Hospodin

Hledám pøesnì 'hospodin'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: hospodinu (841) hospodinovi (11) hospodinem (234) hospodine (401) hospodina (695) hospodin (3494)
Genesis 2:4...nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné...
Genesis 2:5...žádné polní křoví a nerostly žádné polní bylinyHospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk...
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrchHospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho...
Genesis 2:8...dech života. Tak se člověk stal živou bytostíHospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ...
Genesis 2:9...a do postavil člověka, jehož zformovalHospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé...
Genesis 2:15...na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je EufratHospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden,...
Genesis 2:16...ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežilHospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě...
Genesis 2:18... neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám;...
Genesis 2:19...člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i...
Genesis 2:21... Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když...
Genesis 2:22...tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam...
Genesis 3:1...se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám...
Genesis 3:9...Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v...
Genesis 3:13...stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla,"...
Genesis 3:14... "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpovědělaHospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš...
Genesis 3:21...jest Živa), neboť ona byla matkou všech živýchHospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a...
Genesis 3:22...Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl jeHospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby...
Genesis 3:23...také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával...
Genesis 4:4...z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tukuHospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v...
Genesis 4:6... Kaina to rozlítilo, se mu zkřivila tvářHospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš...
Genesis 4:9...ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého...
Genesis 4:15...a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese...
Genesis 5:29...dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a...
Genesis 6:3...za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 6:5...jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že...
Genesis 6:6...jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zléHospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v...
Genesis 7:1...učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.  Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností...
Genesis 7:5...povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo...
Genesis 7:16...přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní...
Genesis 8:21...ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy...
Genesis 9:26...otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh...
Genesis 11:5...jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž,...
Genesis 11:6...to město a tu věž, kterou lidští synové stavěliHospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu...
Genesis 11:8...jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město...
Genesis 11:9...se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud...
Genesis 12:1...žil 205 let a zemřel v Cháranu.  Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého...
Genesis 12:4...požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo...
Genesis 12:7...žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam...
Genesis 12:17...i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudyHospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a...
Genesis 13:10...rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím,...
Genesis 13:14...Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a...
Genesis 15:7...počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal...
Genesis 15:13... Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou...
Genesis 15:18...díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem...
Genesis 16:2...Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "PohleďHospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní...
Genesis 16:5... začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá...
Genesis 16:11...tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna....
Genesis 17:1...bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále...
Genesis 18:1...od cizince za peníze, byli obřezáni s ním.  Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl...
Genesis 18:13... mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala:...
Genesis 18:17... Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám...
Genesis 18:19...svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby...
Genesis 18:20...aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich...
Genesis 18:26...vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát...
Genesis 18:32..."Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin. Tak dokončil rozmluvu s Abrahamem a odešel. Také...
Genesis 19:13... neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je...
Genesis 19:14...jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že...
Genesis 19:16...a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho...
Genesis 19:24...Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od...
Genesis 20:18...jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit dětiHospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel...
Genesis 21:1...pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě.  Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru...
Genesis 22:14...místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově...
Genesis 22:16...z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého...
Genesis 24:1... Abraham byl stařec pokročilého věkuHospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl...
Genesis 24:7...se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z domu mého otce a z ...
Genesis 24:21...muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi...
Genesis 24:27...a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal...
Genesis 24:40... ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého...
Genesis 24:44...vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem...
Genesis 24:51... se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova,...
Genesis 24:56...může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tuHospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít...
Genesis 25:21...Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlilHospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a...
Genesis 25:23...se mi tohle děje?" A tak se šla ptát HospodinaHospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid...
Genesis 26:2...králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi,...
Genesis 26:12...sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se...
Genesis 26:22...Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi."...
Genesis 26:24...vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se...
Genesis 26:28... od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi...
Genesis 27:20...můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, ...
Genesis 27:27..."Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou...
Genesis 27:28...syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná!  Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v...
Genesis 28:13...po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama...
Genesis 28:16...se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze...
Genesis 28:21...v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako...
Genesis 29:31...pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno....
Genesis 29:32...mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude...
Genesis 29:33...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto...
Genesis 30:24...dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila...
Genesis 30:27...prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o...
Genesis 30:30...nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj...
Genesis 31:3... viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke...
Genesis 31:49...Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme,  Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy...
Genesis 39:2... faraonův dvořan Putifar, velitel strážeHospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a...
Genesis 39:3...svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu...
Genesis 39:5...svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo...
Genesis 39:21...královští vězni. Tak se Josef ocitl v žalářiHospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a...
Genesis 39:23...ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížetHospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno...
Exodus 3:4...podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na...
Exodus 3:7...zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na BohaHospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého...
Exodus 3:15...promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 3:16...izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův...
Exodus 3:18...egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na...
Exodus 4:1...mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to...
Exodus 4:2...Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl...
Exodus 4:4...se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas."...
Exodus 4:5...proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 4:6...- Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy...
Exodus 4:11...v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým,...
Exodus 4:14...pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za...
Exodus 4:19...ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu JetroHospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do...
Exodus 4:21...do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůlHospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď...
Exodus 4:22...lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti:...
Exodus 4:24...Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však vzala kamenný...
Exodus 4:27...ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi...
Exodus 4:28...ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu...
Exodus 4:30...stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A...
Exodus 4:31...před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich...
Exodus 5:1...tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali...
Exodus 5:2...na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael?...
Exodus 5:21...přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i...
Exodus 6:1...ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"  Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s...
Exodus 6:2...jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi...
Exodus 6:3...a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám...
Exodus 6:6...smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z...
Exodus 6:7...lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot....
Exodus 6:8...a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho...
Exodus 6:10...své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeliHospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k...
Exodus 6:13...tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy...
Exodus 6:26...rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf...
Exodus 6:28...Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a ÁronHospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin...
Exodus 6:29...k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám...
Exodus 7:1... vždyť koktám! Copak farao bude poslouchat?"  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš...
Exodus 7:5...středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin...
Exodus 7:6..." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi...
Exodus 7:8...Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát třiHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve:...
Exodus 7:10...Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho...
Exodus 7:13...hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 7:14... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá...
Exodus 7:16...tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť...
Exodus 7:17... dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holí,...
Exodus 7:19...tak, že se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou...
Exodus 7:20...a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona...
Exodus 7:22...totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel...
Exodus 7:25...nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Exodus 7:26...sedm dní poté, co Hospodin udeřil na NilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 8:1...tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'"  Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl...
Exodus 8:5...za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou...
Exodus 8:6...tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i...
Exodus 8:9...ohledně těch žab, kterými faraona postihlHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i...
Exodus 8:11...ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:12... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do...
Exodus 8:15...být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:16... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao...
Exodus 8:18...- tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že  Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým...
Exodus 8:20...a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho...
Exodus 8:27...odešel od faraona a modlil se k HospodinuHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho...
Exodus 9:1...se však farao zatvrdil a lid nepropustil.  Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 9:4... velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký morHospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům...
Exodus 9:5...egyptských - synům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní...
Exodus 9:6...to v zemi učiní zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z...
Exodus 9:8...Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustilHospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné...
Exodus 9:12...totiž na sobě vředy tak jako všichni EgypťanéHospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin...
Exodus 9:13...Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před...
Exodus 9:22... nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na...
Exodus 9:23...v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat...
Exodus 9:27... "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v neprávu! Modlete...
Exodus 9:35...jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl, Izraelity nepropustil. ...
Exodus 10:1...předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho...
Exodus 10:2...jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli...
Exodus 10:3...s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede...
Exodus 10:10...Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl...
Exodus 10:12... ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem,...
Exodus 10:13...Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zemHospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten...
Exodus 10:19...od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který...
Exodus 10:20... V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylkaHospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele...
Exodus 10:21...hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý...
Exodus 10:27... nevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl...
Exodus 11:1..."Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě...
Exodus 11:3...žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný...
Exodus 11:4...lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v...
Exodus 11:7...dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni...
Exodus 11:9..." A tak odešel od faraona rozpálen hněvemHospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých...
Exodus 11:10...a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divyHospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze...
Exodus 12:1... a tak Izraelity ze své země nepropustil.  Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento...
Exodus 12:12...vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení....
Exodus 12:23... do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou...
Exodus 12:25...i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se...
Exodus 12:28...Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v...
Exodus 12:29... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 12:36...Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty.  Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim...
Exodus 12:42...Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc,...
Exodus 12:43...Izraele ve svých pokoleních budou držet strážHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o...
Exodus 12:50...synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne...
Exodus 12:51...Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. ...
Exodus 13:1...syny Izraele z egyptské země houf za houfem.  Hospodin k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny...
Exodus 13:3...němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí...
Exodus 13:5...vycházíte, v měsíci avivu.  Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Exodus 13:8...svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako...
Exodus 13:9...své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin...
Exodus 13:11...toto ustanovení v patřičný čas rok co rok.  Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s přísahou...
Exodus 13:14...tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své...
Exodus 13:15...nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od...
Exodus 13:16...na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao...
Exodus 13:21...Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouštěHospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je...
Exodus 14:1...ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, ...
Exodus 14:4...vojsku oslavím a Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi...
Exodus 14:8...ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdceHospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby...
Exodus 14:13...se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je ...
Exodus 14:14...dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíteHospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin...
Exodus 14:15...bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni...
Exodus 14:18...jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a...
Exodus 14:21...nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad mořeHospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten...
Exodus 14:24...a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor...
Exodus 14:25... Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před IzraelemHospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 14:26...Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se...
Exodus 14:27...původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody...
Exodus 14:30...jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl...
Exodus 14:31...na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ...
Exodus 15:3...ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebitHospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin....
Exodus 15:18... ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevníHospodin bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i...
Exodus 15:19...faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do mořeHospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do...
Exodus 15:26...vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné,...
Exodus 16:4...celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z...
Exodus 16:6...Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel...
Exodus 16:8...reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 16:11... hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova slávaHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů...
Exodus 16:12...se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a...
Exodus 16:15...je. Mojžíš jim řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte...
Exodus 16:16...je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrmHospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje...
Exodus 16:23...to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro...
Exodus 16:28...z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat...
Exodus 16:29...a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva...
Exodus 16:32...bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to...
Exodus 16:34...Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu...
Exodus 17:5...s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou...
Exodus 17:7...dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom...
Exodus 17:14...Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečemHospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do...
Exodus 17:15...nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:1...pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal...
Exodus 18:8... Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o...
Exodus 18:9... Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky...
Exodus 18:10...ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky...
Exodus 18:11...Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil...
Exodus 19:3...naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k BohuHospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu...
Exodus 19:7...lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl:...
Exodus 19:8...lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi....
Exodus 19:9...řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu HospodinoviHospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém...
Exodus 19:10..." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova liduHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je...
Exodus 19:11...a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj....
Exodus 19:18...Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z dým jako z pece a...
Exodus 19:20...mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasemHospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal...
Exodus 19:21...Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se...
Exodus 19:22...by jich padlo. Také kněží, kteří přistupujíHospodinu, se posvětí, aby se na Hospodin neobořil."...
Exodus 19:24...horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu...
Exodus 20:5...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Exodus 20:7...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Exodus 20:11...ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,...
Exodus 20:12...matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 20:22...Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl BůhHospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 24:3..." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl...
Exodus 24:7...ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek...
Exodus 24:8...lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov." Mojžíš,...
Exodus 24:12... ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a piliHospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň...
Exodus 25:1...byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, ...
Exodus 29:46...a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych...
Exodus 30:11... Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním...
Exodus 30:17...Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s...
Exodus 30:22...i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy:...
Exodus 30:34...na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou...
Exodus 31:1... aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem...
Exodus 31:12...vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele:...
Exodus 31:13...všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám...
Exodus 31:17...mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a...
Exodus 31:18... ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě...
Exodus 32:7...aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyraziliHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid...
Exodus 32:9...je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je...
Exodus 32:14... jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu...
Exodus 32:27...synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč....
Exodus 32:33...ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho,...
Exodus 32:35...den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to...
Exodus 33:1... že si udělali to tele, to, které udělal Áron.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál....
Exodus 33:5... truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobuHospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste...
Exodus 33:11...a klaněli se, každý u vchodu do svého stanuHospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví...
Exodus 33:17...lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu,...
Exodus 33:19...všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad...
Exodus 33:21...Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na...
Exodus 34:1...spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří."  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky...
Exodus 34:4...ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné desky....
Exodus 34:5...přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné deskyHospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy...
Exodus 34:6...se k němu. Tehdy vyslovil jméno HospodinHospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh...
Exodus 34:10...i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před...
Exodus 34:14...skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh....
Exodus 34:27...Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto...
Exodus 34:32...Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil,...
Exodus 35:1...celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého...
Exodus 35:4...příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina...
Exodus 35:10... všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho...
Exodus 35:29...muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin...
Exodus 35:30... Mojžíš pak synům Izraele řekl: "PohleďteHospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova...
Exodus 36:1...spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání veškeré...
Exodus 36:2...spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání...
Exodus 36:5...mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře...
Exodus 38:22... syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn...
Exodus 39:1... Připravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z...
Exodus 39:5...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili...
Exodus 39:7...efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod...
Exodus 39:21...na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také...
Exodus 39:26...spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali...
Exodus 39:29...a z modré, purpurové a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého...
Exodus 39:31... aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré...
Exodus 39:32... Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k...
Exodus 39:42...Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a...
Exodus 39:43...to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin...
Exodus 40:1... jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce...
Exodus 40:16..." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku...
Exodus 40:19...a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil...
Exodus 40:21...oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku,...
Exodus 40:23... pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin...
Exodus 40:25...do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve...
Exodus 40:27...oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs...
Exodus 40:29...a obětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil...
Exodus 40:32...nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil...
Leviticus 1:1...celého domu Izraele, na všech jejich cestách.  Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu...
Leviticus 4:1...Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Leviticus 5:14...pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a...
Leviticus 5:20... neboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a...
Leviticus 6:1... čehokoli se dopustil a čím se provinil."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům...
Leviticus 6:12...pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové...
Leviticus 6:17...přinášená knězem celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho...
Leviticus 7:22...pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Leviticus 7:28...jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten,...
Leviticus 7:36... kdy budou uvedeni do kněžské služby HospodinuHospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode...
Leviticus 7:38...odškodnění, oběti pověření a pokojné obětiHospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy...
Leviticus 8:1...své dary Hospodinu na Sinajské poušti.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a...
Leviticus 8:4...do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do...
Leviticus 8:5... Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny...
Leviticus 8:9... totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal...
Leviticus 8:13...jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se...
Leviticus 8:17...na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron...
Leviticus 8:21...vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl...
Leviticus 8:29... Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření, jak...
Leviticus 8:34...pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dníHospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak,...
Leviticus 8:36..." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš...
Leviticus 9:4...berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se...
Leviticus 9:6...Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva...
Leviticus 9:7...lidu a vykonej za obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele...
Leviticus 9:10...z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na...
Leviticus 10:3...před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 10:6... celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu...
Leviticus 10:8..." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slovaHospodin promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu...
Leviticus 10:11...a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho...
Leviticus 10:15...s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům...
Leviticus 10:19...odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a ...
Leviticus 11:1...když to Mojžíš uslyšel, souhlasil.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům...
Leviticus 11:44...jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem...
Leviticus 11:45...žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem....
Leviticus 12:1...nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Leviticus 13:1...ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude...
Leviticus 14:1...něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas...
Leviticus 14:33...a jehož očišťování je nad jeho možnostiHospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do...
Leviticus 15:1...a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům...
Leviticus 16:1...žena, a pro muže, který by spal s nečistou.  Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů...
Leviticus 16:2... kteří zemřeli, když přistoupili před HospodinaHospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, ...
Leviticus 16:34...ode všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:1..." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho...
Leviticus 17:2...k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího...
Leviticus 18:1...oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: ...
Leviticus 18:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské...
Leviticus 18:4... pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony....
Leviticus 18:5... Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou...
Leviticus 18:6...s žádnou svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou...
Leviticus 18:21...- znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to...
Leviticus 18:30...před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 19:1...se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh."  Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské...
Leviticus 19:2...k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť  Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou...
Leviticus 19:3...a svého otce a zachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si...
Leviticus 19:4...se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť...
Leviticus 19:10... Nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět...
Leviticus 19:12...- tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat....
Leviticus 19:14...nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na...
Leviticus 19:16... Neohrožuj život svého bližního. jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého...
Leviticus 19:18... Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte pravidla. Nedávej spolu pářit...
Leviticus 19:25...úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se...
Leviticus 19:28...těle smuteční jizvy ani žádné tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal...
Leviticus 19:30... soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním....
Leviticus 19:31...je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž...
Leviticus 19:32...prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec,...
Leviticus 19:34...jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani...
Leviticus 19:36...závaží, poctivou efu a poctivý hin. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte...
Leviticus 19:37... pravidla a všechny zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:1...a všechny zákony plňte. jsem Hospodin."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele:...
Leviticus 20:7... Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. ...
Leviticus 20:8...Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci...
Leviticus 20:24...- zem oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto...
Leviticus 20:26...pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť  Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste...
Leviticus 21:1...ukamenováni - jejich krev padne na !"  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům:...
Leviticus 21:8...pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť  Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera...
Leviticus 21:12...znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! jsem Hospodin. Ožení se jen s pannou...
Leviticus 21:15...neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k...
Leviticus 21:16...lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj...
Leviticus 21:23...- jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k...
Leviticus 22:1...Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho...
Leviticus 22:2...- jinak by znesvětili svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech...
Leviticus 22:3...ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový...
Leviticus 22:8...by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe...
Leviticus 22:9...němu nezemřeli, když by to znesvětili. jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo...
Leviticus 22:16...provinění vyžadující oběť odškodnění. jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:17... jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho...
Leviticus 22:26... je na nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně...
Leviticus 22:30...téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. jsem...
Leviticus 22:31... Zachovávejte přikázání a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu posvěcen...
Leviticus 22:32...budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 22:33...vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:1... abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto...
Leviticus 23:9...nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: ...
Leviticus 23:22...nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:23...a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Leviticus 23:26...práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého...
Leviticus 23:33...budete postit a zachovávat sobotní odpočinek." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od...
Leviticus 23:43... nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti...
Leviticus 24:1...oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k...
Leviticus 24:12...) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvil k...
Leviticus 24:13... dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikážeHospodin pak promluvil k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z...
Leviticus 24:22...i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům...
Leviticus 24:23... Synové Izraele učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře...
Leviticus 25:1...učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům...
Leviticus 25:17... ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a zákony...
Leviticus 25:38...ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal...
Leviticus 25:55...služebníci, které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky....
Leviticus 26:1...kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni...
Leviticus 26:2... soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat pravidla a...
Leviticus 26:13... budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste ...
Leviticus 26:44...a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s...
Leviticus 26:45...vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež...
Leviticus 26:46..." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi...
Leviticus 27:1...hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Leviticus 27:34...jej moci vykoupit." To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj....
Numeri 1:1...roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou...
Numeri 1:19...do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich...
Numeri 1:48...svých otcovských pokolení započteni levitéHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej,...
Numeri 1:54...A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 2:1...přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové...
Numeri 2:34... Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých...
Numeri 3:1... Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména...
Numeri 3:5...Áronem konali kněžskou službu Eleazar a ItamarHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a...
Numeri 3:11... Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto...
Numeri 3:13... jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti...
Numeri 3:14...tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti...
Numeri 3:40...celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíceHospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny...
Numeri 3:41...synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného dobytka synů Izraele...
Numeri 3:44...jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech...
Numeri 3:45...jejich dobytka, neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů...
Numeri 3:51...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro...
Numeri 4:1...Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy...
Numeri 4:17...- nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby...
Numeri 4:21... jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny...
Numeri 4:49...celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich...
Numeri 5:1...byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z...
Numeri 5:4...a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Numeri 5:5...ven přesně tak, jak Hospodin pověděl MojžíšoviHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Numeri 5:11...vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Numeri 5:21...přísežnou kletbou a řekne - ‚pak  Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením!...
Numeri 6:1...bude prost viny, žena však svou vinu ponese."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když...
Numeri 6:22...toho, co by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho...
Numeri 6:24...žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní...
Numeri 6:25...ti Hospodin žehná a chrání !  Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!...
Numeri 6:26...tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!  Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak...
Numeri 7:4...jeden býk). Když je přivedli před PříbytekHospodin řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží...
Numeri 7:11...dary k jeho zasvěcení a položili je před oltářHospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení...
Numeri 8:1...na Truhle svědectví; tak k němu promlouval.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš...
Numeri 8:3...rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku ...
Numeri 8:4...zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:5...podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hořeHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele...
Numeri 8:20...Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s...
Numeri 8:22...setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi...
Numeri 8:23...Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložiliHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od...
Numeri 9:1...měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v...
Numeri 9:5... Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří...
Numeri 9:8..."Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k...
Numeri 9:9... než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:...
Numeri 10:1...rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky....
Numeri 10:10... Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého...
Numeri 10:29... svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o tebe...
Numeri 10:32...námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny...
Numeri 11:1... k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to Hospodin...
Numeri 11:10...u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhýmHospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z toho...
Numeri 11:16... zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských...
Numeri 11:18...se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se...
Numeri 11:23...ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi....
Numeri 11:25...z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha,...
Numeri 11:29...odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil...
Numeri 11:33...maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid...
Numeri 12:2...si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A...
Numeri 12:4...člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni...
Numeri 12:5...jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šliHospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu...
Numeri 12:9...se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se...
Numeri 12:14...k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře...
Numeri 13:1...z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby...
Numeri 13:16...Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na JozueHospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat...
Numeri 14:3... proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše...
Numeri 14:9...mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto...
Numeri 14:11...ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova slávaHospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid...
Numeri 14:16...vybiješ, národy, které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal...
Numeri 14:18...rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící...
Numeri 14:20...tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože...
Numeri 14:26...se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude...
Numeri 14:28...mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami...
Numeri 14:35...rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které...
Numeri 14:40...teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete...
Numeri 14:42...uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazí! Amalekovci a...
Numeri 14:43...a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude...
Numeri 15:1... udeřili na a bili je k Chormě.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a...
Numeri 15:17...u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: ...
Numeri 15:22... že nesplníte některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze...
Numeri 15:23... která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin...
Numeri 15:35...vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním státHospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej...
Numeri 15:36...za tábor a kamenovali jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 15:37...jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázalHospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po...
Numeri 15:41...a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl...
Numeri 16:3...příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatíHospodin je uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad...
Numeri 16:5...promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě...
Numeri 16:7... Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je...
Numeri 16:20... Vtom se celé obci ukázala Hospodinova slávaHospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od...
Numeri 16:23..."Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze...
Numeri 16:28...malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že  Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o...
Numeri 16:29...se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země...
Numeri 16:30...stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je...
Numeri 17:1...těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu...
Numeri 17:5...z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa....
Numeri 17:9...a Áron pak přišli před Stan setkáváníHospodin tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této...
Numeri 17:16...vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkáváníHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a...
Numeri 17:25... Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůlHospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu...
Numeri 17:26...a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli:...
Numeri 18:1... umírá! To snad vymřeme do posledního?"  Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým...
Numeri 18:8...dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil...
Numeri 18:20...před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné...
Numeri 18:25...řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od...
Numeri 19:1...svaté dary synů Izraele a nezemřete."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je...
Numeri 19:2..."Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou...
Numeri 20:7...na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova slávaHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým...
Numeri 20:12...tolik vody, že se napila obec i jejich dobytekHospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi...
Numeri 20:13... Voda sváru, kde se synové Izraele svářiliHospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatost. Mojžíš z...
Numeri 20:23...hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému...
Numeri 20:27...lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu...
Numeri 21:3...rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i...
Numeri 21:6...tu voda a ten mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich...
Numeri 21:8...zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlilHospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a...
Numeri 21:16..." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu."...
Numeri 21:34...svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u EdreiHospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do...
Numeri 22:8...tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u Balaáma....
Numeri 22:13...Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své zeměHospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy...
Numeri 22:19...na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl...
Numeri 22:20... co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži...
Numeri 22:28...Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem...
Numeri 22:31...chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova...
Numeri 23:3...zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak...
Numeri 23:5...oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať...
Numeri 23:8...zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej...
Numeri 23:12...dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat...
Numeri 23:16...oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo....
Numeri 23:17...hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň,...
Numeri 23:21...v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v IzraeliHospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské...
Numeri 23:26..."Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu ...
Numeri 24:6... jako nad řekou zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho...
Numeri 24:11...se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám Balákovi...
Numeri 24:13...dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo...
Numeri 25:3... Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peorHospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl...
Numeri 25:4... Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvemHospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a...
Numeri 25:10... kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara,...
Numeri 25:16...Ten byl hlavou svého otcovského kmene v MidiánuHospodin promluvil k Mojžíšovi: "Napadněte Midiánce a bijte...
Numeri 26:1... zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona:...
Numeri 26:4...takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele,...
Numeri 26:52...je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužůHospodin promluvil k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno...
Numeri 26:65...s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich...
Numeri 27:6...tedy jejich případ přednesl HospodinuHospodin Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně....
Numeri 27:11...pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Numeri 27:12...ustanovením, jak Hospodin přikázal MojžíšoviHospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a...
Numeri 27:18...Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve...
Numeri 27:22... totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze...
Numeri 27:23... vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k...
Numeri 28:1... jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele:...
Numeri 30:1..." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k náčelníkům...
Numeri 30:2...promluvil k náčelníkům izraelských pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem...
Numeri 30:6...slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatíHospodin slib odpustí, neboť zabránil její otec....
Numeri 30:9...zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazekHospodin slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala...
Numeri 30:13...vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je zrušilHospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazek...
Numeri 30:17...později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a...
Numeri 31:1...jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě.  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke...
Numeri 31:7...v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže...
Numeri 31:21...v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro, bronz, železo,...
Numeri 31:25...čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s...
Numeri 31:31..." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti uchvácené...
Numeri 31:41...nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin...
Numeri 31:47... tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícímHospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. Poté k...
Numeri 32:4... Eleale, Sebam, Nebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro...
Numeri 32:7...Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je...
Numeri 32:9...Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a...
Numeri 32:10...od vstupu do země, kterou jim Hospodin dalHospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z...
Numeri 32:13... a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je...
Numeri 32:31...a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před...
Numeri 33:4...všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové...
Numeri 33:50...pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete...
Numeri 34:1...zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám."  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: ...
Numeri 34:13...přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losemHospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a půl...
Numeri 34:16...na východní straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů,...
Numeri 34:29... vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v...
Numeri 35:1...pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého...
Numeri 35:9...část měst, odpovídající jeho dědičnému území." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: ...
Numeri 35:34...bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám -  Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili...
Numeri 36:2...a před izraelskými rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil...
Numeri 36:6...oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správněHospodin ohledně Celofchadových dcer přikazuje toto: Mohou...
Numeri 36:10..." Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Celofchadovy dcery Machla,...
Numeri 36:13...kmeni a rodu. To jsou přikázání a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských...
Deuteronomium 1:3...roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Poté, co porazil emorejského...
Deuteronomium 1:6...zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. ŘeklHospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste...
Deuteronomium 1:8...tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 1:10...jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sámHospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás...
Deuteronomium 1:11... dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a...
Deuteronomium 1:20...vám řekl: "Přišli jste k pohoří EmorejcůHospodin, náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 1:21...- Hospodin, náš Bůh, nám je dává. PohleďHospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji...
Deuteronomium 1:25...nám. Poté nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli...
Deuteronomium 1:27...Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta, protože nás nenáviděl! Vydal...
Deuteronomium 1:30...jsem vám: "Nebojte se, nemějte strachHospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima...
Deuteronomium 1:31...v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak  Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to...
Deuteronomium 1:34...máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal:...
Deuteronomium 1:37... neboť se cele vydal Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš!...
Deuteronomium 1:41..." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme vytáhnout a bojovat, přesně jak nám...
Deuteronomium 1:42...a lehkomyslně jste se chystali vystoupit do horHospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se...
Deuteronomium 1:45... Když jste se pak vrátili, naříkali jste před Hospodinem, ale Hospodin vás nevyslyšel, nepopřál vám...
Deuteronomium 2:1...táhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří Seír....
Deuteronomium 2:2...řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří SeírHospodin mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho;...
Deuteronomium 2:7... kterou vypijete, jim proto zaplatíte stříbremHospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém...
Deuteronomium 2:9... a vydali se cestou přes moábskou poušťHospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V...
Deuteronomium 2:12...Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůru, překročte potok Zered!" a tak...
Deuteronomium 2:14...v táboře do posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim...
Deuteronomium 2:17...bojovníci z lidu do posledního vymřeliHospodin mi řekl: "Dnes procházíš moábským územím u města...
Deuteronomium 2:21...- mohutný a početný lid, vysoký jako AnakovciHospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a...
Deuteronomium 2:29... Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však...
Deuteronomium 2:30...Sichon nás však nenechal projít svým územímHospodin, tvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost a odhodlání,...
Deuteronomium 2:31...jej pak vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnesHospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona...
Deuteronomium 2:33...svým lidem proti nám vytáhl do boje v JahceHospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho...
Deuteronomium 2:36...Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstálaHospodin, náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale...
Deuteronomium 2:37...Jabok, k městům v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a...
Deuteronomium 3:2...nám s celým svým lidem vytáhl do boje u EdreiHospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho...
Deuteronomium 3:3...králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského...
Deuteronomium 3:18...Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni...
Deuteronomium 3:20...zůstanou ve městech, která jsem vám přidělilHospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně...
Deuteronomium 3:21...přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin...
Deuteronomium 3:22... do nichž se chystáš vejít. Nebojte se jichHospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina...
Deuteronomium 3:26...zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel...
Deuteronomium 4:1...byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která...
Deuteronomium 4:3...která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil...
Deuteronomium 4:5... Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 4:7...- který mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný...
Deuteronomium 4:10...své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 4:12...nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova,...
Deuteronomium 4:14... jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům...
Deuteronomium 4:15...zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece...
Deuteronomium 4:19...se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jimHospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale...
Deuteronomium 4:20...Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se...
Deuteronomium 4:21...dědictvím a tak je tomu dodnes. Na se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal, že...
Deuteronomium 4:23...se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili...
Deuteronomium 4:24...podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázalHospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující...
Deuteronomium 4:27...v dlouho; budete naprosto vyhlazeniHospodin vás rozptýlí mezi národy, takže vás uprostřed...
Deuteronomium 4:31...k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchatHospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a...
Deuteronomium 4:34... jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys...
Deuteronomium 4:35...vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal...
Deuteronomium 4:39... Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho...
Deuteronomium 4:40...mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní...
Deuteronomium 5:2...k slyšení. Učte se jim a pečlivě je dodržujteHospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto...
Deuteronomium 5:3... s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi, kteří tu dnes...
Deuteronomium 5:4... kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijemeHospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří...
Deuteronomium 5:6...nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu...
Deuteronomium 5:9...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Deuteronomium 5:11...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Deuteronomium 5:12...sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu...
Deuteronomium 5:15... Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokemHospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a...
Deuteronomium 5:16...den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na...
Deuteronomium 5:22...svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je...
Deuteronomium 5:24...kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "HleHospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost;...
Deuteronomium 5:27...naživu? Přistup k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co...
Deuteronomium 5:28...a vykonáme." Když jste se mnou takto mluviliHospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova,...
Deuteronomium 5:32...za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani...
Deuteronomium 5:33...nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v...
Deuteronomium 6:1... A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákonyHospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je...
Deuteronomium 6:3...a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš...
Deuteronomium 6:4...to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, IzraeliHospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj...
Deuteronomium 6:10...je na veřeje svého domu a na své brányHospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s přísahou...
Deuteronomium 6:15...cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě...
Deuteronomium 6:18...a pravidla, která ti vydal. Čiň, co jeHospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře...
Deuteronomium 6:19...a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají...
Deuteronomium 6:20...svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli...
Deuteronomium 6:21...mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima...
Deuteronomium 6:22...rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a...
Deuteronomium 6:24...s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly...
Deuteronomium 7:1...všechna tato přikázání, jak nám uložil."  Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit...
Deuteronomium 7:2...- sedm národů větších a mocnějších, než jsi tyHospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je...
Deuteronomium 7:4...pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohůmHospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by ...
Deuteronomium 7:6...jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil,...
Deuteronomium 7:7... že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás - vždyť jste...
Deuteronomium 7:8...nejnepatrnější z národů! Avšak proto, že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu,...
Deuteronomium 7:9... z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající...
Deuteronomium 7:12...pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané...
Deuteronomium 7:15...neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkemHospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe...
Deuteronomium 7:16... nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí -...
Deuteronomium 7:18...moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým Egyptem!...
Deuteronomium 7:19...a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž  Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 7:20...Bůh, naloží se všemi národy, jichž se obávášHospodin, tvůj Bůh, na pošle i sršně, dokud nezahyne i...
Deuteronomium 7:21... Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 7:22...tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný BůhHospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně;...
Deuteronomium 7:23... aby se proti tobě nerozmnožila divoká zvěřHospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté...
Deuteronomium 8:1...se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou...
Deuteronomium 8:2...tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou  Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby...
Deuteronomium 8:5...srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání...
Deuteronomium 8:7... svého Boha, choď po jeho cestách a cti jejHospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země...
Deuteronomium 8:20... že zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete, protože jste neposlouchali...
Deuteronomium 9:3...proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující...
Deuteronomium 9:4...je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci:...
Deuteronomium 9:5...srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadilHospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich...
Deuteronomium 9:6... Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví...
Deuteronomium 9:9...kamenné desky - desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel - zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a...
Deuteronomium 9:10...a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na...
Deuteronomium 9:11...Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocíHospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi...
Deuteronomium 9:12...dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi...
Deuteronomium 9:13... kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je...
Deuteronomium 9:16... Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy...
Deuteronomium 9:19...popudili jej. Děsil jsem se toho zuřivého hněvuHospodin se proti vám rozlítil tak, že by vás vyhladil. Ale...
Deuteronomium 9:20...vyhladil. Ale i tenkrát Hospodin vyslyšelHospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a...
Deuteronomium 9:23...jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte...
Deuteronomium 9:28... Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel na poušti, protože je...
Deuteronomium 10:1...svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty...
Deuteronomium 10:4...nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den...
Deuteronomium 10:5...truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní...
Deuteronomium 10:8...do Jotbaty, krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy...
Deuteronomium 10:9...žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 10:10... čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát  Hospodin vyslyšel a svolil, že nezahubí. Hospodin mi...
Deuteronomium 10:11... Hospodin vyslyšel a svolil, že nezahubíHospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. ...
Deuteronomium 10:12... že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina,...
Deuteronomium 10:15...i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil...
Deuteronomium 10:17...svá neobřezaná srdce a nebuďte tvrdošíjníHospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a...
Deuteronomium 10:22...do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako...
Deuteronomium 11:4...na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy -...
Deuteronomium 11:9... a budete užívat dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a jejich semeni...
Deuteronomium 11:12...nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále...
Deuteronomium 11:17...bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jimHospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby...
Deuteronomium 11:21...budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji - tak dlouho,...
Deuteronomium 11:23...po všech jeho cestách a přimknete se k němuHospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci...
Deuteronomium 11:25...Středozemnímu moři. Nikdo před vámi neobstojíHospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem,...
Deuteronomium 11:29...se za cizími bohy, které jste nepoznali.  Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš...
Deuteronomium 11:31...překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v ,...
Deuteronomium 12:1...svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte...
Deuteronomium 12:5...takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za...
Deuteronomium 12:7...skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých...
Deuteronomium 12:9...do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a usadit...
Deuteronomium 12:10...přejít Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout...
Deuteronomium 12:11...budete přebývat v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy...
Deuteronomium 12:14...by sis sám vyhlédl. Pouze na místě, které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat...
Deuteronomium 12:18...z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 12:20...budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity.  Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a...
Deuteronomium 12:21...chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš...
Deuteronomium 12:26...dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti -...
Deuteronomium 12:29... svého Boha, dělat, co je dobré a správnéHospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš...
Deuteronomium 12:31...bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají...
Deuteronomium 13:4...kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete...
Deuteronomium 13:6...snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a...
Deuteronomium 13:13...ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli...
Deuteronomium 13:18...propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti...
Deuteronomium 14:2...jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho...
Deuteronomium 14:24... svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od...
Deuteronomium 14:25... vezmi s sebou a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše,...
Deuteronomium 14:29...jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytostiHospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž...
Deuteronomium 15:4...osobně promineš. Jen u tebe nikdo není chudýHospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 15:6...všechna tato přikázání, která ti dnes udílímHospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš...
Deuteronomium 15:7...bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem...
Deuteronomium 15:10... Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotuHospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše,...
Deuteronomium 15:14... humna i lisu. Podělíš se s ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské...
Deuteronomium 15:15... že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji...
Deuteronomium 15:18...šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeníkHospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš....
Deuteronomium 15:20... Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí....
Deuteronomium 16:1...zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci...
Deuteronomium 16:2... váš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento...
Deuteronomium 16:5...Hod beránka v kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na...
Deuteronomium 16:6... dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to...
Deuteronomium 16:7...z Egypta. Připrav a sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po...
Deuteronomium 16:10...sedm týdnů od začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou...
Deuteronomium 16:11...ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se...
Deuteronomium 16:15...jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin...
Deuteronomium 16:17... co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 16:18...Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte...
Deuteronomium 16:20...Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš...
Deuteronomium 16:22...kůl. Také si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému...
Deuteronomium 17:2...Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena,...
Deuteronomium 17:8...případech vstaň a vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se dotázat levitských...
Deuteronomium 17:10...podle výroku, který ti oznámí z místa, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž všechny jejich pokyny....
Deuteronomium 17:14...jednat opovážlivě. přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v ....
Deuteronomium 17:15...ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých...
Deuteronomium 17:16...neposílal lid zpátky do Egypta pro další koněHospodin vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy...
Deuteronomium 18:2... Nebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto budou...
Deuteronomium 18:5...a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po...
Deuteronomium 18:6...v Izraeli kdekoli) na místo, které vyvolil Hospodin. Smí odejít, kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve...
Deuteronomium 18:9...prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných...
Deuteronomium 18:12...mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je...
Deuteronomium 18:14...poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti...
Deuteronomium 18:15... ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouštíHospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí...
Deuteronomium 18:17...nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů...
Deuteronomium 18:21...Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem...
Deuteronomium 18:22...nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo...
Deuteronomium 19:1... Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho.  Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin,...
Deuteronomium 19:2...domech, odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi,...
Deuteronomium 19:3... za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a...
Deuteronomium 19:8...proto ti přikazuji: Odděl si tři města.  Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří...
Deuteronomium 19:10...další tři. To proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná...
Deuteronomium 19:14...předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu...
Deuteronomium 20:1... než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta. Než půjdete...
Deuteronomium 20:4... nebojte se ani neděste - nemějte z nich strachHospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim...
Deuteronomium 20:13...a začnou s tebou bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče...
Deuteronomium 20:14...rozeber a užívej kořist svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy,...
Deuteronomium 20:16...národů. Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho...
Deuteronomium 20:17...musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých...
Deuteronomium 21:1...bojuje, nepadne. Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku...
Deuteronomium 21:5... přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby v...
Deuteronomium 21:10... Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelůmHospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí....
Deuteronomium 21:23...před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Když uvidíš...
Deuteronomium 23:6...z Petoru v mezopotamském Aramu, aby proklel. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky...
Deuteronomium 23:15...vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly přikryješHospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby...
Deuteronomium 23:21...půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úrokuHospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš...
Deuteronomium 23:22...přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit....
Deuteronomium 24:4... Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil...
Deuteronomium 24:9...dodržujte, co jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta....
Deuteronomium 24:18... že jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys...
Deuteronomium 24:19... Připadne přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku....
Deuteronomium 25:15... Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli...
Deuteronomium 25:19...všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních...
Deuteronomium 26:1...nebem. Nezapomeň! přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš...
Deuteronomium 26:2...všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které...
Deuteronomium 26:7...a drtili těžkou robotou. Volali jsme tedyHospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl...
Deuteronomium 26:11...se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce...
Deuteronomium 26:16...zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato...
Deuteronomium 26:17...celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách,...
Deuteronomium 26:18... přikázání a zákony a že mu budeš poslušnýHospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho...
Deuteronomium 27:2...den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš...
Deuteronomium 27:3... Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem,...
Deuteronomium 28:1...odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho...
Deuteronomium 28:7...při vcházení, požehnaný budeš i při vycházeníHospodin před tebou porazí nepřátele, kteří napadnou....
Deuteronomium 28:8...tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečouHospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu...
Deuteronomium 28:9... tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dáváHospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal,...
Deuteronomium 28:11... že neseš Hospodinovo jméno, a budou se bátHospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna,...
Deuteronomium 28:12...o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal...
Deuteronomium 28:13...půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíšHospodin učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky...
Deuteronomium 28:20...při vcházení, prokletý budeš i při vycházeníHospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém...
Deuteronomium 28:21...jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustilHospodin postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi...
Deuteronomium 28:22...s tebou neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsaditHospodin raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým...
Deuteronomium 28:24...promění v bronz a země pod tebou v železoHospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe ...
Deuteronomium 28:25... bude zasypávat písek, dokud nebudeš vyhlazenHospodin nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou...
Deuteronomium 28:27...ptactvo i divá zvěř a nebude, kdo by je odhánělHospodin raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a...
Deuteronomium 28:28...a prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíšHospodin raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I...
Deuteronomium 28:35...z podívané, kterou uvidíšHospodin na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z...
Deuteronomium 28:36... z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy k patěHospodin odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu...
Deuteronomium 28:37...ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž  Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a posměšek....
Deuteronomium 28:48...budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to v hladu a žízni, v nahotě a naprostém...
Deuteronomium 28:49...nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako orel, národ,...
Deuteronomium 28:52...všech tvých městech po celé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou...
Deuteronomium 28:53...vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás...
Deuteronomium 28:59...a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene...
Deuteronomium 28:61...choroby, jichž ses děsil, a tak postihnouHospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány,...
Deuteronomium 28:63...jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst,...
Deuteronomium 28:64...vyrváni ze země, kterou přicházíš obsaditHospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce...
Deuteronomium 28:65...nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidloHospodin ti tam bázlivé srdce, vyhaslé oči a sklíčenou...
Deuteronomium 28:68...by byl večer!" a večer zas: "Kéž by bylo ráno!" Hospodin vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o...
Deuteronomium 28:69...chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele...
Deuteronomium 29:1...jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho...
Deuteronomium 29:3...a ty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění, oči k vidění ani uši k...
Deuteronomium 29:5...nepili. To vše proto, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám...
Deuteronomium 29:11...vody - abyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes...
Deuteronomium 29:19...dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane...
Deuteronomium 29:20...této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymažeHospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a...
Deuteronomium 29:21... které postihnou tuto zem, a neduhy, jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a...
Deuteronomium 29:22...Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, které Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!" Všechny národy se...
Deuteronomium 29:23...hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A...
Deuteronomium 29:26... které nepoznali a které jim neurčil. Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni...
Deuteronomium 29:27...na ni každé prokletí zapsané v této knizeHospodin je v zuřivém hněvu a hrozném rozlícení vyrval z...
Deuteronomium 30:1... Kdekoli budeš mezi všemi národy, do nichž  Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a...
Deuteronomium 30:3...a celou duší, jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou,...
Deuteronomium 30:4...byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud  Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá!...
Deuteronomium 30:5... tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud posbíráHospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví...
Deuteronomium 30:6...vedlo šťastně, a rozmnoží více než tvé otceHospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš...
Deuteronomium 30:7... celým srdcem a celou duší, a nalezneš životHospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé...
Deuteronomium 30:9...všechna jeho přikázání, která ti dnes udílímHospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém...
Deuteronomium 30:16...smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej...
Deuteronomium 30:20...Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu....
Deuteronomium 31:2...dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš...
Deuteronomium 31:3...mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi...
Deuteronomium 31:4...zem. Jak Hospodin řekl, půjde před vámi JozueHospodin s nimi naloží, jako naložil s emorejskými králi...
Deuteronomium 31:5...Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle...
Deuteronomium 31:6...a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani...
Deuteronomium 31:7... neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty jim...
Deuteronomium 31:8...ji . Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On ...
Deuteronomium 31:14...v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti....
Deuteronomium 31:15...tedy šli a postavili se do Stanu setkáváníHospodin se ve Stanu ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový...
Deuteronomium 31:16...Oblakový sloup se postavil nad vchodem do StanuHospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům....
Deuteronomium 31:23...ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a...
Deuteronomium 32:12...v pádu chytí je a dál je nese na svých perutíchHospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním!...
Deuteronomium 32:19..., na Boha, svého rodiče, jsi zapomnělHospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal...
Deuteronomium 32:27...‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ úplně ztratil soudnost, docela cizí...
Deuteronomium 32:30...museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou...
Deuteronomium 32:36...se, jejich úděl je pro připraven!" AnoHospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se...
Deuteronomium 32:48...zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří...
Deuteronomium 33:2...před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce...
Deuteronomium 33:13...náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře, prameny sahajícími...
Deuteronomium 33:29... Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem tvého...
Deuteronomium 34:1...na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dan,...
Deuteronomium 34:4...rovinu Palmového města Jericha po CoarHospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s přísahou...
Deuteronomium 34:5...vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl....
Deuteronomium 34:9... Synové Izraele ho poslouchali a jednali, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal...
Deuteronomium 34:10...nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej...
Deuteronomium 34:11...znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi, všem jeho...
Jozue 1:1...Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k...
Jozue 1:9...silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy...
Jozue 1:11...Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu,...
Jozue 1:13...Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává...
Jozue 1:15...hrdinové před svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud...
Jozue 1:17...Mojžíše, budeme poslouchat i tebe. Jen je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli...
Jozue 2:9...k nim na střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli...
Jozue 2:10...země se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste...
Jozue 2:11...dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahuHospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na...
Jozue 2:14...muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně...
Jozue 2:24...mu všechno, co se jim přihodilo. "OpravduHospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi....
Jozue 3:5...lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím:...
Jozue 3:7..." Vzali tedy Truhlu smlouvy a šli před lidemHospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích...
Jozue 4:1...Jordánem. Když pak celý národ překročil JordánHospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct...
Jozue 4:8...počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli je s sebou do tábora, kde je složili....
Jozue 4:10...Jordánu, než byly splněny všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi...
Jozue 4:14...na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti,...
Jozue 4:15... jako měli v úctě Mojžíše po celý jeho životHospodin řekl Jozuovi: "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu...
Jozue 4:23...je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody,...
Jozue 5:1...králové u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud...
Jozue 5:2...syny Izraele ztratili odvahu. V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny...
Jozue 5:6...do posledního nevymřel, protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu...
Jozue 5:9... zůstali na místě v táboře, dokud se nezotaviliHospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás...
Jozue 6:2...úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházelHospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou...
Jozue 6:16...zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "KřičteHospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i...
Jozue 6:27...založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé...
Jozue 7:1...Juda, vzal něco z věcí propadlých klatbě, a Hospodin vzplanul proti synům Izraele hněvem. Jozue totiž z...
Jozue 7:10...své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil....
Jozue 7:13...jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli!...
Jozue 7:14...ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po rodech. Rod, který...
Jozue 7:25...Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstíHospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho...
Jozue 7:26...hromadu kamení, která je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se...
Jozue 8:1...dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmi s...
Jozue 8:7...a vy zatím vyrazíte ze zálohy, obsadíte městoHospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se města...
Jozue 8:18...město otevřené a pronásledovali Izrael. Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v ruce,...
Jozue 8:27...ukořistěný dobytek a zboží z onoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej...
Jozue 9:24..."Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi....
Jozue 10:8...bojeschopný lid i všichni udatní hrdinovéHospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je...
Jozue 10:10...táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadlHospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u...
Jozue 10:11...před Izraelem prchali po bet-choronské strániHospodin je do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými...
Jozue 10:12...Izraele pobili mečem. Tenkrát mluvil JozueHospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal...
Jozue 10:14...Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval...
Jozue 10:19...do zad a nedovolte jim vrátit se do jejich městHospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové...
Jozue 10:25...se a nestrachujte, buďte silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete...
Jozue 10:30...a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se...
Jozue 10:32...Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na nějHospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého...
Jozue 10:40...co dýchalo, vyhladil jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po...
Jozue 10:42...území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s...
Jozue 11:6...u meromských vod, aby vedli válku proti IzraeliHospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobím, že...
Jozue 11:8...vytáhli k meromským vodám, kde na zaútočiliHospodin je vydal Izraeli do rukou, takže je pobíjeli a...
Jozue 11:9...nepřežil. Jozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu dobu...
Jozue 11:15... Neušetřili ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš...
Jozue 11:20...Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti...
Jozue 11:23...v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za...
Jozue 13:1...králů. Jozue byl stařec pokročilého věkuHospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je...
Jozue 13:33...však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou...
Jozue 14:2...půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení...
Jozue 14:5...dobytek a stáda. Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové...
Jozue 14:6...Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně...
Jozue 14:10...ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hleHospodin uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet...
Jozue 14:12...životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a...
Jozue 17:4... syna Nunova, a před izraelské vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi...
Jozue 17:14...los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak početný lid,"...
Jozue 18:3...budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři...
Jozue 20:1...Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země.  Hospodin tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům Izraele:...
Jozue 21:2...pokolení v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k...
Jozue 21:8...synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon byla...
Jozue 21:43...pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi městyHospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich...
Jozue 21:44... že jim ji . Zmocnili se a usadili se v Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak...
Jozue 21:45...do rukou. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se...
Jozue 22:3...dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim...
Jozue 22:4... kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim...
Jozue 22:22...izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to a to i Izrael:...
Jozue 22:23...jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na něm přinášeli zápalné, moučné...
Jozue 22:25... Boha Izraele, synové Rubenovi a GádoviHospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy...
Jozue 22:31...synům odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti Hospodinu jste...
Jozue 22:34... Svědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli...
Jozue 23:1..."Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh."  Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech...
Jozue 23:3...pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi....
a další...

Slova obsahující hospodin: hospodin (3494) hospodina (695) hospodine (401) hospodinem (234) hospodinova (358) hospodinově (116) hospodinovi (11) hospodinovo (221) hospodinovou (16) hospodinovu (77) hospodinovy (88) hospodinových (98) hospodinovým (37) hospodinovýma (1) hospodinovými (2) hospodinu (841) hospodinův (283)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |