Hora

Hledám varianty 'hora' [ hoře (111) hory (152) horu (80) horou (15) horo (3) horami (12) horám (13) horách (75) hora (18) hor (61) ]. Nalezeno 497 veršù.
Genesis 7:19...stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula...
Genesis 7:20...všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů....
Genesis 8:5... Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal...
Genesis 10:30... Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směremhoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých...
Genesis 12:8... jenž se mu ukázal. Odtud se přesunulhorám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem...
Genesis 14:10...do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i...
Genesis 19:17...se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane...
Genesis 19:19...mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím,...
Genesis 19:30...z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dceramihorách, neboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel tedy se svými...
Genesis 22:2...země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal,...
Genesis 22:14...opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z...
Genesis 31:21...řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne...
Genesis 31:23...se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a...
Genesis 31:25...Lában se svými druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses...
Genesis 31:54...při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A...
Exodus 3:1...vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře...
Exodus 3:12...lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele...
Exodus 4:27..." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co...
Exodus 15:17...lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó...
Exodus 18:5...a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě...
Exodus 19:2...tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z ...
Exodus 19:3...pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z  hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš...
Exodus 19:11...dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš:...
Exodus 19:12...stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se...
Exodus 19:13...bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve zazní dlouhé troubení...
Exodus 19:14...dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupilhory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu:...
Exodus 19:16...třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu....
Exodus 19:17...z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni...
Exodus 19:18...vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí horyHora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin...
Exodus 19:20...hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten...
Exodus 19:23... Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece...
Exodus 20:18...to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli...
Exodus 24:4...slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti...
Exodus 24:9...izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco...
Exodus 24:12...pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání...
Exodus 24:13...Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám...
Exodus 24:15... jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na...
Exodus 24:16...přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak...
Exodus 24:17...Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel doprostřed oblaku a...
Exodus 24:18... Mojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." ...
Exodus 25:40...vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů...
Exodus 26:30...Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 27:8...udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní...
Exodus 31:18...a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné...
Exodus 32:1...Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíšhory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem,...
Exodus 32:12...říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen...
Exodus 32:15...lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupilhory. Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou...
Exodus 32:19...měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v...
Exodus 33:6...ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral...
Exodus 34:2... Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u mne. Nikdo ...
Exodus 34:3...u mne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před...
Exodus 34:4...těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě...
Exodus 34:29... totiž Desatero, zapsal na desky. Cestouhory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš...
Exodus 34:32...vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej...
Leviticus 7:38...a pokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali...
Leviticus 25:1...Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země,...
Leviticus 26:46...a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin...
Leviticus 27:34...Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce...
Numeri 3:1...v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený...
Numeri 8:4...přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 10:33...A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy...
Numeri 13:17...jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí....
Numeri 13:29...syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a...
Numeri 14:45...tábor. Amalekovci a Kananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na a bili je ...
Numeri 20:22...izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazilahoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin...
Numeri 20:23...obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a...
Numeri 20:25... Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu...
Numeri 20:27...přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je...
Numeri 20:28...oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z hory s Eleazarem...
Numeri 21:4... Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil...
Numeri 23:7..."Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a...
Numeri 28:6...oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K...
Numeri 33:23...v Kehelatě. Vyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer. Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě...
Numeri 33:24...Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer. Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě. Vyšli z Charady a...
Numeri 33:37...na poušti Cin. Vyšli z Kádeše a utábořili sehory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce...
Numeri 33:38...vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo...
Numeri 33:39...na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král,...
Numeri 33:41...zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně. Vyšli z Calmony a...
Numeri 34:7...takto: od Středozemního moře ji vytyčítehoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu...
Deuteronomium 1:2...a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne...
Deuteronomium 1:6...k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do...
Deuteronomium 1:7...Emorejců a ke všem jejich sousedům v Aravě, na horách, v podhůří, v Negevu i na mořském pobřeží. Vejděte...
Deuteronomium 1:24...jednom z každého kmene. Vypravili se vzhůru do hor a přišli do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali...
Deuteronomium 1:41...a lehkomyslně jste se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim -...
Deuteronomium 1:43...příkazu a opovážlivě jste se vydali do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti...
Deuteronomium 1:44...jste se vydali do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za vámi jako...
Deuteronomium 2:37...k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městůmhorách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. ...
Deuteronomium 3:8...v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirion, kdežto...
Deuteronomium 3:25...tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a...
Deuteronomium 4:11...děti." A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma, oblak...
Deuteronomium 4:48...Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu...
Deuteronomium 5:4...námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem...
Deuteronomium 5:5...se báli toho ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z...
Deuteronomium 5:22...Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a...
Deuteronomium 5:23...jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni...
Deuteronomium 8:7...prameny, jež vyvěrají z hlubin v údolích i na horách; do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a...
Deuteronomium 8:9... do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš...
Deuteronomium 9:9...tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky smlouvy,...
Deuteronomium 9:10...vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a...
Deuteronomium 9:15...deskami smlouvy v obou rukou jsem sestoupilhory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste...
Deuteronomium 9:21... který jsem vysypal do potoka stékajícího z  hory. Také v Tabeře, Masse a Kibrot-hataavě jste popouzeli...
Deuteronomium 10:1...desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu...
Deuteronomium 10:3...a s oběma deskami v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím,...
Deuteronomium 10:4...vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil...
Deuteronomium 10:5...mi je Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupilhory. Desky jsem pak uložil do truhly, kterou jsem vyrobil,...
Deuteronomium 10:10...Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí....
Deuteronomium 11:11...zahradu. Země, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž...
Deuteronomium 11:29...přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem...
Deuteronomium 12:2... sloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich...
Deuteronomium 27:4... přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu,...
Deuteronomium 27:12...Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon,...
Deuteronomium 27:13... Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny...
Deuteronomium 32:49...k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v moábské zemi naproti Jerichu, a pohleď na...
Deuteronomium 32:50...zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke...
Deuteronomium 33:15... nejlepší úrodou všech měsíců, největší chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze...
Deuteronomium 33:19...vycházíš, a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti....
Deuteronomium 34:1... Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu...
Jozue 2:16...zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou....
Jozue 2:22...šňůru. Zvědové vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé...
Jozue 2:23... Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupilihor, přebrodili se, a když přišli k Jozuovi, synu Nunovu,...
Jozue 8:30...pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník...
Jozue 8:33...Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti hoře Gerizim a polovina proti hoře Ebal, jak kdysi přikázal...
Jozue 9:1...všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře...
Jozue 10:6...nás! Pomoz nám! Všichni emorejští královéhor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s...
Jozue 10:40...Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králihory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho nenechal...
Jozue 11:2... krále akšafského a další krále na severuhorách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v...
Jozue 11:16...Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu zemhory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň Arava -...
Jozue 11:17...Arava - izraelské hory i jejich podhůří, vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v...
Jozue 11:21... době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovcehor: z Hebronu, Debiru, Anabu i ze všech judských a...
Jozue 12:1...straně Jordánu obsadili od potoka Arnon hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský...
Jozue 12:5... Ten sídlil v Aštarotu a v Edrei a ovládal horu Hermon, Salchu i celý Bášan po gešurské a...
Jozue 12:7...Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí hoře Chalak, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue...
Jozue 13:5...a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od...
Jozue 13:6...Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od Libanonu k Misrefot-majim, všechny Sidonce ...
Jozue 13:11...Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezí, celou horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž celé bášanské...
Jozue 14:12... takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát...
Jozue 15:8...Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním...
Jozue 15:9...na severním konci údolí Refaim. Od vrcholu  hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům...
Jozue 15:10... Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západhoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což...
Jozue 15:11...svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři....
Jozue 15:48...potoku a k pobřeží Středozemního moře. Na horách: Šamir, Jatir, Socho, Dana, Kiriat-sana (což je...
Jozue 16:1...vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území...
Jozue 17:15...a Refajců, když je vám tak těsno v Efraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A...
Jozue 17:16... když je vám tak těsno v Efraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc,...
Jozue 17:18...lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden losHory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá,...
Jozue 18:12...přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje...
Jozue 18:14...straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu...
Jozue 18:16...prameni Neftoach. Hranice potom klesá k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí...
Jozue 19:50... které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách. To město vystavěl a usadil se v něm. Toto jsou...
Jozue 24:30...dědičném území v Timnat-serachu v Efraimských horách severně od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po...
Jozue 24:33...připadlo jeho synu Pinchasovi v Efraimských horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali...
Soudců 1:9... aby bojovali proti Kananejcům bydlícímhorách, v Negevu a v podhůří. Vytáhli také proti Kananejcům...
Soudců 1:34...pracím. Syny Danovy zatlačili Emorejci do hor; vůbec je nenechali sestoupit do nížiny. Emorejci byli...
Soudců 2:9...dědičném území v Timnat-cheresu v Efraimských horách severně od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelo...
Soudců 3:3...a Hivejce bydlící v libanonském pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze...
Soudců 3:27...k Seiře. Když dorazil, zatroubil v Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s...
Soudců 4:5...palmou mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských horách a Izraelci si k přicházeli pro rozhodnutí. Ta...
Soudců 4:6...mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor. pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s...
Soudců 4:12...dozvěděl, že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu...
Soudců 4:14...tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazilhory Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před...
Soudců 5:5... z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů...
Soudců 6:2...krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkrytyhorách a jeskyních a opevňovali se na nepřístupných...
Soudců 7:24...po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestuptehor odříznout Midiánce! Obsaďte jim jordánské brody k...
Soudců 8:18..."Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich...
Soudců 9:7... Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte ,...
Soudců 9:25...aby zabil své bratry. Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili zálohy a ty přepadaly každého, kdo kolem...
Soudců 9:36...Gaal uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen...
Soudců 9:48...pohromadě, vystoupil s celým svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si...
Soudců 10:1...pokolení Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl...
Soudců 11:37...jedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi...
Soudců 11:38...ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství. Po dvou měsících se vrátila...
Soudců 16:3...si je na záda a vynesl je na vrchol  hory před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v...
Soudců 17:1... Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce:...
Soudců 17:8...si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se...
Soudců 18:2...obhlédnout zem." Dorazili do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu...
Soudců 18:13... Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět...
Soudců 19:1...byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z judského...
Soudců 19:16...vracel z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli...
Soudců 19:18...cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského...
1. Samuel 1:1...byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána, syn Jerochama, syna Elihuova, syna...
1. Samuel 9:4...se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic. Prošli kraj...
1. Samuel 13:2...jich bylo se Saulem v Michmasu a v betelských horách a tisíc s Jonatanem v benjamínské Gibeji. Zbytek...
1. Samuel 14:22... Když se všichni Izraelci ukrytí v Efraimských horách doslechli, že Filištíni utíkají, připojili se i oni...
1. Samuel 23:14... David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho...
1. Samuel 23:26...pronásledovat. Saul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se snažil před...
1. Samuel 26:20...král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul....
2. Samuel 15:30...a zůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také...
2. Samuel 15:32...radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde...
2. Samuel 16:1...vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se...
2. Samuel 20:21... Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi...
1. Královská 5:29... Nuceným pracím velel Adoniram. Šalomoun mělhorách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho...
1. Královská 11:7...se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil...
1. Královská 12:25... Jeroboám vystavěl město Šechem v Efraimských horách, kde se usídlil. Odtud se vypravil dál a vystavěl...
1. Královská 16:24...a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána  hory Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a...
1. Královská 18:19...příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta...
1. Královská 18:20...obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se...
1. Královská 19:8...pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal...
1. Královská 19:11...připravit o život." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin...
1. Královská 20:23...mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na...
1. Královská 20:28...Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko...
1. Královská 22:17...řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl...
2. Královská 1:9...s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží...
2. Královská 2:16...ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do některého údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl...
2. Královská 2:25...těch výrostků rozsápaly. Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku...
2. Královská 4:25..." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl...
2. Královská 5:22...mládenci od prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej jim, prosím, talent stříbra a dvoje slavnostní...
2. Královská 6:17...mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když se k němu Aramejci začali...
2. Královská 19:31...ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů...
2. Královská 23:13...obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro...
1. Letopisů 4:42...a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny...
1. Letopisů 5:23...od Bášanu po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové...
1. Letopisů 6:52...města na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, Jokmeam...
2. Letopisů 2:1...a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače kamene. Dozíralo...
2. Letopisů 2:17...70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamenehorách a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky. ...
2. Letopisů 3:1...v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na...
2. Letopisů 13:4...000 vybraných bojovníků. Abiáš se postavil na horu Cemaraim v Efraimském pohoří a prohlásil: "Jeroboáme a...
2. Letopisů 15:8...země i z měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti...
2. Letopisů 18:16...řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl...
2. Letopisů 19:4...se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. Po celé...
2. Letopisů 20:22... Hospodin proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy,...
2. Letopisů 21:11... Boha svých otců, a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele...
2. Letopisů 26:10...stád v podhůří i v nížině a oráče i vinaře na horách, a kdekoli se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu...
2. Letopisů 33:15...oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil...
Nehemiáš 8:15...v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do hor a přineste ratolesti z ušlechtilých i planých oliv, z...
Nehemiáš 9:13...svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouval. Dal...
Job 9:5...- uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje, poráží je, když hněvá se....
Job 14:18...přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na prach rozdrolí, jako se balvan z místa odvalí, jako...
Job 15:7...jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost...
Job 28:9...nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují rukuhory vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží razit štolu, očima...
Job 40:20...děl, meč na něj vztáhne jen jeho StvořitelHory mu odvádějí povinný poplatek, poblíž dovádí všechna...
Žalmy 2:6...jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn,...
Žalmy 3:5...Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu...
Žalmy 11:1... Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové...
Žalmy 15:1... ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví...
Žalmy 18:8...můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil...
Žalmy 24:3... nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten,...
Žalmy 30:8...nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl...
Žalmy 36:7...sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři,...
Žalmy 43:3...svou - ty povedou, budou provázethoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu...
Žalmy 46:3...se nebudeme bát, i kdyby se země propadlahory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny...
Žalmy 46:4...se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlnyhory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud...
Žalmy 48:2... vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je...
Žalmy 48:3...svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. Bůh...
Žalmy 48:12...země dosahá. Pravice tvá je plná spravedlnostihora Sion se veselí! Jen jásají judské dcery nad...
Žalmy 50:10...zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích, divoké...
Žalmy 65:7...světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž dokážeš...
Žalmy 68:15...Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory veliké, hory bášanské,...
Žalmy 68:16... jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory veliké, hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanské!...
Žalmy 68:17...skalnaté, hory bášanské! Proč závistivě hledítehory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek?...
Žalmy 72:3...lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu.  hory přinesou lidu blahobyt, pahorky spravedlnost...
Žalmy 74:2... na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez...
Žalmy 76:5...i štít. séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkých! Obráni o kořist jsou i nejudatnější,...
Žalmy 78:54...zavřely. Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich...
Žalmy 78:68...kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolilhoru Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam...
Žalmy 80:11... zarostla celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší....
Žalmy 83:15... Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne, takto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá...
Žalmy 87:1... Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad...
Žalmy 90:2...jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků...
Žalmy 97:5...svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje seHory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré...
Žalmy 98:8... kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostíhory k tomu zpívají před Hospodinem, jenž přichází...
Žalmy 99:9... Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!" ...
Žalmy 104:6...pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly se, před tvým...
Žalmy 104:8...se, před tvým burácením prchaly. Sahalyhorám, stekly však do údolí,na místo tebou určené. Hranice...
Žalmy 104:10...Ty pouštíš potoky do údolí, aby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u...
Žalmy 104:13...zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro...
Žalmy 104:18...postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíků. Stvořil...
Žalmy 104:32...raduje! Pod jeho pohledem země třese sehory dýmají pod jeho dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý...
Žalmy 114:4... dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátekHory skákaly jako beránci, jako jehňata dováděly pahorky!...
Žalmy 114:6...ses, Jordáne, obrátil nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata dováděly,...
Žalmy 121:1...když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od...
Žalmy 125:1... Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufajíhoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky!...
Žalmy 125:2...nezakolísá, stojí navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky!...
Žalmy 133:3...tekoucí, po jeho rouchu po cíp. Jak rosahory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin...
Žalmy 144:5... Sestup, Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor, dýmají! Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli...
Žalmy 147:8...oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým...
Žalmy 148:9... prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví,...
Přísloví 8:25...vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky jsem se zrodila, ještě...
Přísloví 27:25...vyroste na posekané louce, seno se znovu svezehor. Beránci kdykoli oděv ti poskytnou, za kozlíky si...
Píseň 2:8... Slyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kopce! Srnci či kolouchu můj milý...
Píseň 2:17...se, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách béterských! Na lůžku jsem toužila za nocí po tom,...
Píseň 4:1...vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí...
Píseň 4:6...s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na pahorek vonných koření. Celá jsi...
Píseň 4:8... z Hermonu, z doupat lvů, z těch leopardích hor. Srdce zajalas, drahá nevěsto, srdce zajalas...
Píseň 4:15...živých vod, bystřina proudící z libanonských hor! Zvedni se, větříku severní, ach, jižní vánku, přijď!...
Píseň 6:5...jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z...
Píseň 8:14... můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách koření! Vidění o Judovi a jeruzalémě, které viděl...
Izaiáš 2:2...a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko...
Izaiáš 2:3...lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás...
Izaiáš 2:14...všechny statné bášanské duby, pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny, pro všechny hrdé bašty,...
Izaiáš 4:5...dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin...
Izaiáš 5:25...lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory zatřásly - v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším...
Izaiáš 8:18...a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů,...
Izaiáš 10:12... Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho...
Izaiáš 10:32...skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské...
Izaiáš 11:9...zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody...
Izaiáš 13:4...vítěze, aby vykonali můj hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda! Slyš lomoz království a...
Izaiáš 14:13... k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se...
Izaiáš 14:25... to bude: Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho...
Izaiáš 16:1... Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při arnonských...
Izaiáš 18:3...žijete na světě, vy, kteří obýváte zem, vizte na horách zdviženou korouhev, slyšte, jak troubí polnice! Toto...
Izaiáš 18:6...se výhonky. Všechno to zůstane dravým ptákůmhor a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes léto a...
Izaiáš 18:7...řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů. ...
Izaiáš 22:5...a zmatení, den boření hradeb a křiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na...
Izaiáš 24:23...slunce se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu...
Izaiáš 25:6...umlkla píseň ukrutných! Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se...
Izaiáš 25:7...šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící...
Izaiáš 25:10...se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá...
Izaiáš 27:13...v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců,...
Izaiáš 28:21... nepůjde se zachumlat. Hospodin povstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí,...
Izaiáš 29:8...vyčerpán s hrdlem vyprahlým - právě tak dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a...
Izaiáš 30:17...zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se nad...
Izaiáš 30:25... čechranou vidlemi a lopatou. Z každé mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den...
Izaiáš 30:29...když průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude burácet svým...
Izaiáš 31:4...tak sestoupí Hospodin zástupů, aby bojovalhoru Sion a její návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem...
Izaiáš 34:3...budou pohozeni, zapáchat budou jejich mrtvolyhory se jejich krví rozmočí. Nebeský zástup se celý...
Izaiáš 37:32...ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů...
Izaiáš 40:4...Bohu našemu! Každé údolí je vyvýšeno, každá hora a výšina poklesnou; co je hrbolaté, je vyrovnáno...
Izaiáš 40:9... slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej...
Izaiáš 40:12...Kdo prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha...
Izaiáš 41:15...k mlácení, novým a s hroty ostrými. Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s pahorky naložíš jako s plevami....
Izaiáš 42:11...Kedarských, obyvatelé Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu vzdají čest, ho...
Izaiáš 42:15...porodu, sténat budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i pahorky, sežehnu na nich všechny rostliny, proměním...
Izaiáš 44:23...to učinil; radostně křičte, zemské hlubiny!  hory zvučně zpívají i lesy a všechny stromy v nich, neboť...
Izaiáš 49:11... a doprovodí je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle - ...
Izaiáš 49:13...krajiny. Jásejte, nebesa, země, raduj se, vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil,...
Izaiáš 52:7...prohlašuje: "Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje,...
Izaiáš 54:10... že nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, láska od...
Izaiáš 55:12... Ano, vyjdete s radostí, doprovázeni v pokojiHory a pahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám budou...
Izaiáš 56:7...a drží se smlouvy - ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby....
Izaiáš 57:7... Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam...
Izaiáš 57:13...ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictví a obdrží horu svatosti. On říká: Budujte, budujte, cestu...
Izaiáš 63:19...tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory roztřásly! Jako když oheň zapálí roští a vodu v hrnci...
Izaiáš 64:2...své nečekané divy - sestoupils a před tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým...
Izaiáš 65:7...i s vašimi otci, praví Hospodin. Protože na horách kadidlo obětovali, protože uráželi na návrších,...
Izaiáš 65:9...beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo  hory obsadí; moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v...
Izaiáš 65:11...Hospodina opustili, vás, kdo jste zapomněli na horu svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali,...
Izaiáš 65:25...zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj...
Izaiáš 66:20...všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin. Přivedou je tak, jako...
Jeremiáš 3:23... jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na výšináchhorách je pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro...
Jeremiáš 4:24...jsem k nebi - bylo bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl...
Jeremiáš 9:9... když je ten národ takový?" Pláču a běduji nad horami, nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv, že jsou...
Jeremiáš 13:16... dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti,...
Jeremiáš 16:16...zas pošlu mnoho lovců, aby je lovili po všech horách a návrších a v puklinách mezi skalami. Všechny...
Jeremiáš 17:3...kůly u košatých stromů na vysokých kopcích i na horách v kraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady...
Jeremiáš 17:26...okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmi...
Jeremiáš 18:14...kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad mezi horami chladné bystřiny? Můj lid však na zapomněl, pálí...
Jeremiáš 26:18... z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho snad judský král...
Jeremiáš 31:5...a vesele se roztančíš. Znovu vysadíš vinice na horách v Samaří a ti, kdo je vysadí, je také sklidí. Přijde...
Jeremiáš 31:23...‚Požehnej ti Hospodin, příbytku spravedlnostihoro svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy -...
Jeremiáš 32:44...okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, neboť...
Jeremiáš 33:13...budou odpočívat pastýři se stády. Ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji...
Jeremiáš 46:18...Hospodin zástupů: Jako se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází...
Jeremiáš 50:6...svedené svými pastýři, kteří je vláčeli mezi horami. Trmáceli se po horách a po kopcích; zapomněli, kde...
Jeremiáš 50:19...Karmelu i v Bášanu, aby se nasytil v efraimských horách i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom čase, praví...
Jeremiáš 51:25...Sionu, praví Hospodin. Hle, jsem proti toběhoro záhuby, která hubíš celou zemi, praví Hospodin....
Pláč 4:19...byli rychlejší než orli na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na poušti. Hospodinův...
Pláč 5:18...nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči - žehory Sion zbyla pustina, že se tam honí lišky! Ty,...
Ezechiel 6:2..."Synu člověčí, obrať se proti izraelským horám a prorokuj proti nim. Řekni: Izraelské hory, slyšte...
Ezechiel 6:3...horám a prorokuj proti nim. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník...
Ezechiel 7:7... tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, ...
Ezechiel 7:16... hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v roklích naříkat...
Ezechiel 11:23...sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města. Ve vidění, které jsem dostal od...
Ezechiel 17:22...ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele....
Ezechiel 17:23...strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem...
Ezechiel 19:9... aby neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami. Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u...
Ezechiel 20:40... celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 28:14...určil jsem za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý...
Ezechiel 28:16...a zhřešil jsi. Proto jsem vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa...
Ezechiel 31:12...porazili a nechali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží polámány ve všech...
Ezechiel 33:28...pustinu a její pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde. Obrátím...
Ezechiel 34:13...je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech osad v jejich zemi. Budu je...
Ezechiel 34:14...na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro bude pastva, tam budou odpočívat na krásných...
Ezechiel 34:26...a spát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání...
Ezechiel 35:8...by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na tvých stráních, v údolích i ve všech...
Ezechiel 35:12...jsem slyšel všechny tvé urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustina, můžeme je klidně spolykat!'...
Ezechiel 36:1..." "Synu člověčí, prorokuj o izraelských horách. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Hospodinovo....
Ezechiel 36:4...lidé pomlouvají a očerňují vás, proto, izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník...
Ezechiel 36:6... Proto prorokuj o izraelské zemi a řekni horám a výšinám, stržím a roklinám: Tak praví Panovník...
Ezechiel 36:8...kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete ovoce mému lidu...
Ezechiel 37:22...je zpátky do vlasti. V zemi, na izraelských horách, je učiním jediným národem a všem jim bude kralovat...
Ezechiel 38:8...lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské hory, jež byly tak dlouho posety troskami. Poté, co budou...
Ezechiel 38:20...spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech...
Ezechiel 38:21...a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a...
Ezechiel 39:2... a vyvleču z dalekého severu a zavedu na hory Izraele, kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám...
Ezechiel 39:4...ti nechám vypadnout z pravice. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k...
Ezechiel 39:17...pro vás připravím, k veliké obětní hostině na horách Izraele. Budete žrát maso a chlemtat krev. Budete...
Ezechiel 40:2...do izraelské země a postavil na velmi vysokou horu. Na se od jihu rýsovalo cosi jako město. Přivedl ...
Ezechiel 43:12...jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol  hory a celé jeho okolí je svatosvaté. Hle - toto je zákon...
Daniel 2:35...ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské...
Daniel 9:16...hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem našich...
Daniel 9:20... svého Boha, o slitování nad jeho svatou horou - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle...
Daniel 11:45...stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci." "V tom...
Ozeáš 5:1...proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu jáma hloubená. ...
Ozeáš 10:8...oltářích vzroste trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš,...
Joel 2:1...oheň! na Sionu troubí polnice, na svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země se třesou,...
Joel 2:2...den zahalený soumrakem! Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna...
Joel 3:5...vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil,...
Joel 4:17...jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou ...
Joel 4:18...a nevpadnou do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou...
Amos 3:9...vyhlaste na palácích v Egyptě: Shromážděte se na hory Samaří - jen se podívejte na ten zmatek, na to...
Amos 4:1...krávy, tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé...
Amos 4:13...se, Izraeli, setkat s Bohem svým! Hle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky,...
Amos 6:1...těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý...
Amos 9:13...dožene oráč a toho, kdo šlape hrozny, rozsévačHory budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce přímo...
Abdiáš 1:8...Hospodin, vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na...
Abdiáš 1:9...Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi...
Abdiáš 1:16...se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy. Budou pít a pít...
Abdiáš 1:17...pít k zalknutí, zmizí, jako by nebyly. Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům...
Abdiáš 1:19...Hospodin. Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu, obyvatelé podhůří pak filištínský kraj; získají také...
Abdiáš 1:21...obsadí města v Negevu. Zachránění vystoupí na horu Sion, aby vládli nad Ezauovou horou. A nastane...
Jonáš 2:7...hlubina, hlava tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Tys ...
Micheáš 1:4...příbytek, sestupuje, šlape po výšinách zeměHory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají...
Micheáš 3:12...Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina! V posledních dnech se přihodí,...
Micheáš 4:1...vyvýšenina! V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko...
Micheáš 4:2...národy půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás...
Micheáš 4:7...mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne navěky. Migdal-edere, ty Věži...
Micheáš 6:1... co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami, pahorky slyší, co prohlásíš! Slyšte, hory,...
Micheáš 6:2...horami, pahorky slyší, co prohlásíš! Slyštehory, Hospodinovu při, slyšte, odvěké zemské základy!...
Micheáš 7:12...zemí od Egypta po Eufrat, od moře k moři a od hor k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým...
Nahum 1:5...i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí LibanonuHory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho...
Nahum 2:1...ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat....
Nahum 3:18... tví pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli! Po horách rozptýlen je tvůj lid a není, kdo by je shromáždil. ...
Abakuk 3:3...Z Temanu přichází Bůh, Svatý přicházíhory Paranu. séla Jeho sláva halí nebesa, země je plná jeho...
Abakuk 3:10...bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekamihory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní přívaly,...
Sofoniáš 3:11...pyšné chvastouny. nikdy nebudete namyšlení na hoře svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a...
Ageus 1:8...Všimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. pak v něm najdu...
Ageus 1:11...úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze...
Zachariáš 4:7...praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž vrcholový...
Zachariáš 6:1..." Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu....
Zachariáš 8:3... Jeruzalém bude nazýván Městem pravdyhora Hospodina zástupů Horou svatosti. Tak praví Hospodin...
Zachariáš 14:4...bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se...
Malachiáš 1:3...Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem zavrhlHory jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal...
Matouš 4:8...Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu....
Matouš 5:1... Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci,...
Matouš 5:14...pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby...
Matouš 8:1... a ne jako znalci Písma. Když pak sestupovalhory, šly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden...
Matouš 14:23... Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď ...
Matouš 15:29...vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství...
Matouš 17:1...jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako...
Matouš 17:9... nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpěthory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte,...
Matouš 17:20...mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude...
Matouš 18:12...by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně...
Matouš 21:1...k Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do...
Matouš 21:21...udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to. Když...
Matouš 24:3...bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy...
Matouš 24:16... tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, nesestupuje, aby si z domu něco...
Matouš 26:30..." A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni...
Matouš 28:16... Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli...
Marek 3:13... aby ho neprozrazovali. Potom vystoupil na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu....
Marek 5:5... Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl...
Marek 5:11...ho prosil, je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto...
Marek 6:46...zástup. A když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera...
Marek 9:2...a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářily a...
Marek 9:9...sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpěthory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud...
Marek 11:1...k Jeruzalému - k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do...
Marek 11:23...víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by v...
Marek 13:3...bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v...
Marek 13:14... tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, neschází do domu, aby si odtud...
Marek 14:26..." A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode odpadnete. Je...
Lukáš 1:39...V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu a...
Lukáš 1:65...a lidé si o tom všem povídali po celých judských horách. Všichni, kdo o tom slyšeli, si to uchovávali v...
Lukáš 3:5...jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé,...
Lukáš 4:29... Vstali a hnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit...
Lukáš 6:12...s Ježíšem provést. V těch dnech pak vystoupil na horu, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu, a...
Lukáš 6:17... který se stal zrádcem. S těmi sestoupilhory a stanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a...
Lukáš 9:28...vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled...
Lukáš 9:37... co viděli. Když pak druhý den sestoupilihory, vyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z...
Lukáš 19:29... Když se přiblížil k Betfagé a k Betaniihory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se...
Lukáš 19:37...na cestu. Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků...
Lukáš 21:21... Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, z něj odejdou, a kdo jsou na...
Lukáš 21:37...učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu...
Lukáš 22:39...ven a podle svého zvyku se odebral na Olivetskou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl...
Lukáš 23:30...nerodila a jejichž prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se...
Jan 4:20...žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, je v...
Jan 4:21...chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my...
Jan 6:3... které konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky. Blížily se...
Jan 6:15...ho udělali králem, a tak se o samotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru...
Jan 8:1...pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu...
Skutky 1:12..." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty....
Skutky 7:30... Po dalších čtyřiceti letech se mu na pouštihory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se...
Skutky 7:38... Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je...
1. Korintským 13:2... měl všechno poznání a víru, že bychhory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co...
Galatským 4:24...to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna jehory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato...
Galatským 4:25...své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť...
Židům 8:5...vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba,...
Židům 11:38... Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustináchhorách, po jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky...
Židům 12:18...k pokání. Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k...
Židům 12:20...jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře dotklo  hory, bude ukamenováno." Byla to tak hrozná podívaná, že...
Židům 12:22..." se třesu hrůzou.") Přistoupili jste alehoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k...
2. Petr 1:18...si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme...
Zjevení 6:14...zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a...
Zjevení 6:16...do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím,...
Zjevení 8:8...by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela...
Zjevení 14:1...666. A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří...
Zjevení 16:20...vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovyhory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy...
Zjevení 17:9...zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich...
Zjevení 21:10..." Odnesl v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od...

Slova obsahující hora: hora (18) horam (1) horami (12) jehoram (10) jehorama (6) jehoramovi (2) jehoramovy (1) jehoramův (4) odshora (3) seshora (2) shora (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |