Hody

Hledám varianty 'hody' [ hody (21) hodům (5) hodů (1) hodu (4) hodem (1) hodech (3) hod (36) ]. Nalezeno 68 veršù.
Exodus 12:21...si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky...
Exodus 12:43...a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanoveníHodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok...
Exodus 12:48...celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, je u něj...
Exodus 18:12...přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a...
Exodus 32:6...zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se...
Leviticus 23:5...dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův...
Numeri 9:2...Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto...
Numeri 9:4...pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního...
Numeri 9:5...soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno...
Numeri 9:6...se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto...
Numeri 9:10...byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne...
Numeri 9:12...do rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem...
Numeri 9:13...čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený...
Numeri 9:14...člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, jej slaví...
Numeri 25:2...s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu....
Numeri 28:16...dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost....
Numeri 33:3...tažení: Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima...
Deuteronomium 16:1... kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit PesachHod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin,...
Deuteronomium 16:2...za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k...
Deuteronomium 16:5...dne, nezůstane nic do rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 16:6...z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dáváHod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj...
Jozue 5:10...dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne...
1. Samuel 6:15...dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody Hospodinu. Když to pětice filištínských vládců viděla,...
1. Samuel 9:13...jíst, dokud nepřijde, protože on obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla. Když...
1. Samuel 25:36...tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý....
1. Královská 8:62...celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a...
2. Královská 10:24...jen ctitelé Baalovi." Poté přistoupili k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím venku rozestavěl...
2. Královská 23:21... Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této...
2. Královská 23:22...Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli...
2. Královská 23:23...se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako...
1. Letopisů 7:37...Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, BecerHod, Šama, Šilša, Jitran a Beera. Synové Jeterovi: Jefune,...
2. Letopisů 7:4...i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí....
2. Letopisů 29:31..." Shromáždění tedy přineslo dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každý, kdo měl ochotné srdce,...
2. Letopisů 30:1...v Jeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu IzraeleHod beránka. Král se totiž s hodnostáři a s celou...
2. Letopisů 30:2... Bohu Izraele, Hod beránka. Král se totižhodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví...
2. Letopisů 30:5...řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po...
2. Letopisů 35:1...Boha svých otců. Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu. Velikonočního beránka zabíjeli...
2. Letopisů 35:7...věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a také 3 000 býčků - to vše z vlastního majetku. Také...
2. Letopisů 35:14...mezi všechen lid. Teprve potom připravili hod i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali...
2. Letopisů 35:16...vykonána veškerá služba Hospodinu, a to slavením Hodu beránka a obětováním zápalů na Hospodinově oltáři....
2. Letopisů 35:17...oltáři. Přítomní synové Izraele tenkrát slavili Hod beránka i sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů....
2. Letopisů 35:18...sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z...
2. Letopisů 35:19...a se všemi přítomnými z Judy i z Izraele. Tento Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova kralování....
Ezdráš 6:19...Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se proto očišťovali a stejně tak levité....
Ester 8:17...nařízení, nastalo u Židů veselí a jásothody a svátky. Mnozí z ostatních národů se tehdy...
Ester 9:17...dne měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. Židé v Súsách se ale shromáždili...
Ester 9:18...měsíce. Klid měli patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve toho dne. A proto venkovští Židé,...
Ester 9:19...nebydlí v hrazených městech, pořádají veselicehody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si...
Ester 9:22...smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice, navzájem si posílat výslužku a dávat dárky...
Job 1:5... přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je posvětil. Od...
Přísloví 9:5...chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila. Opusťte hloupost a...
Kazatel 10:19...líné ruce teče do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší - vše ale záleží na...
Izaiáš 5:12... loutny, tamburíny, píšťaly, víno na jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je ale nezajímají, dílo...
Izaiáš 22:13...a veselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!"...
Izaiáš 25:6...Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým vínem a masem...
Izaiáš 34:6...ledvin beraních. Hospodin chystá v Bosře obětní hody, v Edomu hrozné krveprolití. Padnou s nimi i buvoli,...
Izaiáš 43:23...Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné, obětními hody jsi neuctil. K žádným darům jsem nenutil,...
Jeremiáš 16:8...útěchy. Nevcházej také do domu, kde vystrojili hody. Nesedej si k nim, abys pojedl a popil, neboť tak...
Jeremiáš 33:18...zápaly, pálil moučné oběti a připravoval obětní hody po všechny dny." Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 46:10...ukojí. Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hody u řeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro...
Ezechiel 45:21... Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou jíst...
Matouš 26:18...nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil,...
Jan 18:28...do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže...
Židům 11:28... jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce...
2. Petr 2:13... Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých...
Juda 1:12...ve vzpouře jako Korach! Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři...
Zjevení 2:14...učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení...
Zjevení 2:20...sváděla služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem čas, aby činila pokání ze svého smilstva...

Slova obsahující hody: dohody (1) hody (21) neshody (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |