Hospodine

Hledám pøesnì 'hospodine'. Nalezeny 383 verše. Další varianty: hospodinu (841) hospodinovi (11) hospodinem (234) hospodine (401) hospodina (695) hospodin (3494)
Genesis 15:2...štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem...
Genesis 15:8...ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On...
Genesis 24:12... v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes...
Genesis 24:42...' Dnes jsem tedy přišel k prameni a řekl jsemHospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal ...
Genesis 32:10..."Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce IzákaHospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke...
Genesis 49:18...koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj...
Exodus 15:6... jako kámen klesli do hlubin. Tvá praviceHospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine,...
Exodus 15:11...do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohyHospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti, úžasný ve...
Exodus 15:16...paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lidHospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a...
Exodus 15:17...je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane,...
Exodus 32:11...z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš...
Numeri 10:35...vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "PovstaňHospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo ...
Numeri 10:36...Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať seHospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před...
Numeri 14:14...to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že tyHospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi...
Numeri 27:16...Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci...
Deuteronomium 3:24...jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat...
Deuteronomium 9:26...řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlilHospodinu: "Hospodine, Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj...
Deuteronomium 21:8...ruce tu krev neprolily, naše oči nic nevidělyHospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil!...
Deuteronomium 26:10...prvotiny, první ovoce země, kterou jsi miHospodine, dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha...
Deuteronomium 33:7...mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "VyslýchejHospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když...
Deuteronomium 33:8...pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumimHospodine, připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou...
Deuteronomium 33:11...klást, zápaly přinášet ti na oltář. PožehnejHospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho...
Jozue 7:7...a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane můjHospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid...
Soudců 5:4... Bohu Izraele, chci zpívat žalm! Když vytáhlsHospodine, ze Seíru, z edomské pláně když kráčel jsi, země...
Soudců 5:31...vyšívané látky co kořist na ramena. Takto Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo ...
Soudců 6:22...z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť...
Soudců 16:28...tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volalHospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě...
Soudců 21:3...do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč...
1. Samuel 1:11...a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své...
1. Samuel 3:9...řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚MluvHospodine; tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel...
1. Samuel 14:41..." odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku...
1. Samuel 23:10...Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se...
1. Samuel 23:11... Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšelHospodine, Bože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi...
2. Samuel 7:18...Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co...
2. Samuel 7:19... dovedl sem? A i to se ti ještě zdálo máloHospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka...
2. Samuel 7:20...ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníkaHospodine, Pane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi...
2. Samuel 7:22...všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi velikýHospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě...
2. Samuel 7:24...lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a tyHospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď...
2. Samuel 7:25...lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. NužeHospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému...
2. Samuel 7:27...dům tvého služebníka Davida před tebou upevněnHospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku...
2. Samuel 7:28...odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. AnoHospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému...
2. Samuel 7:29... aby před tebou trval navěky, jak jsiHospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání...
2. Samuel 15:31...spiklenci je také Achitofel, a tak se modlil: "Hospodine, obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když...
2. Samuel 22:29...ubožáky, povýšené však hledíš ponížit. TyHospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v...
2. Samuel 22:50... Proto budu chválit mezi národy, tvé jménoHospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství,...
2. Samuel 24:10... "Spáchal jsem veliký hřích!" volal DavidHospodinu. "Prosím , Hospodine, odpusť vinu svého...
1. Královská 3:7...jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes jeHospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem...
1. Královská 8:23...shromáždění vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi...
1. Královská 8:25...vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. NužeHospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi...
1. Královská 8:28...na modlitbu svého služebníka a na jeho prosbyHospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou...
1. Královská 8:53...k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi jeHospodine, Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své...
1. Královská 17:20...bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volalHospodinu: "Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u...
1. Královská 17:21...se třikrát za sebou položil na chlapce a volalHospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj, se do toho...
1. Královská 18:36...oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná...
1. Královská 18:37...jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz miHospodine, odpověz mi. tento lid pozná, že ty, Hospodine...
1. Královská 19:4...si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dostHospodine! Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji...
2. Královská 6:17...jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, vidí." Hospodin mládenci...
2. Královská 6:20...do Samaří. Jakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči, vidí." Hospodin jim otevřel...
2. Královská 19:15...rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdyHospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na...
2. Královská 19:16...země! To ty jsi učinil nebesa i zem! NakloňHospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel...
2. Královská 19:17...Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to takHospodine, asyrští králové ty národy i jejich země...
2. Královská 19:19...a kámen - to proto je zničili. Teď ale prosímHospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna...
2. Královská 20:3...tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a...
1. Letopisů 17:16...Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je...
1. Letopisů 17:17...přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi na Hospodine Bože, jako kdybych byl někdo vznešený. Co k tomu...
1. Letopisů 17:19...takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníkaHospodine! Pro dobro svého služebníka a podle svého srdce...
1. Letopisů 17:20... když jsi zjevil všechny tyto velkolepé věciHospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak...
1. Letopisů 17:22...lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a tyHospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine, kéž se navěky...
1. Letopisů 17:23...lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. NužeHospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému...
1. Letopisů 17:26...nalezl odvahu modlit se před tebou. AnoHospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku...
1. Letopisů 17:27...před tebou trval navěky. Díky tvému požehnáníHospodine, bude navěky požehnán!" Po nějaké době David...
1. Letopisů 21:17...jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečkyHospodine, Bože můj, tvá ruka dolehne na a na mou...
1. Letopisů 29:10...tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho otce Izraele, požehnaný...
1. Letopisů 29:11... požehnaný jsi od věků na věky! Tvá jeHospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát!...
1. Letopisů 29:16...naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stínHospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili...
1. Letopisů 29:18...lid, zde přítomný, přináší své dary s radostíHospodine, Bože našich otců Abrahama, Izáka a Izraele,...
2. Letopisů 1:9...přízeň a jsi učinil králem po něm. NužeHospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému...
2. Letopisů 6:14...poklekl na kolena, vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi...
2. Letopisů 6:16...vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. NužeHospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi...
2. Letopisů 6:17...Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedyHospodine, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které...
2. Letopisů 6:19...na modlitbu svého služebníka a na jeho prosbyHospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou...
2. Letopisů 6:41...k modlitbě na tomto místě. Již povstaňHospodine Bože, ke svému spočinutí společně s Truhlou síly...
2. Letopisů 6:42...věrní se radují z tvé dobroty. NeodvracejHospodine Bože, svoji tvář od toho, kohos pomazal - pamatuj...
2. Letopisů 14:10...k bitvě v údolí Cefata u Marešy, Asa volalHospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci...
2. Letopisů 20:6...nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích!...
Ezdráš 9:15...posledního, takže by nikdo nevyvázl a nepřežil?! Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes...
Nehemiáš 9:5...a Petachiáš pak zvolali: "Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš,...
Žalmy 3:2...utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik jenHospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně!...
Žalmy 3:4..."Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty všakHospodine, jsi okolo štít, ty, Slávo , mou hlavu...
Žalmy 3:8... i když svírají ze všech stran. PovstaňHospodine! Zachraň , Bože můj! Rozbij čelisti všech mých...
Žalmy 4:7..."Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námiHospodine, rozjasni!" srdce plníš větší radostí, než...
Žalmy 4:9...hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sámHospodine, chráníš v bezpečí. Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 5:2... na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš slovaHospodine, všimni si mého úpění! Vnímej volání, můj...
Žalmy 5:4... můj Králi a Bože - k tobě se modlím! RánoHospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své...
Žalmy 5:9...ve tvém svatém chrámě. Kvůli mým nepřátelůmHospodine, ve své spravedlnosti veď, svou cestu přede...
Žalmy 5:13... se před tebou mohou veselit! Ty přeceHospodine, žehnáš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ...
Žalmy 6:2... Hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Nekárej Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení netrestej!...
Žalmy 6:3...svém, ve svém rozlícení netrestej! Smiluj seHospodine - jsem vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech...
Žalmy 6:4...v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšenHospodine, jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi...
Žalmy 6:5...- Hospodine, jak dlouho ještě?! Obrať seHospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V...
Žalmy 7:2...Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení BenjamínHospodine, Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň , všech...
Žalmy 7:4...na kusy, rozsápají , nebude mi pomociHospodine, Bože můj, jestliže jsem se provinil, jestli mi...
Žalmy 7:7...zemi, mou čest v prachu vyválí! séla PovstaňHospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel,...
Žalmy 7:9... obklopí, znovu usedni na trůn nad nimiHospodin bude soudit národy! Obhaj , Hospodine, vždyť...
Žalmy 8:2...zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm DavidůvHospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou...
Žalmy 8:10...i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceányHospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro...
Žalmy 9:2...písně "Zemřel syn". Žalm Davidův. Chválím Hospodine, celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých...
Žalmy 9:11...v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíšHospodine, ty, kdo hledají! Zpívejte Hospodinu, jenž...
Žalmy 9:14... nářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj seHospodine, hleď na trápení, z ruky protivníků, z bran...
Žalmy 9:20... naděje ponížených nezhyne navěky! PovstaňHospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem stanou...
Žalmy 9:21... před tvým soudem stanou národy! Vyděs jeHospodine, jsou zastrašeni, poznají pohané, že jsou...
Žalmy 10:1...poznají pohané, že jsou smrtelní!séla Proč jsiHospodine, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách soužení?...
Žalmy 10:12... skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." PovstaňHospodine, pozvedni ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeň!...
Žalmy 12:2...zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův. PomozHospodine! Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze...
Žalmy 12:8...peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. Ty sámHospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy...
Žalmy 13:2...zpěváka. Žalm Davidův. Jak dlouho ještěHospodine? Zapomeneš na navěky? Jak dlouho ještě budeš...
Žalmy 13:4...bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz miHospodine, Bože můj! Rozjasni oči, jako mrtvý neusnu!...
Žalmy 15:1... Izrael se bude veselit! Žalm Davidův. KdoHospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté...
Žalmy 17:1...je po tvé pravici! Modlitba Davidova. SlyšHospodine, mou spravedlivou při, mému volání popřej sluch,...
Žalmy 17:13... jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši. PovstaňHospodine! Postav se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem...
Žalmy 17:14...svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmiHospodine, svou rukou ochraň , před lidmi, jejichž...
Žalmy 18:2...všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy. Miluji Hospodine, sílo ! Hospodin je skála, tvrz, ...
Žalmy 18:16...obnažena, základy světa odkryty před řevem tvýmHospodine, před tvým dechem zuřivým! Sehnul se z výšin,...
Žalmy 18:29...ubožáky, pohledy povýšených ale ponížíš. TyHospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi září v tmách. S...
Žalmy 18:50... Proto budu chválit mezi národy, tvé jménoHospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství,...
Žalmy 19:15...v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se tiHospodine, zalíbí - skálo , můj Vykupiteli! Pro předního...
Žalmy 20:10...a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutěHospodine, dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš! ...
Žalmy 21:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síleHospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík tvému...
Žalmy 21:14...nazpět, na namíříš svou tětivou. PovstaňHospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém...
Žalmy 22:20...šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty všakHospodine, nevzdaluj se mi, ty, sílo , mi pospěš na...
Žalmy 25:1...je ten slavný Král! séla Žalm Davidův. K toběHospodine, svou duši pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám...
Žalmy 25:4... zahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž miHospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď a ...
Žalmy 25:6...Zachránce, na tebe spoléhám každý den! PamatujHospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků...
Žalmy 25:7...mladých dnů, ve své lásce však na pamatujHospodine, pro svoji dobrotu! Dobrý a přímý je Hospodin,...
Žalmy 25:11...plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno svéHospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk...
Žalmy 25:21...Poctivost a přímost kéž střeží , vždyť tyHospodine, jsi naděje! Bože, vykup Izrael ze všech jeho...
Žalmy 26:1...ze všech jeho soužení! Žalm Davidův. Suď Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se...
Žalmy 26:2...Hospodina doufám, nedám se odradit. Zkoumej Hospodine, zkoušej , prověř srdce i svědomí! Tvou...
Žalmy 26:6... Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltářiHospodine, přicházím, abych ti hlasitě vzdával díky, abych...
Žalmy 26:8... abych vyprávěl o všech tvých zázracích. MilujiHospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá!...
Žalmy 27:7...obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát! Slyš Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš . O...
Žalmy 27:8..."Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledámHospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka...
Žalmy 27:11... Hospodin ale k sobě přivine. Ukaž miHospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď stezkou...
Žalmy 28:1... Spoléhej na Hospodina! Žalm Davidův. K toběHospodine, volám, skálo , přeruš své mlčení! Jestliže...
Žalmy 28:9... svému pomazanému je jistou záchranou. ZachraňHospodine, svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich...
Žalmy 30:2... Píseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat buduHospodine, tys pozdvihl, nenechal jsi nepřátele jásat...
Žalmy 30:3... nenechal jsi nepřátele jásat nade mnouHospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys uzdravil....
Žalmy 30:4... Bože můj, k tobě jsem volal a tys uzdravilHospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi ,...
Žalmy 30:8...si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízniHospodine, jsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale...
Žalmy 30:9...ale svou tvář skryl, byl jsem vyděšen! K toběHospodine, volám, tebe, Pane můj, prosím o milost. Čemu...
Žalmy 30:11...Bude snad vyprávět o tvé věrnosti? SlyšHospodine, smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj...
Žalmy 30:13... radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustáníHospodine, Bože můj, chválím navěky! Pro předního...
Žalmy 31:2...zpěváka. Žalm Davidův. Spoléhám na tebeHospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svoji...
Žalmy 31:6...mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého duchaHospodine, věrný Bože, vykup ! Nesnesu ctitele marných...
Žalmy 31:10...nepříteli, svobodu daruješ nohám mým! Smiluj seHospodine, je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou mi, rovněž...
Žalmy 31:15...domlouvají, chtějí zbavit života! aleHospodine, doufám v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!"...
Žalmy 31:18... pro svoji lásku zachraň ! nejsem zahanbenHospodine, když k tobě zní volání! jsou však...
Žalmy 33:22...svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láskaHospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm Davidův, když...
Žalmy 35:1... kdo v něho doufají. Žalm Davidův. SuďHospodine, ty, kdo soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou...
Žalmy 35:10... Všechny kosti tehdy řeknou: "Kdo se tiHospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího,...
Žalmy 35:22... volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš toHospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se mi, Pane můj!...
Žalmy 35:24...na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednejHospodine, Bože můj, nejásají nade mnou! si nemyslí:...
Žalmy 36:6...nekalosti stojí, zla se neštítí. Tvá láskaHospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakům. Tvá...
Žalmy 36:7...zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěřiHospodine, pomáháš! Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady,...
Žalmy 38:2...žalm Davidův. Netrestej Hospodine, ve své prchlivosti, ve svém rozzuření ...
Žalmy 38:16... z jehož úst nezaznějí žádné odmluvy. V tebeHospodine, skládám naději - Pane Bože můj, ty jistě...
Žalmy 38:22...obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj Hospodine, nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomoc,...
Žalmy 39:5... takže můj jazyk začal promlouvat: Můj konecHospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, poznám,...
Žalmy 39:13...marnost, přesně tak! séla Vyslyš mou modlitbuHospodine, když křičím o pomoc, naslouchej. Nad mými slzami...
Žalmy 40:6...k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jenHospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech,...
Žalmy 40:10...zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víšHospodine, sám. Tvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o...
Žalmy 40:12...tvou lásku a věrnost netajil. Své slitováníHospodine, mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá...
Žalmy 40:14...na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine, pospěš...
Žalmy 41:5...- z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě,...
Žalmy 41:11...jídal chléb, pozvedl patu proti mně. Ty se všakHospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim...
Žalmy 54:8...svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jménoHospodine, slavit, že dobré je! On vysvobodí z každého...
Žalmy 58:7...hlas kouzelníků aby k nim nedoleh. V ústech jimHospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej! ...
Žalmy 59:4...zlosynů, zachraň od těch vrahounů! PohleďHospodine - v záloze na číhají, všichni ti siláci se na...
Žalmy 59:6...se chystají, povstaň mi na pomoc, jen pohlédniHospodine Bože zástupů, Bože Izraele, procitni, potrestej...
Žalmy 59:9...dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsouHospodine, jen pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty...
Žalmy 69:7...před tebou se nikam neskryjí. se kvůli mněHospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebe, Pane zástupů,...
Žalmy 69:14... se však budu modlit k tobě, vždyť jeHospodine, čas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké...
Žalmy 69:17... kdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na...
Žalmy 70:2... Kéž bys , Bože, vysvobodil, pospěš miHospodine, na pomoc! jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo...
Žalmy 70:6...Bože, pospíchej! pomoc, záchrana jsi tyHospodine, prosím nemeškej! Spoléhám na tebe, Hospodine,...
Žalmy 71:1... Hospodine, prosím nemeškej! Spoléhám na tebeHospodine, kéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost...
Žalmy 71:5...spárů násilníka, jenž páchá bezpráví! Vždyť tyHospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od...
Žalmy 74:18... léto i zimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň siHospodine, na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé...
Žalmy 79:5...a zábavu jsme všem dokola! Jak dlouho ještěHospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet...
Žalmy 80:5...rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchranaHospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého...
Žalmy 80:20...více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívatHospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji...
Žalmy 83:17...Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jménoHospodine, aby hledali. Na věčné časy se stydí a děsí,...
Žalmy 84:2... na gitejský nástroj. Žalm synů KorachovýchHospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku! ...
Žalmy 84:4... aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářůHospodine zástupů, Králi můj a Bože můj! Blaze těm, kdo ve...
Žalmy 84:9...putují - před Bohem na Sionu se všichni ukážíHospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi...
Žalmy 84:13...dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímnýmHospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá...
Žalmy 85:2...zpěváka. Žalm synů Korachových. Své zemi jsiHospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z...
Žalmy 85:8... aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev námHospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou!...
Žalmy 86:1...jeho šlépějím! Modlitba Davidova. Slyš Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohý! Naživu...
Žalmy 86:3...- Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnouHospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka...
Žalmy 86:6...miluješ ty, kdo vzývají! Moji modlitbuHospodine, slyš, mých proseb všímej si. Vzývám v den...
Žalmy 86:11... činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Svou cestuHospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. srdce...
Žalmy 86:17...museli, uvidí, že jsi byl mou pomocí a že tyHospodine, jsi potěšil! Zpívaný žalm synů Korachových....
Žalmy 88:2... k tanci.Poučná píseň Hemana EzrachejskéhoHospodine, Bože spásy, ve dne i v noci před tebou běduji...
Žalmy 88:10...svého sevření, oči mi hasnou trápením! Volám Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad...
Žalmy 88:14...tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? všakHospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti ranní...
Žalmy 88:15... naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář?...
Žalmy 89:2...žalm Etana EzrachejskéhoHospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci...
Žalmy 89:6...pokolení tvůj trůn upevním." séla NebesaHospodine, slaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou...
Žalmy 89:9... je mnohem hroznější než všichni kolem nějHospodine Bože zástupů, kdo je jako ty - mocný Hospodin? Za...
Žalmy 89:47...jsi ho pláštěm ostudy! séla Jak dlouho seHospodine, budeš ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak...
Žalmy 89:52...všech těch národů mi padly do klína! Jak jen seHospodine, tví nepřátelé rouhali! Tvému pomazanému se...
Žalmy 90:13...naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať seHospodine - jak dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj...
Žalmy 92:6...chci zpívat o díle rukou tvých. Jak veliké jsouHospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké!...
Žalmy 92:9... aby vyhlazeni byli navždycky. Ty všakHospodine, jsi vyvýšen navěky! Jistěže, Hospodine,...
Žalmy 92:10...však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky! JistěžeHospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou...
Žalmy 93:3...než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řekyHospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití...
Žalmy 93:5...jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náležíHospodine, navždycky! Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty,...
Žalmy 94:1...náleží, Hospodine, navždycky! Bože pomstyHospodine, Bože pomsty, zaskvěj se. Soudce vší země,...
Žalmy 94:3...již, dej pyšným, co si zaslouží! Jak dlouhoHospodine, ničemní, jak dlouho ničemní budou vítězit? Chrlí...
Žalmy 94:5... všichni ti zločinci se honosí. Tvůj lidHospodine, deptají, utlačují tvé dědictví. Mordují vdovy a...
Žalmy 94:12...- neznamenají vůbec nic! Blaze člověku, jehožHospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého Zákona....
Žalmy 94:18... jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láskaHospodine, ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí,...
Žalmy 97:8...veselí, když to slyší, judské osady se radujíHospodine, díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad...
Žalmy 97:9...radují, Hospodine, díky soudům tvým! Vždyť tyHospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi...
Žalmy 99:8...dbali na svědectví a zákony, které jim uložilHospodine, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem,...
Žalmy 101:1... Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, toběHospodine, chci zpívat žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji...
Žalmy 102:2...vylévá před Hospodinem své úzkosti. NaslouchejHospodine, modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě...
Žalmy 102:13...jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty všakHospodine, navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá...
Žalmy 104:1...Dobrořeč duše Hospodinu! Dobrořeč duše  Hospodinu! Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj - oděn jsi...
Žalmy 104:24...vyráží, pracuje na něm, než se zešeří. Kolik jeHospodine, skutků tvých! Všechno jsi moudře učinil - země...
Žalmy 106:4...kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na Hospodine, svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou...
Žalmy 106:47...všech, kdo je drželi v zajetí. Zachraň násHospodine, náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté...
Žalmy 108:4...a citero, vzbudím ranní zář! Chválit Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed...
Žalmy 109:21... žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zleHospodine, Pane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak...
Žalmy 109:26... hlavami potřásají, když vidí . Pomoz miHospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto ...
Žalmy 109:27...! Takto poznají, že je to ruka tvá a že tyHospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí,...
Žalmy 115:1... nejtvrdší skálu v pramen vod! Ne nám, ne námHospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v...
Žalmy 116:4...a trápení přemohly! Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodine, prosím, život zachraň mi!" Milostivý...
Žalmy 116:16...je v očích Hospodinových smrt jeho oddanýchHospodine, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé...
Žalmy 118:25... pojďme se z toho radovat a veselit! ProsímHospodine, zachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám zdar!...
Žalmy 119:12... abych proti tobě nehřešil. Požehnaný jsiHospodine, svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými...
Žalmy 119:31... tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectvíHospodine, držím se, nedej, abych byl zahanben! Poběžím...
Žalmy 119:33...příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž miHospodine, cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou...
Žalmy 119:41...- svou spravedlností obživ ! Kéž na Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi...
Žalmy 119:52... V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi seHospodine, vždycky utěším. Zuřivost jímá nad ničemy,...
Žalmy 119:55... Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj ZákonHospodine, toužím naplnit. Tento úkol mi náleží - abych se...
Žalmy 119:57...mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! TyHospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O...
Žalmy 119:64... těm, kdo se drží tvých pravidel. Tvé láskyHospodine, je plná zem - pouč prosím o svých zákonech!...
Žalmy 119:65...jsi dobro prokázal, dle slova, jež jsiHospodine, dal. rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím...
Žalmy 119:75...je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, toHospodine, vím, ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž tvá...
Žalmy 119:89...- svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovoHospodine, navěky ukotveno je v nebesích. Po všechna...
Žalmy 119:107... Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovemHospodine, obživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých...
Žalmy 119:108... svým slovem, Hospodine, obživ ! PřijmiHospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč svým pokynům. I...
Žalmy 119:126... abych rozuměl tvým svědectvím. Čas jednatHospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože...
Žalmy 119:137...- lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsiHospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi...
Žalmy 119:145...mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volámHospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě,...
Žalmy 119:149... Prosím vyslyš v lásce své, dle svého právaHospodine, obživ ! Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí,...
Žalmy 119:151...zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. TyHospodine, blízký jsi; spolehlivé jsou všechny tvé příkazy....
Žalmy 119:156... neboť se neptají na tvé zákony. Veliké jeHospodine, slitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! ...
Žalmy 119:159...nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidlaHospodine, hleď, ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem...
Žalmy 119:166...hojný mír, žádné překážky je nesrazí! ČekámHospodine, na tvé spasení a plním tvé příkazy. V duši...
Žalmy 119:169...všechny cesty . Kéž se volání k toběHospodine, přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž...
Žalmy 119:174...tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. ToužímHospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž...
Žalmy 120:2...ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou dušiHospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků! Jak...
Žalmy 123:3...Kéž se nad námi smiluje! Smiluj se nad námiHospodine, smiluj se, jsme přesyceni posměchem! jsme...
Žalmy 125:4...ruce nevztáhli k páchání špatnosti. K dobrým seHospodine, dobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné....
Žalmy 126:4...Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať násHospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou...
Žalmy 130:1...jménu vám žehnáme!" Poutní píseň. Z hlubinHospodine, volám , Pane můj, prosím vyslyš , k mým...
Žalmy 130:3...uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdoHospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby lidé...
Žalmy 131:1...všech jeho vin! Davidova poutní píseň. NemámHospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím se....
Žalmy 132:1...jak nyní, tak i navěky! Poutní píseň. PamatujHospodine, na Davida i na všechno, co podstoupil - na to,...
Žalmy 132:8...pojďme již, klaňme se u jeho podnoží! "PovstaňHospodine, ke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvé!...
Žalmy 135:13... dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jménoHospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine, po všechna...
Žalmy 137:7...nebude nade vše, nade všechny rozkošeHospodine, jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě v onen...
Žalmy 138:4...k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! Hospodine, všichni králové slaví, uslyší, co jsi...
Žalmy 138:8...mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněnHospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine,...
Žalmy 139:1... Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty Hospodine, zkoumáš, ty znáš. Ty víš, jak sedám a jak...
Žalmy 139:4... Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty toHospodine, všechno víš! Zezadu i zpředu jsi obklopil,...
Žalmy 139:21... tvé jméno zneužívají nepřátelé tví! Nemám snadHospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na...
Žalmy 140:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Zachraň Hospodine, od lidí zlých, braň před těmi, kdo páchají...
Žalmy 140:5...zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmi, kdo páchají...
Žalmy 140:7... u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje...
Žalmy 140:8...Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitbyHospodine, Pane, mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když...
Žalmy 140:9... hlavu mi kryješ, když přijde boj. NeplňHospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány nedojdou...
Žalmy 141:1...budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám...
Žalmy 141:3...obětí kéž jsou ruce zvednuté! K mým ústůmHospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň....
Žalmy 141:8...jejich kosti do chřtánu podsvětí! k toběHospodine, Pane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech ...
Žalmy 142:6...se o nestará! K tobě zní moje volání: TyHospodine, jsi skrýš, můj úděl na zemi mezi živými!...
Žalmy 143:1...mi své dobrodiní projevíš. Žalm Davidův. SlyšHospodine, moji modlitbu, prosbě prosím popřej sluch....
Žalmy 143:7... žízním po tobě jak země bez vody! séla PospěšHospodine, vyslyš dříve, než ztratím dech! Neskrývej...
Žalmy 143:9...bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit...
Žalmy 143:11...Duch vede po zemi srovnané. Obživ Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení...
Žalmy 144:3... na něj spoléhám, i národy mi poddává. Co jeHospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o...
Žalmy 144:5...páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. SestupHospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor, dýmají!...
Žalmy 145:10... on cítí s každým ze svých stvoření!" Hospodine, všechna stvoření slaví, ti dobrořečí věrní...
Izaiáš 12:1...vyšel z Egypta. V ten den řekneš: "Chválím Hospodine - byls na rozzloben, odvrátil jsi však svůj...
Izaiáš 25:1...a zjeví svou slávu před svými stařešiny.  Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím...
Izaiáš 26:8...spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých soudůHospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce...
Izaiáš 26:11... nevidí, jak vznešený je Hospodin. Svou rukouHospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí. vidí, jak...
Izaiáš 26:12... všechny tvé nepřátele oheň pohltí! Nám všakHospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám...
Izaiáš 26:13...za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatilHospodine, Bože náš, jiní krom tebe vládli nám, my však jen...
Izaiáš 26:15...jsi po nich ani památky. Rozmnožil jsi národHospodine, rozmnožil jsi národ, oslavil ses, rozšířil jsi...
Izaiáš 26:16... oslavil ses, rozšířil jsi všechny naše hraniceHospodine, hledali ve svém soužení, když jsi je...
Izaiáš 26:17... tak jsme na tom před tebou byli my, tak jsmeHospodine, trpěli. Byli jsme těhotní, měli jsme bolesti,...
Izaiáš 33:2...zradu, budeš vyzrazen. Smiluj se nad námiHospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v...
Izaiáš 37:16...se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech,...
Izaiáš 37:17...země! To ty jsi učinil nebesa i zem! NakloňHospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel...
Izaiáš 37:18...Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to takHospodine, asyrští králové ty národy i jejich země...
Izaiáš 37:20...a kámen - to proto je zničili. Teď však prosímHospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna...
Izaiáš 38:3...tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a...
Izaiáš 63:16...neznal Abraham a Izrael se o nás nestaral, tyHospodine, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel náš....
Izaiáš 63:17... od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi násHospodine, nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše...
Izaiáš 64:7...a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi všakHospodine, Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá...
Izaiáš 64:8...náš, tvá ruka nás všechny uhnětla. Nehněvej seHospodine, přespříliš, nevzpomínej navěky na náš hřích....
Izaiáš 64:11...bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to všeHospodine, držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez...
Jeremiáš 1:6...; národům učinil jsem prorokem." "Ach neHospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit!...
Jeremiáš 3:22...uzdravím." Hle - jdeme k tobě, jsme tu! TyHospodine, jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na výšinách i horách...
Jeremiáš 4:10...tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí." "Ach neHospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid...
Jeremiáš 5:3...Hospodin žije,' stejně přísahají křivě!" Ty aleHospodine, přece jistě očima pátráš po věrnosti. Bil jsi je...
Jeremiáš 10:6...nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo neníHospodine, jako ty! Jsi veliký a velikou mocí jsi pověstný....
Jeremiáš 10:23...města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakaliHospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk...
Jeremiáš 10:24...po jdoucí své kroky neřídí. Trestej Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém rozhněvání, ...
Jeremiáš 11:5...a medem' - zemi, v níž dnes žijete." "AmenHospodine," odpověděl jsem. Hospodin mi řekl: "Volej v...
Jeremiáš 11:20... si na jeho jméno nikdo nevzpomene!" Hospodine zástupů, Soudce spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i...
Jeremiáš 12:1...Anatotu neštěstí a nepřežije ani jeden z nich."  Hospodine, spravedlivý jsi, kdykoli si ti stěžuji; o ...
Jeremiáš 12:3... jejich svědomí jsi však vzdálený. Ty Hospodine, znáš, vidíš a zkoušíš, zda jsem ti v srdci...
Jeremiáš 14:7...selhává, protože tráva zmizela." Naše viny násHospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhni!...
Jeremiáš 14:9...jako bojovník, co nedovede zachránit? Jsi přeceHospodine, vprostřed nás! Tobě patříme! Neopouštěj nás!...
Jeremiáš 14:13...Mečem, hladem a morem s nimi skoncuji." "Ach neHospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece...
Jeremiáš 14:20...čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! UznávámeHospodine, jak jsme zlí; naši otcové se provinili a i my...
Jeremiáš 14:22...dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? NeHospodine, Bože náš, to ty! V tebe skládáme naději, jsi to...
Jeremiáš 15:15...proti vám hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si na , ke mně přijď,...
Jeremiáš 15:16... tvá slova potěšila, vnesla radost do srdceHospodine, Bože zástupů, patřím přece tobě! Nesedávám s...
Jeremiáš 16:19...model a dědictví zaplnili svými ohavnostmi." Hospodine, sílo a pevnosti, útočiště v den soužení...
Jeremiáš 17:13...vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje IzraeleHospodine, všichni, kdo opouštějí, propadnou hanbě. Ti,...
Jeremiáš 17:14...opustili, ten pramen vody živé. Uzdrav Hospodine, a budu zdráv, zachraň , a budu zachráněn - ...
Jeremiáš 18:19...a na jeho slova vůbec nedbejme!" Všimni si Hospodine, slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro...
Jeremiáš 18:23... aby lapili, nohy chtěli chytit do pastiHospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby zabili...
Jeremiáš 20:7... kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses a zdolals...
Jeremiáš 20:12...je stihne hanba, věčná nezapomenutelná potupaHospodine zástupů, jenž spravedlivé zkoušíš a vidíš do...
Jeremiáš 31:18..., se vrátím zpět, vždyť ty jsi můj BůhHospodine! Po svém odvrácení činím pokání, po svém poučení...
Jeremiáš 32:17...Neriášovu, modlil jsem se k Hospodinu: "AchHospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou...
Jeremiáš 32:25...se to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíšHospodine, Pane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty...
Jeremiáš 51:62...tato slova nahlas přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o tomto místě prohlásil, že je vyhladíš,...
Pláč 1:9...byl její pád a nikde žádná útěcha. PohleďHospodine, na trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co ...
Pláč 1:11...za něco k jídlu, aby se udrželi naživu. PohleďHospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není...
Pláč 1:20...o něco k jídlu, aby se udrželi naživu. PohleďHospodine, na úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi...
Pláč 2:20...každém nároží, pozdvihuj k němu dlaně! PohleďHospodine, jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy...
Pláč 3:55...jsem si: Jsem ztracený! V nejhlubší jáměHospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik:...
Pláč 3:58...Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys Hospodine, vykoupil! křivdy, Hospodine, viděl jsi, pomoz...
Pláč 3:59...mou při, tys , Hospodine, vykoupil! křivdyHospodine, viděl jsi, pomoz mi k spravedlnosti! Viděl jsi,...
Pláč 3:61... jak na chystají samé úklady. Slyšel jsiHospodine, jejich urážky, všechny úklady, jež na ...
Pláč 3:64... prozpěvují si o mně posměšky! Odplať jimHospodine, jak si zaslouží - za to, jak se sami chovali!...
Pláč 3:66...prokletí! Pronásleduj je svým hněvem, vyhlaď jeHospodine, zpod nebe! Ach, jak zašlo lesklé zlato, ryzí...
Pláč 5:1... tvůj hřích se brzy odhalí! Vzpomeň siHospodine, jak jsme dopadli, dobře se podívej na naši...
Pláč 5:19...Sion zbyla pustina, že se tam honí lišky! TyHospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny...
Pláč 5:21...To nás opustíš navždy? Navrať nás k soběHospodine, se vrátíme! Obnov naše dny, jsou jako...
Ezechiel 4:14...pokrm mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach neHospodine, Pane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se...
Ezechiel 9:8...jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach neHospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek...
Ezechiel 11:13...jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach neHospodine, Pane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem...
Ezechiel 21:5...zažehl Hospodin." Tehdy jsem zvolal: "Ach neHospodine, Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé...
Ezechiel 37:3..." řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl:...
Daniel 9:8... jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba námHospodine - nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim otcům...
Ozeáš 9:14...však Efraim odvádí své děti k vrahovi. Dej jimHospodine - co jim dáš? Dej jim lůno neplodné a prsy bez...
Joel 1:19...pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. VolámHospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly...
Joel 2:17...ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste:...
Joel 4:11...národy! Shromážděte se z okolí! Přiveď tamHospodine, svoje hrdiny! Jen se národy probudí a...
Amos 7:2...Když sežraly veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "Hospodine, Pane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží?...
Amos 7:5...oceán a měl pohltit i zem, řekl jsem: "Panovníku Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je...
Jonáš 1:14...bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volaliHospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti...
Jonáš 2:7...navždy zapadla. Tys však z propasti vyzvedlHospodine, Bože můj! Když život opouštěl, na...
Jonáš 4:2...veliká zlost. Rozzlobilo ho to tak, že seHospodinu modlil: "No prosím, Hospodine, neříkal jsem to...
Jonáš 4:3...laskavý a který od zla upouští. Radši teďHospodine, rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!"...
Abakuk 1:2...ve vidění přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mámHospodine, volat, a ty neslyšíš? Křičím k tobě: "Násilí!" a...
Abakuk 1:12...svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsiHospodine, od věků? Ty neumíráš, svatý Bože můj. Ty jsi jim...
Abakuk 3:2...Abakuka. Na nápěv písně nářků. Slyšel jsemHospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem....
Abakuk 3:8...v bolestech, plachty Midiánu třesou se. To seHospodine, zlobíš na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To...
Zachariáš 1:12...a hle - celá zem žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy se...
Lukáš 2:29...ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: "NyníHospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v...
Jan 12:38... Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "KdoHospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže...
Skutky 4:29... že se stát. Pohleď nyní na jejich výhrůžkyHospodine, a dej svým služebníkům, mluví tvé slovo se...
Římanům 10:16...přijali evangelium. Vždyť Izaiáš říká: "KdoHospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze slyšení...

Slova obsahující hospodine: hospodine (401) hospodinem (234)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |