Hojnou

Hledám varianty 'hojnou' [ hojnými (2) hojným (1) hojný (8) hojnou (6) hojném (2) hojné (5) hojná (2) ]. Nalezeno 26 veršù.
1. Letopisů 29:21...beranů a 1 000 jehňat s příslušnými úlitbami a s hojnými oběťmi za celý Izrael. Jedli a pili před Hospodinem...
Ezdráš 5:7... Poslali mu následující hlášení: Králi Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské...
Nehemiáš 9:37...její dobroty - v zemi jsme dnes otroci! Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy...
Žalmy 19:12...pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od...
Žalmy 21:4...mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi! sélahojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata...
Žalmy 51:3... Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň poklesky. Důkladně omyj ...
Žalmy 65:11...zúrodňuješ, zaléváš brázdy, hroudy rozdrtíšhojnými lijáky ji obměkčuješ a žehnáš tomu, co roste z ....
Žalmy 69:17...Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na pohlédni. Před svým služebníkem...
Žalmy 107:37... Oseli pole, vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před...
Žalmy 119:165...soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám, Hospodine, na...
Žalmy 145:7...o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti zpívají: "Hospodin je...
Přísloví 14:4...dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úrodu. Čestný svědek nepromluví lživě,...
Přísloví 27:6...milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu pohrdá,...
Jeremiáš 33:6...rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele změním a...
Daniel 3:31...všech národů a jazyků v celém obydleném světěHojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a...
Daniel 4:9...vidět ze všech konců světa. Měl krásné listíhojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v...
Daniel 4:18...vidět z celého světa, který měl krásné listíhojné ovoce, jímž se všichni sytili, strom, v jehož stínu...
Daniel 6:26...Darjaveš pak napsal lidem všech národů a jazykůHojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá ...
Nahum 2:13...a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit? Lev trhal hojnou kořist lvíčatům a pro své lvice rdousil. Pelech měl...
Zachariáš 10:1...déšť, když na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje....
Lukáš 12:16..."Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam...
Jan 12:24...nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo...
Jan 15:8...cokoli chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji...
Římanům 5:17...jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě...
1. Petr 1:2...a skropení krví Ježíše Krista: Milost vámhojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše...
2. Petr 1:2...Boha a Spasitele Ježíše Krista: Milost vámhojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |