Hojností

Hledám varianty 'hojností' [ hojností (6) hojnosti (15) hojnost (20) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 27:28... ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i vínohojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem...
Genesis 41:29... na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v...
Genesis 41:30...let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude...
Genesis 41:31...zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen...
Genesis 41:34...ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci ...
Genesis 41:47...a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po...
Genesis 41:53...plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef...
Deuteronomium 8:13... se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a zlata, se všechen tvůj majetek bude...
Deuteronomium 28:47...a divem navěky. Když jsi měl naprostou hojnost, nesloužil jsi s radostným a vděčným srdcem...
1. Samuel 2:7... do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka umí z prachu...
1. Letopisů 12:41...mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olejhojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval. David se...
1. Letopisů 29:16...stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté...
Nehemiáš 5:18...množství drůbeže. Každých deset dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval...
Nehemiáš 9:35...jsi je varoval. Když ještě měli své královstvíhojnost tvé dobroty, kterou jsi jim prokazoval, když ještě...
Job 8:7...znovu obnoví. Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká . Předchozích pokolení zeptej se, na...
Job 36:18...se zmocňují! Pozor, se nedáš zlákat hojností, nesvádějí veliké úplatky. Myslíš, že ti...
Job 36:28...pak z mraků proudem valily a skrápěly lidstvohojnosti. Což někdo rozumí, jak se mračna stahují a jak z...
Job 36:31...spravuje národy, takto jim opatřuje pokrmhojnosti. Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout...
Žalmy 4:8...větší radostí, než když sklízejí zrní a vínohojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine,...
Žalmy 17:14...mají víc, než sní, na jejich maličké zbudehojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří,...
Žalmy 36:9...poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlíHojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je...
Žalmy 37:11... Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznouhojnosti pokoje. Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na...
Žalmy 65:12.... Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se...
Žalmy 68:11...dědictví. V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj...
Žalmy 72:16...za něho stále modlí, celý den mu žehnají!  hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce na horských...
Žalmy 73:10...po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimi, řečihojnosti lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ?...
Žalmy 104:28...jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když...
Přísloví 13:23...čeká na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost potravy, bezpráví je ale může o všechno připravit....
Kazatel 5:9...Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek...
Jeremiáš 31:14...namísto trápení. Duši kněží občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými dary, praví Hospodin."...
Ozeáš 2:10... obilí, víno i olej dával , že jsem dával hojnost stříbra i zlata, které utráceli na Baala. Své obilí...
Matouš 13:12...není. Tomu, kdo , totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . Proto...
Matouš 25:29... Každému, kdo , totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . A toho...
Římanům 15:14...jistotu, bratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se dokážete napomínat...
2. Korintským 8:14... ale jde mi o rovnost. V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost...
Filipským 4:12...spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i...
Koloským 3:16...Buďte vděční. Slovo Kristovo ve vás přebýváhojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a...
1. Timoteus 6:17...nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. se věnují dobročinnosti,...
Titus 3:6...a obnovení Ducha svatého, kterého na nás vylilhojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí...
Juda 1:2...Krista: Milosrdenství vám a pokoj i láskahojnosti. Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |