Holemi

Hledám varianty 'holemi' [ hůl (62) holí (28) holi (4) holemi (12) hole (7) ]. Nalezeny 103 verše.
Genesis 32:11...- vždyť jsem tento Jordán překročil pouzeholí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z...
Genesis 38:18...do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůruhůl, co máš v ruce." Dal to, vyspal se s a ona...
Genesis 38:25..."Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůrahůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je...
Genesis 49:10... jako lvice - kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než...
Exodus 4:2...Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na...
Exodus 4:4...ruku, chytil ho a had se mu v ruce proměnilhůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich...
Exodus 4:17...on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy...
Exodus 4:20...zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta...
Exodus 7:9...se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel...
Exodus 7:10... co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada....
Exodus 7:12...věštci dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich...
Exodus 7:15...Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh...
Exodus 7:17...‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleďholí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí...
Exodus 7:19...Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich průplavům,...
Exodus 7:20...tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na...
Exodus 8:1...dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i...
Exodus 8:12...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se po celé egyptské zemi promění v...
Exodus 8:13...v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lidi i dobytek obsypali...
Exodus 9:23...polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi...
Exodus 10:13...po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní...
Exodus 12:11...mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo...
Exodus 14:16...Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele...
Exodus 17:5...z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát...
Exodus 17:9...na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s...
Exodus 21:19...lůžko a potom vstane a bude moci chodit venkuholi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn trestu. Uhradí mu...
Exodus 21:20... Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn....
Leviticus 27:32... každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je...
Numeri 17:17...a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl...
Numeri 17:18...rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého...
Numeri 17:20... kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání...
Numeri 17:21...k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl...
Numeri 17:22... Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří...
Numeri 17:23... Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hlehůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny,...
Numeri 17:24...květy a vydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli...
Numeri 17:25...svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je opatrována jako znamení...
Numeri 20:8...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před...
Numeri 20:9...co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal...
Numeri 20:11...vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z tolik vody, že se napila obec...
Numeri 21:18... přední z lidu ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště pak táhli do Matany, z Matany do...
Numeri 22:27... Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi:...
Soudců 5:14...ti, kdo velí, ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara při Deboře byli, Isachar držel s...
Soudců 6:21...A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a...
1. Samuel 14:27... když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil její konec do plástve...
1. Samuel 14:43...Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to...
1. Samuel 17:40...zvyklý," a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve...
1. Samuel 17:43...pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na jdešholí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při...
2. Samuel 3:29...muž trpící výtokem, malomocný, kulhajícíholi, padlý mečem nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a...
2. Samuel 7:14...a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj...
2. Samuel 23:21...napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jenholí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím....
2. Královská 4:29...Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běž! Cestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav...
2. Královská 4:31...šel s . Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil...
1. Letopisů 11:23...jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu přišelholí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy...
Job 9:34...by na nás oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To...
Job 21:9...očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak nepadá. Jejich býk je plodný, nikdy neselže...
Žalmy 2:9... nejzazší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby." Proto,...
Žalmy 23:4...nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš,...
Žalmy 89:33...jestliže poruší a nedodrží příkazyholí potrestám jejich poklesky a jejich provinění ranami....
Přísloví 10:13...nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují...
Přísloví 26:3...koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale hůl. Neodpovídej tupci na jeho tupost, aby ses mu sám...
Izaiáš 9:3...jho, jež ho tížilo, prut šlehající jeho ramenohůl jeho utiskovatele jako při midiánské porážce. Veškerá...
Izaiáš 10:5...chystá udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvuhůl v jejich ruce je prchlivost! Vypravil jsem je proti...
Izaiáš 10:15...Jako by metla mávala tím, kdo ji zvedá, a hůl se chlubila, že není dřevěná! A proto Panovník,...
Izaiáš 10:24...Asyřanů, kteří bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští. prchlivost totiž velmi brzy...
Izaiáš 10:26...když porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich...
Izaiáš 11:4...přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistíHolí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí...
Izaiáš 14:5...Jeho hrůzovláda skončila! Hospodin rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy...
Izaiáš 14:29...se, vy všichni Filištíni, že je zlomena hůl toho, kdo vás bil. Z hadího plemene vzejde bazilišek,...
Izaiáš 28:27...se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno je třeba...
Izaiáš 30:31... Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který Hospodin...
Jeremiáš 48:17...jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomenohůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu...
Jeremiáš 49:32...obrovská stáda budou kořistí. Ty, kteří si holí skráně, rozeženu do všech stran, praví Hospodin;...
Ezechiel 7:10... Hle, ten den - hle, tu je! Zkáza propuklahůl rozkvetla, pýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla...
Ezechiel 20:37...Hospodin. Nechám vás procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do svazku smlouvy. Vzbouřence a zrádce...
Ezechiel 29:6...Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se rukou chopili, praskl jsi a bodl je ...
Micheáš 4:14... vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi...
Micheáš 7:14...obyvatelům; to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. žijí...
Zachariáš 8:4...budou znovu sedávat starci a stařenky, každýholí v ruce, jak budou staří. Ulice toho města budou plné...
Zachariáš 11:7...pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota. Začal...
Zachariáš 11:10...zbývající se spolu třeba požerou!" Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu,...
Zachariáš 11:14...u Hospodinova chrámu. Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a...
Matouš 10:10...ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do...
Matouš 26:47...jeden z Dvanácti, a s ním veliký zástup s mečiholemi, poslaný od vrchních kněží a starších lidu. Jeho...
Matouš 26:55... že jste se vypravili zatknout s mečiholemi? Když jsem s vámi denně sedával v chrámu a učil vás,...
Matouš 26:67...plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo ...
Matouš 27:29... nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu: " žije...
Matouš 27:30...žije židovský král!" Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy. Když se mu dost naposmívali,...
Marek 6:8...a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani peníze do opasku; mají...
Marek 14:43... jeden ze Dvanácti, a s ním zástup s mečiholemi, poslaný od vrchních kněží, znalců Písma a starších....
Marek 14:48... že jste se vypravili zatknout s mečiholemi? Když jsem s vámi denně býval v chrámu a učil,...
Marek 14:65...a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi. Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z...
Marek 15:19...zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli...
Lukáš 9:3... Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní...
Lukáš 22:52...zločinec, že jste se na vypravili s mečiholemi? Denně jsem s vámi býval v chrámu, a ani jste se ...
Jan 19:3...s voláním: " žije židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám...
Skutky 16:22...jim strhali šaty a nařídili, jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi...
1. Korintským 4:21... ale v moci. Co chcete? Abych k vám přišelholí, anebo s duchem lásky a mírnosti? Proslýchá se...
2. Korintským 11:25...dostal devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal,...
Židům 9:4...zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad truhlou byli...
Židům 11:21...z Josefových synů a "poklonil se, opřen o svou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o odchodu...
Zjevení 2:27...tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí - jak jsem to i ...
Zjevení 11:1...lidem, národům, jazykům i králům." Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží...
Zjevení 12:5... muže, který pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena...
Zjevení 19:15...aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |