Hodit

Hledám varianty 'hodit' [ hozeny (1) hozeni (1) hozena (2) hozen (4) hoďte (4) hoďme (1) hodit (2) hodíme (2) hodili (13) hodila (2) hodil (11) hodí (9) hoď (5) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 37:20..."Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabítHodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř!...
Genesis 37:22...mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krevhoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na...
Genesis 37:24... tu zdobenou suknici, co nosil, popadli hohodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se...
Exodus 1:22...lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodíhoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž...
Exodus 4:3..."Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada!...
Exodus 7:9...nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůlhoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš...
Exodus 7:10...a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v...
Exodus 7:12...tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéžHodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl...
Exodus 15:25...a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu...
Exodus 22:30...svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poliHoďte je psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi...
Exodus 32:24... strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je...
Numeri 5:17...vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytkuhodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina,...
Numeri 19:6...vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látkuhodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak...
Numeri 35:20...do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství...
Numeri 35:22...náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z...
Jozue 10:27...zapadalo, Jozue přikázal, je sejmou z kůlůhodí je do jeskyně, kde se předtím skrývali. K ústí jeskyně...
Soudců 8:25...odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice,...
2. Samuel 18:17...v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzalihodili ho v lese do velké jámy a navršili nad ním velkou...
2. Samuel 20:12...zastavují, odvlekl Amasu z cesty do polehodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel...
2. Samuel 20:21...odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své...
2. Samuel 20:22...lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavuhodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od...
2. Královská 6:6... Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřevahodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji," řekl a on...
2. Královská 13:21...kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníkyHodili ho tedy do Elíšova hrobu a utekli. Jakmile ten muž...
Ester 9:24...Hamedaty Agagovce, si usmyslel vyhladit ŽidyHodil si pur (neboli los), kdy je zničit a vyhladit....
Job 19:6... pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na  hodil svoji síť! Hle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve;...
Jeremiáš 38:6...proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiášehodili ho do jímky prince Malkiáše, která byla na strážním...
Jeremiáš 38:9...proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinněHodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani...
Jeremiáš 51:63... tu knihu dočteš, přivaž k kámenhoď ji doprostřed Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří...
Ezechiel 5:4...do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeberhoď je do ohně a nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí...
Ezechiel 23:35...Panovník Hospodin: Protože jsi na zapomnělahodila jsi za hlavu, poneseš následky své zvrhlosti a...
Daniel 3:6... Kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti...
Daniel 3:11...soše, a kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé,...
Daniel 3:15...vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl...
Daniel 3:20... Šadracha, Mešacha a Abednega svážouhodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali,...
Daniel 3:21... jak byli - v pláštích, kalhotách i čepicích - a hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův...
Daniel 6:8...bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Nuže, králi, potvrď ten edikt svým...
Daniel 6:13...bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To slovo platí," přisvědčil král,...
Daniel 6:17...tedy král vydal rozkaz, Daniela přivedouhodí ho do lví jámy. Král tehdy Danielovi řekl: "Kéž ...
Daniel 6:25...pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než...
Jonáš 1:12..."Co s tebou máme udělat, aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že...
Jonáš 1:15...ty sám, Hospodine, konáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře, a moře přestalo zuřit. Mužů se zmocnila...
Zachariáš 11:13...- třicet stříbrných. Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu, kterou ocenili!"...
Matouš 6:30...obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy...
Matouš 15:26... pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětemhodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i...
Marek 4:26...řekl: "Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno...
Marek 7:27...najíst děti. Není správné vzít chleba dětemhodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi...
Marek 9:42...lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámenhodili ho do moře. [44] Kdyby sváděla tvá ruka, usekni...
Marek 12:42...házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdovahodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal...
Lukáš 12:28...trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! Nezabývejte...
Lukáš 13:19...Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzalhodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož...
Lukáš 17:2...lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámenhodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých...
Jan 8:7...jim: "Kdo z vás je bez hříchu, po první hodí kamenem." A opět se sklonil a psal po zemi...
Jan 15:6...nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány,...
Jan 21:6... hoši?" zavolal na . "Nemáme," odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete," řekl jim. Hodili...

Slova obsahující hodit: hodit (2) přihodit (1) shodit (1) vyhodit (1) zahodit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |