Horlivostí

Hledám varianty 'horlivostí' [ horlivostí (5) horlivosti (6) horlivost (10) ]. Nalezeno 20 veršù.
Numeri 25:11...Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele...
2. Samuel 21:2...se jim zavázali přísahou, ale Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít.) David se tedy...
2. Královská 10:16...sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho voze....
2. Královská 19:31...pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachráníHorlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví...
2. Letopisů 15:15...přísahali celým srdcem. Hledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal najít a dopřál jim...
Žalmy 69:10...jako cizí, pro děti své matky jsem cizincemHorlivost tvého domu totiž stravuje, padají na urážky...
Izaiáš 9:6...právem a spravedlností od toho dne navěkyHorlivost Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal slovo...
Izaiáš 37:32...pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachráníHorlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví...
Izaiáš 59:17... Jako šaty vzal si roucho pomsty, pláštěm horlivosti se zahalil. Jak si zasluhují, tak jim odplatí,...
Izaiáš 63:15...z příbytku svatosti a slávy své: Kde je tvá horlivost a síla tvá? Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá!...
Zachariáš 1:14...zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí a hrozně se hněvám na ty sebejisté národy. Když...
Zachariáš 8:2...praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen hořím! Tak praví...
Jan 2:17...(Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům pohltí.") Židé mu na to řekli:...
2. Korintským 7:11... jaké rozhořčení a znepokojení, jakou touhuhorlivost, jaké úsilí potrestat viníka! V každém ohledu...
2. Korintským 8:7...- ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili -...
2. Korintským 8:8...jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkouhorlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše...
2. Korintským 8:22...proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami...
2. Korintským 9:2... že Řecko je připraveno od loňska. Vaše horlivost zatím podnítila mnohé. Posílám tedy zmíněné...
Filipským 3:6... Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti...
Židům 6:11...svatým. Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval do konce, kdy se splní naše naděje....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |