Hordy

Hledám varianty 'hordy' [ hordy (3) hordu (4) hordě (1) hordami (8) hordám (1) horda (9) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 49:19...Hospodine, čekám na tvé spasení! Gádhorda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za ....
1. Samuel 30:8...přinesl efod, David se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?" "Pronásleduj," zněla...
1. Samuel 30:15...území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš k  hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi...
1. Samuel 30:23... co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do rukou. Kdo by s tou...
2. Letopisů 22:1... Všechny starší syny totiž v táboře povraždila horda arabských nájezdníků. Tak se Achaziáš, syn Jehoramův,...
Žalmy 106:17... Země se otevřela, Dátana pohltila, Abiramovu hordu pohřbila. Oheň vyšlehl proti tlupě, spálil ty...
Izaiáš 29:5...bude znít tvé sípění. Jak prášek ale odletí horda těch cizáků, z hordy těch tyranů budou plevy ve větru...
Izaiáš 29:7...a vichřicí, plamenem ohně, který vše pohltíHorda všech národů, jež proti Arieli bojují - ti, kdo proti...
Izaiáš 29:8...vyčerpán s hrdlem vyprahlým - právě tak dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a...
Ezechiel 30:10...krále Nabukadnezara skoncuji s egyptskými hordami. On a jeho vojsko, nejukrutnější z pohanů, budou...
Ezechiel 30:15... egyptskou pevnost, vyliji svůj hněv a thébské hordy vyhladím. Zažehnu v Egyptě takový oheň, že se...
Ezechiel 31:2...člověčí, řekni faraonovi, králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může vznešeností vyrovnat? Hle, Asýrie...
Ezechiel 31:18...pobitým. Tak je tomu s faraonem a se všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin." Prvního dne dvanáctého...
Ezechiel 32:12...krále se chystá na tebe! Nechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinů - nejukrutnějších ze všech...
Ezechiel 32:16...národů! jej zpívají nad Egyptem a všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin." Patnáctého dne téhož...
Ezechiel 32:18...spolu s dcerami vznešených národů nad egyptskými hordami. Pošli je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy:...
Ezechiel 32:20... Meč je tasen; Egypt odvádějí i se všemi jeho hordami. Mocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví...
Ezechiel 32:24... padli, mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho horda - kolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padli a...
Ezechiel 32:25...jámy. Ustlali mu lůžko mezi padlými - celá jeho horda hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli...
Ezechiel 32:26...padlými. Bude tam i Mešek, Tubal a celá jeho horda - jejich hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci...
Ezechiel 32:31...svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečem, praví Panovník Hospodin. Pustím...
Ezechiel 32:32...svou hrůzu do země živých a farao se všemi svými hordami bude položen mezi neobřezance padlé mečem, praví...
Ezechiel 39:11...zatarasí, neboť v něm pohřbí Goga se všemi jeho hordami, a nazvou jej Ge-hamon Gog, Údolí hordy Gogovy....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |