Hodnostáři

Hledám varianty 'hodnostáři' [ hodnostářům (9) hodnostářů (10) hodnostáři (32) hodnostáře (14) hodnostář (2) ]. Nalezeno 65 veršù.
Genesis 12:15...žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata...
Genesis 50:7... jeho přední dvořané i všichni egyptští hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a...
Numeri 22:8... jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u Balaáma. Bůh přišel k Balaámovi a...
Numeri 22:13...Balaám tedy ráno vstal a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil...
Numeri 22:14...země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k Balákovi se slovy:...
Numeri 22:15...s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě více a ještě váženějších. Když...
Numeri 22:21...vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a...
Numeri 22:35...to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dál. Když Balák uslyšel, že Balaám přichází,...
Numeri 22:40...skot a brav a pozval k hostině Balaámahodnostáře, kteří ho přivedli. Ráno pak Balák vzal Balaáma...
Numeri 23:6...tedy k němu; stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou...
Numeri 23:17...dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy...
1. Samuel 18:30...David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst. Saul řekl...
1. Samuel 19:1...pověst. Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan...
1. Královská 4:2...kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův, byl knězem; Elichoref a...
1. Královská 20:23...tobě za rok na jaře vytáhne znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem...
2. Královská 24:14...Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců - všechny hodnostáře, všechny bojovníky a také všechny řemeslníky a...
1. Letopisů 24:5...synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží. Levitský písař Šemajáš...
1. Letopisů 24:6... pořídil jejich seznam v přítomnosti králehodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a...
1. Letopisů 25:1...stejně jako s rody mladších. David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a...
1. Letopisů 28:21... ti budou ochotně pomáhat s veškerou prácíHodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král...
1. Letopisů 29:24...dařilo a celý Izrael ho poslouchal. Také všichni hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida...
2. Letopisů 17:7...kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše, Zachariáše, Natanaela a...
2. Letopisů 22:8...soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře, totiž Achaziášovy příbuzné, kteří byli v jeho...
2. Letopisů 23:20...vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal setníkyhodnostáře i vůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli...
2. Letopisů 24:17...dům. Po Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a klaněli se králi. A král jim začal naslouchat....
2. Letopisů 29:20...oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil městské hodnostáře a vydal se do Hospodinova chrámu. Za království,...
2. Letopisů 29:30...přítomní poklekli a klaněli se. Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům, oslavují Hospodina písněmi...
2. Letopisů 30:2... Bohu Izraele, Hod beránka. Král se totižhodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví...
2. Letopisů 30:6...vyrazili poslové s tímto dopisem od krále a jeho hodnostářů: "Synové Izraele, vraťte se k Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 30:12...ruka, aby jednomyslně splnili, co jim králhodnostáři podle Hospodinova slova přikázali. Do Jeruzaléma...
2. Letopisů 30:24...věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcí a kozHodnostáři pak věnovali 1 000 býčků a 10 000 ovcí a koz....
2. Letopisů 31:8...v sedmém měsíci. Když přišel Ezechiáš se svými hodnostáři a viděli ty hromady, dobrořečili Hospodinu i...
2. Letopisů 32:3...napadnout Jeruzalém, svolal poradu svých hodnostářů a velitelů. Navrhl, se zasypou vodní prameny...
2. Letopisů 35:8...býčků - to vše z vlastního majetku. Také jeho hodnostáři štědře obdarovali lid, kněží i levity: Chilkiáš,...
2. Letopisů 36:14...vrátit k Hospodinu, Bohu Izraele. Také všichni hodnostáři, kněží i lid vršili jednu zradu za druhou....
Ezdráš 8:25...na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádcihodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael. Navážil jsem...
Ezdráš 9:2... Svaté símě se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to...
Nehemiáš 2:16...obrátil zpět, prošel Údolní bránou a vrátil seHodnostáři netušili, kde jsem byl a co jsem dělal, neboť...
Nehemiáš 4:8...meči, kopími a luky. Po obhlídce jsem knížatůmhodnostářům a ostatním z lidu řekl: "Nebojte se jich!...
Nehemiáš 4:13...trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatůmhodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a...
Nehemiáš 5:7...to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to knížatůmhodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl...
Nehemiáš 5:12..." Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížatahodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl...
Nehemiáš 5:17...do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni návštěvníci z okolních národů....
Nehemiáš 7:5...položil na srdce, abych shromáždil urozenéhodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem...
Nehemiáš 9:32...ty útrapy, které nás potkaly - naše králehodnostáře, naše kněze i proroky, naše otce i všechen lid....
Nehemiáš 9:34...věrně, to my jsme se provinili i naši královéhodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na...
Nehemiáš 10:1...závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží." Svou pečeť připojili: Guvernér...
Nehemiáš 12:31...a očistili také lid, brány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké...
Nehemiáš 12:32...bráně. Šel s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů, Azariáš, Ezdráš a Mešulam...
Nehemiáš 12:40...Božího chrámu, také a se mnou polovina hodnostářů a rovněž kněží: Eliakim, Maasejáš, Minjamin,...
Nehemiáš 13:11...bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván Boží dům?!" ptal jsem...
Ester 1:3...a dvořany, mocné Peršany a Médy jakož i přítomné hodnostáře a představitele provincií. Po dlouhých sto...
Job 29:10...řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na patra. Kdo ...
Izaiáš 9:14...i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je stařechodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci...
Izaiáš 43:28... tvoji mluvčí zradili. Proto jsem potupil hodnostáře svatyně, vydal jsem Jákoba klatbě a Izraele...
Jeremiáš 37:14...neposlouchal. Jeremiáše zatkl a přivedl hohodnostářům. Ti se na Jeremiáše rozzuřili. Nechali ho zbít...
Jeremiáš 41:1...královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné hostiny v Micpě pak Išmael, syn...
Daniel 3:2... místodržící, radní, pokladníky, soudcehodnostáře a všechny úředníky provincií, aby se dostavili k...
Daniel 3:3... místodržící, radní, pokladníci, soudcihodnostáři a všichni úředníci provincií se tedy shromáždili...
Nahum 3:18...poděli. Asyrský králi, tví pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli! Po horách rozptýlen je tvůj lid a není,...
Jan 3:1...farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme...
Jan 7:26...se, mluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš? Jenže o...
Jan 7:48...se na farizeové. "Uvěřil v něj snad někdohodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná...
Jan 12:42...o něm. Přesto však v něho uvěřili i mnozíhodnostářů, ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli...
Skutky 4:5...mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci Písma, velekněz Annáš a také...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |