Horšího

Hledám varianty 'horšího' [ horších (2) horšího (1) horší (24) ]. Nalezeno 26 veršù.
Leviticus 27:10... Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil...
Leviticus 27:12...kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel...
Leviticus 27:14... kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li...
Leviticus 27:33... Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece...
2. Samuel 19:8...večera nezůstane jediný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král...
1. Královská 16:25... co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty...
1. Královská 16:30...dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet...
2. Královská 21:9... Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele...
2. Královská 21:11...proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci, a...
2. Letopisů 33:9...obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele...
Jeremiáš 16:12...a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým...
Ezechiel 8:6... takže vyhání z svatyně? Uvidíš ale ještě horší ohavnosti." Přivedl ke vchodu do nádvoří. A hle -...
Ezechiel 8:13...nevidí; Hospodin zemi opustil.' Uvidíš ale ještě horší ohavnosti, které páchají." Přivedl ke vchodu...
Ezechiel 8:15...to, synu člověčí?" řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto." Přivedl do vnitřního nádvoří...
Ezechiel 23:11...viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě horší než její sestra. I ona se roztoužila po asyrských...
Micheáš 7:4...pikle. Nejlepší z nich je jako trní, poctivec horší než plot z bodláčí. přichází ten vyhlížený den -...
Matouš 9:16...výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se...
Matouš 12:45...prázdný, jde a přibere k sobě sedm jiných duchůhorších než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a...
Matouš 27:64...neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim...
Marek 2:21...nová výplň od starého utrhne a díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno...
Lukáš 11:26...a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchůhorších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a...
Jan 2:10...víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno do konce." Toto...
Jan 5:14...jsi uzdraven. nehřeš, se ti nepřihodí něco horšího." Ten člověk pak odešel a oznámil židovským...
1. Korintským 8:8...k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o nic horší, a pokud jíme, nejsme o nic lepší. Dejte ale pozor,...
1. Timoteus 5:8... a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve je zahrnuta...
2. Timoteus 3:13...Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší - budou svádět druhé, sami svedeni. Ty však zůstávej...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |