Hospodina

Hledám pøesnì 'hospodina'. Nalezeno 668 veršù. Další varianty: hospodinu (841) hospodinovi (11) hospodinem (234) hospodine (401) hospodina (695) hospodin (3494)
Genesis 3:8...a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku....
Genesis 4:1...a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se...
Genesis 6:8...Je mi líto, že jsem je učinil." Noe všakHospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl...
Genesis 16:13...proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh,...
Genesis 18:14...mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se...
Genesis 19:24...Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od...
Genesis 21:33...zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel...
Genesis 24:50...Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku,...
Genesis 25:22..."Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva...
Genesis 29:35... a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy...
Exodus 5:2...na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael?...
Exodus 5:22...meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš?...
Exodus 13:12...ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří...
Exodus 14:31...na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina...
Exodus 15:26...vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné,...
Exodus 16:9..."Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k...
Exodus 16:23...to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro...
Exodus 16:33...džbán, naplň jej omerem many a postav jej před Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A...
Exodus 17:2...jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti...
Exodus 17:7...dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom...
Exodus 20:7...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Exodus 22:19... Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho...
Exodus 23:19... Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 28:30...urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit...
Exodus 28:35...na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky, a tak...
Exodus 32:11...z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš...
Exodus 33:7...jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl...
Exodus 34:26... Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 34:34...si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal,...
Exodus 35:2...dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci,...
Exodus 35:5..."Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, přinese...
Leviticus 3:1...darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své...
Leviticus 3:7...vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před...
Leviticus 3:12... Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem...
Leviticus 4:4...bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na...
Leviticus 4:22...lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí,...
Leviticus 5:21...k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a zklame Hospodina v těchto případech: Když svého bližního podvede...
Leviticus 6:7...o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme...
Leviticus 7:14...pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil oltář krví...
Leviticus 9:5...a celá obec přistoupila a postavila se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin....
Leviticus 9:24...Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i...
Leviticus 10:2...oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem....
Leviticus 14:11...postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme...
Leviticus 14:23...dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka...
Leviticus 15:14...dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten...
Leviticus 16:1...žena, a pro muže, který by spal s nečistou.  Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů...
Leviticus 16:7... Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly...
Leviticus 16:8... Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel los...
Leviticus 16:9...‚pro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích....
Leviticus 16:10...lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k...
Leviticus 19:24...roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok...
Leviticus 22:15... Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary,...
Leviticus 24:16...Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje...
Leviticus 25:4... země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To...
Numeri 5:16...na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme...
Numeri 5:18...a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou vloží moučnou...
Numeri 5:30...žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisu....
Numeri 6:5...břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst....
Numeri 6:16...moučné oběti a úlitby. Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou...
Numeri 7:3...pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé...
Numeri 8:10...celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron levity...
Numeri 11:20...z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před...
Numeri 11:31...Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze...
Numeri 12:8...v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli...
Numeri 14:43...a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude...
Numeri 16:17...kadidlo a každý přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron...
Numeri 16:35...na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli...
Numeri 17:3...pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele...
Numeri 17:11...si k obci a vykonej za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron...
Numeri 17:24...zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si...
Numeri 22:18...stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, malého či...
Numeri 28:7...úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za...
Numeri 31:16...ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec...
Numeri 31:28... kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak...
Numeri 36:2...a před izraelskými rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil...
Deuteronomium 1:19... Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou,...
Deuteronomium 1:26...vydat se vzhůru a vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat:...
Deuteronomium 3:23... Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můj, začal jsi...
Deuteronomium 4:2...z nich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči...
Deuteronomium 4:23...se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili...
Deuteronomium 4:25...si modlu v jakékoli podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji...
Deuteronomium 4:29... nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým...
Deuteronomium 5:11...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Deuteronomium 5:25...pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel...
Deuteronomium 6:2...syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna jeho pravidla...
Deuteronomium 6:5...je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a...
Deuteronomium 6:12...nasytíš se, měj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví....
Deuteronomium 6:13... který vyvedl z Egypta, z domu otroctvíHospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při...
Deuteronomium 6:15...cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě...
Deuteronomium 6:16...Boha, a vyhladí z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse....
Deuteronomium 6:17...v Masse. Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která...
Deuteronomium 6:24...s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly...
Deuteronomium 7:6...jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil,...
Deuteronomium 7:25...na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu...
Deuteronomium 8:6... tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a cti jej....
Deuteronomium 8:11...dal. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a...
Deuteronomium 8:14...se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu...
Deuteronomium 8:18...síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu,...
Deuteronomium 8:19...dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim...
Deuteronomium 8:20... že zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete, protože jste neposlouchali...
Deuteronomium 9:7...lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z...
Deuteronomium 9:8...jste se bouřili proti Hospodinu. Popouzeli jste Hospodina i na Orébu, se na vás rozhněval tak, že vás...
Deuteronomium 9:22...v Tabeře, Masse a Kibrot-hataavě jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se...
Deuteronomium 9:23...jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte...
Deuteronomium 9:25...ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí...
Deuteronomium 10:12... že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina,...
Deuteronomium 10:20...- vždyť jste sami byli přistěhovalci v EgyptěHospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a...
Deuteronomium 11:1... že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti...
Deuteronomium 11:2...vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho...
Deuteronomium 11:12...nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále...
Deuteronomium 11:13... která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou...
Deuteronomium 11:22...přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a...
Deuteronomium 11:27... Požehnání - budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí -...
Deuteronomium 11:28... Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes...
Deuteronomium 12:15... Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se...
Deuteronomium 12:27...své zápalné oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních obětí bude krev...
Deuteronomium 12:28...se povede šťastně navěky, když budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělat, co je dobré a správné....
Deuteronomium 13:4...kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete...
Deuteronomium 13:5... svého Boha, celým srdcem a celou dušíHospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho...
Deuteronomium 13:6...snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a...
Deuteronomium 13:11...ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který vyvedl z Egypta, z domu...
Deuteronomium 13:19...s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání,...
Deuteronomium 14:1...očích Hospodina, tvého Boha, správné. Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani...
Deuteronomium 14:2...jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho...
Deuteronomium 14:21...sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky....
Deuteronomium 14:23...ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za...
Deuteronomium 15:5... abys ji obsadil. Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato...
Deuteronomium 16:8...nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci....
Deuteronomium 16:15...jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin...
Deuteronomium 17:1...- to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla...
Deuteronomium 17:2...Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena,...
Deuteronomium 17:19...všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova...
Deuteronomium 18:7... kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité,...
Deuteronomium 18:12...mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je...
Deuteronomium 18:16... - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi...
Deuteronomium 19:9... která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny...
Deuteronomium 19:17... obě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech...
Deuteronomium 23:19...coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva...
Deuteronomium 26:4...Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem,...
Deuteronomium 26:10...prvotiny, první ovoce země, kterou jsi miHospodine, dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha...
Deuteronomium 26:14...nic z toho jsem nevěnoval mrtvému. Poslechl jsem Hospodina, svého Boha; zachoval jsem se přesně, jak jsi mi...
Deuteronomium 26:19...národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se...
Deuteronomium 27:9...a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého...
Deuteronomium 27:10...lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla,...
Deuteronomium 28:1...odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho...
Deuteronomium 28:2...nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou ...
Deuteronomium 28:9... tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dáváHospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal,...
Deuteronomium 28:13...půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíšHospodin učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky...
Deuteronomium 28:15...bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna...
Deuteronomium 28:45...na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho přikázání a...
Deuteronomium 28:62...dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet,...
Deuteronomium 29:11...vody - abyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes...
Deuteronomium 29:17...ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů...
Deuteronomium 29:24...A dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je...
Deuteronomium 30:6...vedlo šťastně, a rozmnoží více než tvé otceHospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš...
Deuteronomium 30:8... pronásledovali. Ty pak budeš znovu poslouchat Hospodina a dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes...
Deuteronomium 30:10...z blahobytu tvých otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a...
Deuteronomium 30:16...smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej...
Deuteronomium 30:20...Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu....
Deuteronomium 31:12...vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova...
Deuteronomium 31:13... kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi...
Deuteronomium 31:26...knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám...
Deuteronomium 31:29... kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými...
Jozue 3:3...přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou,...
Jozue 3:9...řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho...
Jozue 3:13...kmene po jednom. Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu,...
Jozue 4:5...řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden...
Jozue 4:24... To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho...
Jozue 5:6...do posledního nevymřel, protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu...
Jozue 9:9...přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o...
Jozue 22:5...dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha,...
Jozue 22:16...Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele?...
Jozue 22:18...na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes bouříte proti...
Jozue 22:19...obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte...
Jozue 22:23...jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na něm přinášeli zápalné, moučné...
Jozue 22:24...v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin...
Jozue 22:29...svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes od Hospodina...
Jozue 23:11...vám zaslíbil! Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se...
Jozue 24:14...olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy,...
Jozue 24:16...sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš...
Jozue 24:20...Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy. Jestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se...
Jozue 24:22..." řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu." "Ano, jsme svědkové,"...
Soudců 1:1... Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Kananejcům...
Soudců 2:10...nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak...
Soudců 2:12...očích zle a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a...
Soudců 2:13...se jim, a popouzeli tak Hospodina. Opustili Hospodina, aby sloužili Baalovi a Aštartě. Hospodin proto...
Soudců 3:7...sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednaliHospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina, svého...
Soudců 7:18...tábora začněte troubit na rohy a křičet: Za Hospodina a Gedeona!" Na začátku půlnoční hlídky, právě...
Soudců 7:20... v pravé beraní rohy a křičeli: "Mečem za Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo tábora...
Soudců 8:34...za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech...
Soudců 10:6...pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednaliHospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům...
Soudců 14:4...(Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni...
Soudců 20:1...z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec. Do...
Soudců 20:23...dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít...
Soudců 20:27...a pokojné oběti. Izraelci se tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v době byla Truhla Boží smlouvy....
1. Samuel 1:20...Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou...
1. Samuel 1:22...odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl...
1. Samuel 2:2... mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš...
1. Samuel 2:12... Elího synové byli ničemové. Nedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně kněží a lidu. Kdykoli...
1. Samuel 2:21...odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domůHospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala a...
1. Samuel 3:7...Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo...
1. Samuel 4:4...do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží...
1. Samuel 10:22...Kíšův. Hledali ho, ale nenašli. Ptali se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin...
1. Samuel 11:7...se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůzaHospodina a vytáhli jako jeden muž. Nechal je nastoupit v...
1. Samuel 12:9...Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou...
1. Samuel 12:10... Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volaliHospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a...
1. Samuel 12:14...ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se vzpírat...
1. Samuel 12:15...vámi vládne? Jestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se vzpírat jeho příkazům, bude...
1. Samuel 12:20...sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k...
1. Samuel 12:24...vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak...
1. Samuel 13:12...Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě nenaklonil Hospodina. Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám."...
1. Samuel 15:19...s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist a zachoval se...
1. Samuel 15:20...se v Hospodinových očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na...
1. Samuel 15:22... tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností...
1. Samuel 15:23...jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu...
1. Samuel 16:14... Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od...
1. Samuel 17:45... kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel....
1. Samuel 19:9...domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí,...
1. Samuel 23:2... plení obilí na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl...
1. Samuel 23:4...proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na...
1. Samuel 26:12...spali, protože na padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na druhou stranu a postavil se...
1. Samuel 28:6...se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze...
1. Samuel 28:18...tvému bližnímu, Davidovi! Protože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv proti Amalekovi,...
1. Samuel 30:8...když k němu Abiatar přinesl efod, David se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?"...
2. Samuel 2:1...zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi,"...
2. Samuel 5:19...a rozložili se v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do...
2. Samuel 5:23...a rozložili se v údolí Refaim. David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a...
2. Samuel 6:2... aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby. Naložili Boží...
2. Samuel 6:9... Uzova trhlina. Toho dne dostal DavidHospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke...
2. Samuel 6:18...a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno...
2. Samuel 12:14... Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn." A po těch...
2. Samuel 12:25...zamiloval a skrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se bude jmenovat Jedidiáš, Miláček Hospodinův....
2. Samuel 15:25..."Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-liHospodina milost, přivede zpět a dovolí mi znovu spatřit...
2. Samuel 22:4...- před násilím ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel ...
2. Samuel 22:7...ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve...
2. Samuel 22:16...byla obnažena, základy světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho dechem zuřivým! Sehnul se z výšin,...
2. Samuel 22:32... kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh ...
2. Samuel 24:16...Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil JeruzalémHospodina nad tím neštěstím pojala lítost a řekl andělovi...
1. Královská 2:26...před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi všechna strádání mého otce." Tak...
1. Královská 3:3...chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David,...
1. Královská 5:17...víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech...
1. Královská 5:19... Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci...
1. Královská 8:17...' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře,...
1. Královská 8:20...ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém...
1. Královská 8:59...dal našim otcům. A tato slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu,...
1. Královská 9:9...provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a...
1. Královská 11:9...ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmiHospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce...
1. Královská 13:6...obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosímHospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku...
1. Královská 13:17...nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a...
1. Královská 14:15...Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě teďHospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě...
1. Královská 15:30...a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha Izraele. Ostatní Nádabovy skutky - co...
1. Královská 16:13...celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele. Ostatní Elovy skutky - co všechno...
1. Královská 16:26...svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele. Ostatní skutky Omriho - co všechno...
1. Královská 16:33...posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové...
1. Královská 18:3...Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky,...
1. Královská 18:12...pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejduHospodinův duch odnese kdoví kam. s tou zprávou...
1. Královská 19:10... Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou...
1. Královská 19:11..." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl...
1. Královská 19:14... Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou...
1. Královská 20:36...odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode , zabije lev." A když pak šel...
1. Královská 22:8...je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic...
1. Královská 22:19..." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a...
1. Královská 22:54... Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně jako jeho otec. Po...
2. Královská 3:11...Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali Hospodina?"...
2. Královská 4:1...můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba chlapce...
2. Královská 5:11... "Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby...
2. Královská 5:17...přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku...
2. Královská 8:8...dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal...
2. Královská 10:16...řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho voze. Jakmile přijel do...
2. Královská 10:23...se, jestli mezi vámi nejsou nějací ctitelé Hospodina. Dohlédněte, aby tu byli jen ctitelé Baalovi."...
2. Královská 10:31...potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se...
2. Královská 13:4...i jeho syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil Hospodina o milost a Hospodin ho vyslyšel. Viděl totiž...
2. Královská 17:11...kadidlo, jako to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli Hospodina....
2. Královská 17:14...stejně jako jejich otcové, kteří nevěřiliHospodina, svého Boha. Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu,...
2. Královská 17:16...řekl: "To nesmíte!" Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si...
2. Královská 17:19...kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele,...
2. Královská 17:21... syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael odvrátil od Hospodina a svedl je k velikému hříchu. Synové Izraele pak...
2. Královská 17:28... usadil se v Bet-elu a učil je, jak uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel...
2. Královská 17:32...a Anamelechovi. K tomu pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze posvátných...
2. Královská 17:33...ve svatyních na výšinách. Uctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle...
2. Královská 17:34...se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodina a neřídí se podle jeho ustanovení a práv ani...
2. Královská 17:36...se jim, neslužte jim ani jim neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a...
2. Královská 17:39...vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich...
2. Královská 17:41...starých zvyků. Tyto národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým modlám. Také jejich...
2. Královská 18:5...se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním...
2. Královská 18:12...městech. Stalo se to proto, že neposlouchali Hospodina, svého Boha, ale porušovali jeho smlouvu....
2. Královská 18:22...něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní...
2. Královská 18:25...navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi a...
2. Královská 18:30...Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěřeHospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto...
2. Královská 19:31...a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o...
2. Královská 20:9...chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: stín postoupit o...
2. Královská 21:22...sloužil jeho otec, a klaněl se jim. Opustil Hospodina, Boha svých otců, a nedržel se Hospodinových cest...
2. Královská 22:13...se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti...
2. Královská 22:18...judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov,...
2. Královská 23:3... Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat...
2. Královská 23:19...postavili v samařských městech a popouzeli jimi Hospodina. Všechny kněze těch výšin pobil na jejich...
2. Královská 23:37... dcera Pedaje z Rumy. Páchal, co bylo v očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho...
1. Letopisů 10:13...se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak...
1. Letopisů 13:6... aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. Boží truhlu pak...
1. Letopisů 15:12... "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni...
1. Letopisů 15:14...a levité se tedy posvětili, aby přenesli Truhlu Hospodina, Boha Izraele. Synové Leviho pak nesli Boží...
1. Letopisů 16:7...pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina: Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho...
1. Letopisů 16:8...bratry, aby takto chválili Hospodina: Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi...
1. Letopisů 16:10...jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle,...
1. Letopisů 16:34...v lese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Řekněte:...
1. Letopisů 16:41...a ostatní jmenovitě vybrané, aby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá navěky." Heman a Jedutun...
1. Letopisů 21:24...Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je...
1. Letopisů 21:26...600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Vzýval...
1. Letopisů 22:1...anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom...
1. Letopisů 22:7..."Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo:...
1. Letopisů 22:12... svému Bohu, jak to o tobě řekl. Hlavně  Hospodin, ti velet Izraeli, obdaří rozumností a...
1. Letopisů 22:19...lidu. Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby svatyně...
1. Letopisů 23:5...soudce, 4 000 bylo strážných a 4 000 oslavovali Hospodina na nástrojích, které k tomu nechal zhotovit....
1. Letopisů 25:3...za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. Z Hemanových synů: Bukiáš, Mataniáš, Uziel,...
1. Letopisů 28:8...' Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší:...
1. Letopisů 28:19...Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy,"...
1. Letopisů 29:1...je veliké dílo. Nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám svého Boha, co...
2. Letopisů 1:5... Šalomoun tam s celým shromážděním hledal Hospodina a na tom bronzovém oltáři u Stanu setkávání...
2. Letopisů 2:3...stavěl svůj palác. Nuže, stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného...
2. Letopisů 5:13...hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubky, činely a další nástroje,...
2. Letopisů 6:7...' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře,...
2. Letopisů 6:10...ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém...
2. Letopisů 7:6...nim levité s hudebními nástroji, které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali Hospodina...
2. Letopisů 7:22...A dostanou odpověď: ‚To proto, že opustili Hospodina, Boha svých předků, který je vyvedl z Egypta, a...
2. Letopisů 9:8...tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj...
2. Letopisů 11:16...kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a...
2. Letopisů 12:2...a celý Izrael ho následoval. Protože zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti...
2. Letopisů 12:14...Naama. Jednal zle a nijak netoužil hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od počátku...
2. Letopisů 13:18...synové Judy zvítězili, protože se spolehli na Hospodina, Boha svých otců. Abiáš pronásledoval Jeroboáma a...
2. Letopisů 14:1...míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina, jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a obětní výšiny...
2. Letopisů 14:3...Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i...
2. Letopisů 14:6...závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého Boha. Hledali jsme ho a on nám dopřál...
2. Letopisů 14:13... Na všechna města v okolí Geraru padla hrůzaHospodina. Zaútočili na a všechna ta města vyplenili;...
2. Letopisů 15:12...a koz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a celou duší....
2. Letopisů 15:13... celým srdcem a celou duší. Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, byl malý nebo velký...
2. Letopisů 16:7...ses spolehl na aramejského krále, a ne na Hospodina, svého Boha, vojsko aramejského krále ti uniklo z...
2. Letopisů 16:8...vozů a jezdců? Tenkrát ses ale spolehl na Hospodina, a tak ti je vydal do rukou. Hospodinovy oči...
2. Letopisů 16:12... Byl vážně nemocný, ve své nemoci však nehledal Hospodina, ale lékaře. V jednačtyřicátém roce svého...
2. Letopisů 17:10...království okolo Judska tehdy měla hrůzuHospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval. Dokonce i...
2. Letopisů 18:7...je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic...
2. Letopisů 18:18..." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a...
2. Letopisů 19:6... Nesoudíte přece jen pro člověka, ale pro Hospodina. Když vynášíte soud, on je s vámi. vás tedy...
2. Letopisů 19:7...soud, on je s vámi. vás tedy provází hrůzaHospodina. Jednejte svědomitě, neboť Hospodin, náš Bůh,...
2. Letopisů 20:3...je En-gedi.) Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid...
2. Letopisů 20:4...a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech...
2. Letopisů 20:19...a Korachových pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli...
2. Letopisů 21:10...době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil Hospodina, Boha svých otců, a nadělal na judských horách...
2. Letopisů 22:9...si řekli: "Byl to syn Jošafatův a ten hledal Hospodina celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal...
2. Letopisů 24:16... protože v Izraeli vykonal tolik dobrého pro Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli někdejší...
2. Letopisů 24:18... A král jim začal naslouchat. Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům...
2. Letopisů 24:20...a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání? Neuspějete. Opustili jste Hospodina,...
2. Letopisů 24:24...vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší, protože...
2. Letopisů 25:27...králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutí....
2. Letopisů 26:16...takto zesílil, k vlastní záhubě zpychl. Zradil Hospodina, svého Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova...
2. Letopisů 26:18...a řekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k...
2. Letopisů 28:6... samých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina, Boha svých otců. Efraimský bojovník Zichri zabil...
2. Letopisů 28:19...a Gimzo s jejich vesnicemi a usadili se tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému králi Achazovi,...
2. Letopisů 28:22...mu to k ničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. Obětoval...
2. Letopisů 28:25...k pálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otců. Ostatní jeho skutky i všechny...
2. Letopisů 29:5..."Slyšte , levité! Posvěťte se a posvěťte chrám Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno...
2. Letopisů 29:6...ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé....
2. Letopisů 29:25...zápaly i oběti za hřích. Král postavilHospodinově chrámu levity s činely, lyrami a citerami podle...
2. Letopisů 29:30...a jeho hodnostáři uložili levitům, oslavují Hospodina písněmi Davida a vidoucího Asafa. Oslavovali ho s...
2. Letopisů 30:7...Nebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří zradili Hospodina, Boha vašich otců, a ze kterých udělal...
2. Letopisů 30:19...každého, kdo se v srdci rozhodl hledat BohaHospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí podle...
2. Letopisů 30:21...chlebů. Kněží a levité každý den chválili Hospodina zvučnými nástroji zasvěcenými Hospodinu. Ezechiáš...
2. Letopisů 32:17...další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha Izraele. Říkal o něm: "Jako bohové okolních...
2. Letopisů 33:12...do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se pokořil před...
2. Letopisů 33:18...i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve Skutcích...
2. Letopisů 33:19...izraelských králů. Jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako...
2. Letopisů 34:21...se za a za zbytek Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov nalezené knihy. Vždyť je na nás...
2. Letopisů 34:26...judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov,...
2. Letopisů 34:31... Potom se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat...
2. Letopisů 34:33... Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak...
2. Letopisů 36:5...v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský...
2. Letopisů 36:12...v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před Hospodinovým...
Ezdráš 3:10...- samí levité. Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch...
Ezdráš 3:11...podle pokynů izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky: "Je tak dobrý! Jeho...
Ezdráš 6:21...oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek...
Ezdráš 7:6...to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal,...
Nehemiáš 5:13...shromáždění na to odpovědělo: "Amen," a chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých...
Nehemiáš 8:9..."Netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte...
Nehemiáš 9:3...předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali a...
Nehemiáš 10:30... že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla: "Nebudeme...
Nehemiáš 10:35...otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně....
Job 1:6... když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan. "Odkud jdeš?" zeptal se...
Job 1:12...ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho...
Job 2:1... když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan, aby předstoupil před...
Job 2:7... Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě hroznými...
Job 28:28... A řekl člověku: "Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla." A Job...
Žalmy 7:18...k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho násilíHospodina budu za jeho spravedlnost chválit, Hospodinovu...
Žalmy 10:3...chtíčem se ničemové chlubí, chamtivce chválíHospodina snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh...
Žalmy 15:4... kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i...
Žalmy 16:7...blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dědictvíHospodina, svého Rádce, velebím, i v noci učí svědomí...
Žalmy 16:8...Rádce, velebím, i v noci učí svědomíHospodina vidím před sebou napořád, je po pravici,...
Žalmy 18:4... můj štít, roh vítězství, můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel ...
Žalmy 18:7...ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve...
Žalmy 18:32... kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh ...
Žalmy 21:8... ve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík lásce Nejvyššího...
Žalmy 22:9..., pošklebuje se, hlavou potřásá: "Spolehl na Hospodina, tak mu pomůže, jen ho zachrání, když ho ...
Žalmy 22:24... uprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo, slavte jej,...
Žalmy 22:27... Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej hledají: vaše srdce žije...
Žalmy 25:12... mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolit. Takový...
Žalmy 26:1...ze všech jeho soužení! Žalm Davidův. Suď Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se...
Žalmy 26:12...stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím. Žalm Davidův. Hospodin je světlo a...
Žalmy 27:4...válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal:...
Žalmy 27:14...uvidím, jak dobrý je Hospodin! Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on posilní. Spoléhej na...
Žalmy 31:24...moje prosby, když k tobě volal jsem. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání!...
Žalmy 32:10..." Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícíhoHospodina však láska obklopí. Radujte se v Hospodinu,...
Žalmy 33:2...Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv! Oslavujte Hospodina na citeru, na desetistrunné loutně mu zahrajte....
Žalmy 33:8... hlubiny uložil do svých pokladnic. Měj v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! On...
Žalmy 34:2... a když jím byl vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech...
Žalmy 34:4... to slyší ponížení a se radují! Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem...
Žalmy 34:5...oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti,...
Žalmy 34:10...Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj! Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. I...
Žalmy 34:11...draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí. Pojďte, synové,...
Žalmy 37:3...znenadání, jak jarní zeleň uvadnou! Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V...
Žalmy 37:9...uškodí. Bídáci přece budou vymýceni, doufajícíHospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí,...
Žalmy 37:34...rukách, nedá ho odsoudit v jeho při! Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On povýší, abys obdržel...
Žalmy 37:39...vyhlazeni, ničemové nemají žádné vyhlídky! Od Hospodina je záchrana spravedlivých, on je jim silou v čase...
Žalmy 40:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel...
Žalmy 40:4...mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou. Blaze člověku, který v Hospodina...
Žalmy 40:5...Hospodina se spolehnou. Blaze člověku, kterýHospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k...
Žalmy 48:9... O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní...
Žalmy 55:23... vskutku však byly dýkami! Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá...
Žalmy 68:27... Velebte Boha ve svých shromážděních, velebte Hospodina, Izraelovi potomci! Maličký Benjamín v čele si...
Žalmy 69:32...oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než dobytek s rohy a...
Žalmy 81:16... na jejich nepřátele bych ruku obrátil. Odpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich osud by se navěky...
Žalmy 89:16...předchází tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve...
Žalmy 92:2...žalm pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávět o...
Žalmy 97:10... nad všemi bohy jsi velmi vznešený! Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on...
Žalmy 99:5...a spravedlnost v Jákobovi konáš ty. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je...
Žalmy 99:9... i když jsi trestal jejich zločiny. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti:...
Žalmy 102:19... je to zapsáno pro příští pokolení, slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých...
Žalmy 105:1... duše , Hospodinu! Haleluja! Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi...
Žalmy 105:3...jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle,...
Žalmy 106:1...jeho zákony. Haleluja! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Kdo jen...
Žalmy 106:25... Ve svých stanech se dali do reptání, poslouchat Hospodina odmítli. Pozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá...
Žalmy 107:1...všechen lid odpoví: Amen! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 109:30...do hanby, jsou zahaleni pláštěm ostudyHospodina svými ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi...
Žalmy 111:1...napije, a proto hlavu pozvedne. HalelujaHospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě...
Žalmy 112:1...navždy obstojí! Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil! Hrdinové...
Žalmy 112:7... Ze zlých zpráv nemá strach, srdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce statečné, nemá strach, nakonec...
Žalmy 115:9...dělají, i všichni, kdo v doufají! Izraeli, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Dome...
Žalmy 115:10...- pomocník a štít je takových! Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Každý,...
Žalmy 115:11...- pomocník a štít je takových! Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je...
Žalmy 115:13... požehná domu Áronovu, požehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým! vás Hospodin...
Žalmy 115:15...Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil!...
Žalmy 115:17...nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví  Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení....
Žalmy 115:18... žádní, kdo sestoupili do říše mlčení. My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja! ...
Žalmy 116:1...jak nyní, tak i navěky! Haleluja! Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své...
Žalmy 117:1... uprostřed tebe, Jeruzaléme! Haleluja! Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit!...
Žalmy 118:1...věrnost věky přetrvá! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Izraeli,...
Žalmy 118:4... řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve svém...
Žalmy 118:5..."Jeho láska trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal....
Žalmy 118:8...těch, kdo nenávidí, uvidím! Lepší je doufatHospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v...
Žalmy 118:9... než spoléhat na člověka. Lepší je doufatHospodina, než spoléhat se na mocné. Všichni pohané ...
Žalmy 118:29...díky, tebe, můj Bože, budu velebit! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze...
Žalmy 121:2...obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá...
Žalmy 122:9...přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! Poutní...
Žalmy 125:1...i zemi on sám učinil! Poutní píseň. Ti, kdoHospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která...
Žalmy 127:3...milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež...
Žalmy 128:1...před soudem! Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací svých...
Žalmy 128:4...Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar...
Žalmy 130:5... aby lidé v úctě chovali! Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději...
Žalmy 130:7...více než strážní svítání, než strážní svítání! V Hospodina, Izraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je...
Žalmy 131:3...Právě nakojenému se podobá ve mně duše . V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní, tak i navěky! ...
Žalmy 134:1...udílí - život navěky! Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý, kdo je Hospodinův služebník - vy,...
Žalmy 134:2...bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž...
Žalmy 135:3... v domě našeho Boha, v jeho nádvořích! Chvalte Hospodina - jak dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte -...
Žalmy 135:19... kdo v doufají! Rodino Izraelova, velebte Hospodina! Rodino Áronova, velebte Hospodina! Rodino Leviho...
Žalmy 135:20... velebte Hospodina! Rodino Leviho, velebte Hospodina! Kdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina! Ze Sionu...
Žalmy 136:1...je jeho domovem! Haleluja! Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! Oslavujte...
Žalmy 146:1...každý smrtelník navždy, navěky! Haleluja! Chval Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina celý život svůj,...
Žalmy 146:2...Chval Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud...
Žalmy 146:5... Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha, spoléhá! On přece nebe i zemi učinil...
Žalmy 147:12...jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj Hospodina, Jeruzaléme, chval svého Boha, Sione! On zpevňuje...
Žalmy 148:1...jeho pravidla. Haleluja! Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých!...
Žalmy 148:7...umístil, jeho ustanovení se nezmění! Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubiny,...
Žalmy 150:6...činely zvučnými! Všechno, co dýchá, chválí Hospodina! Haleluja! Přísloví Šalomouna, syna Davidova,...
Přísloví 3:7...stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví,...
Přísloví 3:9...zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody...
Přísloví 14:2...buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukamaHospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten...
Přísloví 16:20...Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufáHospodina, je blažený! Kdo moudré srdce, je znám svou...
Přísloví 16:33...losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný...
Přísloví 19:3...padá pro vlastní hloupost, v srdci ale na Hospodina zlost. Boháč přátel habaděj, chuďas je opuštěn...
Přísloví 20:22... Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže. Dvojí závaží se Hospodinu hnusí;...
Přísloví 21:30... Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje,...
Přísloví 22:14...Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá Hospodina, do se propadne. Nerozumnost vězí v srdci...
Přísloví 22:19... Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero rad jsem pro tebe...
Přísloví 24:21...nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasne! Cti Hospodina, synu, a také krále, nezačínej si s buřiči. Vždyť...
Přísloví 28:5... Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší poctivý chudák nežli...
Přísloví 28:25...Chamtivý člověk podněcuje sváry, kdo doufáHospodina, bude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec...
Přísloví 29:25...z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufáHospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné...
Přísloví 31:30...je!" Klamný je půvab a krása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte odměnu za její...
Izaiáš 1:4...vinami, plemeno zločinců, synové zkaženíHospodina opustili, Svatého izraelského zavrhli, odvrátili...
Izaiáš 1:10...Sodoma, dopadli bychom jako Gomora! Slyšte slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho Boha,...
Izaiáš 1:28...přijde na vzpurné a hříšné, zahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje, které...
Izaiáš 5:7... Navíc i mrakům poručím, na ni neprší. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský, jeho milovaná réva je...
Izaiáš 5:24...kořeny a jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého izraelského...
Izaiáš 6:5...rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil KráleHospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v...
Izaiáš 7:11...pak Achazovi ještě řekl: "Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení, dole v hlubinách...
Izaiáš 7:12..." odpověděl však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To...
Izaiáš 8:17...Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu...
Izaiáš 8:18...čekat s nadějí. Hle - a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy a znamení od Hospodina...
Izaiáš 9:6...a spravedlností od toho dne navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti...
Izaiáš 9:12...Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranilHospodina zástupů hledat nechtěli. Proto Hospodin Izraeli...
Izaiáš 9:18...houštiny, se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná zem a tento lid bude plameny...
Izaiáš 10:20... kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat na Hospodina, Svatého izraelského. Pozůstatek se navrátí,...
Izaiáš 11:9...na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den bude...
Izaiáš 12:4...z pramenů spasení. V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi...
Izaiáš 13:13...nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv. Jako...
Izaiáš 18:7...podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá...
Izaiáš 19:16...- budou se třást strachy před zdviženou rukou Hospodina zástupů, ji pozvedne proti nim. Judská zem...
Izaiáš 19:21...jim zachránce a obhájce, aby je vysvobodilHospodin se poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina...
Izaiáš 21:10...na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze...
Izaiáš 24:3... o všechno bude oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán,...
Izaiáš 24:15...Hospodin se oslaví. Proto i na východě chvalte Hospodina, jméno Hospodina, Boha Izraelova, zní na...
Izaiáš 26:4...pokojem, vždyť spoléhá se na tebe. DoufejteHospodina vždycky, navěky - Skalou věků je jen Hospodin! On...
Izaiáš 28:29...se přes přejíždí, koně je ale nedrtí. Od Hospodina zástupů to všechno pochází - jak podivuhodné jsou...
Izaiáš 29:6...plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů. On je navštíví hromem a zemětřesením,...
Izaiáš 31:1...je bezpočet, k Svatému izraelskému ale nehledíHospodina hledat nechtějí. I on je však moudrý! Způsobí...
Izaiáš 36:7...něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní...
Izaiáš 36:10...A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi a...
Izaiáš 36:15...Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěřeHospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto...
Izaiáš 37:32...a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o...
Izaiáš 38:7...krále a budu to město bránit. Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Hle, vrátím stín...
Izaiáš 38:11...léta strávím v branách podsvětí! Říkal jsem siHospodina nespatřím na zemi mezi živými; neuvidím se s...
Izaiáš 39:5..." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v...
Izaiáš 40:31...zesláblí, mládenci klopýtají a padají, kdo aleHospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako...
Izaiáš 49:4...jsem se marně a zbytečně." právo je všakHospodina, u mého Boha je odměna. Teď ale praví Hospodin...
Izaiáš 50:10...šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmách...
Izaiáš 51:1..., kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni,...
Izaiáš 51:13... člověka, jenž se trávě podobá? Zapomínáš na Hospodina, svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a...
Izaiáš 55:6...Svatému izraelskému, jenž oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud...
Izaiáš 60:9...a jejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž oslaví....
Izaiáš 61:1...v pravý čas to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým....
Izaiáš 62:6...celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani jemu...
Izaiáš 62:9...tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích....
Izaiáš 65:11...odpočine v achorském údolí. Ale vás, kdo jste Hospodina opustili, vás, kdo jste zapomněli na horu ...
Jeremiáš 2:17...rozbili. Copak si za to nemůžeš sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, tenkrát, když s tebou putoval. Co z...
Jeremiáš 2:19...a uvidíš, jak zle a trpce chutná, žes opustila Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratila,...
Jeremiáš 3:21...pláčem žadoní, protože svou cestu zkřivili a na Hospodina, svého Boha, nedbali. "Vraťte se, odvrácené...
Jeremiáš 3:25...uléháme v hanbě a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové...
Jeremiáš 4:4...zemi ležící ladem a nesejte do trní. Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide judský a...
Jeremiáš 5:12...Izraele, tak dům Judy, praví Hospodin." Popírali Hospodina se slovy: "To není on! Na nás nepřijde žádná bída...
Jeremiáš 5:24...se a odešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní...
Jeremiáš 7:1...je odhodil." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej...
Jeremiáš 7:28...jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se...
Jeremiáš 10:21...by postavil přístřeší. Pastýři, ti tupci, se Hospodina neptali, a proto se jim nedaří - celé stádo se...
Jeremiáš 11:1...zničili! Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským...
Jeremiáš 17:5...mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o...
Jeremiáš 17:7...kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Je jako strom...
Jeremiáš 17:13...vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje IzraeleHospodine, všichni, kdo opouštějí, propadnou hanbě. Ti,...
Jeremiáš 18:1...a nezhasne!" Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím...
Jeremiáš 21:1...hanbě vyprchal? Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když k němu král Cidkiáš poslal Pašchura, syna...
Jeremiáš 21:2... se vzkazem: "Vyptej se prosím na násHospodina, protože na nás zaútočil babylonský král...
Jeremiáš 22:9...A dostanou odpověď: ‚Protože opustili smlouvu Hospodina, svého Boha, klaněli se cizím bohům a sloužili...
Jeremiáš 23:33...z proroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel? Odvrhnu vás! praví...
Jeremiáš 23:34...z proroků, kněží či lidu se oháníortelem od Hospodina', s takovým i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého...
Jeremiáš 23:36...říkal?' ale nemáte ani zmiňovatortel od Hospodina', protože za ortel od Hospodina vydává každý svá...
Jeremiáš 23:38...říkal?' Protože se však oháníteortelem od Hospodina', nuže toto praví Hospodin: Používáte slova...
Jeremiáš 26:1...krále Joakima, syna Jošiášova, přišlo od Hospodina toto slovo: "Tak praví Hospodin: Postav se na...
Jeremiáš 26:13...napravte své cesty a své jednání, poslechněte Hospodina, svého Boha, a Hospodin upustí od zla, kterým vám...
Jeremiáš 26:16...muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří stařešinové země...
Jeremiáš 26:19...Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak, ulekl se Hospodina a snažil se ho usmířit, takže Hospodin upustil od...
Jeremiáš 27:1... syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si dřevěné jho...
Jeremiáš 27:18...zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina zástupů přimluví, aby do...
Jeremiáš 30:1...Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Všechna slova,...
Jeremiáš 31:34...poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni totiž budou znát, od nejmenších ...
Jeremiáš 31:38... praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina...
Jeremiáš 32:1...ani zbořeno." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v desátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což...
Jeremiáš 34:1...se nad nimi!" Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když babylonský král Nabukadnezar s celým svým...
Jeremiáš 34:8...v Judsku zbyla. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když král Cidkiáš uzavřel s veškerým lidem v...
Jeremiáš 34:12...zase zpět a zotročili je. Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 35:1...nikdo nebydlí." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů judského krále Joakima, syna Jošiášova:...
Jeremiáš 36:1... syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina: "Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna slova,...
Jeremiáš 36:7...z judských měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé...
Jeremiáš 37:17... kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou...
Jeremiáš 38:20..." "To neudělají," řekl Jeremiáš. "Jen poslechni Hospodina, jak ti říkám, a povede se ti dobře a přežiješ....
Jeremiáš 40:1...Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho velitel gardistů Nebuzardan propustil...
Jeremiáš 42:6... nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž posíláme, aby se nám...
Jeremiáš 42:13...vás zpět do vlasti. Jestliže ale neposlechnete Hospodina, svého Boha, a řeknete: ‚V této zemi nezůstaneme!...
Jeremiáš 42:21...Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha, neposlechli v ničem, s čím za...
Jeremiáš 43:1... Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina, jejich Boha - všechno to, s čím jej Hospodin,...
Jeremiáš 43:7...syna Neriášova. Šli do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal...
Jeremiáš 44:23... že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti Hospodinu a že jste Hospodina neposlouchali a neřídili jste...
Jeremiáš 46:10...spolu s Lydijci vyzbrojenými luky. Bude to den Hospodina, Pána zástupů, den, kdy na svých nepřátelích...
Jeremiáš 49:14...její města zůstanou v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem slyšel zprávu, že byl vyslán posel k...
Jeremiáš 50:4...dají na útěk. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, přijdou synové Izraele spolu se syny Judy; budou...
Jeremiáš 51:50...ušli meči, jděte a nezastavujte! Pamatujte na Hospodina v daleké zemi, myslete na Jeruzalém!...
Pláč 2:9... Zákon se vytratil. Také proroci nemají od Hospodina žádné vidění. Stařešinové Dcery sionské sedají...
Pláč 3:18...jsem zapomněl. To je můj konec, řekl jsem, u Hospodina pro není naděje! Myslím na svou bídu, na své...
Ezechiel 6:3... Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinám,...
Ezechiel 8:1...mnou, náhle tam na dolehla ruka Panovníka Hospodina. Podíval jsem se a hle - jakoby lidská postava!...
Ezechiel 11:15...a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví...
Ezechiel 20:1...se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 25:3...nim. Řekni: Slyšte, Amonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volal...
Ezechiel 33:30...‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si...
Ezechiel 36:4... proto, izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinám,...
Ezechiel 46:9...odejde. Když bude o slavnostech přicházet před Hospodina lid země, ten, kdo se přijde klanět severní...
Daniel 9:10...jsme se proti němu vzbouřili. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám...
Daniel 9:13...v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých...
Daniel 9:20...hřích i hřích svého lidu Izraele a prosil jsem Hospodina, svého Boha, o slitování nad jeho svatou horou -...
Ozeáš 1:2...krále Jeroboáma, syna Jehoašova. Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi,...
Ozeáš 1:7...luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich Boha." Jakmile Gomer odkojila Lo-ruchamu,...
Ozeáš 3:5...bůžků. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních...
Ozeáš 4:10...smilnit, ale nerozmnoží se, protože opustili Hospodina a pustili se do smilstva. Kvůli vínu, kvůli...
Ozeáš 5:4...Bohu vrátili; duch smilstva je totiž v nichHospodina neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim;...
Ozeáš 6:3...postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví...
Ozeáš 10:3..."Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám...
Ozeáš 10:12...sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas hledat Hospodina je přece zde, přijde a spravedlností vás...
Joel 1:14...stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! Ach, ten...
Joel 2:14...zanechá, aby zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. na Sionu troubí polnice,...
Joel 2:26... Budete jíst a jíst do sytosti a jméno Hospodina, svého Boha, velebit, toho, jenž pro vás koná...
Amos 5:6...bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbude. Hledejte Hospodina, žijete! se na dům Josefův nevrhne jak oheň...
Amos 9:8...z Kaftoru a Aramejce z Kíru? Hle, oči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném království! Vyhladím dům...
Abdiáš 1:1...tvůj Bůh. Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl...
Jonáš 1:1... Jonáš, syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a...
Jonáš 1:3...ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď plující do...
Jonáš 1:9...národa?" Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a uctívám Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu." Těch...
Jonáš 1:10...provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká pryč od Hospodina.) Bouře na moři zuřila stále víc, a tak se ho...
Jonáš 2:8... Bože můj! Když život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl. modlitba k tobě dolehla,...
Jonáš 2:10...budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení!" Hospodin pak rybě přikázal, ...
Jonáš 3:1...na pevninu. A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a...
Micheáš 3:11...peníze věští jeho proroci. Přitom spoléhají na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed nás není Hospodin?...
Micheáš 4:4...a nikdo je nezděsí - tak promluvila ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují každý jméno...
Micheáš 4:5...jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků! V onen den, praví...
Micheáš 5:3...k synům Izraele.) On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha, které je...
Micheáš 5:6...uprostřed mnohých národů, budou jak rosa od Hospodina, jak déšť padající na trávu, jenž ve smrtelníka...
Micheáš 6:6...Hospodinovy spravedlivé skutky." Jak mám před Hospodina předstoupit, jak se poklonit před Bohem...
Micheáš 7:7...- člověk nepřátele ve vlastní rodině. ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha - on zachrání, můj Bůh...
Sofoniáš 1:6...však i tomu jejich Molochu; ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po...
Sofoniáš 2:3...na vás dopadne den Hospodinova hněvu! Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří se jeho právem...
Sofoniáš 2:10...pýše, kvůli urážkám a povyšování se nad lid Hospodina zástupů. Hospodin pro bude strašlivý, ...
Sofoniáš 3:2...Nikoho neposlouchá, nedá se poučit; nedoufáHospodina, ke svému Bohu se nechce přiblížit. Jeho velmoži...
Ageus 1:12... i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho...
Ageus 1:14...poselství: " jsem s vámi, praví Hospodin." Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele...
Zachariáš 6:15...Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že k vám poslal...
Zachariáš 7:2...a Regem-melecha s jeho muži, aby prosili Hospodina o přízeň a zeptali se kněží v chrámě Hospodina...
Zachariáš 7:3...Hospodina o přízeň a zeptali se kněží v chrámě Hospodina zástupů a rovněž proroků: "Máme v pátém měsíci...
Zachariáš 7:4...to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této země i kněžím: ...
Zachariáš 7:12...na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky....
Zachariáš 8:1...krásné země stala pustina!" Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro...
Zachariáš 8:3...horlivostí pro něj jen hořím! Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed...
Zachariáš 8:9...budu jejich Bohem věrně a spravedlivě. Tak praví Hospodin zástupů: Vzchopte se, je chrám dostavěn - vy,...
Zachariáš 8:18...nenávidím, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Půst ve...
Zachariáš 8:21...města půjdou k druhému se slovy: ‚Pojďme prosit Hospodina o přízeň, pojďme hledat Hospodina zástupů! I ...
Zachariáš 8:22...kmeny a mocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a prosily Hospodina o přízeň. Tak praví...
Zachariáš 10:1...plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť, když na jaře pršet. Hospodin působí...
Zachariáš 11:11... pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Hospodina. Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu....
Zachariáš 14:21...i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni obětující budou přicházet, brát...
Malachiáš 2:7...z jeho úst se čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty sešli a svým...
Malachiáš 2:17... Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina svými řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak,...
Malachiáš 3:16...trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla před ním...
Matouš 4:7...'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi...
Matouš 22:37...přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a...
Marek 12:30...je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší,...
Lukáš 1:46...slíbil." Marie na to řekla: " duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli...
Lukáš 4:12...'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Když ďábel dokončil všechno to...
Lukáš 10:27...v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší,...
Lukáš 20:37...vstávají, ukázal Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba...
Skutky 2:25...nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici,...
Skutky 3:19...a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, k vám pošle ohlášeného...
Skutky 15:17...obnovím a vztyčím jej, aby ostatní lidé hledali Hospodina - všichni pohané jméno nesoucí, praví Hospodin...
Římanům 15:11... tak jako jeho lid!" A ještě jinde: "Chvalte Hospodina, všechny národy, ho všichni lidé velebí!" A...
Židům 8:11... každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího po největšího z nich,...
Jakub 5:4...na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na zemi v rozkoši a v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |