Horskému

Hledám varianty 'horskému' [ horským (2) horských (5) horskému (2) horském (1) horského (1) horské (9) ]. Nalezeno 20 veršù.
Numeri 14:40... Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůruhorskému hřebenu se slovy: "Ano, zhřešili jsme, ale teď...
Numeri 14:44...s vámi nebude." Přesto se opovážili vyrazithorskému hřebenu, ačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani...
Deuteronomium 32:22...podsvětí. Pohltí zemi i její úrodu, zapálíhorské základy! Zavalím je samým neštěstím, své šípy na ...
Soudců 9:36...vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však pokračoval:...
1. Samuel 25:20...ale nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do horské rokle, když tu proti přichází David se svými muži...
2. Samuel 13:34...rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západuhorského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš," řekl...
1. Letopisů 12:9...pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab...
Job 24:8...nazí, oděv nemají, v chladu jim chybí přikrývkyHorské lijáky je smáčejí, choulí se ke skále, nemají...
Žalmy 72:16... hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce na horských vrcholcích! jeho klasy jak Libanon se vlní,...
Žalmy 95:4... V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy. Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho...
Izaiáš 2:2...přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k ...
Izaiáš 2:21...klanění. Tehdy se schová do skalních slují, do horských rozsedlin v hrůze před Hospodinem, před jeho...
Jeremiáš 49:16...rozeklaných skalách sis zřídil obydlí, obsadils horské vrcholy. I kdyby ses vysoko jak orel uhnízdil, i...
Ezechiel 6:13...kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším návršíhorském vrcholku, pod kdejakým košatým stromem a rozložitým...
Ozeáš 4:13...smilstva, smilně opustili svého Boha. Obětují na horských vrcholech, na pahorcích kouří kadidlem, pod dubem,...
Joel 2:5...váleční. Rachotí jako jízda s vozy, skáčou přes horské vrcholy. Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako...
Micheáš 1:4... podobají se vosku v ohni, vodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově vzpouře, kvůli...
Micheáš 4:1...přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k ...
Zachariáš 14:5...ustoupí na sever a polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k...
Zjevení 6:15...otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |