. Samuel 10:25...kralování, zapsal je do knihy a uložil před Hospodinem. Potom Samuel propustil všechen lid domů. Také...
1. Samuel 11:15...se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před Hospodinem...
1. Samuel 12:3...mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu býka?...
1. Samuel 12:7...lidu. "Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým...
1. Samuel 12:14...ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se vzpírat...
1. Samuel 12:18...jste si vyžádali krále." Samuel tedy volalHospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a déšť....
1. Samuel 15:33...nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do...
1. Samuel 20:8... prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sám...
1. Samuel 21:8...služebníků, který toho dne zůstával před Hospodinem. Jmenoval se Doeg Edomský a byl to Saulův...
1. Samuel 22:10... synu Achitubovu. Ten se o něm radilHospodinem a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal meč...
1. Samuel 23:18...otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v Choreši a...
1. Samuel 26:19...svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale...
2. Samuel 3:28...David, prohlásil: " i království jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o krev Abnera, syna...
2. Samuel 5:3...král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem. ...
2. Samuel 6:5...Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery,...
2. Samuel 6:14...dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David a celý...
2. Samuel 6:16...truhlu, s pokřikem a s troubením na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova...
2. Samuel 6:17...Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu,...
2. Samuel 6:21... jako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl David. "Před Hospodinem, který ...
2. Samuel 7:18...Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co...
2. Samuel 21:6... chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu." "Máte...
2. Samuel 21:9...je Gibeoncům a ti je na tom vrchu pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních...
1. Královská 2:45...ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král přikázal Benajášovi,...
1. Královská 8:62...jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun obětoval jako...
1. Královská 8:64...chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou...
1. Královská 8:65...po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní,...
1. Královská 9:25...i pokojné oběti na oltáři, který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před Hospodinem. Tak...
1. Královská 19:11..." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl...
1. Královská 22:21...to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal:...
2. Královská 16:14...pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa...
2. Královská 19:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš...
2. Královská 22:19... nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Hospodinem; roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou....
2. Královská 23:3... Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat...
1. Letopisů 10:14...radil s věšteckým duchem, místo aby se radilHospodinem. Ten ho proto zahubil a království předal...
1. Letopisů 11:3... David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem...
1. Letopisů 16:33... co je v něm, celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil...
1. Letopisů 17:16...Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je...
1. Letopisů 23:13...posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu navěky....
1. Letopisů 23:30...a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech...
1. Letopisů 23:31...a chválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách, novoluních a slavnostech. Takto měli...
1. Letopisů 29:20...Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" a všechno shromáždění dobrořečilo...
1. Letopisů 29:22...hojnými oběťmi za celý Izrael. Jedli a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu...
2. Letopisů 1:6...bronzovém oltáři u Stanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi...
2. Letopisů 7:4...láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22...
2. Letopisů 13:12...zatroubí proti vám, synové Izraele! NebojujteHospodinem, Bohem našich otců! Neuspějete!" Jeroboám ale...
2. Letopisů 14:12... protože je stihla drtivá porážka před Hospodinem a jeho táborem. Judští si pak odnesli velikou...
2. Letopisů 18:20...to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal:...
2. Letopisů 20:13...Juda stál i s nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch...
2. Letopisů 20:18...a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Levité ze synů Kehatových a...
2. Letopisů 27:6...Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem. Ostatní Jotamovy skutky i všechny...
2. Letopisů 28:10...jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto teď...
2. Letopisů 29:10...jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřítHospodinem, Bohem Izraele, smlouvu, aby od nás odvrátil...
2. Letopisů 31:20...celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, ...
2. Letopisů 33:23...Menaše, a sloužil jim. Neponížil se však před Hospodinem jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem...
2. Letopisů 34:31... Potom se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat...
Nehemiáš 8:6... všechen lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a...
Žalmy 34:3...čase, jeho chválu budu mít na rtech navěkyHospodinem pochlubím se z celé své duše, to slyší...
Žalmy 37:7...nevinu na slunce polední. Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo...
Žalmy 96:13...se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On...
Žalmy 97:5... zem to vidí, chvěje se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré. Nebesa vyprávějí...
Žalmy 98:6...zpívejte. Na trubky a rohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte! Moře burácí se vším, co je v něm,...
Žalmy 98:9... tleskejte radostí, hory k tomu zpívají před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě...
Žalmy 102:1... Modlitba ubožáka, když v zoufalství vylévá před Hospodinem své úzkosti. Naslouchej, Hospodine, modlitbě,...
Žalmy 116:9...od smrti, oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! Uvěřil...
Izaiáš 2:10...do skal, člověče, zahrab se do země v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem! Ponížen bude hrdý...
Izaiáš 2:19...skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, povstane, aby...
Izaiáš 2:21...slují, do horských rozsedlin v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, povstane, aby...
Izaiáš 29:15...rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají...
Izaiáš 37:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se...
Jeremiáš 4:26... sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: "Z...
Jeremiáš 36:9...přicházel z judských měst, vyhlášen půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně...
Jeremiáš 42:20...jste totiž sami sebe, když jste posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k...
Jeremiáš 50:24... Byl jsi dopaden a byl jsi chycen, protože sesHospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici...
Ezechiel 41:22...a stěny byly ze dřeva. "To je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loď i svatyně měly...
Ezechiel 43:24...bez vady a berana bez vady. Položíš je před Hospodinem, kněží je posypou solí a obětují je jako...
Ezechiel 44:3... a pouze on, v smí sedat, aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude...
Ozeáš 5:6...spolu s ním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydají; budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim...
Ozeáš 11:10...tebe - nenavštívím děsem. Půjdou za Hospodinem řvoucím jako lev. zazní jeho řev, jeho děti...
Jonáš 1:16...zuřit. Mužů se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali Hospodinu a zavázali se mu sliby. ...
Sofoniáš 1:7...kdo se po něm neptají." Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem, neboť je blízko Hospodinův den! Hospodin oběť...
Ageus 1:12... i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho...
Zachariáš 2:17...zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé - vždyť se probouzí, vychází...
Zachariáš 10:7... to spatří jejich děti, budou se veselit, před Hospodinem budou jásat radostí. Hvízdnu na , a tak je...
Malachiáš 3:14...Co z toho máme, plnit jeho úkoly a chodit před Hospodinem zástupů jako truchlící? Proto říkáme: Blaze...
Lukáš 2:22...přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý...
2. Korintským 5:11...bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidi k víře. Bohu je zřejmé,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |