Holou

Hledám varianty 'holou' [ holými (1) holýma (1) holých (5) holý (2) holou (2) holí (28) holém (7) holé (8) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 27:11... můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu...
Genesis 32:11...- vždyť jsem tento Jordán překročil pouzeholí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z...
Exodus 7:17...‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleďholí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí...
Exodus 21:20... Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn....
Leviticus 13:41... Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže  holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši...
Leviticus 13:42... takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to...
Leviticus 13:43...nebo na pleši. Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým otokem,...
Leviticus 27:32... každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je...
Numeri 17:17...a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl...
Numeri 17:21...k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl...
Numeri 20:11...vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z tolik vody, že se napila obec...
Numeri 22:27... Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi:...
Soudců 14:6...ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce...
1. Samuel 17:43...pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na jdešholí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při...
2. Samuel 7:14...a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj...
2. Samuel 12:16...hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho...
2. Samuel 23:21...napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jenholí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím....
2. Královská 6:30... Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestá a ještě mi přidá...
1. Letopisů 11:23...jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu přišelholí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy...
Job 19:20... Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se, vy přátelé, vždyť...
Žalmy 2:9... nejzazší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby." Proto,...
Žalmy 35:17...dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve velikém shromáždění pak...
Žalmy 89:33...jestliže poruší a nedodrží příkazyholí potrestám jejich poklesky a jejich provinění ranami....
Izaiáš 11:4...přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistíHolí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí...
Izaiáš 13:2...viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte korouhev na holém návrší, hlasitě na křikněte, rukou jim pokyňte, ...
Izaiáš 20:4...vyhnance, mladíky i starce - nahé a bosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta. Ti, kdo spoléhali na...
Izaiáš 28:27...se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno je třeba...
Izaiáš 30:31... Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který Hospodin...
Izaiáš 41:18... , Bůh Izraele, je neopustím! Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny. Proměním...
Jeremiáš 3:2... "Jen se rozhlédni kolem dokola: Na kterém holém vršku ses neválela? Čekalas na milence někde u cesty,...
Jeremiáš 3:21...žena nevěrná svému druhovi, praví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik - synové Izraele s pláčem...
Jeremiáš 4:11...čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne...
Jeremiáš 7:29...ústech ji nemají.' Ostříhej se a zahoď vlasy, na holých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhl a opustil...
Jeremiáš 12:12...celá zem, a nikdo si to k srdci nevezme. Všechny holé vrchy na poušti obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč...
Jeremiáš 14:6... protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých návrších a větří jako šakali; napínají zrak, jim...
Jeremiáš 16:19...slovy: Naši otcové zdědili samé lži, marnostholé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohy? Žádní...
Jeremiáš 49:32...obrovská stáda budou kořistí. Ty, kteří si holí skráně, rozeženu do všech stran, praví Hospodin;...
Ezechiel 20:37...Hospodin. Nechám vás procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do svazku smlouvy. Vzbouřence a zrádce...
Ezechiel 24:7... To město je naskrz krvavé! Nechávalo krev na holé skále, neprolévalo ji na hlíně, kde by ji přikryl...
Ezechiel 24:8...hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 26:4...vymetu z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skálu. Stane se ostrůvkem v moři, místem k sušení...
Ezechiel 26:14...tvé citery nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě. nikdy...
Ezechiel 29:6...Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se rukou chopili, praskl jsi a bodl je ...
Micheáš 4:14... vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi...
Micheáš 7:14...obyvatelům; to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. žijí...
Zachariáš 8:4...budou znovu sedávat starci a stařenky, každýholí v ruce, jak budou staří. Ulice toho města budou plné...
Marek 14:51...ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on tam to plátno nechal a utekl...
Marek 15:19...zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli...
1. Korintským 4:21... ale v moci. Co chcete? Abych k vám přišelholí, anebo s duchem lásky a mírnosti? Proslýchá se...
1. Korintským 15:37... A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak...
Zjevení 2:27...tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí - jak jsem to i ...
Zjevení 12:5... muže, který pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena...
Zjevení 19:15...aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu...

Slova obsahující holou: holou (2) holoubat (1) holoubata (8) holoubci (2) holoubě (3) oholou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |